Bài dự thi luật phòng chống ma túy

Chia sẻ: xuankhuong

Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma tuý cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma tuý.

Nội dung Text: Bài dự thi luật phòng chống ma túy

Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Họ và tên : LÊ THANH HOÀNG Nguồn: http://my.opera.com/ninhson/blog/show.dml/4259353,
Năm sinh : 30/07/1982 02/09/2009
Giới tính : NAM
Dân tộc : KINH
Địa chỉ : UBND XÃ NINH SƠN
Ninh Hoà – Khánh Hoà

BÀI DỰ THI
TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY;
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
(Về lĩnh vực cai nghiện phục hồi)

Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy được Quốc
hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày, tháng, năm nào?
Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?
Trả lời : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy được Quốc
hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 3 thông qua ngày 03
tháng 06 năm 2008. Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Câu 2: Luật phòng, chống ma túy quy định những hành vi nghiệm cấm nào?

Trả lời : Luật phòng, chống ma túy quy định những hành vi nghiệm cấm sau đây :
1. Trồng cây có chứa chất ma tuý;
2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao
đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, tiền
chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;
3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa
chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý;
4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản
xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý;
5. Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà có;
6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý;
7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma
tuý;
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống
ma tuý;
9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý.

Câu 3: Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà
trường, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống ma túy như thế nào?
Trả lời : Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà
trường, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống ma túy như sau :
* Điều 6
Cá nhân, gia đình có trách nhiệm:
1. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện
quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên
trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý;


Trang 1
Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng
thần để chữa bệnh;
3. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác;
4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng
đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái
nghiện.
* Điều 7
Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng
các thông tin về tệ nạn ma tuý cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về
tệ nạn ma tuý.
* Điều 8
1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời cho
cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma tuý; tham gia triệt phá cây
có chứa chất ma tuý do chính quyền địa phương tổ chức.
2. Tại các vùng phải xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý, các cơ quan nhà nước trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, chính
sách của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng
cây có chứa chất ma tuý; quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ
và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả.
* Điều 9
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
1. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân
kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma tuý; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn
minh;
2. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tệ nạn
ma tuý;
3. Giám sát hoạt động phòng, chống ma tuý ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo
dục khác và địa bàn dân cư;
4. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai
nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện
ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
* Điều 10
Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp
luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản
lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý;
2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý,
giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý;
3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần
thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý.
* Điều 11
Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của
mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma tuý ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa,
ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia
tệ nạn ma tuý; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực
lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma tuý.

Trang 2
Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

* Điều 12
Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức,
đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại
của ma tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma
tuý.

Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy?
Trả lời :
Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng
thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Câu 5: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định
chính sách của Nhà nước về cai nghiện như thế nào?
Trả lời :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định chính sách
của Nhà nước về cai nghiện bao gồm :
Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện
ma túy tự nguyện cai nghiện;
Tổ chức cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc;
Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự
nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai
nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương
pháp cai nghiện ma túy;
Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống
tái nghiện ma túy;
Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt
động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma tuý được
hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.".

Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định
những đối tượng nào được cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng? Thời gian cai nghiện
là bao lâu? Cơ quan tổ chức nào chịu trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và
cộng đồng?
Trả lời :
1. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được
áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện
cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.
2. Trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện thì áp dụng biện
pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã.
3. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng từ sáu
tháng đến mười hai tháng.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng,
hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình.
5. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện
ma túy tại cộng đồng và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại
cộng đồng."


Trang 3
Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Câu số 7: “Luật phòng, chống ma túy quy định những đối tượng nào bị đưa vào cơ
sở cai nghiện bắt buộc? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Trong thời gian cai nghiện bắt
buộc người nghiện có trách nhiệm gì? Người nghiện ma túy có thể tự xin vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc để cai nghiện tự nguyện được không?”
Trả lời :
* Điều 28 :
1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng
đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc
không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
2. Việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo
quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời
hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm.
3. Người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai
nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính.
* Điều 30 :
Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma tuý có trách nhiệm:
1. Tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc;
2. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong
thời gian cai nghiện.

Câu 8: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy sau
khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, người nghiện
được đưa vào những hình thức quản lý sau cai nào? Đối tượng nào được đưa vào quản lý
sau cai tại cơ sở quản lý?
Trả lời :
Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc
tại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm theo một
trong hai hình thức sau đây :
a) Quản lý tại nơi cư trú do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với người không
thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao.

Câu số 9: “Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy Ủy
ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma túy đã chấp hành xong thời gian cai nghiện
bắt buộc có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện này?
Trả lời :
Người đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai nghiện theo quy định tại điểm b khoản 1
Điều này được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, gia đình tiếp nhận, tạo điều kiện học
nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt động xã hội để hoà nhập cộng đồng, giúp đỡ
phòng, chống tái nghiện.

Câu số 10 : Bài viết về ma túy và tác hại của ma túy.
BÀI VIẾT
Trong bối cảnh đất nước phát triển như hiện nay, việc đời sống toàn dân được nâng
cao cũng kéo theo nhiều vấn đề tệ nạn, đau đầu nhất vẫn là tệ nạn ma túy.
Vậy, Chất ma túy là gì ? Chất gây nghiện là gì ?
Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh
mục do Chính phủ ban hành.

Trang 4
Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện
đối với người sử dụng.
Làm thế nào để nhận biến sớm người sử dụng ma tuý ?
Chúng ta có thể sớm nhận biết một người đã nghiện ma tuý qua các biểu hiện sau:
− Thay đổi thất thường giờ giấc sinh hoạt: thức khuya, đêm ít ngủ, dậy muộn, ngày ngủ
nhiều…
− Hay tụ tập, đi lại đàn đúm với người có đời sống sinh hoạt buồng thả như không lao
động, không học hành…hoặc chơi thân với người sử dụng ma tuý.
− Đi lại có quy luật: mỗi ngày, cứ đến một giờ nhất định nào đó, dù có đang bận việc gì
cũng tìm cách, kiếm cớ để đi khỏi nhà.
− Thích ở một mình, ít hoặc ngại tiếp xúc với mọi người (kể cả người thân trong gia
đình).
− Tâm trạng thường lo lắng, bồn chồn, đôi khi nói nhiều, hay nói dối loanh quanh, hay
có biểu hiện chống đối, cáu gắt hơn so với trước đây.
− Hay ngát vặt, người lừ đừ, mệt mỏi, ngại lao động, bỏ vệ sinh cá nhân. Nếu còn đi
học thì thường đi học muộn, trốn học, bỏ giờ học (thường vào giờ nhất định): Ngồi trong
lớp hay ngủ gật; học lực giảm sút nhanh.
− Nhu cầu tiêu tiền ngày một nhiều, sử dụng tiền không có lý do chính đáng, thường
xuyên xin tiền người thân và hay bán đồ đạc cá nhân, gia đình, nợ nần nhiều ăn cắp vặt, hay
lục túi người khác …
− Trong túi quần, áo, cặp, phòng thường có các thứ giấy bạc, thuốc lá, kẹo cao su, bật
lửa ga, bơm kim tiêm, ống thuốc, thuốc phiện, gói nhỏ heroin.
− Có dấu kim trên mu bàn tay, cổ tay, mặt trong khuỷu tay, mặt trong mắt cá chân, ở
bẹn, ở cổ…
− Đối với người sử dụng ma tuý nặng, còn có biểu hiện giảm sút sức khoẻ rõ rệt, hường
xuyên ngáp vặt , mắt lờ đờ ; da tái, môi thâm, cơ thể hôi hám, ngại tắm, ăn mặc lôi thôi lếch
thếch…
Người nào càng có nhiều biểu hiện trên thì càng có khả năng đã nghiện ma tuý. Bố, mẹ,
người thân trong gia đình, bạn bè, nhất là những người sống cùng phòng nên chú ý phát
hiện sớm người sử dụng ma tuý để tìm cách giúp đỡ. Vì càng phát hiện sớm, cai sớm, thì
càng có khả năng cai được và nguy cơ nhiễm HIV giảm.
Các giai đoạn của nghiện ma tuý thể hiện ra sau ?
Các biểu hiện thường gặp ở người vừa sử dụng ma tuý :
Sau khi người sử dụng ma tuý vừa sử dụng xong một liều ma tuý thì nhìn chung tinh
thần hưng phấn,vẻ mặt xung mãn, đỏ mặt, mắt đỏ và ướt, trông hoạt bát khác thường. Nếu
tuổi còn trẻ họ thường dễ bị khiêu khích, muốn tìm cảm giác mạnh, gây gổ đánh nhau, tự
rạch tay, dùng thuốc lá đốt chân tay… Các dấu hiệu trên được biểu hiện cụ thể qua các giai
đoạn sau :
a).Giai đoạn 1: Sau khi dùng 5 – 10 phút, biểu hiện phổ biến là mắt đỏ và trông ướt
long lanh, sau đó chuyển qua sụp mi mắt, ngồi tại chỗ mắt lim dim, gãi chân tay, vò đầu, bứt
tóc… thể hiện rõ nhất tong trường hợp dùng thuốc phiện pha lẫn seduxen. Những biểu hiện
này người nhà khó phát hiện ra nó thường sảy ra ở nơi hút chích.
b). Giai đoạn 2: Sau 10 đến 20 phút, mắt đỏ ướt, đồng tử teo, giọng nói khàn khàn,
uống nhiều nước lạnh, tâm lý ở trạng thái hưng phấn cao, nói nhiều, cử chỉ và động tác thiếu
chính xác. Nếu có tật thì tật thường xuất hiện ở mức cao như vuốt mũi, nhổ râu, nặn mụn,
cắn móng tay, lấy ráy tai .
c). Giai đoạn 3 : Sau 90 phút người sử dụng ma tuý tìm chỗ yên tĩnh để thưởng thức cơn
phê. Lúc này họ nằm như ngủ, nhưng không ngủ lại hút nhiều thuốc lá, tàn thuốc vung vãi.
Trang 5
Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Quan sát nơi họ nằm thường thấy chăn màn thủng do tàn thuốc lá rơi vào, bề bộn đồ đạc,
hôi, người sử dụng ma tuý sợ tắm, sợ ồn ào.
Một số đặc trưng chủ yếu của người sử dụng ma tuý :
− Về thực lực: Sống phụ thuộc vào ma tuý, sức khoẻ suy yếu, nhiều bệnh tật phát sinh,
dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.
− Về tinh thần: Luôn tỏ ra thất vọng, lập dị, suy sụp về các giá trị về tinh thần, thiếu ý
trí quyết tâm, mất niềm tin vào cuộc sống.
− Về tâm lý: không có khả năng suy nghĩ, tư duy, trí nhớ giảm, mất phương hướng,
không có hứng thú trong sinh hoạt. Luôn tìm những câu trả lời chỉ cốt để đáp ứng mong
muốn của người khác nhằm lẩn trốn bản thân. Lời nói không đi đôi với việc làm, xuất hiện
các biểu hiện tiêu cực.
− Về xã hội: ít quan hệ (các quan hệ công khai chính đáng), sống vật vờ, cô lập và xa
lánh mọi người .
Vậy, tác hại của ma tuý như thế nào ?
1/ Ảnh hưởng đến bản thân
− Ma tuý làm huỷ hoại sức khoẻ, làm mất khả năng lao động, học tập, làm cho thần
kinh người nghiện bị tổn hại. Dùng ma tuý quá liều có thể dẫn đến cái chết.
− Gây nghiện mạnh, sức khoẻ giảm sút. Tiêm chích ma tuý dùng chung bơm kim tiêm
không tiệt trùng dẫn đến lây nhiễm viêm gan vi rut B, C, đặc biệt là HIV(dẫn đến cái chết).
Tiêm chích ma tuý là một trong những con đường lây nhiễm HIV phổ biến nhất tại Việt
Nam. Người nghiện ma tuý có thể mang vi rut HIV và lây truyền cho vợ/bạn tình của con
cái họ.
− Thoái hoá nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật.
− Mâu thuẫn và bất hoà với bạn bè, thầy cô giáo và gia đình.
− Mất lòng tin với mọi người, dễ bị người khác lợi dụng, học tập giảm sút hoặc bỏ học,
ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ, nếu đã có việc làm thì dễ bị mất việc làm.
− Ma tuý còn gây tác hại lâu dài cho con cái, nòi giống: các chất ma tuý ảnh hưởng đến
hệ thống hoocmon sinh sản, làm giảm khả năng sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đến quá trình
phân bào hình thành các giao tử, tạo cơ hội cho các gien độc có điều kiện hoạt hoá, dẫn tới
suy yếu nòi giống.
2/ Ảnh hưởng đến gia đình :
− Làm tiêu hao tiền bạc của bản thân và gia đình. Nhu cầu cần tiền để mua ma tuý của
người nghiện là rất lớn, mỗi ngày ít nhất từ 50.000-100.000,đ thậm chí 1.000.000 -
2.000.000đ/ ngày, vì vậy khi lên cơn nghiện người nghiện ma tuý có thể tiêu tốn hết tiền
của, tài sản, đồ đạc của gia đình vào việc mua ma tuý để thoả mãn cơn nghiện của mình,
hoặc để có tiền sử dụng ma tuý, nhiều người đã trộm cắp, hành nghề mại dâm, hoặc thậm
chí giết người, cướp của.

− Sức khoẻ các thành viên khác trong gia đình giảm sút ( lo lắng, mặc cảm, ăn không
ngon, ngủ không yên...vì trong gia đình có người nghiện)
− Gây tổn thất về tình cảm (thất vọng, buồn khổ, hạnh phúc gia đình tan vỡ, ly thân, ly
hôn, con cái không ai chăm sóc...)
− Gia đình tốn thời gian, chi phí chăm sóc và điều trị các bệnh của người nghiện do ma
tuý gây ra.
3/ Ảnh hưởng đến xã hội
− Gây mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng các tệ nạn xã hội: Lừa đảo, trộm cắp, giết
người, mại dâm, băng nhóm...

Trang 6
Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc.
− Làm giảm sút sức lao động sản xuất trong xã hội.
− Tăng chi phí ngân sách xã hội cho các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục, giải quyết
các hậu quả do ma tuý đem lại. Ma tuý còn là nguồn gốc, là điều kiện nảy sinh, lan truyền
đại dịch HIV/AIDS (một hiểm hoạ toàn cầu chưa có thuốc chữa...Hiện nay nước ta có trên
130.000 người nhiễm HIV/AIDS thì có 75% là do tiêm chích ma tuý
− Ảnh hưởng đến giống nòi, huỷ diệt giống nòi: do các chất ma tuý ảnh hưởng đến hệ
thống hoocmon sinh sản, làm giảm khả năng sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đến quá trình
phân bào hình thành các giao tử, tạo cơ hội cho các gien độc có điều kiện hoạt hoá, dẫn tới
suy yếu nòi giống.
Qua những gì chúng ta vừa tìm hiểu ở trên, ma túy là một vấn đề nhức nhối cần được
toàn xã hội quan tâm, loại trừ. Đứng trên góc độ dạy học, ma túy học đường là vấn đề cần
được loại bỏ sớm ngay từ khi nó vừa nhen nhúm.

Ninh Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2009

NGƯỜI VIẾTLê Thanh Hoàng

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://ngoclinhson.violet.vn, http://ngoclinhson.tk
- website đang xây dựng, cập nhật phần mềm, tài liệu cá nhân có trong quá trình làm
việc, sử dụng máy tính và hỗ trợ cộng đồng:
+ Quản lý giáo dục, các hoạt động giáo dục;
+ Tin học, công nghệ thông tin;
+ Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra;
Và các nội dung khác.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trang 7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản