Bài báo cáo tài chính

Chia sẻ: Tran Thi Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
153
lượt xem
47
download

Bài báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài báo cáo tài chính

 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban hành theo quy t nh s 48/2006/Q -BTC ngày 14/9/2006 c a B trư ng B Tài chính G m các bi u 1. B ng cân i tài kho n M u F01- DNN 2. B ng cân i k toán M u B01- DNN 3. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh M u B02- DNN 4. Báo cáo lưu chuy n ti n t M u B03- DNN 5. B n thuy t minh báo cáo tài chính M u B09- DNN ơn v : M u s F01 –DNN- Ban hành theo Q s 48/ 2006/ Q - BTC a ch : Ngày 14 tháng 9 năm 2006 C a B trư ng B Tài chính B NG CÂN I TÀI KHO N Năm:….. ơn v tính:…. S hi u Tên tài kho n S dư S phát sinh S dư Tk u kỳ trong kỳ cu i kỳ N Có N Có N Có A B 1 2 3 4 5 6
 2. … C ng Ngư i l p bi u K toán trư ng L p, ngày ... tháng ... năm ... ( ký, h tên) ( ký, h tên) ( ký, h tên, ong d u) ơn v : M u s B01 –DNN-Ban hành theo Q s 48/ 2006/ Q - BTC a ch : Ngày 14 tháng 9 năm 2006 C a B trư ng B Tài chính B NG CÂN I K TOÁN T i ngày……….tháng…….năm… ơn v tính Tài s n Mã s Thuy t S cu i năm S u
 3. minh L y s li u t năm 1 2 3 4 5 A. Tài s n ng n h n MS110+ MS120 + MS130 + MS140+ 100 ( 100=110+120+130+140 + 150) MS150. S dư n TK111+TK112+ s dư n chi ti t I. Ti n và các kho n tương ương ti n 110 III. 01 TK 121 các kho n tương ương ti n II Các kho n u tư tài chính ng n h n 120 III.05 MS 121 + MS129 S dư N c a các TK 121tr s dư n chi 1. u tư tài chính ng n h n 121 ti t TK 121 các kho n tương ương ti n 2. D phòng gi m giá u tư tài chính 129 S dư Có c a TK 1591 và ghi âm (…..) ng n h n(*) MS130= MS131+ MS132 +MS 138+ MS III. Các kho n ph i thu ng n h n 130 139 T ng s dư N chi ti t TK 131 ư c phân 1. Ph i thu khách hàng 131 lo i là ng n h n T ng s dư N chi ti t TK 331 ư c phân 2. Tr trư c cho ngư i bán 132 lo i là ng n h n T ng s dư N c a các TK 1388, 334, 338 trên s KT chi ti t các TK 1388, 334, 338 ( 3. Các kho n ph i thu khác 138 không bao g m các kho n c m c , ký cư c, ký qu ng n h n). S dư Có c a TK 1592 chi ti t kho n D 4. D phòng ph i thu ng n h n khó òi(*) 139 (…..) phòng ph i thu ng n h n và ghi âm IV. Hàng t n kho 140 MS140= MS 141 + MS 149 T ng s dư N TK 152 +TK153 + TK 154 1. Hàng t n kho 141 (III.02) + TK 155 + TK 156+TK 157 2. D phòng gi m giá hàng t n kho(*) 149 T dư Có c a TK 1593 và ghi âm (…..) V. Tài s n ng n h n khác 150 MS 151 + MS 152 + MS 158 1. Thu GTGT ư c kh u tr 151 S dư N c a TK 133 2.Thu và các kho n khác ph i thu nhà 152 T ng s dư n chi ti t c a TK 333 nư c S dư N TK 1381 + TK 141 +TK 142 + 3. Tài s n ng n h n khác 158 Chi ti t TK 1388 chi ti t c m c , ký qu , ký cư c ng n h n B. Tài s n dài h n 200 MS210+MS 220 + MS 230 + MS 240 (200= 210+220+230 +240) I Tài s n c nh 210 III.03.04 MS211 + MS 212 + MS 213 1. Nguyên giá 211 S dư N c a TK 211 2. Giá tr hao mòn lu k (*) 212 S dư Có TK 2141+TK 2142+TK 2143 (…..) 3. Chi phí xây d ng cơ b n d dang 213 S dư N c a TK 241 II. B t ng s n u tư 220 MS 221+ MS 222 1. Nguyên giá 221 S dư N c a TK 217 2. Giá tr hao mòn lu k (*) 222 S dư Có TK 2147 và ghi âm (…..) III. Các kho n u tư tài chính dài h n 230 III.05 MS231 + MS 239 1. u tư tài chính dài h n 231 S dư N c a TK 221 2.D phònggi m giá u tư tài chính dài 239 S dư Có TK 229 và ghi âm (…..) h n(*)
 4. IV. Tài s n dài h n khác 240 MS241 + MS 248+MS249 T ng s dư N chi ti t TK 131, 138, 331, 1. Ph i thu dài h n 241 338 (chi ti t các kho n ph i thu dài h n) 2. Tài s n dài h n khác 248 s dư N TK 242 +TK 244 s dư Có chi ti t c a TK 1592 chi ti t 3. D phòng ph i thu dài h n khó òi 249 kho n D phòng ph i thu dài h n và ghi âm T ng c ng tài s n (250 = 100+200) 250 MS100+ MS200 Ngu n v n Cách l p c t S CN l y s li u t A. N ph i tr (300 – 310 + 330) 300 MS310 + MS320 MS311 + MS312+ MS313+ MS314+ I. N ng n h n 310 MS315+MS316+ MS318+MS319 1. Vay ng n h n 311 s dư Có TK 311+ TK 315 T ng s dư có chi ti t c a TK 331 ư c 2. Ph i tr cho ngư i bán 312 phân lo i là ng n h n T ng s dư có chi ti t c a TK 131+ s dư 3. Ngư i mua tr ti n trư c 313 Có c a TK 3387 ư c phân lo i là ng n h n 4. Thu và các kho n ph i n p nhà nư c 314 III.06 s dư Có chi ti t c a TK 333 5. Ph i tr ngư i lao ng 315 s dư Có chi ti t c a TK 334 6. Chi phí ph i tr 316 s dư Có c a TK 335 T ng s dư có chi ti t c a các TK 338, TK 138 ( Không bao g m các kho n ph i tr 7.Các kho n ph i tr ,ph i n p ng n h n 318 khác ư c x p vào lo i n ph i tr dài h n khác và ph n dư có TK 3387 ã ph n ánh trên ch tiêu 313) s dư Có chi ti t c a TK 352 chi ti t D 8. D phòng ph i tr ng n h n khác 319 phòng ph i tr ng n h n II. N dài h n 320 MS321+ MS322+ MS328+ MS329 Dư có TK 3411+ TK3412+ Dư có TK 1. Vay và n dài h n 321 34131- Dư N TK 34132 + Dư có TK 34133 2. Qu d phòng tr c p m t vi c làm 322 Dư có TK 351 Dư có chi ti t TK 331+ Dư có chi ti t TK338+ Dư có chi ti t TK 138+Dư có chi 3. Ph i tr , ph i n p dài h n khác 328 ti t TK131 ư c phân lo i là dài h n + Dư có TK3414 S dư Có chi ti t c a TK 352 chi ti t D 4. D phòng ph i tr dài h n 329 phòng ph i tr dài h n B. V n ch s h u (400= 410+430) 400 MS410 + MS430 MS411+ MS412+ MS413+ MS414+ I. V n ch s h u 410 III.07 MS415+ MS416+ MS417 1. V n u tư c a ch s h u 411 S dư có TK4111 S dư có TK4112; n u TK4112 dư n thì 2. Th ng dư v n c ph n 412 ghi 3. V n khác c a ch s h u 413 S dư có TK4118 4. C phi u qu (*) 414 S dư n TK419 và ghi (…..)
 5. S dư có TK413; n u TK413 dư n thì ghi 5. Chênh l ch t giá h i oái 415 6. Các qu khác thu c v ch s h u 416 S dư có TK418 S dư có TK421; n u TK421 dư n thì ghi 7. L i nhu n sau thu chưa phân ph i 417 II. Qu khen thư ng, phúc l i 430 S dư có TK431 T ng c ng ngu n v n ( 440= 300+ 400) 440 MS300 + MS400 Các ch tiêu ngoài b ng cân i k toán Ch tiêu S cu i năm S u năm 1- Tài s n thuê ngoài S dư n TK 001 2- V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công S dư n TK 002 3- Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký cư c S dư n TK 003 4- N khó òi ó x lý S dư n TK 004 5- Ngo i t các lo i S dư n TK 007 chi ti t theo nơi c t tr và lo i ngo i t Ngư i l p bi u K toán trư ng L p, ngày ... tháng ... năm ... ( ký, h tên) ( ký, h tên) ( ký, h tên, ong d u) ơn v : M u s B02 –DNN- Ban hành theo Q s 48/ 2006/ Q - BTC
 6. a ch : Ngày 14 tháng 9 năm 2006 C a B trư ng B Tài chính BÁO CÁO K T QU KINH DOANH Năm ơn v tính.... Ch tiêu Mã s Thuy t Năm nay Năm minh l y s li u t trư c A B C 1 2 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 01 IV.08 Lu k PS Có TK 511 2. Các kho n gi m tr doanh thu 02 Lu k PS có TK521, 333 i ng v i n TK 511 3. DT thu n v bán hàng và cung c p d ch v ( 10=01- 10 MS01- MS02 ho c Lu k 02) PS n TK 511 i ng v i có TK 911 4. Giá v n hàng bán 11 Lu k PS có TK 632 i ng v i n TK 911 5. L i nhu n g p v BH và cung c p d ch v (20=10- 20 MS10- MS11 11) 6. Doanh thu ho t ng tài chính 21 Lu k PS n TK 515 i ng v i có TK 911 7. Chi phí tài chính 22 Lu k PS có TK 635 i ng v i n TK 911 - Trong ó : chi phí lãi vay 23 T ng h p t s chi ti t TK 635 8. Chi phí qu n lý kinh doanh 24 Lu k PS có TK 642 i ng v i n TK 911 9.L i nhu n thu n t ho t ng KD(30= 20+(21-22) – 30 MS20+MS21-MS22 – 24 MS24 10 Thu nh p khác 31 Lu k PS n TK 711 i ng v i có TK 911 11. Chi phi khác 32 Lu k PS có TK 811 i ng v i n TK 911 12 L i nhu n khác ( 40=31-32) 40 MS31- MS32 13 T ng l i nhu n k toán trư c thu (50= 30+40) 50 IV.09 MS30+ MS40 14.Chi phí thu TNDN 51 Lu k PS có TK 821 i ng v i n TK 911 15. L i nhu n sau thu TNDN ( 60=50-51) 60 MS50- MS51 Ngư i l p bi u K toán trư ng L p, ngày ... tháng ... năm ...
 7. ( ký, h tên) ( ký, h tên) ( ký, h tên, ong d u) ơn v : M u s B03 –DNN -Ban hành theo Q s 48/ 2006/ Q - BTC a ch : Ngày 14 tháng 9 năm 2006 C a B trư ng B Tài chính BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T (Theo phương pháp tr c ti p) Năm… ơn v tính … Thuy t Năm Năm Ch tiêu MS minh nay trư c A B C 1 2 I. Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh 1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác 01 2. Ti n chi tr cho ngư i cung c p hàng hoá và d ch v 02 3. Ti n chi tr cho ngư i lao ng 03 4. Ti n chi tr lãi vay 04 5. Ti n chi n p thu TNDN 05 6. Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh 06 7.Ti n chi khác t ho t ng kinh doanh 07 Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh 20 II. Lưu chuy n ti n t ho t ng u tư 1.Ti n chi mua s m, XD TSC , B S u tư và các tài s n dài h n khác 21 2.Ti n thu t thanh lý, như ng bán TSC , B S u tư và các tài s n dài h n 22 khác 3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a ơn v khác 23 4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a ơn v khác 24 5. Ti n chi u tư góp v n vào ơn v khác 25 6. Ti n thu h i u tư góp v n vào ơn v khác 26 7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n ư c chia 27 Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng u tư 30 III. Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng tài chính 1.Ti n thu phát hành c phi u, nh n v n góp c a CSH 31 2.Ti n chi tr v n góp cho các CSH, mua l i c phi u c a DN ã phát 32 hành 3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n ư c 33 4. Ti n chi tr n g c vay 34 5. Ti n chi tr n thuê tài chính 35 6 C t c l i nhu n ã tr cho ch s h u 36 Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng tài chính 40 Lưu chuy n ti n thu n trong năm(50 = 20+30+40) 50 Ti n và tương ương ti n u năm 60 nh hư ng c a thay i t giá h i oái quy i ngo i t 61 Ti n và tương ương ti n cu i năm ( 70= 50+ 60 +61) 70 V.11 Ngư i l p bi u K toán trư ng L p, ngày ... tháng ... năm ... ( ký, h tên) ( ký, h tên) ( ký, h tên, ong d u)
 8. BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T (Theo phương pháp gián ti p) Năm… ơn v tính … Năm Năm Ch tiêu MS Thuy t minh nay trư c 1 2 3 4 5 I. Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh 1. L i nhu n trư c thu 01 2. i u ch nh cho các kho n - Kh u hao TSC 02 - Các kho n d phòng 03 - Lãi, l chênh l ch t giá h i oái chưa th c hi n 04 - Lãi , l t ho t ng u tư 05 - Chi phí lãi vay 06 3. L i nhu n t ho t ng kinh doanh trư c thay i v n lưu ng 08 - Tăng, gi m các kho n ph i thu 09 - Tăng, gi m hàng t n kho 10 - Tăng, gi m các kho n ph i tr ( Không k lãi vay ph i tr , thu TNDN ph i n p) 11 - Tăng, gi m chi phí tr trư c 12 - Ti n lãi vay ã tr 13 - Thu TNDN ã n p 14 - Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh 15 - Ti n chi khác cho ho t ng kinh doanh 16 Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh 20 II. Lưu chuy n ti n t ho t ng u tư 1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC , B S u tư và các tài s n dài h n khác 21 2. Ti n thu t thanh lý, như ng bán TSC , B S u tư và các tài s n dài h n khác 22 3. Ti n chi cho vay, mua các CC n c a ơn v khác 23 4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các CC n cho ơn v khác 24 5. Ti n chi u tư góp v n vào ơn v khác 25 6. Ti n thu h i u tư góp v n vào ơn v khác 26 7.Thu ti n lãi cho vay, c t c và l i nhu n ư c chia 27 Lưu chuy n thu n t ho t ng u tư 30 III. Lưu chuy n ti n t ho t ng tài chính 1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a CSH 31 2.Ti n chi tr v n góp cho các CSH, mua l i c phi u c a doanh nghi p ã phát hành 32 3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n ư c 33 4. Ti n chi tr n g c vay 34 5. Ti n chi tr n thuê tài chính 35 6. C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u 36 Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng tài chính 40 Lưu chuy n ti n thu n trong năm ( 50 =20 + 30+40) 50 Ti n và tương ti n u năm 60 nh hư ng c a thay i t giá h i oái quy i ngo i t 61 Ti n và tương ương ti n cu i năm ( 70=50 + 60 + 61) 70 V. 11
 9. Ngư i l p bi u K toán trư ng L p, ngày ... tháng ... năm ... ( ký, h tên) ( ký, h tên) ( ký, h tên, ong d u) ơn v : M u s B09 –DNN -Ban hành theo Q s 48/ 2006/ Q - a ch : BTC Ngày 14 tháng 9 năm 2006 C a B trư ng B Tài chính B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm….. I. c i m ho t ng c a doanh nghi p 1. Hình th c s h u v n 2. Lĩnh v c kinh doanh 3. T ng s công nhân viên và ngư i lao ng 4. c i m ho t ng c a doanh nghi p trong năm tài chính có nh hư ng n báo cáo tài chính II. Chính sách k toán áp d ng t i doanh nghi p 1. Kỳ k toán năm (b t u t ngày./ ./….k t thúc vào ngày…./…./….) 2. ơn v ti n t s d ng trong k toán 3. Ch k toán áp d ng 4. Hình th c k toán áp d ng 5. Phương pháp k toán hàng t n kho: - Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho; - Phương pháp tính giá tr hàng t n kho cu i kỳ - Phương pháp h ch toán hàng t n kho (kê khai thư ng xuyên hay ki m kê nh kỳ) 6. Phương pháp kh u khao tài s n c nh ang áp d ng 7. Nguyên t c ghi nh n chi phí i vay 8. Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr 9. Nguyên t c và phương pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr 10. Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá h i oái 11. Nguyên t c và phương pháp ghi nh n doanh thu III.Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân i k toán ơn v tính…... 01- Ti n và tương ương ti n Cu i năm u năm - Ti n m t …. …. - Ti n g i ngân hàng …. …. - Tương ương ti n …. …. C ng …. …. 02- Hàng t n kho Cu i năm u năm - Nguyên li u, v t li u …. …. - Công c , d ng c …. …. - Chi phí s n xu t kinh doanh d dang …. …. - Thành ph m …. …. - Hàng hoá …. …. - Hàng g i i bán …. …. C ng …. …. Thuy t minh s li u và gi i trình khác (n u có) 03- Tình hình tăng, gi m TSC h u hình Phương N.C TSC MM ti n v n Kho n m c V t .... h u hình T ng c ng TB t i, truy n KT khác d n (1)Nguyên giá TSC h u hình - S dư u năm - S tăng trong năm Trong ó + Mua s m + Xây d ng - S gi m trong năm
 10. +Thanh lý (...) (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) + Như ng bán (...) (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) + Chuy n sang B S u tư - S dư cu i năm (2) Giá tr hao mòn lu k - S dư u năm - S tăng trong năm - S gi m trong năm - S dư cu i năm (3)Giá tr còn l i c a TSC h u hình (1-2) - T i ngày u năm - T i ngày cu i năm Trong ó +TSC ã dùng th ch p, c m c các kho n vay. + TSC t m th i không s d ng + TSC ch thanh lý * Thuy t minh s li u và gi i trình khác: - TSC ã kh u hao h t nhưng v n còn s d ng:……………………. - Lý do tăng, gi m:……………………………………………………… 04. Tình hình tăng, gi m TSC vô hình B n TSC vô Quy n s Quy n quy n, Kho n m c ….. hình T ng c ng d ng t phát hành b ng sáng khác ch (1) Nguyên giá TSC vô hình S dư u năm S tăng trong năm Trong ó - Mua trong năm - T o ra t n i b doanh nghi p S gi m trong năm Trong ó - Thanh lý, như ng bán (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) - Gi m khác (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) S dư cu i năm (2)Giá tr hao mòn lu k S dư u năm S tăng trong năm S gi m trong năm (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) (…...) S dư cu i năm (3) Giá tr còn l i c a TSC vô hình - T i ngày u năm - T i ngày cu i năm * Thuy t minh và s li u trình bày khác (N u có) 05- Tình hình tăng, gi m các kho n u tư vào ơn v khác. Cu i năm u năm (1)Các kho n u tư tài chính ng n h n: …... …... - Ch ng khoán u tư ng n h n …... …... - u tư tài chính ng n h n khác …... …... (2)Các kho n u tư tài chính ng n h n: …... …... - u tư vào cơ s kinh doanh ng ki m soát …... …... - u tư vào Công ty liên k t …... …... - u tư tài chính dài h n khác …... …... C ng * Lý do tăng, gi m: 06- Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c Cu i năm u năm - Thu giá tr gia tăng ph i n p …. ….
 11. - Thu tiêu th c bi t …. …. - Thu xu t, nh p kh u …. …. - Thu thu nh p doanh nghi p …. …. - Thu thu nh p cá nhân …. …. - Thu tài nguyên …. …. - Thu nhà t, ti n thuê t …. …. - Các lo i thu khác …. …. - Phí, l phí và các kho n ph i n p khác …. …. 07. Tình hình tăng, gi m v n ch s h u S u Tăng trong Gi m trong Ch tiêu S cu i năm năm năm năm A 1 2 3 4 1. V n u tư c a ch s h u 2. Th ng dư v n c ph n 3. V n khác c a ch s h u 4. C phi u qu (*) (….) (….) (….) (….) 5. Chênh l ch t giá h i oái 6. Các qu thu c v n ch s h u 7. L i nhu n sau thu chưa phân ph i C ng * Lý do tăng, gi m …………………………………………………… IV. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ơn v tính…. 08. Chi ti t doanh thu và thu nh p khác Năm nay Năm trư c - Doanh thu bán hàng ….. …... Trong ó: doanh thu trao i hàng hoá - Doanh thu cung c p d ch v ….. …... Trong ó: doanh thu trao i d ch v - Doanh thu ho t ng tài chính Trong ó:+ Ti n lãi, c t c, l i nhu n ư c chia + Lãi chênh l ch t giá ã th c hi n ….. …... + Lãi chênh l ch t giá chưa th c hi n +… 09. i u ch nh các kho n tăng, gi m thu nh p ch u thu TNDN Năm nay Năm trư c (1).T ng l i nhu n k toán trư c thu ….. …... (2).Các kho n thu nh p không tính vào thu nh p ch u thu TNDN ….. …... (3).S l chưa s d ng (L các năm trư c ư c tr vào l i nhu n trư c thu ) ….. …... (4).S thu nh p ch u thu TNDN trong năm (5=1-2+3-4) ….. …... 10. Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t Năm nay Năm trư c - Chi phí nguyên li u, v t li u ….. …... - Chi phí nhân công ….. …... - Chi phí kh u hao TSC ….. …... - Chi phí d ch v mua ngoài ….. …... - Chi phí khác b ng ti n ….. …... C ng ….. …... V. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo lưu chuy n ti n t ( ơn v tính: …..) 11. Thông tin v các giao d ch không b ng ti n phát sinh trong năm báo cáo Năm nay Năm trư c - Vi c mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c ….. …... thông qua nghi p v cho thuê tài chính - Vi c chuy n n thành v n ch s h u ….. …… 12. Các kho n ti n và tương ương ti n doanh nghi p n m gi nhưng Năm nay Năm trư c không ư c s d ng - Các kho n ti n nh n ký qu , ký cư c - Các kho n khác VI. Nh ng thông tin khác
 12. - Nh ng kho n n ti m tàng, - Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k toán năm…… - Thông tin so sánh - Nh ng thông tin khác (2) VII. ánh giá t ng quát các ch tiêu và các ki n ngh ……………………………………………………………………………………………………………… Ngư i l p bi u K toán trư ng L p, ngày ... tháng ... năm ... ( ký, h tên) ( ký, h tên) ( ký, h tên, ong d u) Ph l c 02 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I HÀ TÂY Ư C KH O SÁT STT Tên công ty Mã s KKD M t hàng KD 1 Công ty TNHH TM Dung Vư ng 40462 Văn phòng ph m 2 Công ty TNHH TM Vi t Anh 51654 S t, thép, Xi măng 3 Công ty TNHH Ti n ng 54761 ng, g m ngh 4 Công ty TNHH TM Vi t Nga 54762 G ch Hoa Cương 5 Công ty TNHH TM Hoà H p 73145 Hàng i n máy 6 Công ty TNHH TM Phương Liên 0302000055 Thu mua ph li u 7 Công ty TNHH TM Bình Dương 0302000069 m mút 8 Công ty TNHH TM Thiên Hà 0302000121 Thi t b v sinh 9 Công ty TNHH TM HIACO 0302000140 Bách hoá 10 Công ty TNHH Xăng d u Th nh Vư ng 0302000142 KD xăng d u 11 Công ty TNHH V n L c 0302000183 Da, gi y, dép 12 Công ty TNHH TM Phát t 0302000186 Ph tùng xe máy 13 Công ty TNHH TM Th nh Khang 0302000196 G ch ngói Gi ng áy 14 Công ty TNHH Minh hi n 0302000250 Phông, rèm, g i, ga, … 15 Công ty TNHH TM Huy Linh 0302000252 i lý nư c m m, mu i... 16 Công ty TNHH TM Xuân Thành 0302000261 Thi t b i n t 17 Công ty TNHH TM Sơn H u 0302000265 Buôn bán xe máy 18 Công ty TNHH TM Song Phư ng 0302000281 u ng, thu c lá, … 19 Công ty TNHH TM Nam Phương 0302000301 Thu c thú y 20 Công ty TNHH Xăng d u Minh Hi n 0302000309 KD xăng d u 21 Công ty TNHH TM Hùng Cư ng 0302000340 i lý bánh k o … 22 Công ty TNHH TM V n Thành 0302000366 Dư c ph m 23 Công ty TNHH M c Tư Khoa 0302000379 Buôn bán xe máy 24 Công ty TNHH TM H nh Chi n 0302000382 Mua bán nông s n 25 Công ty TNHH TM ông Nam Á 0302000415 Gi ng cây tr ng 26 Công ty TNHH TM c Hi n 0302000418 Thu c b o v th c v t 27 Công ty TNHH TM Dương Thoa 0302000448 Buôn bán xe máy 28 Công ty TNHH TM Màu Xanh 0302000457 Th c ăn gia súc 28 Công ty TNHH TM B o Phương 0302000568 Buôn bán lương th c 30 Công ty TNHH TM Hoàn H o 0302000588 Buôn bán xe máy 31 Công ty TNHH TM Phú Xuân 0302000644 Mua bán nông s n 32 Công ty TNHH VLXD Hoa Ti p 0302000656 Buôn bán VLXD
 13. 33 Công ty TNHH TM Nga Vi t 0302000727 Buôn bán lương th c 34 Công ty TNHH Phú Thiên t 0302000736 Qu ng cáo 35 Công ty TNHH Th o H nh 0302000749 V t tư nông nghi p 36 Công ty TNHH Khai Phát 0302000838 Buôn bán xe máy 37 Công ty TNHH TM Quang Vinh 0302001002 KD máy nông nghi p 38 Công ty TNHH TM F17 0302001051 Buôn bán thi t b tin h c 39 Công ty TNHH g m ngh M nh Hùng 0302001116 Buôn bán g m ngh 40 Công ty TNHH TM Nam Long 0302001182 Dư c ph m Ph l c 3 CÁCH XÁC Đ NH M T S H S TÀI CHÍNH Đ C TRƯNG TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH * Các h s v kh năng thanh toán - H s kh năng thanh toán t ng quát H s kh năng thanh toán t ng quát là m i quan h gi a t ng tài s n mà hi n nay công ty TNHH Thương m i ang qu n lý s d ng v i t ng s n ph i tr . H s thanh toán T ng tài s n = t ng quát N ph i tr T ng tài s n (mã s 250 - Ph n tài s n), n ph i tr (mã s 300- Ph n ngu n v n) trong b ng cân i k toán. N u h s này d n t i 0 là báo hi u s phá s n c a công ty TNHH Thương m i, ngu n v n ch s h u b m t h u như toàn b , t ng s tài s n hi n có (tài s n ng n h n, tài s n dài h n) không tr n mà công ty TNHH Thương m i ph i thanh toán. - H s kh năng thanh toán n ng n h n. H s ánh giá kh năng thanh toán n ng n h n là ch tiêu ph n ánh m i quan h gi a tài s n ng n h n và các kho n n ng n h n. H s kh năng thanh toán n ng n h n th hi n m c b o m c a TS ng n h n v i n ng n h n. N ng n h n là các kho n n ph i thanh toán trong kỳ, do ó công ty TNHH Thương m i ph i dùng tài s n th c có c a mình thanh toán b ng cách chuy n i m t s b ph n tài s n thành ti n. Do ó, h s kh năng thanh toán n ng n h n ư c xác nh theo công th c sau: Kh năng thanh TS ng n h n = toán n ng n h n T ng n ng n h n
 14. Tài s n ng n h n (mã s 100 - Ph n tài s n), n ng n h n (mã s 310 - Ph n ngu n v n) trong b ng cân i k toán. Tuy nhiên không ph i h s này càng l n càng t t, vì khi có m t lư ng TS ng n h n t n tr l n, ph n ánh vi c s d ng tài s n không hi u qu , vì b ph n này không v n ng, không sinh l i. Tính h p lý c a h s ph n ánh kh năng thanh toán n ng n h n ph thu c vào ngành hàng kinh doanh. Trong ngành thương m i thì TS ng n h n ph i chi m t tr ng l n trong t ng tài s n. - H s kh năng thanh toán nhanh. TS ng n h n trư c khi mang i thanh toán cho ch n u ph i chuy n i thành ti n. Trong TS ng n h n hi n có thì v t tư, hàng hoá, chưa th chuy n i ngay thành ti n, do ó nó có kh năng thanh toán kém nh t. Vì v y h s kh năng thanh toán nhanh là thư c o v kh năng tr n ngay, không d a vào vi c ph i bán các lo i v t tư hàng hoá và xác nh theo công th c: Kh năng thanh TS ng n h n - Hàng t n kho = toán nhanh T ng s n ng n h n TS ng n h n (mã s 100 - ph n tài s n), hàng t n kho (mã s 140 - ph n tài s n), n ng n h n (mã s 310 - ph n ngu n v n) trong b ng cân i k toán. Cũng c n th y r ng s tài s n dùng thanh toán còn ư c xác nh là: ti n c ng v i các kho n tương uơng ti n. ư c g i là tương uơng ti n là các kho n u tư ng n h n có th i h n thu h i ho c áo h n không quá 3 tháng có th chuy n i d dàng thành m t lư ng ti n xác nh không có r i ro trong chuy n i thành ti n k t ngày mua kho n u tư ó t i th i i m l p báo cáo. Trong th c t , n ph i thu ng n h n ư c chia thành n trong h n, n t i h n và n quá h n. Vì v y, h s ánh giá kh năng thanh toán nhanh ư c xác nh như sau: Kh năng thanh Ti n và tương ương ti n = toán nhanh N t i h n + N quá h n Ti n và tương ương ti n (mã s 110 - ph n tài s n) trong b ng cân i k toán. N u h s này cu i kỳ nh hơn u năm thì có th công ty TNHH Thương m i s g p khó khăn trong vi c thanh toán công n , vì vào lúc c n công ty TNHH Thương m i có th bu c ph i s d ng các bi n pháp b t l i như bán các tài s n v i giá th p tr n .
 15. Tuy nhiên, cũng như h s ph n ánh kh năng thanh toán t m th i, l n c a h s này ph thu c vào ngành hàng kinh doanh và kỳ h n thanh toán c a món n ph i thu, ph i tr trong kỳ. - H s thanh toán n dài h n. N dài h n là kho n n có th i gian áo h n trên m t năm, công ty TNHH Thương m i i vay dài h n u tư hình thành TSC . S dư n dài h n th hi n s n dài h n mà công ty TNHH Thương m i còn ph i tr cho ch n . Ngu n tr n dài h n chính là giá tr TSC ư c hình thành b ng v n vay chưa ư c thu h i. Vì v y, ngư i ta thư ng so sánh gi a giá tr còn l i c a TSC ư c hình thành b ng v n vay v i s dư n dài h n xác nh kh năng thanh toán n dài h n. Kh năng Giá tr còn l i c a TSC ư c hình thành t ngu n v n vay ho c n thanh toán dài h n = n dài h n N dài h n Giá tr còn l i c a TSC ư c hình thành t ngu n v n vay l y s chi ti t tài kho n 2111-TSC HH mua b ng ti n vay; 2112- Tài s n thuê tài chính; 2113 - TSC VH mua b ng ti n vay, còn n dài h n l y ph n ngu n v n trong b ng cân i k toán. H s này c u năm và cu i kỳ u l n hơn 1 là t t. Nguyên nhân là ngoài vi c dùng kh u hao cơ b n thanh toán n , công ty TNHH Thương m i còn dùng m t s ngu n v n khác như ngu n v n ư c hình thành t v n góp, l i nhu n không chia… - H s n ph i thu và n ph i tr . B t kỳ m t công ty TNHH Thương m i nào cũng có kho n v n b khách hàng chi m d ng và l i ph i i chi m d ng c a doanh nghi p khác. So sánh ph n i chi m d ng v i ph n b chi m d ng s cho bi t thêm v tình hình công n c a công ty TNHH Thương m i. H s n ph i Ph n v n i chi m d ng = thu, n ph i tr Ph n v n b chi m d ng Ph n v n i chi m d ng bao g m: ph i tr ngư i bán (mã s 312 - ph n ngu n v n), ngư i mua ng trư c (mã s 313 - ph n ngu n v n), thu và các kho n ph i n p Nhà nư c (mã s 314 - ph n ngu n v n), ph i tr ngư i lao ng (mã s 315 - ph n ngu n v n) … còn ph n v n b chi m d ng g m các kho n ph i thu ng n h n (mã s
 16. 130 - ph n tài s n), các kho n ph i thu dài h n (mã s 241 - ph n tài s n ) … trong b ng cân i k toán. - H s thanh toán lãi vay. Lãi vay ph i tr là m t kho n chi phí trong chi phí tài chính, ngu n tr lãi vay là l i nhu n trư c thu TNDN + lãi vay ph i tr . So sánh gi a ngu n tr lãi v i lãi vay ph i tr s cho chúng ta bi t doanh nghi p ã s n sàng tr ti n lãi vay t i m c nào. H s thanh L i nhu n trư c thu TNDN + lãi vay ph i tr . = toán lãi vay Lãi vay ph i tr Lãi vay ph i tr l y báo cáo k t qu kinh doanh (mã s 23) L i nhu n trư c thu TNDN l y báo cáo k t qu kinh doanh (mã s 50) H s này dùng o lư ng m c l i nhu n có ư c do s d ng v n mb o tr lãi cho ch n . Nói cách khác, h s thanh toán lãi vay cho chúng ta bi t ư c s v n i vay ã s d ng t t t i m c nào và em l i m t kho n l i nhu n là bao nhiêu, có bù p lãi ph i tr không. * Các h s v ph n ánh cơ c u ngu n v n và cơ c u tài s n - Cơ c u ngu n v n. Cơ c u ngu n v n ph n ánh bình quân trong m t ng v n kinh doanh hi n nay công ty TNHH Thương m i ang s d ng có m y ng vay n , có m y ng v n ch s h u. H s n và h s v n ch s h u là hai t s quan tr ng nh t ph n ánh cơ c u ngu n v n N ph i tr H s n = T ng ngu n v n = 1 - H s ngu n v n ch s h u H s ngu n v n Ngu n v n CSH = ch s h u T ng ngu n v n =1-H s n N ph i tr (mã s 300 - Ph n ngu n v n), ngu n v n ch s h u (mã s 400 – Ph n ngu n v n), t ng ngu n v n (mã s 440 - Ph n ngu n v n) trong b ng cân ik toán.
 17. H s n cho bi t trong m t ng v n kinh doanh có m y ng hình thành t vay n bên ngoài, còn h s ngu n v n ch s h u l i o lư ng s góp v n c a ch s h u Công ty trong t ng ngu n v n hi n nay c a công ty TNHH Thương m i. Vì v y, h s ngu n v n ch s h u còn g i là h s t tài tr . - Cơ c u tài s n. ây là m t d ng t s , ph n ánh khi công ty TNHH Thương m i s d ng bình quân m t ng v n kinh doanh thì dành ra bao nhiêu hình thành tài s n ng n h n, còn bao nhiêu u tư vào tài s n dài h n. Hai t su t sau ây s ph n ánh vi c b trí cơ c u tài s n c a doanh nghi p. T su t u tư vào TS dài h n = x 100 tài s n dài h n T ng tài s n = 1 - T su t u tư vào tài s n ng n h n T su t u tư vào TS ng n h n = x 100 tài s n ng n h n T ng tài s n = 1 - T su t u tư vào tài s n dài h n Tài s n ng n h n (mã s 100 - ph n tài s n), tài s n dài h n (mã s 200 - ph n tài s n), t ng tài s n (mã s 250 - ph n tài s n) trong b ng cân i k toán. T su t u tư vào tài s n dài h n càng l n càng th hi n m c quan tr ng c a TS dài h n trong t ng tài s n mà công ty TNHH Thương m i ang s d ng vào kinh doanh, ph n ánh tình hình trang b cơ s v t ch t k thu t, năng l c s n xu t kinh doanh và xu hư ng phát tri n lâu dài cũng như kh năng c nh tranh c a công ty TNHH Thương m i. Tuy nhiên k t lu n t su t này là t t hay x u còn ph thu c vào ngành hàng kinh doanh trong t ng công ty TNHH Thương m i trong t ng th i gian c th . Thông thư ng các công ty TNHH Thương m i mong mu n có m t cơ c u tài s n t i ưu, ph n ánh c dành m t ng u tư vào tài s n dài h n thì dành ra bao nhiêu u tư vào tài s n ng n h n TS ng n h n Cơ c u tài s n = TS dài h n Tài s n ng n h n (mã s 100 ph n tài s n), TS dài h n (mã s 200 ph n tài s n) trong b ng cân i k toán. - T su t t tài tr TS dài h n
 18. T su t này s cung c p dòng thông tin cho bi t s v n ch s h u c a công ty TNHH Thương m i dùng trang b TS dài h n là bao nhiêu. T su t t tài tr Ngu n v n CSH = X 100 TS dài h n TS dài h n Ngu n v n ch s h u (mã s 400 ph n ngu n v n), TS dài h n (mã s 200 ph n tài s n) trong b ng cân i k toán. T su t này l n hơn 1 ch ng t kh năng tài chính v ng vàng và lành m nh. Khi t su t này nh hơn 1 thì m t b ph n c a TS dài h n ư c tài tr b ng v n vay và c bi t m o hi m khi y là v n vay ng n h n. * Các ch tiêu v vòng quay tài s n - S vòng quay hàng t n kho. S vòng quay hàng t n kho là s l n mà hàng t n kho bình quân luân chuy n trong m t kỳ. S vòng quay hàng t n kho càng cao thì vi c kinh doanh ư c ánh giá càng t t, b i l công ty TNHH Thương m i ch u tư cho hàng t n kho th p nhưng v n t ư c doanh s cao. S vòng quay hàng t n kho ư c xác nh theo công th c: Giá v n hàng bán S vòng quay hàng t n kho = Hàng t n kho bình quân Giá v n hàng bán (mã s 11) trong b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, còn hàng t n kho bình quân, ngư i ta xác nh b ng cách tính bình quân s dư th i i m c a m c hàng t n kho (mã s 140 ph n tài s n trong b ng cân i k toán). - S ngày m t vòng quay hàng t n kho Ph n ánh s ngày trung bình c a m t vòng quay hàng t n kho S ngày c a m t vòng quay S ngày trong kỳ = hàng t n kho S vòng quay hàng t n kho - Vòng quay các kho n ph i thu. Vòng quay các kho n ph i thu ph n ánh t c chuy n i các kho n ph i thu thành ti n m t c a công ty TNHH Thương m i và ư c xác nh theo công th c: Vòng quay các Doanh thu thu n = kho n ph i thu S dư bình quân các kho n ph i thu ng n h n
 19. S dư bình quân các kho n ph i thu ng n h n ư c tính b ng phương pháp bình quân kho n m c “ph i thu ng n h n ” (mã s 130 ph n tài s n) trên b ng cân ik toán. Doanh thu thu n ư c tính ây chính là t ng doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (mã s 10 – Báo cáo k t qu kinh doanh) doanh thu tài chính (mã s 21 – Báo cáo k t qu kinh doanh) thu nh p khác (mã s 31 – Báo cáo k t qu kinh doanh) - Kỳ thu ti n trung bình Kỳ thu ti n trung bình ph n ánh s ngày c n thi t thu ư c các kho n ph i thu ng n h n (hay s ngày c a m t vòng quay các kho n ph i thung n h n). Vòng quay các kho n ph i thu ng n h n càng l n thì kỳ thu ti n trung bình càng nh và ngư c l i. Kỳ thu ti n trung bình ư c xác nh theo công th c: Kỳ thu S dư bình quân các ti n 360 kho n ph i thu ng n h n = = trung Vòng quay các kho n ph i x 360 Doanh thu thu n bình thu ng n h n Kỳ thu ti n trung bình cao hay th p trong nhi u trư ng h p chưa th có k t lu n ch c ch n, mà còn ph i xem xét l i các m c tiêu và chính sách c a công ty TNHH Thương m i như: m c tiêu m r ng th trư ng, chính sách tín d ng c a công ty TNHH Thương m i. công ty TNHH Thương m i c n phân tích k hơn vì t m quan tr ng c a nó và k thu t tính toán ã che d u i các khuy t t t trong vi c qu n tr các kho n ph i thu. - Vòng quay tài s n ng n h n Vòng quay tài s n ng n h n ph n ánh trong kỳ v n lưu ng quay ư c m y vòng. Vòng quay Doanh thu thu n = tài s n ng n h n Tài s n ng n h n bình quân Tài s n ng n h n là ch tiêu mã s 100 ph n tài s n trong b ng cân i k toán. Tài s n ng n h n bình quân ư c tính b ng cách bình quân các s dư tài s n ng n h n các th i i m. - S ngày m t vòng quay tài s n ng n h n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản