Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

Chia sẻ: paradise8

Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống khác nhau II. Phương tiện: - Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. - Thiết bị dạy học:máy vi tính, máy chiếu,tranh ảnh .

Nội dung Text: Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ.

 

  1. Bài 9. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, tính sáng tạo trong các tình huống khác nhau II. Phương tiện: - Đĩa CD về diễn biến quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. - Thiết bị dạy học:máy vi tính, máy chiếu,tranh ảnh . III. Phương pháp: - Vấn đáp - Nghiên cứu SGK, (kênh hình), Phim minh hoạ. IV. Tiến trình: 1. ổ định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số và nhắc nhở giữ trật tự: - Phân nhóm theo số lượng. 2. KTBC: - Cơ chế cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã.
  2. ( ADN -> m ARN -> axit amin -> prôtêin -> tính trạng. 3. Bài mới : Phương pháp Nội dung GV: Quan sát diễn biến quá trình 1. Cơ chế nhân đôi ADN. nhân đôi ADN – nhận xét các hiện - Tháo xoắn của ADN. tượng. - Tổng hợp các mạch ADN mới bổ sung: + Trên mạch khuôn có chiều 3, -> 5,. + Trên mạch khuôn có chiều 5, -> 3,. - Xoắn lại của các phân tử ADN con GV: Quan sát quá trình phiên mã rồi rút ra nhận xét. 2. Phiên mã. - Tháo xoắn một đoạn ADN tương ứng với một gen để có mạch khuôn( mạch mã gốc, có nghĩa) có chiều 3, -> 5,. -Tổng hợp m ARN tạo ra m ARN sơ khai( m ARN ban đầu) và hình thành m ARN thành thục. GV: Quan sát diễn biến quá trình 3. Dịch mã. dịch mã. - Các giai đoạn: Mở đầu; kéo dài;
  3. 4. Củng cố. - Nhận xét từng nhóm thực hành, đánh giá về ưu và nhược điểm. 5. Bài tập về nhà. -Thu hoạch. - Mô tả và nhận xét các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. Mô tả bằng hình có chú thích đầy đủ. - Ôn bài và làm bài tập về các dạng đột biến cấu trúc NST.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản