Bài 44: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC

Chia sẻ: thuant20nd

Tài liệu tham khảo động cơ điện một pha, đồ dùng loại điện - cơ quạt điện,máy bơm nước

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 44: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC

ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
Quạt điện Quạt gió Máy giặt
Máy bơm li tâm
Máy bơm SHP_250 Máy bơm chữa cháy
Máy bơm LTTN
Máy sấy tóc
Máy hút bụi Homepro
Động cơ điện
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
Stato(phần đứng yên) Rôto(phần quay)
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
-Stato có cấu tạo gồm mấy bộ phận?là những
Stato có cấu tạo gồm 2 bộ phận :lõi thép và
bộ phận nào?chúng được làm bằng vật liệu
dây quấn
gì?
- Lõi thép làm bằng lá thép kĩ thuật điện
- Dây quấn làm bằng dây điện từ
Stato(phần đứng yên)
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
b.Rôto(phần quay)
Rôto cấu tạo gồm :lõi thép và dây quấn
- Rôto cấu tạo gồmng lá ng bộkĩ thuậnào?chúng
- Lõi thép làm bằ nhữ thép phận t điện mặt
ngoài có rãnh
được làm bằng vật liệu gì?
- Dây quấn kiểu lồng sóc gồm các thanh
dẫn(đồng,nhôm) đặt trong rãnh của lõi thép
nối với nhau bằng vòng ngắn mạch
Rôto(phần quay)
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
b.Rôto(phần quay)
2.Nguyên lí làm việc
2. Nguyeân lí 
laøm vieäc 
  Khi ñoùng 
ñieän , seõ 
  coù doøng 
ñ daây quaán 
ieän chaïy 
Stato
  trong
   . . . . . . . 
 daây quaán 
. . . . . . . 
Roto
. . .
   vaø doøng 
ñieän caûm 
öù 
ng trong 
quay
   . . . . . . . 
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
b.Rôto(phần quay)
2.Nguyên lí làm việc
3.Các số liệu kĩ thuật
4.Sử dụng
4.Sử dụng
- Điện áp đưa vào động cơ không được lớn hơn hoặc
quá thấp so với điện áp định mức
- Không để động cơ làm việc quá công suất định mức
- Thường xuyên kiểm tra và tra dầu mỡ
- Đặt động cơ chắc chắn ở nơi khô ráo,thoáng gió,ít
bụi
- Kiểm tra trước khi sử dụng
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
b.Rôto(phần quay)
2.Nguyên lí làm việc
3.Các số liệu kĩ thuật
4.Sử dụng
II.QUẠT ĐIỆN
1.Cấu tạo
1. Caáu taïo 
:
Ñieàn teân vaø chöùc naêng cuûa caùc 
boä phaän chính cuûa quaït ñieän vaøo 
baûng sau :
TT Caùc boä phaän chính Chöùc naêng
cuûa quaït ñieän
1 Laøm quay 
Ñoäng cô ñieän
caùnh quaït

2 Caùnh quaït  Taïo gioù , 
laøm maùt
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
b.Rôto(phần quay)
2.Nguyên lí làm việc
3.Các số liệu kĩ thuật
4.Sử dụng
II.QUẠT ĐIỆN
1.Cấu tạo
2.Nguyên lí hoạt động
3.Sử dụng
3. Söû duïng 
:
Noái moät soá meänh ñeà ôû coät A vôùi 
meänh 
ñeà ôû coät B ñeå ñöôïc caâu ñuùng
A B
Toác ñoä quaù
Quaït ñieän
chaäm , voû quaù
laøm vieäc
noùng .
toát .
Toác ñoä quay
Quaït ñieän
ñuùng ñònh möùc
laøm vieäc
Caùnh khoâng bò
khoâng toát .
laéc , khoâng rung .
Bò rung , caùnh bò
laéc , coù tieáng oàn
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
b.Rôto(phần quay)
2.Nguyên lí làm việc
3.Các số liệu kĩ thuật
4.Sử dụng
II.QUẠT ĐIỆN
1.Cấu tạo
2.Nguyên lí hoạt động
3.Sử dụng
III.MÁY BƠM NƯỚC
1.Cấu tạo
Hình 44.7. Sơ đồ khối của máy bơm nước
1. Động cơ điện 4.Cửa hút nước
2. Trục 5.Cửa xả nước
3. Buồng bơm
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ
Bài 44:
QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA:
1.Cấu tạo:
a.Stato(phần đứng yên)
b.Rôto(phần quay)
2.Nguyên lí làm việc
3.Các số liệu kĩ thuật
4.Sử dụng
II.QUẠT ĐIỆN
1.Cấu tạo
2.Nguyên lí hoạt động
3.Sử dụng
III.MÁY BƠM NƯỚC
1.Cấu tạo
2.Nguyên lí hoạt động
3.Sử dụng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản