Bài 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Chia sẻ: paradise1

Học sinh name vững qui tắc lũy thừa của một tích,của mộy thong. - Có kỹ năng vận dụng các qui tắc để tính nhanh. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề. - Luyện tập. III. Chuẩn bị: - GV: SGK,bảng công thức. HS: SGK,bảng nhóm.

Nội dung Text: Bài 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Bài 6:

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh name vững qui tắc lũy thừa của một tích,của mộy thong.

- Có kỹ năng vận dụng các qui tắc để tính nhanh.

II. Phương pháp:

- Đặt vấn đề.

- Luyện tập.

III. Chuẩn bị:

- GV: SGK,bảng công thức.

- HS: SGK,bảng nhóm.

IV. Tiến trình:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu ĐN và viết công thức lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x.

- Làm 42/SBT.

2. Bài mới:Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng

Hoạt động 1: Lũy thừa của một tích(12’)

-GV: Đưa bài tập: 1.Lũy thừa của một tích:
Tính nhanh: (0,125)3. 83

( x.y)n = xn . ym
-Yêu cầu Hs làm ?1. - Làm ?1.

- Muốn nâng một tích - Muốn nâng một tích Lũy thừa của một tích

lên một lũy thừa ta làm lên một lũy thừa ta có bằng tích các lũy thừa.

như thế nào? thể nâng từng thừa số ?2

- Lưu ý: Công thức có lean lũy thừa đó rồi 1 1
a. ( )5 . 35 = ( .3)5 = 1
3 3
tính chất hai chiều. nhân các kết quả tìn
b. (1,5)3 . 8 = (1,5)3 . 23
được.
= (1,5.2)3 =

27Hoạt động 2: Lũy thừa của một thương(12’)

- Cho Hs làm ?3. - Hs làm ?3. 2.Lũy thừa của một

- Tương tự rút ra nhận - Rút ra nhận xét. thương:

xét để lập công thức. xn
x
( )n = ( y  0)
yn
y
- Làm ?4 - Làm ?4
Lũy thừa của một
- Làm ?5 - Làm ?5
thương bằng thương các

lũy thừa.

?4
72 2 72
= ( )2 = 32 = 9
2
24
24

3
 7,53 =   7,5  3
 = (-3)

2,53  2,5 

= -27

15 3 15 3
= 3 = 53 = 125
27 3

?5

a. (0,125)3. 83 =

(0,125.8)3= 1

b. (-39)4 : 134 = (-

39:13)4

= 81
3.Củng cố:

- Nhắc lại 2 công thức trên.

- Hoạt động nhóm bài 35,36,37/SGK.

4. Dặn dò:

- Xem kỹ các công thức đã học.

- BVN: bài 38,40,41/SGK.
V. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản