Bài 44: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC

Chia sẻ: Trieuminh Thuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
687
lượt xem
239
download

Bài 44: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo động cơ điện một pha, đồ dùng loại điện - cơ quạt điện,máy bơm nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 44: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC

 1. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC
 2. Quạt điện Quạt gió Máy giặt Máy bơm li tâm Máy bơm SHP_250 Máy bơm chữa cháy Máy bơm LTTN Máy sấy tóc Máy hút bụi Homepro
 3. Động cơ điện
 4. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: Stato(phần đứng yên) Rôto(phần quay)
 5. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: a.Stato(phần đứng yên)
 6. -Stato có cấu tạo gồm mấy bộ phận?là những Stato có cấu tạo gồm 2 bộ phận :lõi thép và bộ phận nào?chúng được làm bằng vật liệu dây quấn gì? - Lõi thép làm bằng lá thép kĩ thuật điện - Dây quấn làm bằng dây điện từ Stato(phần đứng yên)
 7. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: a.Stato(phần đứng yên) b.Rôto(phần quay)
 8. Rôto cấu tạo gồm :lõi thép và dây quấn - Rôto cấu tạo gồmng lá ng bộkĩ thuậnào?chúng - Lõi thép làm bằ nhữ thép phận t điện mặt ngoài có rãnh được làm bằng vật liệu gì? - Dây quấn kiểu lồng sóc gồm các thanh dẫn(đồng,nhôm) đặt trong rãnh của lõi thép nối với nhau bằng vòng ngắn mạch Rôto(phần quay)
 9. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: a.Stato(phần đứng yên) b.Rôto(phần quay) 2.Nguyên lí làm việc
 10. 2. Nguyeân lí  laøm vieäc    Khi ñoùng  ñieän , seõ    coù doøng  ñ daây quaán  ieän chaïy  Stato   trong    . . . . . . .   daây quaán  . . . . . . .  Roto . . .    vaø doøng  ñieän caûm  öù  ng trong  quay    . . . . . . . 
 11. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: a.Stato(phần đứng yên) b.Rôto(phần quay) 2.Nguyên lí làm việc 3.Các số liệu kĩ thuật 4.Sử dụng
 12. 4.Sử dụng - Điện áp đưa vào động cơ không được lớn hơn hoặc quá thấp so với điện áp định mức - Không để động cơ làm việc quá công suất định mức - Thường xuyên kiểm tra và tra dầu mỡ - Đặt động cơ chắc chắn ở nơi khô ráo,thoáng gió,ít bụi - Kiểm tra trước khi sử dụng
 13. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: a.Stato(phần đứng yên) b.Rôto(phần quay) 2.Nguyên lí làm việc 3.Các số liệu kĩ thuật 4.Sử dụng II.QUẠT ĐIỆN 1.Cấu tạo
 14. 1. Caáu taïo  : Ñieàn teân vaø chöùc naêng cuûa caùc  boä phaän chính cuûa quaït ñieän vaøo  baûng sau : TT Caùc boä phaän chính Chöùc naêng cuûa quaït ñieän 1 Laøm quay  Ñoäng cô ñieän caùnh quaït 2 Caùnh quaït  Taïo gioù ,  laøm maùt
 15. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: a.Stato(phần đứng yên) b.Rôto(phần quay) 2.Nguyên lí làm việc 3.Các số liệu kĩ thuật 4.Sử dụng II.QUẠT ĐIỆN 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động 3.Sử dụng
 16. 3. Söû duïng  : Noái moät soá meänh ñeà ôû coät A vôùi  meänh  ñeà ôû coät B ñeå ñöôïc caâu ñuùng A B Toác ñoä quaù Quaït ñieän chaäm , voû quaù laøm vieäc noùng . toát . Toác ñoä quay Quaït ñieän ñuùng ñònh möùc laøm vieäc Caùnh khoâng bò khoâng toát . laéc , khoâng rung . Bò rung , caùnh bò laéc , coù tieáng oàn
 17. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ Bài 44: QUẠT ĐIỆN,MÁY BƠM NƯỚC I.ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA: 1.Cấu tạo: a.Stato(phần đứng yên) b.Rôto(phần quay) 2.Nguyên lí làm việc 3.Các số liệu kĩ thuật 4.Sử dụng II.QUẠT ĐIỆN 1.Cấu tạo 2.Nguyên lí hoạt động 3.Sử dụng III.MÁY BƠM NƯỚC 1.Cấu tạo
 18. Hình 44.7. Sơ đồ khối của máy bơm nước 1. Động cơ điện 4.Cửa hút nước 2. Trục 5.Cửa xả nước 3. Buồng bơm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản