Bài 7: Bảo vệ ANTQ

Chia sẻ: hoandepchai

Quần chúng nhân dân Q Lực lượng quần chúng rộng rãi, nền tảng của quốc gia, gốc rễ của dân tộc, động lực phát triển đất nước. Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ ANTQ. KN: là hình thức họat động tự giác, có tổ chức K BVTQ. VT:là bộ phận trong ptrào CM,là hình thức phát huy quyền làm chủ của nd, là Bpháp vận động quần chúng của LLCAND…

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản