Bài 6 : Tụ điện

Chia sẻ: ntgioi1204

Biết được tụ điện là gì Nhận biết được một số tụ điện trong thực tế Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ điện Nêu được điện trường trong tụ điện có dự trữ năng lượng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài 6 : Tụ điện

BÀI 6. TỤ ĐiỆN

Mục Tiêu
• Biết được tụ điện là gì
• Nhận biết được một số tụ điện trong thực tế
• Phát biểu được định nghĩa điện dung của tụ
điện
• Nêu được điện trường trong tụ điện có dự
trữ năng lượng
• Giải được một số bài tập đơn giản về tụ
Nội dung

I. Tụ điện
II. Điện dung của tụ điện
I- Tụ Điện
1. Tụ điện là gì?
 Dưới đây là một số hình ảnh của tụ điện:
  Tụ đihãymột hệ thai u ậto củađụ tđiện? nhau
Em ện cho biế cấ v tạ dẫn tặ gần
và ngăn cách nhau bằng một lớp cách
điện.
I-Tụ điện
 Theo ện dùng dụng của tụnđiệnphóng điện
Tụ đi em công để tích điệ và là gi?
trong mạch điện
 Tụ điện phẳng:
 Kí hiệu của tụ điện
 2.caùch tích ñieän cho tuï ñieän.
Emhai baûnñieän
Q coù nhaän
Vì uy öôùc: tuï
xích cuûa baûn
t eùt gaàn nhau,
raát gì veà ñoä
ldöông laø söï
ôùn ñieän tích
neân coù ñieän
cích cuûabaûn?
tuûa haiñieän do
nhieãm tuï
ñieän. öùng,
höôûng
ñieän tích hai
baûn coù ñoä lôùn
baèng nhau.
II-Điện Dung Của Tụ Điện

1. Định nghĩa:
 Kết quảthuyụ đingườcho đãhiy ucđiệminhộkhácu
 Theo em cáctụ t ệệm ớita thấ ệứng nđiện đượệ
Bằng lí ột tnghi n khác các đượ cùngthếở cùng
Cùng m thí ếđiện v i nhau chở tích m t hi c
điện thế tn nấẽđQ mànmột ctụ thệntụ nhauược stích
môt hiệđiệnh thế thì đithì tích tủađi
rằng: u ụ s t ịnh ệ các ụ các nào? đ thì ẽ
nhau thìđiệ tích tích điện như khácnhất đ ịnh tích
ế tích
như thế nào?
điệợckhác thuận với hiệu điện thế U đặt vào
đư n tỉ lệ nhau
giữa hai bản của nó

Q=CU hay C=Q/U

 Hệ số tỉ lệ C gọi là điện dung của tụ điện

 Vậy điện dung của tụ điện là gì?
II-Điện Dung Của Tụ Điện
1. Định nghĩa:
 Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc
trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở
một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác
định bằng thương số của điện tích của tụ
điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
Ñieän dung cuûa tuï ñieän
khoâng phuï thuoäc vaøo Q
vaø U
 2. Đơn vị điện dung
Đơn vị của điện dung là fara, kí hiệu
FNeáu cho U=1V, một tụ thì
Fara là điện dung của Q=1C điện mà
nếu đặt giưaem bản củñònh ệu điện
C=1fara. hai haõy a nó hi
thếghóa fara? được điện tích là 1C
n 1V thì nó tích
Caùc öôùc cuûa fara.
1µ F=10-6F
1nF=10-9F
1pF=10-12F
3.Caùc loaïi tuï ñieän.
- Tuï khoâng khí, tuï giaáy, cuûa
Ngöôøi ta thöôøng laáy teân
tuï mica, tuï söù…
lôùp ñieän moâi ñeå ñaët teân cho
- Tuï xoay.
tuï ñieän.
- Caùc em haõy ñoïc sgk
cho bieát coâng duïng
cuûa tuï xoay?
4. Naêng löôïng cuûa ñieän
tröôøng trong tuï ñieän.
Sau haõy cho bieát sau khi
Em khi tích ñieän cho tuï ñieän
,tneáu noáicho tuï ñieän neáu
ích ñieän hai baûn cuûa tuï
ñieänhai baûn baèng moät
noái vôùi nhau baèng moät
daây daãn thì xaûy ra hieän
daây daãn thì coù moät löôïng
töôïng gì.
ñieän tích nhoû ñi töø baûn
döông sang baûn aâm hay ta
noùi ñieän tröôøng sinh coâng.
Sau moät thôøi gian tuï ñieän seõ vaø
Vaäy theo ñònh luaät baûo toaøn
Khi tuï ñieän tích tích. löôïng tröôøng
maát heát ñieän ñieän thì ñieän
chuyeån hoaù naêng Ñieän thì naêng
tröôøng trong tuï ñieän seõlaø naêng
söôïng ñieän tröôøng naøy döï tröõ
l eõ trieät tieâu. Noäi naêng cuûa daây
moät taêngtöø ñaâu?
daãn naêngleân. Naêng laø naêng
löôïng coù löôïng. Ñoù löôïng laøm
löôïng noäi naêng naêngdaây daãn laø
Coâng ñieän tröôøng
taêng thöùc tính cuûa löôïng cuûa
ñieän tröôøng trong tuï caáp.
do ñieän tröôøng cung ñieän:
Q2
W=
2C
Ñaïi löôïng naøo ñaëc tröng cho khaû
naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän:
a. Ñieän tích cuûa tuï ñieän
b. Hieäu ñieän theá giöõa hai baûn
cuûa tuï ñieän ñieän tröôøng trong
c. Cöôøng ñoä
tuïÑieän dung cuûa tuï ñieän
d. ñieän
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản