Bài 40: Quan sát sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

4
1.912
lượt xem
783
download

Bài 40: Quan sát sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình phân chia tế bào, hình thành các cơ quan ở giai đoạn phôi thai. Học sinh nhân biết được quá trình sinh trưởng và phát triển sau khi sinh ( hoặc nở từ trứng )....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 40: Quan sát sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật

 1. C©u hái: 1. KÓ tªn c¸c d¹ng ph¸t triÓn? VÝ dô? 2. Ph©n biÖt biÕn th¸i hoμn toμn vμ biÕn th¸i kh«ng hoμn toμn?
 2. Kh«ng qua biÕn th¸i: c¸, chim, thó 1. Sinh tr−ëng, ph¸t triÓn Kh«ng hoμn toμn: T«m cua, ch©u chÊu… 2. Qua biÕn th¸i Hoμn toμn: s©u, Õch… BiÕn th¸i kh«ng hoμn toμn BiÕn th¸i hoμn toμn - Con non cã h×nh d¹ng, kÝch - Con non míi në hoÆc th−íc, ®Æc ®iÓm sinh lý kh¸c con sinh ra gièng con tr−ëng tr−ëng thμnh. thμnh. - Con non biÕn ®æi thμnh con - Con non ph¶i tr¶i qua tr−ëng thμnh nhê t¸c dông cña nhiÒu lÇn lét x¸c ®Ó ph¸t hoocm«n. triÓn thμnh con tr−ëng thμnh. - BiÕn th¸i hoμn toμn mang tÝnh thÝch nghi gióp duy tr× sù sèng.
 3. Bμi 40 Quan s¸t sù sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña mét sè ®éng vËt
 4. I. Môc tiªu SGK II. ChuÈn bÞ III. C¸ch tiÕn hμnh * Yªu cÇu: Khi quan s¸t HS cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: - Qu¸ tr×nh ph©n chia tÕ bμo, h×nh thμnh c¸c c¬ quan ë giai ®o¹n ph«i thai. – NhËn biÕt ®−îc qu¸ tr×nh sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn sau khi sinh (hoÆc në tõ trøng) thuéc kiÓu kh«ng qua biÕn th¸i, qua biÕn th¸i hoμn toμn hoÆc kh«ng hoμn toμn.
 5. 1. Quan s¸t qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ë gμ 1. Quan tr tr ng ph C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña trøng gμ Trøng kh«ng ®−îc thô tinh Gμ con Trøng ®· ®−îc thô tinh ®ang ph¸t triÓn Gμ mÑ
 6. Giai ®o¹n ph«i Giai ®o¹n hËu ph«i
 7. C©u hái §¸p ¸n 1. Qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, 1. Qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ë ph¸t triÓn ë gμ gåm mÊy giai ®o¹n? gμ gåm 2 giai ®o¹n: Ph«i vμ hËu ph«i. 2. Ph©n biÖt trøng kh«ng ®−îc thô tinh vμ trøng ®· 2. Giai ®o¹n ph«i: ®−îc thô tinh? - Trøng kh«ng ®−îc thô tinh: Kh«ng cã ®Üa ph«i - Trøng ®−îc thô tinh, ®ang ph¸t triÓn: cã ®Üa ph«i, m¹ch m¸u… 3. Giai ®o¹n hËu ph«i: Gμ con míi në 3. So s¸nh gμ con víi gμ gièng gμ tr−ëng thμnh vÒ h×nh tr−ëng thμnh? Sinh t¹o c¬ thÓ. d¹ng, cÊutr−ëng, ph¸t triÓn ë Sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña gμ thuéc kiÓu o? triÓn gμ thuéc kiÓu nμ ph¸t kh«ng qua biÕn th¸i
 8. S¬ ®å sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ë ng−êi Qu¸ tr×nh sinh tr−ëng Giai ®o¹n sau ng−êi 2. ph¸t triÓn ë sinh 1. Giai ®o¹n ph«i thuéc kiÓu nμo? - Giai®o¹n nμy hîp tö ph©n chia - Giai ®o¹n nμy kh«ng cã biÕn th¸i. nhiÒu lÇn thÇnh ph«i. - C¸c tÕ bμo cña ph«itr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ®Æc Qu¸ ph©n ho¸ t¹o - TrÎ em sinh ra cã nh÷ng ë ng− c¬ thuéc kiÓu nªn thai ®iÓm, cÊu t¹o gièng víi khi tr−ëng thμnhêi quan h×nh thμnh ph¸t triÓn kh«ng tr¶i qua biÕn thμnh nhi th¸i
 9. 2. Quan s¸t sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ë t»m T»m Nhéng Ngμi ®Î trøng
 10. C©u hái 1. Tr×nh bμy c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë t»m? 2. So s¸nh sù kh¸c nhau vÒ h×nh th¸i vμ lèi sèng cña t»m, nhéng, ngμi theo b¶ng sau: Tiªu chÝ T»m Nhéng Ngμi H×nh th¸i Lèi sèng
 11. §¸p ¸n 1. C¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn ë t»m: Trøng T»m Nhéng Ngμi 2. B¶ng so s¸nh h×nh th¸i, lèi sèng cña t»m, nhéng, ngμi Tiªu chÝ T»m Nhéng Ngμi - Cã d¹ng s©u, - N»m trong kÐn, - Cã d¹ng th©n ®èt, nhiÒu kh«ng cã c¸nh, b−ím, th©n H×nh ch©n, kh«ng cã kh«ng cã ch©n. ph©n ®èt, cã th¸i c¸nh, cã hμm ¨n c¸nh, cã ch©n, l¸. cã vßi hót, c¸nh cã vÈy, - ¨n l¸ c©y nªn ph¸ - Kh«ng ¨n, - Kh«ng ¨n, chØ Lèi sèng ho¹i c©y trång. kh«ng cö ®éng ®Î trøng råi chÕt
 12. Sù sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña t»m thuéc kiÓu sinh tr−ëng, ph¸t triÓn nμo? Sù sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña t»m thuéc kiÓu ph¸t triÓn qua biÕn th¸i hoμn toμn
 13. 3. Quan s¸t sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña Õch Trøng Õch ph©n Õch ®Î trøng vμ ®−îc thô tinh chia Nßng näc në ra tõ trøng Õch tr−ëng thμnh
 14. C©u hái 1. Tr×nh bμy c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn ë Õch? 2. So s¸nh sù kh¸c nhau vÒ h×nh th¸i vμ lèi sèng cña nång näc vμ Õch theo b¶ng sau: Tiªu chÝ Nßng näc Õch H×nh th¸i Lèi sèng 3. Sù sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña Õch thuéc d¹ng nμo?
 15. §¸p ¸n 1. C¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh sinh tr−ëng cña Õch: Trøng Nßng näc Õch 2. B¶ng so s¸nh h×nh th¸i vμ lèi sèng cña nßng näc vμ Õch Tiªu chÝ Nßng näc Õch H×nh th¸i - H×nh d¹ng gièng c¸, cã - Cã 4 ch©n, h« hÊp mang ngoμi ®Ó h« hÊp, cã b»ng da vμ phæi, di ®u«i, di chuyÓn b»ng c¸ch chuyÓn b»ng nh¶y cãc. b¬i. Lèi sèng - Sèng hoμn toμn trong n−íc - Võa sèng trong n−íc võa sèng trªn c¹n. 3. Sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña Õch thuéc kiÓu ph¸t triÓn qua biÕn th¸i hoμn toμn
 16. IV. Thu ho¹ch B¶ng 1 C©u 1: Tr×nh bμy ®Æc C¸c giai Gμ T»m Õch ®o¹n ®iÓm c¸c giai ®o¹n sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña Ph«i gμ, t»m vμ Õch (theo HËu ph«i b¶ng bªn) B¶ng 2 C¸c Qua biÕn th¸i Kh«ng qua C©u 2: So s¸nh kiÓu giai biÕn th¸i ®o¹n Kh«ng hoμn Hoμn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn toμn toμn kh«ng qua biÕn th¸i vμ Ph«i qua biÕn th¸i (theo b¶ng HËu 2) ph«i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản