Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ: phamhoan_btc_hupl

Giáo án chương trình lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Mục đích: Giúp cho người học biết được điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng; định hướng nội dung rèn luyện, phấn đấu cho người học giúp người học xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó tự phấn đấu rèn luyện trong thực tiễn của bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN PHÚ LƯƠNG
GIÁO ÁN
CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
Bài 5: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Giảng viên: Phạm Hữu Hoàn
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương
Phú Lương, tháng 8 năm 2010


1
Bài 5:
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- Người soạn: Phạm Hữu Hoàn.
- Chức vụ: Giảng viên kiêm chức.
- Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Lương.
- Ngày soạn: 12/8/2010
- Ngày giảng: 17/8/2010.
A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
I- Mục đích:
Giúp cho người học biết được điều kiện để được xét kết nạp vào
Đảng; định hướng nội dung rèn luyện, phấn đấu cho người học giúp người
học xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó tự phấn đấu rèn luyện trong
thực tiễn của bản thân để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
II- Yêu cầu: Người học lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài và nắm
được các nội dung
- Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nội dung phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam.
B- KẾT CẤU NỘI DUNG BÀI GIẢNG:
I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 2 tiết.
1) Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên.
2) Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở
Đảng.
3) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
II. Ph ấ n đ ấ u tr ở thành đ ả ng viên c ủ a Đ ả ng C ộ ng s ả n
Vi ệ t Nam: 2,5 ti ế t.
1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.
2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.
3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn
thể, công tác xã hội.


2
5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.
* Phần trọng tâm II. Ph ấ n đ ấ u tr ở thành đ ả ng viên c ủ a Đ ả ng
của bài: C ộ ng s ả n Vi ệ t Nam:
1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.
2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách
mạng.
3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia
hoạt động đoàn thể, công tác xã hội.
5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.

C- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu, kết hợp
viết bảng, trao đổi, nêu vấn đề.
- Học viên lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài theo ý hiểu.
- Đồ dùng dạy và học: Giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo, máy vi
tính, bảng, phấn viết, vở ghi, bút, tài liệu khác.
D- TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG:
* Giáo trình: Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi
dưỡng kết nạp Đảng - NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 2009.
* Tài liệu tham khảo:
- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X.
- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
- Tài liệu khác: các văn bản của Đảng có liên quan, Báo điện tử Đảng
Cộng sản Việt Nam, cổng thông tin điện tử Thái Nguyên…
E- NỘI DUNG CÁC BƯỚC LÊN LỚP VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN:
* Bước 1: Giới thiệu bản thân, kiểm diện học viên, ổn định tổ chức lớp (5
phút).
* Bước 2: Hệ thống sơ bộ lại các bài đã học trong chương trình học
của lớp từ ngày 16/8/2010 đến nay (10 phút).
- Sáng 16/8: Bài 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội (GV: Lương Trung Hải - Huyện uỷ viên, GĐ Trung tâm
BDCT huyện).
3
- Chiều 16/8: Bài 4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh (GV: Hoàng Duy Hưng- UV BTV, Trưởng BTG Huyện uỷ).
- Sáng 17/8: Bài 3. Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
Nam (GV: Hoàng Thị Vạn- CV Trung tâm BDCT huyện).
- Chiều 17/8: Bài 1. Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (GV:
Lý Thị Hoa- PGĐ Trung tâm BDCT huyện).
* Bước 3: Giảng bài mới.
- Giới thiệu tên và ghi bài: Bài 5. Phấn đấu trở thành đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nội dung của bài gồm 2 phần:
I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng.
II. Phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN
NỘI DUNG
VÀ HỌC VIÊN
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT Quy định rõ tại Điểm 2, Điều 1
KẾT NẠP VÀO ĐẢNG: (3 điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
kiện) hiện hành (khoá X).
1. Đảng viên phải là công dân
Việt Nam từ 18 tuổi trở lên:
- Là công dân Việt Nam. + Tức là người có quốc tịch Việt
Nam.
+ Là một đòi hỏi về pháp lý và tư
cách công dân của người xin vào
Đảng. Bởi theo quy định của Hiến
pháp và pháp luật Việt Nam thì
công dân Việt Nam được hưởng
quyền và thực hiện các nghĩa vụ
công dân, tự nguyện gắn bó với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ
quốc.
- Đủ từ 18 tuổi trở lên. + Ở độ tuổi đã trưởng thành về
nhận thức, có ý thức trách nhiệm
về mọi hành động của bản thân.
+ Đủ khả năng thực hiện quyền và
nghĩa vụ công dân, đủ điều kiện thực
hiện quyền và nhiệm vụ của đảng
viên.
- Điều lệ không quy định tuổi tối + Quy định số 23-QĐ/TW, ngày
đa của người xin vào Đảng. Đối 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng

4
với những người trên 60 tuổi có quy chỉ rõ: “Việc kết nạp vào Đảng những
định riêng. người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc
Trung ương xem xét, quyết định”.
+ Hướng dẫn 03-HD/BTCTW,
ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức
Trung ương chỉ rõ thêm “Phải được
Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc
TW đồng ý bằng văn bản…”
2. Thừa nhận và tự nguyện
thực hiện Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và
nhiệm vụ đảng viên, hoạt động
trong một tổ chức cơ sở đảng:
- Thừa nhận và tự nguyện thực Giảng viên (GV) hỏi học viên
hiện Cương lĩnh chính trị của (HV): Cương lĩnh chính trị là gì?
Đảng. (Đã học ở bài 2)
GV nói: là văn kiện cơ bản chỉ rõ
mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ,
phương pháp cách mạng trong 1 giai
đoạn lịch sử nhất định của 1 chính
Đảng hoặc tổ chức chính trị.
GV nói thêm:Việt Nam có Cương lĩnh
1930 (Hội nghị thành lập Đảng 2/1930);
Cương lĩnh 1991 (Đại hội VII 6/1991 tổng
kết 60 năm thực hiện Cương lĩnh 30); Đại
hội XI của Đảng sẽ tổng kết, bổ sung
việc thực hiện Cương lĩnh 1991.
+ Người muốn vào Đảng phải có
giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của
Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực
hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng
(Phải thừa nhận và thực hiện, nếu
chỉ thừa nhận mà không thực hiện
là “nói suông, không làm”, không có
hành động thực tế).
+ Là điều kiện, tiêu chuẩn chính
trị hàng đầu để trở thành đảng viên.
+ Quy định rõ tại Điểm 1 Điều 1
Điều lệ Đảng(GV có thể đọc Điều
lệ cho HV nghe).
- Thừa nhận và thực hiện Điều + Điều lệ Đảng là văn bản pháp
lệ Đảng. lý cơ bản của Đảng, bảo đảm cho
Đảng là một khối thống nhất. Vì
vậy người muốn vào Đảng phải


5
nghiên cứu Địều lệ Đảng để từ đó
thừa nhận và thực hiện vô điều
kiện.
+ Là thể hiện sự giác ngộ chính
trị và ý thức tổ chức, kỷ luật, tiên
phong, gương mẫu, cầu thị.
GV nói thêm: đại ý là tham gia bất
kỳ tổ chức nào thì phải theo Điều lệ,
nội quy… của tổ chức quy định.
- Thừa nhận và tự nguyện phấn + Việc quy định tiêu chuẩn,
đấu theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ nhiệm vụ đảng viên xuất phát từ
đảng viên. mục tiêu lý tưởng của Đảng (HV
nghiên cứu thêm Điều 1, Điều 2
Điều lệ Đảng).
+ Là điều kiện chủ yếu được quan
tâm khi xem xét kết nạp người vào
Đảng.
- Tự nguyện hoạt động trong 1 tổ + Là 1 trong nhưng nguyên tắc cơ
chức cơ sở Đảng. bản của Đảng vô sản, phân biệt với
các Đảng chính trị khác.
+ Nó tạo ra được sự thống nhất ý
chí và hành động trong toàn Đảng.
+ Là nơi trực tiếp quản lý, giáo
dục, rèn luyện đảng viên.
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là - (Qua thực tiễn): Thực tiễn là
người ưu tú, được nhân dân tín thước đo chính xác phẩm chất và
nhiệm: năng lực con người, là căn cứ tin
cậy để nhân dân lựa chọn, giới
thiệu những người ưu tú, xứng
đáng vào Đảng. Người đảng viên
bao giờ cũng phải phấn đấu trong
thực tiễn cách mạng của đất nước
để nhận thức và hành động đúng.
- Người ưu tú:
+ Người muốn vào Đảng, trong
mọi hoạt động của mình phải tỏ rõ
tính tích cực, tiên tiến hơn hẳn
quần chúng ngoài đảng, phải là
người ưu tú, cả về nhận thức và
hành động.
+ Phải lao động, học tập, công tác có
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao,
đồng thời luôn gắn bó mật thiết với


6
quần chúng nhân dân, có khả năng cảm
hoá, giáo dục, tập hợp quần chúng,
được quần chúng tin cậy và noi theo.
- Được nhân dân tín nhiệm: Trở
thành một người ưu tú là kết quả phấn
đấu, rèn luyện qua một quá trình nhất
định nhưng chưa đủ, mà còn phải được
nhân dân tín nhiệm qua rèn đức, luyện
tài. Chỉ có thông qua rèn luyện, thử
thách trong thực tiễn mới chứng tỏ là
người ưu tú được nhân dân tín nhiệm.
- Quy định số 23-QĐ/TW, ngày
31/10/2006 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về thi hành Điều
lệ Đảng quy định người vào Đảng
phải có trình độ học vấn THCS, ở
vùng đặc biệt khó khăn là Tiểu học.
II. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH
ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM: (5 nội dung)
1. Xác định động cơ vào Đảng
đúng đắn:
- Vào Đảng để làm tròn nhiệm Có nhiều câu hỏi và câu trả lời
vụ của người đảng viên. khác nhau của đa số quần chúng khi
vào Đảng, song lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh là: “Vì sao chúng
ta vào Đảng? Phải chăng để thăng
quan, phát tài? Không phải!... Chúng
ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức
phục vụ giai cấp, phục vụ nhân
dân, làm trọn nhiệm vụ của người
đảng viên”.
- Vào Đảng để theo lý tưởng
cách mạng, phục vụ nhân dân, xây
dựng CNXH.
- Cần xây dựng động cơ vào Là điều có ý nghĩa quyết định.
đảng đúng đắn. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay-
có không ít khó khăn thử thách (cám
dỗ của quyền lực, tiền tài, danh
vọng, thủ đoạn “diễn biến hoà
bình” của các thế lực thù địch…)
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị,


7
phẩm chất đạo đức cách mạng:
- Rèn luyện bản lĩnh chính trị. + Có nhận thức đúng đắn, kiên
định mục tiêu lý tưởng của Đảng,
không hoang mang, dao động trước
khó khăn, thử thách.
GV nêu ví dụ: khi Đông âu và
Liênxô sụp đổ, có không ít đảng viên
không dám nhận mình là đảng viên.
+ Có thái độ, chính kiến rõ ràng,
tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động.
+ Tích cực tự nâng cao trình độ về mọi
mặt.
- Trau đồi đạo đức cách mạng. + Thường xuyên trau dồi đạo đức
cách mạng cùng với rèn luyện bản
lĩnh chính trị.
+ Tích cực chống chủ nghĩa cá
nhân, không cơ hội, thực dụng. Biết
kết hợp hài hoà 3 lợi ích: lợi ích xã
hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân.
+ Quyết tâm đấu tranh cho Đảng,
cho cách mạng, góp sức xây dựng
đất nước - đây là điều chủ chốt.
3. Nâng cao năng lực, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được + Xứng đáng với vai trò tiên
giao. phong, gương mẫu.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:
“đảng viên đi trước, làng nước theo
sau”.
+ Nhiệm vụ do tổ chức giao, cá
nhân thực hiện hoàn thành tốt thì
quần chúng mới tin cậy giới thiệu
và Đảng mới xem xét kết nạp.
- Thường xuyên tự nâng cao năng + Không ngừng học tập chính trị,
lực, trí tuệ và thực tiễn. chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Tiếp nhận những hiểu biết mới
và thực hành trong thực tiễn.
4. Gắn bó với tập thể, với
nhân dân, tích cực tham gia hoạt
động đoàn thể, công tác xã hội:
- Gắn bó mật thiết với nhân dân là + Nó trở thành “bài học kinh
một truyền thống của Đảng. nghiệm” cho mọi sự thắng lợi của


8
cách mạng Việt Nam.
+ Gắn bó với đồng nghiệp, quần
chúng tại nơi làm việc.
+ Gắn bó với nhân dân nơi cư trú
theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.
GV nêu ví dụ: nhận xét của nhân
dân về một số cán bộ quan liêu, xa
rời quần chúng.
+ Am hiểu lắng nghe quần chúng,
tích cực vận động nhân dân thực hiện
theo đường lối, chính sách và pháp luật.
- Nhiệt tình tham gia hoạt động + Qua đó phát huy được tính tiên
đoàn thể. phong, gương mẫu. Là cơ hội tốt
giúp chúng ta tiến bộ, trưởng thành
về chính trị, đạo đức, tạo dựng sự
tín nhiệm với nhân dân để phấn
đấu trở thành đảng viên.
+ Quần chúng thấy được mình là
người ưu tú, tích cực.
+ Người ở độ tuổi thanh niên muốn
vào Đảng phải là đoàn viên ưu tú.
- Tích cực tham gia công tác xã hội. + Mở rộng quan hệ xã hội.
+ Gương mẫu tham gia các phong
trào thi đua, các hoạt động nhân
đạo, từ thiện.
+ Phòng chống TNXH, quan liêu,
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
5. Tích cực tham gia xây dựng Đại hội X của Đảng đã xác định:
Đảng ở cơ sở: Phải dồn sức xây dựng, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức cơ sở đảng.
Vì vậy, ham gia xây dựng tổ chức
cơ sở TSVM là trách nhiệm của
toàn Đảng, toàn dân trong đó có
người phấn đấu vào Đảng.
- Quan tâm đóng góp ý kiến với
chi bộ, Đảng bộ.


9
- Tích cực tham gia hưởng ứng
các phong trào, các hoạt động thực
hiện chủ trương, đường lối, nhiệm
vụ do chi bộ, Đảng bộ đề ra.
- Chủ động nắm bắt tình hình tư
tưởng quần chúng, kết quả thực
hiện nghị quyết của Đảng để phản
ảnh, đề xuất cho tổ chức Đảng xây
dựng đường lối đúng.
- Góp ý kiến nâng cao chất lượng
đội ngũ đảng viên.
- Tham gia ý kiến giới thiệu đảng
viên ưu tú tham gia vào cơ quan lãnh
đạo của Đảng, giới thiệu quần
chúng ưu tú cho Đảng.
- Tham gia góp ý kiến xây dựng hệ
thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.
- Kiên quyết đấu tranh bảo vệ
Đảng; phê phán các luận điểm xuyên
tạc chống phá cách mạng, chống phá
Đảng, nhà nước của các thế lực thù
địch.
GV ví dụ: việc định hướng dư luận
xã hội khi có 1 số trang web phản động
bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
* Trao đổi thảo luận với học GV: Mời học viên có ý kiến về
viên: các nội dung bài?
(HV hỏi?)
(GV giải đáp!)
GV hỏi: Hãy cho biết điều kiện
để được xét kết nạp vào Đảng?
(HV trả lời.)
GV hỏi: Đồng chí vào Đảng để
làm gì?
(HV trả lời.)


10
GV hỏi: Nêu các nội dung cần
phấn đấu để trở thành đảng viên?
(HV trả lời.)
F- HỆ THỐNG LẠI BÀI HỌC:
I. Điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng: 3 điều kiện.
1) Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên.
2) Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở
Đảng.
3) Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.

II. Ph ấ n đ ấ u tr ở thành đ ả ng viên c ủ a Đ ả ng C ộ ng s ả n
Vi ệ t Nam: 5 n ộ i dung.  Đây là phần trọng tâm của bài.

1) Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.

2) Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.

3) Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4) Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn
thể, công tác xã hội.

5) Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.


G- CHO CÂU HỎI ÔN BÀI: theo tài liệu.


(Cảm ơn, chúc sức khoẻ và chào học viên !)
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản