Bài 5: Khởi động sao - tam giác

Chia sẻ: nguyenductung0102

Khởi động sao tam giác mục đích là để giảm dòng khởi động xuống nhưng momen lại giảm đi 3 lầ và ngược lại.

Nội dung Text: Bài 5: Khởi động sao - tam giác

Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p
BÀI 5

KH I NG SAO - TAM GIÁC

5.1. Tóm t t lý thuy t
Kh i ng sao tam giác (Y/∆) m c ích là dùng gi m dòng kh i ng
xu n g 3 l n, nh ng mômen l i gi m i 3 l n và ng c l i.
Kh i ng Y/∆ ch tho mãn khi i n áp cu n dây ng c phù h p v i
th ng tr c là ∆.
i n áp ngu n hay nói m t cách khác ng c ho t ng ch
5.1.1. m ch


L1
L2
L3
NSFK1


OLR
M K2
K3Hình 5.1: M ch ng l c kh i ng sao tam giác14
Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p220 V AC


ON
OFF OLR
K1
K2TR TR


TRK2
TR K3


K3
K1 K2Hình 5.2: M ch i u khi n kh i n g sao tam giác


ng sao - tam giác (Y/∆.)
5.1.2. Nguyên lý ho t ng c a m ch kh i
Công t c t K3 óng thì ng c ch y h ình sao. Công t c t K3 m , công
t c t K2 óng thì n g c ch y ch hình tam giác. không x y ra hi n
ng ch p m ch ngay lúc K3 v a m và K2 v a óng thì c n ph i có công t c t
K1. Khi K1 ng t thì K3 ng t theo. Ti p n K2 óng thì K1 óng theo cung c p
i n vào m ch n g l c.
Nh n nút ON thì cu n K1 có i n, ti p m th ng m K1 óng l i, cu n
dây K3 có i n, các ti p m th ng m K3 óng l i, ng c ch y ch hình
sao. Cu n dây c a R le th i gian c ng có n óng ti p m th ng m th ng
TR l i và b t u tính th i gian.
Sau m t th i gian tùy theo cài t c a r le th i gian (th ng t 3 - 12 giây)
thì r le th i gian tác n g. Ti p m th ng óng TR tác ng mu n (ON
DELAY) m ra ng t n cu n dây công t c t K1 làm ti p m K1 m ra nên
cu n K3 m t n. Ti p m th ng m tác ng mu n (ON DELAY) TR óng l i
làm cu n K2 có i n làm các ti p m th ng m K2 óng l i, m ch ng l c
c n i theo hình tam giác. K2 óng làm cu n K1 có i n tr l i óng các ti p
i m ng l c K1 l i cung c p n cho m ch n g l c.
5.1.3. Nguyên lý ho t ng c a m ch tam giác – sao song song (∆/YY)
15
Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p
* i u khi n cho ng c ch y t c th p:
óng c u dao Q, n nút ON1, cu n hút công t c t K1 có i n s óng các
ti p i m th ng m ng l c, ng c ho t ng ch tam giác (t c th p )
* i u khi n ng c ch y t c cao:
n nút ON2, cu n hút công t c t K1 m t i n, cu n hút K2 và K3 có i n,
các ti p i m th n g m n g l c K2 và K3 s óng l i làm cho ng c ch y
ch sao song song (t c cao)
Mu n d ng ta chie n nút OFF, m ch i u khi n s m t i n, c t i n m ch
ng l c, ng c ng ng ho t ng.
A
B
C
N

Q

FUSEK1

K2

OLR1

OLR2
K3
Hình 5.3: S m ch ng l c i u khi n ng c hai c p t c t
A N 16
ON1
OLR
ON2
OFF K1
Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p
5.2. Mô t thi t b
Các thi t b cg n y trên b n g n thí nghi m.

Th c hành
u d ây m ch u khi n và m ch ng l c (hình 5.1 và 5.2) kh i n g Y/∆.
1.
2. u d ây m ch i u khi n và m ch ng l c (hình 5.3 và hình 5.4) i u khi n
n g c ch y ∆/YY.
o dòng i n kh i n g Y/∆, ∆/YY.
3.
Quan sát mômen Y/∆, ∆/YY.
4.
* Ph n dành cho sinh viên chuyên ngành i n
Sinh viên hãy thi t k m ch i n kh i ng sao tam giác (Y/∆) dùng 2 công t c
5.
t và 2 r le th i gian và các nút n có liên quan.
Câu h i
1. Kh i ng sao/tam giác c áp d n g trong tr ng h p n ào ? Cho ví d ?
2. Kh i ng tam giác/sao c áp d n g trong tr ng h p n ào ? Cho ví d ?
3. Trong m ch u khi n hình 5.2 chúng ta b ti p m K2 và K3 c không ?
T i sao ?
(∆/YY) trong tr n g h p n ào ?
4. Ng i ta s dung ng c hai c p t c
17
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản