Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bài vật chủ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
767
lượt xem
170
download

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bài vật chủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Virut chưa có cấu tạo tế bào, nhưng vẫn có khả sống, sinh sản trong tế bào chủ ( trong tế bào chủ VR hoạt động như 1 thể sống, ngoài tế bào chúng lại như 1 thể vô sinh)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bài vật chủ

 1. Vì sao nói virut là một dạng sống đặc biệt ???
 2. Nói virut là một dạng sống đặc biệt vì: - Virút chưa có cấu tạo tế bào, kích thước siêu nhỏ, cấu tạo đơn giản chỉ gồm 1 lõi axit nucleic và 1 vỏ protein. - Muốn tồn tại, virút phải ký sinh bắt buộc trong tế bào vật chủ. Ngoài tế bào vật chủ, virút là một thể vô sinh.
 3. Hãy chú thích các thành phần cấu tạo của virut? Virut động vật 1 2 3 4 Phage T2 1- Vỏ protein 3- Gai glicoprotein 2- Lõi Axit nucleic 4- Thụ thể của tế bào
 4. Hãy quan sát 2 đoạn băng sau và cho biết : a) Chu trình nhân lên của virút được chia thành mấy giai đoạn? b) Đó là những giai đoạn nào?
 5. Chu trình nhân lên của virút động vật
 6. Chu trình nhân lên của phagơ
 7. i. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut Gåm 5 giai ®o¹n 1. Sù hÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p 5. Phãng thÝch
 8. i. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut (?)Virut b¸m m−îcªtrªn Virut b¸ ® tr n bÒ Virut 1. Sù hÊp phô mÆmÆTB chñ nhê yÕu bÒ t t TB chñ nhê gai tè nμo? glicoprotªin ®Æc hiÖu víi thô ¹nÓhÊp n bÒcã Æt Giai ®o th trª phô m 2. X©m nhËp tế c àoÓchủ×? ®Æb ®i m g 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p 5. Phãng thÝch
 9. i. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. Sù hÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp Phag¬ Virut ®éng vËt - Phag¬ : Enzim liz«zim - Virut ®éng vËt : §−a c¶ (?) ¸ hñy®th¹n x©m nhËp ãña phag¬capsit kh¸cTB chÊt ph Giai o μnh TB sau ® c Nuclª« cã g× vμo so 4. L¾p r¸p vb¬m axit®nuclªict?μo TB cña TB chñ sau ®ã cëi vá íi virut éng vË v chÊt cña TB chñ, vá n»m gi¶i phãng axit nuclªic. 5. Phãng thÝch bªn ngoài ngo
 10. i. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. Sù hÊp phô (?) Virut tæng hîp thμnh phÇn tnμo? hîp - Virut æng Nguyªn liÖuvvμ Enzim Protein μ axit 2. X©m nhËp virutªsö dông tõ ®©u? nucl ic nhê sö dông enzim vμ nguyªn liÖu cña TB chñ. 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p Phag¬ 5. Phãng thÝch
 11. i. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. Sù hÊp phô - C¸c thμnh l¾pÇn (?) Giai ®o¹n ph cÊu diÔn raªnh− thÕ r¸p t¹o n n virut 2. X©m nhËp ®−îc l¾p r¸p víi nμo? nhau ®Ó t¹o c¸c 3. Sinh tæng hîp Phag¬ virut míi. 4. L¾p r¸p 5. Phãng thÝch
 12. i. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. Sù hÊp phô (?) Giai ®o¹n phãng - Virut tiÕt ra nh− thÕ thÝch diÔn Enzim ph¸? ì TB chñ chui nμo v 2. X©m nhËp ra ngoμi. 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p Phag¬ 5. Phãng thÝch
 13. 2. Vi rút ôn hoà và vi rút độc Chu tr×nh sinh tan Chu tr×nh tiÒm tan a. Virut ®éc ®é b. Virut «n hßa b. - Virut nh©n lªn kh«ng lμm - Virut nh©n lªn lμm tan TB tan TB chñ chñ
 14. Hãy sắp xếp thứ tự diễn biến các giai đoạn trong chu trình nhân lên của virut? (3) (1) (2) (5) (4)
 15. Thứ tự diễn biến các giai đoạn trong chu trình nhân lên của virut như sau: (5) Hấp phụ (3) Xâm nhập (2) Sinh tổng hợp (1) (4) Phóng thích Lắp ráp
 16. Bệnh AIDS Virut HIV HIV là gì? AIDS là gì? Chúng xâm nhập vào cơ thể chúng ta Bạn đã biết ằngvề HIV, AIDS??? b gì cách nào? Hãy nói lên những hiểu biết của bạn Đại dịch Các giai đoạn về HIV, của hội chứng AIDS là gì? phát triển AIDS?? thế kỷ ? Phương thức lây nhiếm và phòng tránh??
 17. II. HIV và Hội chứng AIDS 1. HIV là gì? AIDS là gì? HIV là tên viết tắt của một loại virút gây suy giảm miễn dịch ở người AIDS là tên viết tắt của một loại bệnh truyền nhiễm “ Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ”
 18. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải? "Suy gi¶m miÔn dÞch" lμ sù sót gi¶m kh¶ n¨ng chèng ®ì bÖnh tËt cña c¬ thÓ khi bÞ vi khuÈn hay vi-rót tÊn c«ng. "M¾c ph¶i" cã nghÜa lμ kh«ng ph¶i do di truyÒn, mμ do m¾c ph¶i c¸c bÖnh trong qu¸ tr×nh sinh sèng, sinh ho¹t... "Héi chøng" cã nghÜa lμ tËp hîp nhiÒu triÖu chøng bÖnh lý.
 19. Hãy xem kỹ đoạn phim và trả lời câu hỏi sau: Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV sẽ làm gì? HIV tấn công vào các tế bào có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể trong hệ thống miễn dịch: tế bào limphoT4 và đại thực bào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản