Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP

Chia sẻ: abcdef_51

1. Hiểu được sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng anốt. 2. Hiểu được tính chất và bản chất của tia catốt. 3. Hiểu được ứng dụng của hiện tượng phóng điện thành miền.

Nội dung Text: Bài 41 : SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ Ở ÁP SUẤT THẤP


TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11

Tiết : ___________
Bài 41 :

SỰ PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Ở ÁP SUẤT THẤP
I. MỤC TIÊU :
1. Hiểu đ ược sự phóng điện trong chất khí ở áp suất thấp và ảnh hưởng của áp suất, sự hình thành miền tối catot và cột sáng
anốt.
2. Hiểu được tính chất và b ản chất của tia catốt.
3. Hiểu được ứng d ụng của hiện tượng phóng điện thành miền.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Phương pháp thuyết giảng.
III. THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .
- Các ống p hóng điện trong chất khí ở áp suất thấp
- Oáng p hóng tia catot
- Nguồn đ iện cao thế
IV. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠYPhaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân
Phaân Hoaït ñoâng cuûa Ghi

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41-
1 /5

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11

phoái thôøi hoïc sinh chuù
Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån
gian
Kieåm tra 1. Tia löûa ñieän phaùt sinh trong ñieàu
baøi cuõ kieän naøo?
vaø kieán 2. Hoà quang ñieän ñöôïc thöïc hieän trong
thöùc cuõ ñieàu kieän naøo?
lieân quan
vôùi baøi
môùi (3’)
1. Nghieân I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG KHÍ ÔÛ AÙP I.SÖÏ PHOÙNG ÑIEÄN TRONG
Theo doõi SGK. Ghi
cöùu baøi SUAÁT THAÁP. KHÍ KEÙM nhôù.
môùi GV: Moâ taû thí nghieäm SGK. Oáng
1. Thí nghieäm
- Oáng thuyû tinh coù hai ñieän cöïc baèng phoùng ñieän ñöôïc noái vôùi bôm
kim loaïi huùt nhaèm giaûm aùp suaát trong
- Bôm huùt chaân khoâng ñeå laøm giaûm oáng.
aùp suaát trong oáng. Moät ñaàu oáng noái vôùi cöïc döông
cuûa nguoàn : anoát. Ñaàu coøn laïi
2. Keát quaû thí nghieäm
- Khi p khoaûng 1 – 0,01 mmHg vaø hieäu noái vôùi cöïc aâm cuûa nguoàn: catot


GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41-
2 /5

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11

ñ ieän theá giöõa hai ñieän cöïc vaøo khoaûng vaøi Traû
traêm voân: lôøi
+ Phaàn beà maët catot coù moät mieàn toái : GV: Thoâng baùo keát quaû thí caâu
mieàn toái catoát nghieäm hoûi
+ Phaàn coøn laïi cuûa oáng ñeán anoát coù moät H.1.
coät saùng : coät saùng anoát.
=> Coù söï phoùng ñieän thaønh mieàn. Ghi nhôù.
M ieà Coäsaùg anoá
tn t
n
3. ÖÙng duïng cuûa söï phoùng ñieän toácatoá
i t
thaønh mieàn.
Söï phoùng ñieän thaønh mieàn ñöôïc öùng duïng Söïphoùg ñieä thaøh mieà
n nn n
ñeå taïo ra nguoàn saùng goïi laø ñeøn oáng. Maøu
saéc aùnh saùng do ñeøn oáng phaùt ra phuï
thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát khí coù trong
oáng. Tham khaûo SGK.
II.TIA CATOT( TIA AÂM CÖÏC)
1. Tia catot
Khi p oáng khoaûng 0,01 – 0,001 mmHg, mieàn
toái catot chieám ñaày oáng , caùc e böùc ra töø Tham gia xaây döïng


GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41-
3 /5

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11

catot chuyeån ñoäng ñeán anoát maø khoâng va baøi. Ghi nhôù.
K (Xtacte)
chaïm vôùi caùc phaân töû khí trong oáng. Doøng
e p haùt ra töø catot chuyeån ñoäng vôùi vaän toác
Ñeø oág
nn
lôùn goïi laø tia catot – tia aâm cöïc.
Cuoän
2. Tính chaát cuûa tia catot - tia aâm cöïc
chaá löu
n
- Tia catot truyeàn thaúng neáu khoâng chòu
~
taùc duïng cuûa ñieän tröôøng vaø töø tröôøng. Nguoà ñieä xoay chieà
n n u
- Tia catot phaùt ra vuoâng goùc vôùi maët
Sô ñoà c ñeø oág phaù
maé n n t
catot
aùh saùg ban ngaø
n n y
- Tia catot coù mang naêng löông: khi ñaäp
vaøo moät vaät naøo ñoù laøm cho vaät noùng leân.
- Tia catot coù theå xuyeân qua caùc laù kim II.TIA CATOT
loaïi moûng, taùc duïng leân kính aûnh hoaëc gaây Ñònh nghóa tia catot – tia aâm cöïc:
laø chuøm e phaùt ra töø catot
ion hoaù caùc chaát khí.
- Tia catoát laøm phaùt saùng moät soá chaát chuyeån ñoäng ñeán anot maø khoâng
va chaïm vôùi phaân töû khí naøo.
khi ñaäp vaøo chuùng.
- Tia catot bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø
GV: Trình baøy caùc tính chaát cuûa
tröôøng.


GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41-
4 /5

TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN V ẬT LÝ 11

- Khi haõm laïi bôûi kim loaïi coù nguyeân töû tia catot.
löôïng lôùn thì phaùt ra tia X Neâu öùng duïng thöïc teá


Cuûng coá Traû lôøi caùc c6au hoûi trong SGK.
b aøi giaûng
Daën doø
cuûa hoïc
sinh
(5’)

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO VAÄT LYÙ PB 11: 41-
5 /5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản