Bài 5: Khởi động sao - tam giác

Chia sẻ: nguyenductung0102

Khởi động sao tam giác mục đích là để giảm dòng khởi động xuống nhưng momen lại giảm đi 3 lầ và ngược lại.

Nội dung Text: Bài 5: Khởi động sao - tam giác

 

  1. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p BÀI 5 KH I NG SAO - TAM GIÁC 5.1. Tóm t t lý thuy t Kh i ng sao tam giác (Y/∆) m c ích là dùng gi m dòng kh i ng xu n g 3 l n, nh ng mômen l i gi m i 3 l n và ng c l i. Kh i ng Y/∆ ch tho mãn khi i n áp cu n dây ng c phù h p v i th ng tr c là ∆. i n áp ngu n hay nói m t cách khác ng c ho t ng ch 5.1.1. m ch L1 L2 L3 N S F K1 OLR M K2 K3 Hình 5.1: M ch ng l c kh i ng sao tam giác 14
  2. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p 220 V AC ON OFF OLR K1 K2 TR TR TR K2 TR K3 K3 K1 K2 Hình 5.2: M ch i u khi n kh i n g sao tam giác ng sao - tam giác (Y/∆.) 5.1.2. Nguyên lý ho t ng c a m ch kh i Công t c t K3 óng thì ng c ch y h ình sao. Công t c t K3 m , công t c t K2 óng thì n g c ch y ch hình tam giác. không x y ra hi n ng ch p m ch ngay lúc K3 v a m và K2 v a óng thì c n ph i có công t c t K1. Khi K1 ng t thì K3 ng t theo. Ti p n K2 óng thì K1 óng theo cung c p i n vào m ch n g l c. Nh n nút ON thì cu n K1 có i n, ti p m th ng m K1 óng l i, cu n dây K3 có i n, các ti p m th ng m K3 óng l i, ng c ch y ch hình sao. Cu n dây c a R le th i gian c ng có n óng ti p m th ng m th ng TR l i và b t u tính th i gian. Sau m t th i gian tùy theo cài t c a r le th i gian (th ng t 3 - 12 giây) thì r le th i gian tác n g. Ti p m th ng óng TR tác ng mu n (ON DELAY) m ra ng t n cu n dây công t c t K1 làm ti p m K1 m ra nên cu n K3 m t n. Ti p m th ng m tác ng mu n (ON DELAY) TR óng l i làm cu n K2 có i n làm các ti p m th ng m K2 óng l i, m ch ng l c c n i theo hình tam giác. K2 óng làm cu n K1 có i n tr l i óng các ti p i m ng l c K1 l i cung c p n cho m ch n g l c. 5.1.3. Nguyên lý ho t ng c a m ch tam giác – sao song song (∆/YY) 15
  3. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p * i u khi n cho ng c ch y t c th p: óng c u dao Q, n nút ON1, cu n hút công t c t K1 có i n s óng các ti p i m th ng m ng l c, ng c ho t ng ch tam giác (t c th p ) * i u khi n ng c ch y t c cao: n nút ON2, cu n hút công t c t K1 m t i n, cu n hút K2 và K3 có i n, các ti p i m th n g m n g l c K2 và K3 s óng l i làm cho ng c ch y ch sao song song (t c cao) Mu n d ng ta chie n nút OFF, m ch i u khi n s m t i n, c t i n m ch ng l c, ng c ng ng ho t ng. A B C N Q FUSE K1 K2 OLR1 OLR2 K3 Hình 5.3: S m ch ng l c i u khi n ng c hai c p t c t A N 16 ON1 OLR ON2 OFF K1
  4. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p 5.2. Mô t thi t b Các thi t b cg n y trên b n g n thí nghi m. Th c hành u d ây m ch u khi n và m ch ng l c (hình 5.1 và 5.2) kh i n g Y/∆. 1. 2. u d ây m ch i u khi n và m ch ng l c (hình 5.3 và hình 5.4) i u khi n n g c ch y ∆/YY. o dòng i n kh i n g Y/∆, ∆/YY. 3. Quan sát mômen Y/∆, ∆/YY. 4. * Ph n dành cho sinh viên chuyên ngành i n Sinh viên hãy thi t k m ch i n kh i ng sao tam giác (Y/∆) dùng 2 công t c 5. t và 2 r le th i gian và các nút n có liên quan. Câu h i 1. Kh i ng sao/tam giác c áp d n g trong tr ng h p n ào ? Cho ví d ? 2. Kh i ng tam giác/sao c áp d n g trong tr ng h p n ào ? Cho ví d ? 3. Trong m ch u khi n hình 5.2 chúng ta b ti p m K2 và K3 c không ? T i sao ? (∆/YY) trong tr n g h p n ào ? 4. Ng i ta s dung ng c hai c p t c 17
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản