Bài giải mạch P18

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
74
lượt xem
10
download

Bài giải mạch P18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giải mạch p18', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giải mạch P18

 1. Chapter 18, Solution 1. f ' ( t ) = δ( t + 2) − δ( t + 1) − δ( t − 1) + δ( t − 2) jωF(ω) = e j2 ω − e jω − e − jω + e − jω2 = 2 cos 2ω − 2 cos ω 2[cos 2ω − cos ω] F(ω) = jω Chapter 18, Solution 2. t, 0 < t
 2. Chapter 18, Solution 3. 1 1 f (t) = t , − 2 < t < 2, f ' (t) = , − 2 < t < 2 2 2 2 1 jωt e − jωt F(ω) = ∫ t e dt = (− jωt − 1) 2 2 − −2 2 2(− jω) 2 =− 1 2ω 2 [ e − jω2 (− jω2 − 1) − e jω2 ( jω2 − 1) ] =− 1 2ω 2 [ − jω2(e jω2 + e jω2 ) + e jω2 − e − jω2 ] 1 =− (− jω4 cos 2ω + j2 sin 2ω) 2ω 2 j F(ω) = (sin 2ω − 2ω cos 2ω) ω2 Chapter 18, Solution 4. 2δ(t+1) g’ 2 –1 1 t 0 –2 –2δ(t–1) 4δ(t) 2δ’(t+1) g” –1 1 t 0 –2δ(t+1) –2 –2δ(t–1) –2δ’(t–1)
 3. g ′′ = −2δ( t + 1) + 2δ′( t + 1) + 4δ( t ) − 2δ( t − 1) − 2δ′( t − 1) ( jω) 2 G (ω) = −2e jω + 2 jωe jω + 4 − 2e − jω − 2 jωe − jω = −4 cos ω − 4ω sin ω + 4 4 G (ω) = (cos ω + ω sin ω − 1) ω2 Chapter 18, Solution 5. h’(t) 1 0 t –1 1 –2δ(t) h”(t) δ(t+1) 1 1 0 t –1 –δ(t–1) –2δ’(t) h ′′( t ) = δ( t + 1) − δ( t − 1) − 2δ′( t ) ( jω) 2 H(ω) = e jω − e − jω − 2 jω = 2 j sin ω − 2 jω 2j 2j H(ω) = − sin ω ω ω2
 4. Chapter 18, Solution 6. 0 1 − jωt F(ω) = ∫ (−1)e dt + ∫ te − jωt dt −1 0 0 1 Re F(ω) = − ∫ cos ωtdt + ∫ t cos ωtdt −1 0 1 0  1 t  1 1 =−  2 cos ωt + ω sin ωt  0 = 2 (cos ω − 1) sin ωt −1 +   ω ω  ω Chapter 18, Solution 7. (a) f1 is similar to the function f(t) in Fig. 17.6. f 1 ( t ) = f ( t − 1) 2(cos ω − 1) Since F(ω) = jω 2e − jω (cos ω − 1) jω F1 (ω) = e F(ω) = jω Alternatively, f 1' ( t ) = δ( t ) − 2δ( t − 1) + δ( t − 2) jωF1 (ω) = 1 − 2e − jω + e − j2 ω = e − jω (e jω − 2 + e jω ) = e − jω (2 cos ω − 2) 2e − jω (cos ω − 1) F1(ω) = jω (b) f2 is similar to f(t) in Fig. 17.14. f2(t) = 2f(t) 4(1 − cos ω) F2(ω) = ω2
 5. Chapter 18, Solution 8. 1 2 − jωt F(ω) = ∫ 2e dt + ∫ (4 − 2 t )e − jωt dt (a) 0 1 2 − jωt 1 4 − jωt 2 2 − jωt 2 = e + 0 − jω e 1 − e (− jωt − 1) 1 − jω −ω 2 2 2 − jω 2 4 − j2ω 2 F(ω) = + e + − e − (1 + j2ω)e − j2ω ω 2 jω jω jω ω 2 (b) g(t) = 2[ u(t+2) – u(t-2) ] - [ u(t+1) – u(t-1) ] 4 sin 2ω 2 sin ω G (ω) = − ω ω Chapter 18, Solution 9. (a) y(t) = u(t+2) – u(t-2) + 2[ u(t+1) – u(t-1) ] 2 4 Y(ω) = sin 2ω + sin ω ω ω 1 − 2e − jωt 2 2e − j ω (b) Z(ω) = ∫ (−2 t )e − jωt dt = 1 (− jωt − 1) 0 = − (1 + jω) 0 − ω2 ω 2 2 ω Chapter 18, Solution 10. (a) x(t) = e2tu(t) X(ω) = 1/(2 + jω) e − t , t > 0 (b) e −( t ) =  t e , t < 0  1 0 1 Y(ω) = ∫ y( t )e jωt dt = ∫ e t e jωt dt + ∫ e − t e − jωt dt −1 −1 0
 6. e (1− jω) t e − (1+ jω) t = 0 −1 + 1 0 1 − jω − (1 + jω) 2  cos ω + jsin ω cos ω − jsin ω  = − e −1  +  1+ ω2  1 − jω 1 + jω  Y(ω) = 2 1+ ω 2 [ 1 − e −1 (cos ω − ω sin ω) ] Chapter 18, Solution 11. f(t) = sin π t [u(t) - u(t - 2)] 0 2 F(ω) = ∫ sin πt e − jωt dt = 1 2 j πt 2j ( ∫0 e − e e dt − j πt − j ωt ) 1  2 + j( − ω + π ) t + e − j( ω + π ) t )dt  2 j  ∫0 = (e    1  1 e − j( ω+ π ) t 2  =  e − j ( ω− π ) t 0 + 2 0 2 j  − j(ω − π) − j(ω + π)  1  1 − e − j2 ω 1 − e − j2 ω  =  +  2 π−ω  π+ω   = 1 2π + 2πe − j2 ω ( ) 2(π − ω ) 2 2 F(ω) = π ( e − jω 2 − 1 ) ω −π22 Chapter 18, Solution 12. ∞ 2 (a) F(ω) = ∫ e t e − jωt dt = ∫ e (1− jω) t dt 0 0 1 e 2− jω 2 − 1 = e (1− jω) t 2 0 = 1 − jω 1 − jω
 7. 0 1 (b) H(ω) = ∫ e − jωt dt + ∫ (−1)e − jωt dt −1 0 =− 1 jω ( ) 1 − e jω + 1 − jω jω e −1 = (1 jω ) (−2 + 2 cos ω) 2 − 4 sin 2 ω / 2  sin ω / 2  = = jω  jω  ω/ 2  Chapter 18, Solution 13. (a) We know that F[cos at ] = π[δ(ω − a ) + δ(ω + a )] . Using the time shifting property, F[cos a ( t − π / 3a )] = πe − jωπ / 3a [δ(ω − a ) + δ(ω + a )] = πe − jπ / 3δ(ω − a ) + πe jπ / 3δ(ω + a ) (b) sin π( t + 1) = sin πt cos π + cos πt sin π = − sin πt g(t) = -u(t+1) sin (t+1) 1 1 Let x(t) = u(t)sin t, then X(ω) = = ( jω) 2 + 1 1 − ω2 Using the time shifting property, 1 e jω G (ω) = − e jω = 1 − ω2 ω2 − 1 (c ) Let y(t) = 1 + Asin at, then Y(ω) = 2πδ(ω) + jπA[δ(ω + a ) − δ(ω − a )] h(t) = y(t) cos bt Using the modulation property, 1 H(ω) = [Y(ω + b) + Y(ω − b)] 2 jπA H(ω) = π[δ(ω + b) + δ(ω − b)] + [δ(ω + a + b) − δ(ω − a + b) + δ(ω + a − b) − δ(ω − a − b)] 2
 8. 4 e − j ωt e − j ωt 1 e − j4ω e − j4ω (d) I(ω) = ∫ (1 − t )e − jωt dt = 4 − (− jωt − 1) 0 = − − ( j4ω + 1) − jω − ω 2 ω2 jω ω2 0 Chapter 18, Solution 14. (a) cos(3t + π) = cos 3t cos π − sin 3t sin π = cos 3t (−1) − sin 3t (0) = − cos(3t ) f ( t ) = −e − t cos 3t u ( t ) − (1 + jω ) F(ω) = (1 + jω)2 + 9 (b) g(t) 1 -1 1 t -1 g’(t) π -1 1 t -π g ' ( t ) = π cos πt[u ( t − 1) − u ( t − 1)] g" ( t ) = −π 2 g( t ) − πδ( t + 1) + πδ( t − 1) − ω 2 G (ω) = − π 2 G (ω) − πe jω + πe − jω (π 2 − ω2 )G(ω) = −π(e jω − e − jω ) = −2 jπ sin ω 2 jπ sin ω G(ω) = ω2 − π 2 Alternatively, we compare this with Prob. 17.7 f(t) = g(t - 1) F(ω) = G(ω)e-jω
 9. π G (ω) = F(ω)e jω = (e − jω − e jω ) ω −π 2 2 − j2π sin ω = ω2 − π 2 2 jπ sin ω G(ω) = π 2 − ω2 (c) cos π( t − 1) = cos πt cos π + sin πt sin π = cos πt (−1) + sin πt (0) = − cos πt Let x ( t ) = e −2( t −1) cos π( t − 1)u ( t − 1) = −e 2 h ( t ) and y( t ) = e −2 t cos(πt )u ( t ) 2 + jω Y(ω) = (2 + jω) 2 + π 2 y( t ) = x ( t − 1) Y(ω) = X(ω)e − jω X(ω) = (2 + jω)e jω (2 + jω)2 + π 2 X(ω) = −e 2 H(ω) H(ω) = −e −2 X(ω) − (2 + jω)e jω− 2 = (2 + jω)2 + π 2 (d) Let x ( t ) = e −2 t sin( −4t )u (− t ) = y(− t ) p( t ) = − x ( t ) where y( t ) = e 2 t sin 4t u ( t ) 2 + jω Y (ω) = (2 + jω)2 + 4 2 2 − jω X(ω) = Y(−ω) = (2 − jω)2 + 16
 10. jω − 2 p(ω) = −X(ω) = (jω − 2 )2 + 16 8 − jω 2  1  (e) Q(ω) = e + 3 − 2 πδ(ω) + e − jω2  jω  jω   6 jω 2 Q(ω) = e + 3 − 2πδ(ω)e − jω 2 jω Chapter 18, Solution 15. (a) F(ω) = e j3ω − e − jω3 = 2 j sin 3ω (b) Let g( t ) = 2δ( t − 1), G (ω) = 2e − jω F(ω) = F  ∫ g ( t ) dt  t  −∞    G (ω) = + πF(0)δ(ω) jω 2e − j ω = + 2πδ(−1)δ(ω) jω 2e − jω = jω 1 (c) F [δ(2t )] = ⋅1 2 1 1 1 jω F(ω) = ⋅ 1 − jω = − 3 2 3 2
 11. Chapter 18, Solution 16. (a) Using duality properly −2 t → ω2 −2 → 2π ω t2 4 or → − 4π ω t2 4 F(ω) = F  2  = − 4π ω t  −at 2a (b) e a + ω2 2 2a −a ω 2π e a + t2 2 8 −2 ω 4π e a + t2 2  8  −2 ω G(ω) = F  2  = 4π e 4+t  Chapter 18, Solution 17. 1 (a) Since H(ω) = F (cos ω0 t f ( t ) ) = [F(ω + ω0 ) + F(ω − ω0 )] 2 1 where F(ω) = F [u (t )] = πδ(ω) + , ω0 = 2 jω 1 1 1  H(ω) = πδ (ω + 2) + ( + πδ(ω − 2) +  2 j ω + 2) j (ω − 2) 
 12. = π [δ(ω + 2) + δ(ω − 2)] − j  ω + 2 + ω − 2  2 2  (ω + 2)(ω − 2)    π H(ω) = [δ(ω + 2) + δ(ω − 2 )] − 2jω 2 ω −4 j (b) G(ω) = F [sin ω0 t f ( t )] = [F(ω + ω0 ) − F(ω − ω0 )] 2 1 where F(ω) = F [u (t )] = πδ (ω) + jω j 1 1  G (ω) = πδ(ω + 10) + j(ω + 10) − πδ(ω − 10) − j(ω − 10 )  2  jπ = [δ(ω + 10) − δ (ω − 10)] + j  j − j  2 2  ω − 10 ω + 10    jπ = [δ(ω + 10) − δ(ω − 10 )] − 2 10 2 ω − 100 Chapter 18, Solution 18. 1 Let f (t ) = e − t u (t ) F(ω) = j + jω 1 f (t ) cos t [F(ω − 1) + F(ω + 1)] 2 1 1 1  Hence Y(ω) =  +  2 1 + j (ω − 1) 1 + j (ω + 1)  1  1 + jω + j + 1 + jω − j  =   2  [1 + j(ω − 1)][1 + j (ω + 1)] 1 + jω = 1 + jω + j + jω − j − ω 2 + 1 1 + jω = 2 jω − ω 2 + 2
 13. Chapter 18, Solution 19. ∫0 (e + e )e dt ∞ 1 1 j2 πt F(ω) = ∫ f ( t )e jωt dt = − j2 πt − jωt −∞ 2 F(ω) = 2 ∫0 e [ 1 1 − j( ω + 2 π ) t ] + e − j(ω− 2 π )t dt 1 1 1 1  =  e − j( ω + 2 π ) t + e − j( ω − 2 π ) t  2  − j (ω + 2π ) − j(ω − 2π ) 0 1  e − j( ω+ 2 π ) − 1 e − j( ω− 2 π ) − 1  =−  +  2  j (ω + 2π) j(ω − 2π )  But e j2 π = cos 2π + j sin 2π = 1 = e − j2 π 1  e − jω − 1  1 1  F(ω) = −    ω + 2π + ω − 2π  2 j   = jω ( e − jω − 1 ) ω − 4π 2 2 Chapter 18, Solution 20. (a) F (cn) = cnδ(ω) ( ) F c n e jnωo t = c n δ(ω − nωo )  ∞  ∞ F  ∑ c n e jnωo t  =  n = −∞  ∑ c δ(ω − nω ) n = −∞ n o 2π (b) T = 2π ωo = =1 T 1 T 1 π ∫0 f (t ) e o dt = 2π  ∫0 1⋅ e dt + 0  − jnω t − jnt cn =   T  
 14. 1  1 jnt   2πn (e − 1) π j − jnπ = − e = 2π  jn 0   But e − jnπ = cos nπ + j sin nπ = cos nπ = (−1) n cn = j 2nπ [  (− 1)n − 1 =  0−,j ,] n = even n = odd , n ≠ 0  nπ for n = 0 1 π 1 cn = 2π ∫0 1dt = 2 Hence ∞ 1 j jnt f (t) = − ∑ e 2 n = −∞ nπ n ≠0 n = odd ∞ 1 j F(ω) = δω − ∑ δ(ω − n ) 2 n = −∞ nπ n≠0 n = odd Chapter 18, Solution 21. Using Parseval’s theorem, ∞ 2 1 ∞ 2 ∫− ∞ f ( t )dt = 2π ∫− ∞ | F(ω) | dω If f(t) = u(t+a) – u(t+a), then 2 ∞ a 1 ∞ 2  sin aω  ∫−∞ f 2 ( t )dt = ∫ (1) 2 dt = 2a = ∫−∞ 4a  aω  dω −a 2π   or 2 ∞  sin aω  4πa π ∫− ∞  aω  dω = 4a 2 = a as required.  
 15. Chapter 18, Solution 22. F [f ( t ) sin ωo t ] = ∫ f ( t ) ∞ (e jω o t ) − e − j ω o t − j ωt e dt −∞ 2j 1 ∞ f ( t )e − j(ω− ωo )t dt − ∫ e − j(ω+ ωo )t dt  ∞  ∫− ∞ = 2j  −∞   1 = [F(ω − ω o ) − F(ω + ωo )] 2j Chapter 18, Solution 23. 1 10 30 (a) f(3t) leads to ⋅ = 3 (2 + jω / 3)(5 + jω / 3) (6 + jω)(15 + jω) 30 F [f (− 3t )] = (6 − jω)(15 − jω) 1 10 20 (b) f(2t) ⋅ = 2 (2 + jω / 2)(15 + jω / 2) (4 + jω)(10 + jω) 20e − jω / 2 f(2t-1) = f [2(t-1/2)] (4 + jω)(10 + jω) 1 1 (c) f(t) cos 2t F(ω + 2) + F(ω + 2 ) 2 2 5 5 = + [2 + j(ω + 2)][5 + j(ω + 2)] [2 + j(ω − 2 )[5 + j(ω − 2)]] jω10 (d) F [f ' (t )] = jω F(ω) = (2 + jω)(5 + jω) F(ω) ∫ f (t ) dt + πF(0 )δ(ω) t (e) −∞ j(ω)
 16. 10 x10 = + πδ(ω) jω(2 + jω)(5 + jω) 2x5 10 = + πδ(ω) jω(2 + jω)(5 + jω) Chapter 18, Solution 24. (a) X (ω) = F(ω) + F [3] = 6πδ(ω) + ω ( j − jω e −1 ) (b) y(t ) = f (t − 2 ) je − j2ω − jω Y(ω) = e − jω2 F(ω) = ω e −1 ( ) (c) If h(t) = f '(t) H(ω) = jωF(ω) = jω ω ( j − jω ) e − 1 = 1 − e − jω 2  5  3 3  3 3  (d) g(t ) = 4f  t  + 10f  t , G (ω) = 4 x F ω  + 10x F ω  3  3  2 2  5 5  = 6⋅ 3 j (e − j3ω / 2 −1 +) 3 ( 6 j − j3ω / 5 e ) −1 ω ω 2 5 = ω e( j4 − j3ω / 2 −1 + ω e ) j10 − j3ω / 5 −1 ( )
 17. Chapter 18, Solution 25. 10 A B (a) F(s ) = = + , s = jω s(s + 2) s s + 2 10 10 A= = 5, B = = −5 2 −2 5 5 F(ω) = − jω jω + 2 5 f(t) = sgn(t ) − 5e −2 t u(t ) 2 jω − 4 A B (b) F(ω) = = + ( jω + 1)( jω + 2) jω + 1 jω + 2 s−4 A B F(s ) = = + , s = jω (s + 1)(s + 2) s + 1 s + 2 A = 5, B = 6 −5 6 F(ω) = + 1 + jω 2 + jω ( f(t) = − 5e − t + 6e −2 t u(t ) ) Chapter 18, Solution 26. (a) f ( t ) = e −( t −2) u ( t ) (b) h ( t ) = te −4 t u ( t ) sin ω (c) If x ( t ) = u ( t + 1) − u ( t − 1)  → X(ω) = 2 ω By using duality property,
 18. 2 sin t G (ω) = 2u (ω + 1) − 2u (ω − 1)  → g( t ) = πt Chapter 18, Solution 27. 100 A B (a) Let F(s ) = = + , s = jω s (s + 10) s s + 10 100 100 A= = 10, B = = −10 10 − 10 10 10 F(ω) = − jω jω + 10 f(t) = 5 sgn(t ) − 10e −10 t u(t ) 10s A B (b) G (s ) = = + , s = jω (2 − s )(3 + s ) 2 − s s + 3 20 − 30 A= = 4, B = = −6 5 5 4 6 G (ω) = − = − jω + 2 jω + 3 g(t) = 4e 2 t u(− t ) − 6e −3 t u(t ) 60 60 (c) H (ω) = = ( j ω) 2 + j40ω + 1300 ( jω + 20)2 + 900 h(t) = 2e −20 t sin( 30t ) u(t ) 1 ∞ δ(ω)e jωt dω 1 1 1 y (t ) = ∫−∞ (2 + jω)( jω + 1) = 2 π ⋅ 2 = 4 π 2π
 19. Chapter 18, Solution 28. 1 ∞ 1 ∞ πδ(ω) e jωt 2π ∫−∞ 2π ∫−∞ (5 + jω)(2 + jω) (a) f (t) = F(ω)e jωt dω = dω 1 1 1 = = = 0.05 2 (5)(2) 20 1 ∞ 10δ(ω + 2) jωt 10 e − j2 t 2π ∫−∞ jω( jω + 1) (b) f (t) = e dω = 2π (− j2)(− j2 + 1) j5 e − j2 t ( −2 + j)e − j2 t = = 2π 1 − j2 2π 1 ∞ 20δ(ω − 1)e jωt 20 e jt 2π ∫−∞ (2 + jω)(3 + 5ω) (c) f (t) = dω = 2π (2 + j)(3 + j) 20e jt (1 − j)e jt = = 2π(5 + 5 j) π 5πδ(ω) 5 (d) Let F(ω) = + = F1 (ω) + F2 (ω) (5 + jω) jω(5 + jω) 1 ∞ 5πδ(ω) jωt 5π 1 f1 ( t ) = 2π ∫−∞ 5 + jω e dω = 2π ⋅ 5 = 0.5 5 A B F2 (s) = = + , A = 1, B = −1 s(5 + s) s s + 5 1 1 F2 (ω) = − jω jω + 5 1 1 f 2 (t) = sgn( t ) − e −5 t = − + u ( t ) − e 5 t 2 2 f ( t ) = f 1 ( t ) + f 2 ( t ) = u( t ) − e − 5 t
 20. Chapter 18, Solution 29. (a) f(t) = F -1 [δ(ω)] + F -1 [4δ(ω + 3) + 4δ(ω − 3)] 1 4 cos 3t 1 = + = (1 + 8 cos 3t ) 2π π 2π (b) If h ( t ) = u ( t + 2) − u ( t − 2) 2 sin 2ω H(ω) = ω 1 8 sin 2 t G (ω) = 4H(ω) g( t ) = ⋅ 2π t 4 sin 2t g(t) = πt (c) Since cos(at) ↔πδ(ω + a ) + πδ(ω − a ) Using the reversal property, 2π cos 2ω ↔ πδ( t + 2) + πδ( t − 2) or F -1 [6 cos 2ω] = 3δ(t + 2) + 3δ(t − 2) Chapter 18, Solution 30. 2 1 (a) y( t ) = sgn( t )  → Y(ω) = , X(ω) = jω a + jω Y(ω) 2(a + jω) 2a H(ω) = = = 2+  → h ( t ) = 2δ( t ) + a[u ( t ) − u (− t )] X(ω) jω jω 1 1 (b) X(ω) = , Y(ω) = 1 + jω 2 + jω 1 + jω 1 H(ω) = = 1−  → h ( t ) = δ( t ) − e − 2 t u ( t ) 2 + jω 2 + jω (c ) In this case, by definition, h ( t ) = y( t ) = e −at sin bt u ( t )
Đồng bộ tài khoản