Bài 8: Tế bào nhận thức

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
387
lượt xem
74
download

Bài 8: Tế bào nhận thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống xoang dẹp, 1 đầu nối với màng nhân,1 đầu nối với mạng LNC không hạt. Mặt ngoài màng đính nhiều hạt ribôxôm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 8: Tế bào nhận thức

 1. Bài cũ: Trình bày đặc điểm chung và nêu các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ.
 2. A.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC -Kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ. Tế bào nhân thmàng nhânđiểm gì Có ực có đặc -Cấu tạo Có hệ thống nội màng chia TBC phân biệt với tế bào nhân sơ? phức tạp thành các xoang riêng biệt. Có nhiều bào quan có màng bọc.
 3. TếÊu tróc động vật C bào Tế bàothùcực vật TB th vËt TB ®éng vËt Thμnh xenluloz¬ - + Mμng sinh chÊt + + Quan sát hình trên,em hãy phân Ti thÓ + + Nh©n + + biệt tế bào thực vậ+ và tế bào độ+ t ng L−íi néi chÊt vật. Vi èng + + Bé m¸y G«ngi + + Rib«x«m + + Trung thÓ + - Lôc l¹p - +
 4. B. CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN THỰC I. NHÂN TẾ BÀO Màng ngoài Màng kép Cấu trúc Màng trong Dịch nhân Chất nhiễm sắc: Nhân ADN+prôtêin Nhân con:rARN+prôtêin Vai trò: Chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
 5. II. LƯỚI NỘI CHẤT Mạng LNC có hạt Mạng LNC không hạt Mạng lưới nội Mạng lưới nội chất chất có hạt không hạt Cấu trúc Chức năng
 6. Mạng LNC có hạt Mạng LNC không hạt - Hệ thống xoang -Hệ thống xoang dẹp, 1 đầu hình ống nối với nối với màng nhân,1 đầu nối mạng LNC có hạt. với mạng LNC không hạt. Cấu Trên màng có nhiều trúc -Mặt ngoài màng đính nhiều enzim, không có hạt hạt ribôxôm ribôxôm bám. Tổng hợp lipit,chuyển hoá Chức -Tổng hợp prôtêin. đường, phân huỷ năng -Hình thành các túi mang. chất độc đối với cơ thể.
 7. III. RIBÔXÔM 1. Cấu trúc - Không có màng bọc có cấu trúc như thế Ribôxôm rARN nào? -Thành phần hoá học Prôtêin
 8. III. RIBÔXÔM 2. Chức năng - Tổng hợp prôtêin của tế bào
 9. IV. BỘ MÁY GÔNGI Camillo Golgi (1843-1936)
 10. IV. BỘ MÁY GÔNGI 1. Cấu trúc Bộ máy Gôngi là mộGôngi có cấu tạo dẹp xhế cạnh Bộ máy t chồng túi màng như t ếp nhau nhưng tách biệt nhau.nào? 2. Chức năng Thu nhận, lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm tế bào.
 11. Củng cố: Câu 1:Đặc điểm nào sau đây giúp phân biệt tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ? a. Có roi hay không. b. Có màng nhân hay không. c. Có vách tế bào hay không. d. Có lục lạp hay không Câu 2: Tập trung các chất thải, chất độc là chức năng của bào quan: a. Ribôxôm b. Bộ máy Gôngi c. Mạng lưới nội chất có hạt d.Mạng lưới nội chất không hạt
 12. Câu 2: Cấu trúc dưới đây không có trong nhân tế bào là: a. Dịch nhân. b. Nhân con. c. Bộ máy Gôngi. d. Chất nhiễm sắc. Câu 4: Điều không đúng khi nói về ribôxôm là: a. Là bào quan không có màng bọc. b. Gồm một hạt lớn và một hạt bé. c. được tạo bởi hai thành phần hoá học là prôtêin và ARN. d. Có chứa nhiều phân tử ADN
Đồng bộ tài khoản