Bài 7: Bảo vệ ANTQ

Chia sẻ: hoandepchai

Quần chúng nhân dân Q Lực lượng quần chúng rộng rãi, nền tảng của quốc gia, gốc rễ của dân tộc, động lực phát triển đất nước. Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ ANTQ. KN: là hình thức họat động tự giác, có tổ chức K BVTQ. VT:là bộ phận trong ptrào CM,là hình thức phát huy quyền làm chủ của nd, là Bpháp vận động quần chúng của LLCAND…

Nội dung Text: Bài 7: Bảo vệ ANTQ

I. Nhận thức chung về phong trào 
quần chúng bảo vệ ANTQ
II. Nội dung, phương pháp xây dựng 
phong trào 
III. Trách nhiệm của SVHS

   
I.1­ Quan điểm và vai trò của 
quần chúng nhân dân 
 Quần chúng nhân dân Q  Lực lượng quần 
chúng rộng rãi, nền tảng của quốc gia, 
gốc rễ của dân tộc, động lực phát triển 
đất nước
 Vai trò của quần chúng nhân dân trong 
bảo vệ ANTQ


   
I.2­ Nhận thức
 KN: là hình thức họat động tự giác, có tổ chức 
K BVTQ 
 VT:là bộ phận trong ptrào CM,là hình thức 
phát huy quyền làm chủ của nd, là Bpháp vận 
động quần chúng của LLCAND…
 MĐ: Huy động sức mạnh tổng hợp M BV 
ANQG
 ĐĐ: Đối tượng đa dạng, nội dung phương thức 
 khác nhau, xây dựng gắn với cuộc vận động 
khác của Đảng

   
II.1­ NỘI DUNG

 Giáo dục, nâng cao cảnh giác phòng, chống
DBHB, BLLĐ
 Vận động ộ chương trình QG phòng chống
tội phạm
 Xây dựng và mở rộng liên kết với các ngành,
các cấp
 Tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ
thống chính trị trong sạch vững mạnh

   
II.2­ PP XÂY DỰNG PHONG TRÀO

 Nắm tình hình ắ xây dựng kế hoạch
 Tuyên truyền ề hướng dẫn thực hiện
 Thực hiện tốt công tác phối hợp
 Xây dựng lực lượng nòng cốt
 Xây dựng & nhân điển hình tiên tiến
 Lồng ghép phong trào   
III. TRÁCH NHIỆM SVHS
 Nhận thức đầy đủ, đúng đắn trách nhiệm. Học 
tập, rèn luyện, tu dưỡng…

  Tự giác chấp hành…

 Tích cực tham gia các phong trào

 Nêu cao ý thức cảnh giác…

   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản