Bài giảng 2: chính sách nhân sự

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
245
lượt xem
150
download

Bài giảng 2: chính sách nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầm nhìn của doanh nghiệp nghĩa là " trong tương lai doanh nghiệp sẽ làm gì?". Tầm nhìn chính là mục tiêu cao nhất mà doanh nghiệp muốn đạt được vào một khoản thời gian nào đó trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 2: chính sách nhân sự

 1. Chính saùch Nhaân söï
 2. NGUOÀN HÌNH THAØNH CSNS Chính saùch nhaân söï ñöôïc hình thaønh töø ñaâu? Hay cô sôû ñeå xaây döïng neân chính saùch nhaân söï? ª Taàm nhìn/hoøai baûo cuûa doanh nghieäp. ª Söù meänh cuûa doanh nghieäp. ª Vaên hoùa doanh nghieäp. ª Chieán löôïc cuûa doanh nghieäp.
 3. TAÀM NHÌN/HOAØI BAÛO CUÛA DOANH NGHIEÄP Taàm nhìn (vision) cuûa doanh nghieäp nghóa laø “Trong töông lai doanh nghieäp seõ laø gì?” Taàm nhìn chính laø muïc tieâu cao nhaát maø doanh nghieäp muoán ñaït ñöôïc vaøo moät khoûan thôøi gian naøo ñoù trong töông lai. Coù taàm nhìn ngaén haïn vaø coù taàm nhìn daøi haïn, phuï thuoäc vaøo töøng doanh nghieäp, nhöng phaûi coù taàm nhìn ñeå ñònh höôùng hoïat ñoäng cuûa doanh nghieäp.
 4. TAÀM NHÌN/HOAØI BAÛO CUÛA DOANH NGHIEÄP Noùi caùch khaùc taàm nhìn laø caùi maø doanh nghieäp muoán: Ñaït ñöôïc/Kieám ñöôïc
 5. SÖÙ MEÄNH CUÛA DOANH NGHIEÄP Söù meänh (mission) cuûa doanh nghieäp nghóa laø “Leõ soáng cuûa doanh nghieäp” Hay laø “Doanh nghieäp toàn taïi ñeå laøm gì”. Söù meänh laø nhöõng gì toát ñeïp nhaát maø doanh nghieäp coáng hieán cho xaõ hoäi, cho coäng ñoàng thoâng qua hoïat ñoäng cuûa mình. Söù meänh lôùn hay nhoû phuï thuoäc vaøo moãi doanh nghieäp, nhöng phaûi coù söù meänh thì doanh nghieäp môùi ñöôïc coäng ñoàng chaáp nhaän. Ñöôïc coäng ñoàng chaáp nhaän thì doanh nghieäp môùi coù theå toàn taïi.
 6. SÖÙ MEÄNH CUÛA DOANH NGHIEÄP Noùi caùch khaùc söù meänh laø No ch nh caùi maø doanh nghieäp Mang ñeán cho coäng ñoàng ng ng
 7. TAÀM NHÌN - SÖÙ MEÄNH Taàm nhìn vaø söù meänh chính laø Ta nh hai maët cuûa moät vaán ñeà: “coù Kieám thì coù Mang” hoaëc “coù Mang thì coù Kieám”
 8. TAÀM NHÌN VAØ CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ ª Ñeå ñaït ñöôïc (kieám ñöôïc) caùi maø doanh nghieäp mong muoán trong töông lai thì chính saùch cuûa doanh nghieäp töø hoâm nay phaûi nhö theá naøo? ª Chính saùch cuûa doanh nghieäp phaûi cuøng höôùng ñeán taàm nhìn cuûa doanh nghieäp. ª Noùi caùch khaùc laø chính saùch phaûi ñöôïc xaây döïng nhaèm töøng böôùc ñaït ñöôïc taàm nhìn.
 9. TAÀM NHÌN VAØ CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ ª Chính saùch nhaân söï ñöôïc xaây döïng vaø aùp duïng ñeå höôùng hoïat ñoäng cuûa nhaân vieân ñaït ñöôïc hoøai baûo (taàm nhìn) cuûa doanh nghieäp. Nhö vaäy taàm nhìn cuûa doanh nghieäp laø cô sôû ñaàu tieân ñeå hình thaønh neân Chính saùch nhaân söï.
 10. SÖÙ MEÄNH VAØ CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ ª Ñeå mang ñeán cho coäng ñoàng nhöõng giaù trò toát nhaát thoâng qua hoïat ñoäng cuûa mình, doanh nghieäp seõ phaûi coù nhöõng chính saùch nhö theá naøo? ª Chính saùch cuûa doanh nghieäp phaûi höôùng ñeán coäng ñoàng vaø mong muoán ñoùng goùp cho coäng ñoàng giaù trò cao nhaát maø doanh nghieäp coù theå. ª Noùi caùch khaùc laø doanh nghieäp phaûi xaây döïng ñöôïc nhöõng chính saùch toát nhaát nhaèm mang laïi cho coäng ñoàng giaù trò töông xöùng vôùi caùi maø doanh nghieäp kieám ñöôïc.
 11. SÖÙ MEÄNH VAØ CHÍNH SAÙCH NHAÂN SÖÏ ª Chính saùch nhaân söï ñöôïc xaây döïng vaø aùp duïng ñeå höôùng hoïat ñoäng cuûa nhaân vieân coáng hieán cho coäng ñoàng hay mang laïi cho coäng ñoàng nhöõng giaù trò saûn phaåm, dòch vuï....cao nhaát. Nhö vaäy söù meänh cuûa doanh nghieäp laø cô sôû thöù hai ñeå hình thaønh neân Chính saùch nhaân söï.
 12. VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP ª Vaên hoùa cuûa doanh nghieäp laø nhöõng ñaët tröng (baûn saéc, neùt rieâng, caù tính) cô baûn ñeå phaân bieät doanh nghieäp naøy vôùi doanh nghieäp khaùc. ª Vaên hoùa doanh nghieäp laø nhöõng chuaån möïc haønh vi maø taát caû moïi ngöôøi trong doanh nghieäp phaûi tuaân theo hoaëc bò chi phoái. ª Nghóa laø ôû doanh nghieäp naøy, trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù thì phaûi haønh xöû hay haønh ñoäng nhö vaäy. Neáu khoâng seõ khoâng ñöôïc moïi ngöôøi xung quanh chaáp nhaän.
 13. VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP ª Moãi moät doanh nghieäp khaùc nhau seõ coù nhöõng “chuaån möïc haønh vi” khaùc nhau do ñoù seõ coù vaên hoùa khaùc nhau. ª Nhöõng “chuaån möïc haønh vi ñoù” ñöôïc theå hieän qua chính saùch nhaân söï, quy ñònh hoaëc cuõng coù theå laø khoâng thaønh vaên baûn. ª Caáu thaønh vaên hoùa doanh nghieäp bao goàm 3 phaàn: * Phaàn beà ngoøai * Phaàn giöõa * Phaàn saâu nhaát
 14. VAÊN HOÙA CUÛA DOANH NGHIEÄP Phaàn beà ngoøai: “maøu côø saéc aùo”: Logo cuûa doanh nghieäp Caùch baøy trí vaên phoøng cuûa doanh nghieäp Ñoàng phuïc cuûa doanh nghieäp Khaåu hieäu cuûa doanh nghieäp Taøi lieäu giao dòch cuûa doanh nghieäp
 15. VAÊN HOÙA CUÛA DOANH NGHIEÄP Laø taát caû nhöõng gì theå hieän ra beân ngoøai maø ta coù theå caûm nhaän ñöôïc baèng caùc giaùc quan. Laø neáp haønh xöû haøng ngaøy cuûa nhaân vieân trong moïi tình huoáng, moïi vaán ñeà lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa doanh nghieäp
 16. VAÊN HOÙA CUÛA DOANH NGHIEÄP Phaàn giöõa: Nhöõng kyû vaät. Nhöõng bieåu töôïng. Nhöõng truyeàn thuyeát, giai thoïai veà naêm thaùng gian khoå vaø haøo huøng ñaõ qua. Nhöõng taäp tuïc, taäp quaùn, nghi thöùc ñöôïc moïi nhaân vieân chia seû.
 17. VAÊN HOÙA CUÛA DOANH NGHIEÄP Phaàn saâu nhaát : Chính laø nhöõng giaù trò coát loõi, laø trieát lyù laø leû soáng cuûa doanh nghieäp. Laø ñaïo ñöùc, laø thieâng lieâng cuûa doanh nghieäp. Maø nhöõng ngöôøi tin theo thì gaén boù heát mình nhöng ngöôøi khoâng tin thì khoâng theo (khoâng thieát tha vôùi coâng vieäc hoaëc seõ rôøi boû doanh nghieäp).
 18. VAÊN HOÙA CUÛA DOANH NGHIEÄP Vaên hoùa doanh nghieäp taùc ñoäng lôùn nhaát vaø saâu nhaát tôùi chính saùch nhaân söï. Theo loái noùi cuûa daân gian laø: Ngöôøi laøm sao, coïc raøo laøm vaäy. Cha naøo con naáy Maõ taàm maõ, ngöu taàm ngöu
 19. CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA DOANH NGHIEÄP ª Chieán löôïc cuûa doanh nghieäp laø ñích ñeán vaøo moät khoûan thôøi gian trong töông lai. ª Chieán löôïc laø nhieäm vuï trong töøng thôøi kyø cuûa doanh nghieäp nhaèm ñaït ñöôïc taàm nhìn/hoøai baûo cuûa doanh nghieäp. ª Chieán löôïc daøi haïn hay ngaén haïn laø phuï thuoäc vaøo töøng doanh nghieäp, nhöng neáu doanh nghieäp khoâng coù chieán löôïc seõ raát khoù khaên trong coâng taùc ñieàu haønh vì thieáu höôùng ñi.
 20. CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA DOANH NGHIEÄP ª Nhaèm ñaït ñöôïc chieán löôïc cuûa mình doanh nghieäp caàn phaûi coù chính saùch nhaân söï phuø hôïp. ch Nhö vaäy chieán löôïc cuûa doanh nghieäp laø cô sôû lieân quan tröïc tieáp ñeán Chính saùch nhaân söï.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản