Bài 8: điện năng và công suất điện

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
379
lượt xem
100
download

Bài 8: điện năng và công suất điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành các dạng của dạng năng lượng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển có hướng các điện tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 8: điện năng và công suất điện

 1. GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ  TỔ VẬT LÝ TRƯỜNG THPTBC CHU VĂN AN Giaùo  vieân:  TRÖÔNG  VAÊN  KHAÙNH
 2. Kieåm tra baøi cuõ : 1. Neâu ñònh nghóa vaø vieát bieåu thöùc cöôøng ñoä doøng ñieän ? - C öôøng ñ oä doøng ñ i än l ñ aï  e aø  i l ng ñ aëc t öng cho t ù c du ï öôï r a ng  m aï   yeáu  cu û a  doøng  ñi än. nh, e   N où  ñöôï xaùc  nh  èng  h öông  c  ñò ba t soá  cu û a  ñ i än  l ng  ∆ q  d òch  e öôï chuyeån  qua  t eát di än  t ú ng  i e ha cu û a  vaät daãn  t   rong  khoaû ng  ∆q t ôøi an  ∆ t h  gi  vaø khoaû ng t ôøi h   I= gi ñ où. an  ∆t - B i åu  h öù c  e t :    
 3. 2. Beân trong nguoàn ñieän coù söï chuyeån hoùa naêng löôïng nhö theá naøo ?   öø hoùa naêng sang ñieän  T naêng vaø nhieät naêng.    
 4. Baøi 8 (Tieát 14 – 15): ÑIEÄN NAÊNG _ COÂNG SUAÁT ÑIEÄN ÑIEÄN I. ÑIEÄN NAÊNG TIEÂU THUÏ VAØ COÂNG SUAÁT I. ÑIEÄN. ÑIEÄN. II. COÂNG SUAÁT TOÛA NHIEÄT CUÛA VAÄT II. DAÃN KHI COÙ DOØNG ÑIEÄN CHAÏY QUA. DAÃN III. COÂNG VAØ COÂNG SUAÁT CUÛA NGUOÀN III. ÑIEÄN. ÑIEÄN.
 5. I. ÑIEÄN  NAÊNG  TIEÂU  THUÏ  VAØ  COÂNG  SUAÁT  TIEÂU  ÑIEÄN 1.  Ñieän  naêng  tieâu  thuï  cuûa ñoaïn maïch R (+) (­) I U - Doøng ñieän khoâng ñoåi coù cöôøng ñoä I qua ñoïan maïch, thì sau moät khoaûng thôøi gian t seõ coù moät ñieän löôïng q = It di chuyeån qua ñoaïn maïch vaø khi It. A = qU = U ñoù löïc ñieän thöïc hieän coâng:
 6. -  Vaäy:  Löôïng  ñieän  naêng  maø  moät  ñoaïn  maïch  tieâu  thuï  khi  coù  doøng  ñieän  chaïy  qua  ñeå  chuyeån  hoaù  thaønh  caùc  daïng  naêng  löôïng  khaùc  ñöôïc  ño  baèng  coâng  cuûa  löïc  ñieän  thöïc  hieän  khi  dòch  chuyeån  coù  höôùng caùc ñieän tích.
 7. 2. Coâng suaát ñieän Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch laø coâng suaát tieâu thuï ñieän naêng cuûa ñoaïn maïch ñoù vaø coù trò soá baèng ñieän naêng maø ñoaïn maïch tieâu thuï trong moät ñôn vò thôøi gian, hoaëc baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn A = = UI maïch vaø P cöôøng ñoä doøng ñieän t chaïy qua ñoaïn maïch ñoù.
 8. II.  COÂNG SUAÁT TOÛA NHIEÄT  CUÛA  VAÄT  DAÃN  KHI  COÙ  DOØNG ÑIEÄN CHAÏY QUA: 1. Ñònh luaät Joule ­ Lenz “Nhieät  löôïng  toaû  ra  ôû  moät  vaät  daãn  tæ  leä  thuaän  vôùi  ñieän trôû cuûa vaät daãn, vôùi  bình  phöông  cöôøng  ñoä  doøng  ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng  ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù “ Q = RI2t
 9. 2.  Coâng  suaát  toûa  nhieät  cuûa  vaät  daãn  khi  coù  doøng  ñieän chaïy qua “  Coâng  suaát  toaû  nhieät  P  ôû  vaät  daãn  khi  coù  doøng  ñieän  chaïy  qua  ñaëc  tröng  cho  toác  ñoä  toaû nhieät cuûa vaät daãn  ñoù vaø  Q nh  U 2 èng  nhieät  ñöôïc  xaùP = ñò RI 2 = ba c  = löôïng  toaû  ra  ôû  vaR t  daãn  trong  t ä moät ñôn vò thôøi gian” 
 10. III.  COÂNG  VAØ  COÂNG  SUAÁT CUÛA NGUOÀN ÑIEÄN 1.Coâng cuûa nguoàn ñieän Theo ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng, ñieän naêng tieâu thuï trong toaøn maïch baèng coâng cuûa caùc löïc laï beân trong nguoàn ñieän. 2.Coâng suaát cuû= EIt àn  • Ang = qE a nguo ñieän suaát cuûa nguoàn ñieän baèng Coâng coâng suaát tieâu thuï ñieän naêng cuûa toaøn maïch. • Png = EI
 11. CU Õ N G   CO Á + Caâu 1: Ñieän naêng bieán ñoåi hoaøn toaøn thaønh nhieät naêng ôû duïng cuï hay thieát bò ñieän naøo döôùi ñaây khi chuùng hoaït ñoäng? A. Boùng ñeøn daây toùc. B. Quaït ñieän. C. Acquy ñang ñöôïc naïp ñieän. D. AÁm ñieän. Ñaùp aùn: D. AÁm ñieän
 12. + Caâu  2: Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän ñlöôïng ñieän tích maø nguoàn ñieän saûn ra öôïc xaùc ñònh baèng A. trong moät giaây. B. löôïng ñieän tích chaïy qua nguoàn ñieän trong moät giaây. C. coâng cuûa löïc ñieän thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñôn vò ñieän tích döông chaïy trong maïch ñieän kín trong moät giaây. D. coâng maø löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñôn vò ñieän tích döông ngöôïc chieàu ñieän tröôøng beân trong nguoàn ñieän. Ñaùp aùn: C
 13. HEÁT HE
 14. TRAÂN TROÏNG CAÛM ÔN CAÙC BAÏN ÑAÕ QUAN TAÂM THEO DOÕI TAÂM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản