Bài 43: Cấu trúc các loài virut

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
684
lượt xem
196
download

Bài 43: Cấu trúc các loài virut

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vỏ capsit của virut được cấu tạo như thế nào? - kích thước của virut và số lượng cansome có quan hệ với nhau như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 43: Cấu trúc các loài virut

 1. Xin Chμo mõng c¸c WELCOME! thÇy c« vμ c¸c em!
 2. §Æc ®iÓm chung cña c¸cbÖnh:μVirut T¸c nh©n g©y bÖnh n y lμ g×? Virut lμ g×? BÖnh cóm gμ BÖnh Sars BÖnh AIDS
 3. Ch−¬ng III virut vμ bÖnh truyÒn nhiÔm
 4. Bμi 43 CÊu tróc c¸c lo¹i Virut
 5. Sù ph¸t hiÖn ra virut
 6. ThÝ nghiÖm cña Ivan«pxki (n¨m 1892) Qua thÝ nghiÖm trªn, L¸ c©y NghiÒn DÞch chiÕt thuèc l¸ em cã nhËn xÐt g× vÒ bÞ bÖnh Läc qua nÕn kÝch th−íc cña yÕu tè läc vi khuÈn g©y bÖnh ? DÞch läc RÊt nhá bÐ, nhá NhiÔm Nu«i Soi d−íi h¬n rÊt nhiÒu so vμo l¸ trªn m«i kÝnh hiÓn vi víi kÝch th−íc c©y lμnh tr−êng quang häc th¹ch cña vi khuÈn. C©y vÉn Kh«ng Kh«ng Gäi mÇm bÖnh lμ bÞ bÖnh thÊy thÊy virut mÇm khuÈn bÖnh l¹c
 7. I. §Æc ®iÓm chung cña Virut
 8. 1. KÝch th−íc cña virut → RÊt nhá bÐ: tõ 10 nm – 100 nm ( 1 nm = 10-6 mm) → ChØ cã thÓ quan s¸t ®−îc d−íi KHV ®iÖn tö Virut lín nhÊt = 1/10 vi khuÈn E.Coli Virut nhá nhÊt = 1/100 vi khuÈn E.Coli
 9. DùaMμo h×nh d¹ng,th−êng gÆp v ét sè Virut ta cã thÓ ph©n chia virut thμnh nh÷ng lo¹i nμo? Virut d¹i Virut HIV Virut b¹i liÖt Virut Virut kh¶m Phage T2 viªm n·o thuèc l¸
 10. 2. H×nh d¹ng cña virut → Chñ yÕu gåm 3 d¹ng: 3. D¹ng 2. H×nh khèi 1. H×nh trô phèi hîp xo¾n Khèi ®a diÖn Khèi cÇu Virut kh¶m Virut b¹i liÖt Virut HIV Phage T2 thuèc l¸
 11. T¹i sao virut l¹i cã h×nh d¹ng nh− vËy ? H×nh d¹ng cña virut phô thuéc vμo yÕu tè nμo ? H×nh d¹ng virut phô thuéc vμo cÊu t¹o cña virut
 12. 3. CÊu t¹o cña Virut Gåm 2 phÇn chÝnh: * Virut ®−îc cÊu t¹o gåm Lâi (bé gen) Axit nuclªic nh÷ng thμnh Axit Nuclªic ? Lâi( bé gen): phÇn nμo Vá(capsit) Vá (capsit): cña c¸c Pr«tªin * B¶n chÊt thμnh Pr«tªin phÇn ®ãraμ g×? virut cßn (Ngoμi l mét sè cã thªm líp vá ngoμi bao bäc) Axit nuclªic Nuclª«capsi Capsit t
 13. Bé gen cña virut cã ®iÓm g× sai kh¸c so víi a, Lâibé gen cña sinhcñanh©n chuÈn? so víi (bé gen) vËt virut Bé gen (ARN) Bé gen (ADN) Bé gen (ADN) Bé gen cña cña sinh Bé gen sinh vËt Bé gen cña virut Bé gen cña virut cã thÓ nh©n nh©n chuÈn vËt chuÈn lμ ADN hoÆc ARN, lu«n lμ ADN 2 sîi 1 sîi hoÆc 2 sîi
 14. b, Vá (capsit) cña virut VáVá capsit ®−îc cÊu - capsit cña virut Capsome ®t¹o tõ nh÷ng ®¬n vÞ −îc cÊu t¹o nh− thÕ nnhá h¬n lμ capsome. μo? KÝch th−íc ng lín, sèμ sè - Virut cμ cña virut v ll−îng capsome cãμng −îng capsome c quan hÖ víi nhau nh− thÕ nμo ? nhiÒu Capsit
 15. c, Líp vá ngoμi Vá ngoμi Axit nuclªic Capsit Gai glyc«pr«tªin Virut cã vá bäc Virut trÇn h×nh trªn, h·y cho biÕt: Dùa vμo (virut phøc t¹p) (virut ®¬n gi¶n) Virut cã thÓ cã c¸c d¹ng cÊu t¹o virutμo?cã cÊu ®iÓm cña c¸c vá bäc bao bªn cã líp chØ §Æc t¹o n d¹ng cÊu t¹o ngoμi vá capsit, trªn cã gåm lâi vμ vá capsit ®ã? c¸c gai glyc«pr«tªin g¾n
 16. Virut cã vá bäc Vá ngoμi Vá ngoμikÐp vμ pr«tªin cña virut líp lipit cã tb¶n chÊt μμ g×? −¬ng tù m l ng sinh Lâi Capsit Nã cã→ b¶o vÖ virut. chÊt t¸c dông g×? Gai glyc«pr«tªin lμai nhiÖm vô kh¸ng G m glyc«pr«tªin nguyªn,dông virut b¸m gióp g× ? cã t¸c trªn bÒ mÆt tÕ bμo.
 17. Virut Virut ch−a cã cÊu t¹o tÕ Virut ®· ®−îc coi lμ mét c¬ Axit bμo nªn ch−a ®−îc gäi lμ nuclªic thÓ sèngmμ chØ ®−îc coi lμ ch−a, v× sao? c¬ thÓ Pr«tªin mét d¹ng sèng ®Æc biÖt , gäi lμ h¹t virut hay virion. Pr«tªin Chóng chØ cã cÊu t¹o H¹t virut cã cÊu t¹o t−¬ng ®−¬ng víi víi mét t−¬ng ®−¬ng lo¹i cÊu tróc nμo trong tÕ bμo Axit NhiÔm s¾c thÓ nuclªic sinh vËt nh©n chuÈn? NhiÔm s¾c thÓ
 18. Víi cÊu t¹o nh− vËy, ph−¬ng thøc sèng cña virut sÏ nh− thÕ nμo ?
 19. 4. Ph−¬ng thøc sèng → KÝ sinh b¾t buéc trong tÕ bμo chñ VËt chñ mμ virut ký sinh cã thÓ lμ TÕ bμo chñ §éngμo ?Virut H5N1,virut d¹i… vËt: Cho vÝ dô? nh÷ng sinh vËt n Thùc vËt: Virut khoai t©y,cμ chua, thuèc l¸ … Vi sinh vËt: Phag¬ T2, T4 cña E.Coli…
 20. ThÝ nghiÖm cña Ivan«pxki (n¨m 1892) Trong thÝ nghiÖm cña L¸ c©y NghiÒn DÞch chiÕt thuèc l¸ Ivanopxki, giai ®o¹n nμo bÞ bÖnh Läc qua nÕn cho thÊy râ ph−¬ng thøc läc vi khuÈn sèng cña virut ? DÞch läc Cã thÓ nu«i virut trªn m«i tr−êng nu«i cÊy nh©n t¹o NhiÔm Nu«i Soi d−íi nh− vi khuÈn ®−îc kh«ng? vμo l¸ trªn m«i kÝnh hiÓn vi c©y lμnh tr−êng quang häc th¹ch Kh«ng, b¾t buéc ph¶i nu«i C©y vÉn Kh«ng Kh«ng virut trong tÕ bμo sèng bÞ bÖnh thÊy thÊy mÇm khuÈn bÖnh l¹c Virut

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản