Bài 43 - Ạnkin

Chia sẻ: lehoang_dhv

Tham khảo bài thuyết trình 'bài 43 - ạnkin', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 43 - Ạnkin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA HÓA HỌC
BÀI 43: ANKIN
(Chương trình Hóa học 11 – Nâng cao)Giảng viên hướng dẫn: Lê Danh Bình
Sinh viên thực hiên:     Lê Văn Hoàng
        Bùi Thị Hồng Nhung
    Vũ Thị Hà Giang
    Trương Thị Chinh
Lớp:           50A­Hóa
KIỂM TRA BÀI CŨ


Nêu tính chất hóa học của anken và chứng minh
bằng phương trình phản ứng?
Viết công thức cấu tạo của C2H2, C3H4. (không phải
là ankadien). Nhận xét đặc điểm cấu tạo của chúng, so
sánh với cấu tạo của anken. Từ đó dự đoán tính chất
của chúng?
BÀI 43: ANKIN
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính
chất vật lí và cấu trúc
1. Đồng đẳng, đồng phân danh pháp
 Là hidrocacbon mạch hở, có liên kết ba trong phân tử.
 Dãy đồng đẳng có công thức chung: CnH2n-2 (n≥2). Lấy ví
dụ?
 Danh pháp:ANKIN
ANKEN
Eten Etin
2. Tính chất vật lí

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi – Số nguyên tử C trong
phân tử?
 So sánh với anken tương ứng?
 Tỷ khối so với nước? Từ đó, thu ankin ở thể khí bằng
phương pháp nào?
3. Cấu trúc phân tử
1σ +2π
II. Tính chất hóa học


PHẢN ỨNG CỘNG


TÍNH CHẤT HÓA HỌC PHẢN ỨNG THẾ BẰNG ION KIM LOẠIPHẢN ỨNG OXI HÓA
1. Phản ứng cộng
Cộng hidro:
Cộng brom:
Cộng hidro clorua
 Cộng nước:
Dime hóa và trime hóa:
2. Phản ứng thế bằng ion kim loại

Ankin – 1 dễ tham gia phản
ứng thế bằng ion kim loại
4. Phản ứng oxi hóa
III. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế
 Trong công nghiệp
2CH4 C2H2 + 3H2
1500C


 Trong phòng thí nghiệm và những nước có công
nghiệp dầu khí chưa phát triển
CaO + 3C lò điện CaC2 + CO
CaC2 + H2O Ca(OH)2 + C2H2
2. Ứng dụng

AXETILEN
ĐÈN XÌ OXI - AXETILEN ANDEHIT AXETIC, VINYL CLORUA,
VINYL AXETAT , VINYL AXETILEN,...
Sơ đồ cấu tạo đèn xì oxi – axetilen
Cl2


ClH2 − CH2Cl
CH2 = CH2 CH2 = CHClH2O + Cl2 HCl
Sơ đồ kỹ thuật sản xuất vinyl clorua từ etilen
CỦNG CỐ
Nhận biết C2H6, C2H2, C2H4?

Chất
C2H6 C2H2 C2H4
Thuốc thử

↓ vàng
− −
dd AgNH3/NH3
(màu vàng)

mất màu
dd Br2 (nâu đỏ) Còn lại dd Br2
DẶN DÒ
Làm bài tập SGK
 Viết phương trình hóa học minh họa ứng dụng của
axetilen?
 Đọc trước bài mới: Bài 44
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản