Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

Chia sẻ: 986753421

Bảo hộ lao động là một chính sách kinh tế xã hội quan trong của Đảng và nhà nước ta. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công trong điều kiện còn vô cùng khó khăn, tháng 3/1947 Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh số 29SL, là sắc lệnh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa về lao động trong đó có những điều khoản liên quan đến bảo hộ lao động

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng an toàn lao động trong xây dựng

ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA



HOAÌNG CÄNG CÁØN
PHAN HÄÖNG SAÏNG




BAÌI GIAÍNG

AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG
TRONG XÁY DÆÛNG




Âaì Nàông - 2006
1
Låìi Noïi Âáöu

Baío häü lao âäüng laì mäüt chênh saïch kinh tãú xaî häüi quan troüng cuía Âaíng vaì nhaì næåïc
ta. Ngay sau khi Caïch Maûng thaïng Taïm thaình cäng trong âiãöu kiãûn coìn vä cuìng khoï
khàn, thaïng 3/1947 Häö Chuí Tëch âaî kyï sàõc lãûnh säú 29SL, laì sàõc lãûnh âáöu tiãn cuía næåïc
Viãût Nam Dán chuí Cäüng hoaì vãö lao âäüng trong âoï coï nhæîng âiãöu khoaín liãn quan âãún
baío häü lao âäüng.
Baío häü lao âäüng laì mäüt cäng taïc ráút quan troüng nhàòm tàng nàng suáút lao âäüng,
phoìng traïnh tai naûn ruíi ro, mang laûi haûnh phuïc cho ngæåìi lao âäüng. ÅÍ lénh væûc xáy
dæûng cå baín an toaìn lao âäüng laì traïch nhiãûm haìng âáöu trong moüi hoaût âäüng cuía caïc xê
nghiãûp, cäng træåìng, caïc âån vë saín xuáút...Saín pháøm âæåüc taûo ra cuía ngaình xáy dæûng
cå baín laì nhæîng cäng trçnh (ngäi nhaì, cáy cáöu, con âæåìng, con âã, con âáûp,...) coï âàûc
thuì laì mäüt khäúi têch khaï âäö säü, khäng hoaìn toaìn giäúng nhau tæì qui trçnh cäng nghãû âãún
hçnh daïng, kêch thæåïc, cho nãn âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía ngæåìi lao âäüng luän luän thay
âäøi, chëu nhiãöu taïc âäüng cuía mäi træåìng saín xuáút, tiãúp xuïc våïi nhiãöu loaûi maïy moïc
thiãút bë cäng cuû lao âäüng khaïc nhau. Tæì âoï coï nhiãöu nguy cå xaíy ra tai naûn lao âäüng,
phaït sinh caïc bãûnh nghãö nghiãûp; cho nãn viãûc âaím baío vãû sinh, an toaìn lao âäüng trong
ngaình xáy dæûng cå baín cáön âàûc biãût chuï troüng.
Âãø âaïp æïng nhu cáöu âaìo taûo nhán læûc cho ngaình xáy dæûng cå baín, sinh viãn sau khi
ra træåìng cáön coï trçnh âäü chuyãn män sáu, ngoaìi ra phaíi coï kiãún thæïc nháút âënh vãö baío
häü lao âäüng nhàòm traïnh tai naûn lao âäüng, bãûnh nghãö nghiãûp træåïc hãút laì âãø baío vãû
chênh mçnh sau âoï laì âãø baío vãû cäüng âäöng lao âäüng trong ngaình cuìng nhau täön taûi vaì
phaït triãøn.
Nhàòm muûc âêch trãn, taìi liãûu " Kyî thuáût vãû sinh, an toaìn lao âäüng vaì phoìng chæîa
chaïy" âæåüc thæûc hiãûn do GVC. Hoaìng Cäng Cáøn (Chæång 1, 2 vaì 5 ) vaì GVC. Phan
Häöng Saïng (Chæång 3, 4 vaì 7 ) biãn soaûn. Taìi liãûu duìng giaíng daûy män An toaìn lao
âäüng cho sinh viãn ngaình xáy dæûng cå baín; ngoaìi ra coï thãø duìng laìm taìi liãûu tham
khaío cho nhæîng ai quan tám âãún baío häü lao âäüng noïi chung vaì baío häü lao âäüng trong
lénh væûc xáy dæûng cå baín noïi riãng.




2
MUÛC LUÛC
Låìi noïi âáöu Trang
Chæång 1: Khaïi niãûm chung vãö baío häü lao âäüng 3
1.1. Muûc âêch, yï nghéa vaì tênh cháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng 3
1.1.1. Muûc âêch, yï nghéa cuía cäng taïc baío häü lao âäüng 3
1.1.2. Tênh cháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng 4
1.2. Näüi dung vaì phæång phaïp nghiãn cæïu baío häü lao âäüng 4
1.2.1. Näüi dung cuía baío häü lao âäüng 4
1.2.2. Phæång phaïp hoüc táûp, nghiãn cæïu 6
1.3. Mäüt säú khaïi niãûm cå baín 6
1.3.1. Âiãöu kiãûn lao âäüng 6
1.3.2. Tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp. 7
1.4. Nguyãn nhán tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp 8
1.4.1. Phán loaûi nguyãn nhán tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp 8
1.4.2. Phæång phaïp phán têch nguyãn nhán tai naûn. 10
1.5. Âaïnh giaï tçnh hçnh tai naûn lao âäüng 11
1.5.1. Hãû säú táön suáút tai naûn Kts 11
1.5.2. Hãû säú tráöm troüng Ktt 11
1.5.3. Hãû säú tai naûn noïi chung Ktn 12
Chæång 2: Kyî thuáût vãû sinh lao âäüng trong saín xuáút
2.1. Nhæîng váún âãö chung cuía vãû sinh lao âäüng 13
2.1.1. Âäúi tæåüng vaì nhiãûm vuû cuía kyî thuáût vãû sinh lao âäüng 13
2.1.2. Caïc taïc haûi nghãö nghiãûp trong ngaình xáy dæûng cå baín 13
2.1.3. Caïc biãûn phaïp chung âãö phoìng taïc haûi nghãö nghiãûp 14
2.2. Vi khê háûu trong mäi træåìng saín xuáút 15
2.2.1. Caïc yãúu täú vi khê háûu 16
2.2.2. Âiãöu hoaì thán nhiãût åí ngæåìi 16
2.2.3. AÍnh hæåíng vi khê háûu âäúi våïi cå thãø ngæåìi 17
2.2.4. Biãûn phaïp phoìng chäúng vi khê háûu noïng 18
2.3. Phoìng chäúng buûi trong saín xuáút 20
2.3.1. Khaïi niãûm vãö buûi 20
2.3.2. Nguyãn nhán phaït sinh buûi vaì sæû taïc haûi cuía noï 21
2.3.3. Phán têch sæû taïc haûi cuía buûi âäúi våïi cå thãø 21
2.3.4. Caïc biãûn phaïp phoìng chäúng buûi 22
2.4. Tiãúng äön vaì rung âäüng trong saín xuáút 23
2.4.1. Taïc haûi cuía tiãúng äön vaì rung âäüng 23


3
2.4.2. AÍnh hæåíng cuía caïc thäng säú âàûc træng
cho tiãúng vaì rung âäüng âãún mæïc âäü taïc haûi. 24
2.4.3. Nguäön phaït sinh cuía tiãúng äön vaì rung âäüng 26
2.4.4. Biãûn phaïp phoìng chäúng tiãúng äön 26
2.4.5. Biãûn phaïp phoìng chäúng rung âäüng 28
2.5 Chiãúu saïng trong saín xuáút 29
2.5.1. Mäüt säú khaïi niãûm vãö aïnh saïng 29
2.5.2 AÍnh hæåíng cuía chiãúu saïng âäúi våïi lao âäüng saín xuáút 31
2.5.3. Phæång phaïp chiãúu saïng trong saín xuáút 32
2.5.4. Tênh toaïn chiãúu saïng nhán taûo 34
2.5.5. Âeìn pha chiãúu saïng 37
Chæång 3: An toaìn khi sæí duûng maïy moïc, thiãút bë thi cäng
3.1. Khaïi niãûm chung: 39
3.1.1. Yãu cáöu âäúi våïi cå giåïi hoaï thi cäng 39
3.1.2. Nguyãn nhán, sæû cäú tai naûn do maïy 39
3.1.3. Biãûn phaïp phoìng ngæìa chung caïc sæû cäú tai naûn do maïy 41
3.2. An toaìn âäúi våïi thiãút bë náng haû 45
3.2.1. Baío âaím âäü äøn âënh cuía cáön truûc 45
3.2.2. Baío âaím sæû äøn âënh cuía tåïi 48
3.2.3. Baío âaím an toaìn däúi våïi caïc chi tiãút,
cå cáúu quan troüng cuía thiãút bë náng haû. 51
3.3. An toaìn âäúi våïi thiãút bë chëu aïp læûc 54
3.3.1. Mäüt säú khaïi niãûm cå baín 54
3.3.2. Nguyãn nhán näø näöi håi vaì biãûn phaïp phoìng ngæìa 56
3.3.3. Nguyãn nhán näø thiãút bë khi neïn vaì biãûn phaïp phoìng ngæìa 60
3.3.4. Nguyãn nhán näø caïc bçnh chæïa khê vaì biãûn phaïp phoìng ngæìa 61
Chæång 4: An toaìn khi âaìo âáút âaï vaì laìm viãûc trãn cao
4.1. Phán têch nguyãn nhán tai naûn khi thi cäng âáút âaï, âaìo häú sáu 64
4.1.1. Nguyãn nhán gáy tai naûn 64
4.1.2. Phán têch nguyãn nhán laìm suût låí maïi däúc åí khäúi âaìo 65
4.2. Caïc biãûn phaïp âãö poìng tai naûn khi thi cäng âaìo âáút âaï 66
4.2.1. Âaím baío äøn âënh häú âaìo 66
4.2.2. Mäüt säú quy âënh vãö biãûn phaïp an toaìn khi thi cäng âaìo haìo häú sáu. 69
4.2.3. Phoìng ngæìa cháún thæång khi näø mçn 70
4.3. Tênh toïan hãû gia cäú tæåìng haìo,häú âaìo thàóng âæïng 71
4.3.1. Xaïc âënh så âäö tênh toaïn 72
4.3.2. Näüi dung tênh toaïn 73


4
4.4. Kyî thuáût an toaìn khi laìm viãûc trãn cao 75
4.4.1. Nhæîng nguyãn nán gáy tai naûn khi laìm viãûc trãn cao 76
4.4.2. Caïc biãûn phaïp an toaìn chuí yãúu khi laìm viãûc trãn cao 77
4.5. Âäü bãön vaì âäü äøn âënh cuía daìn giaïo 82
4.5.1. Âäü bãön kãút cáúu cuía daìn giaïo 82
4.5.2. Âäü äøn âënh cuía daìn giaïo 83
Chæång 5: Kyî thuáût an toaìn âiãûn
5.1. Khaïi niãûm cå baín vãö an toaìn âiãûn 85
5.1.1 Taïc duûng cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi 85
5.1.2. Caïc nhán täú aính hæåíng khi bë âiãûn giáût 86
5.1.3. Phán loaûi nåi laìm viãûc, saín xuáút theo mæïc âäü nguy hiãøm vãö âiãûn 89
5.1.4. Nhæîng nguyãn nhán gáy ra tai naûn âiãûn 89
5.2. Phán têch mäüt säú træåìng håüp tiãúp xuïc våi maûng âiãûn 90
5.2.1 Chaûm âäöng thåìi vaìo hai pha khaïc nhau cuía maûng âiãûn 90
5.2.2. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng âiãûn coï trung tênh näúi âáút 91
5.2.3. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng coï trung tênh caïch âiãûn 91
5.2.4. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng âiãûn xuäúng âáút - âiãûn aïp bæåïc 92
5.3. Caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa tai naûn âiãûn 94
5.3.1. Biãûn phaïp âãö phoìng tiãúp xuïc va chaûm vaìo caïc bäü pháûn mang âiãûn 94
5.3.2. Biãûn phaïp âãö phoìng tai naûn âiãûn khi chaûm
vaìo voí maïy coï doìng âiãûn roì (bë chaûm maït) 95
5.3.3. Sæí duûng caïc phæång tiãûn baío vãû vaì duûng cuû phoìng häü 97
5.3.4. Så cæïu ngæåìi bë tai naûn âiãûn 99
5.4. Baío vãû chäúng seït 100
5.4.1. Seït vaì taïc haûi cuía noï 100ï
5.4.2. Biãûn phaïp baío vãû chäúng seït 101
5.4.3. Phaûm vi baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng cuía thu läi 103
5.5. Phnoìg chäúng ténh âiãûn 105
5.5.1. Hiãûn tæåüng cuía ténh âiãûn 105
5.5.2. Biãûn phaïp âãö phoìng ténh âiãûn 106
Chæång 6: Khaïi niãûm cå baín vãö chaïy -näø
6.1. Baín cháút cuía sæû chaïy 107
6.1.1 Âënh nghéa quaï trçnh chaïy 107
6.1.2. sæû diãùn biãún cuía quaï trçnh chaïy 107
6.1.3. Sæû buìng chaïy, bäúc chaïy, tæû bäúc chaïy vaì tæû chaïy 108
6.1.4. Giaíi thêch quaï trçnh chaïy 109
6.2. âiãöu kiãûn âãø chaïy vaì hçnh thæïc chaïy 111


5
6.2.1. âiãöu kiãûn cáön thiãút cho quaï trçnh chaïy 111
6.2.2. Hçnh thæïc chaïy 113
6.3. Khaí nàng chaïy näø nguy hiãøm cuía caïc cháút 113
6.3.1. Chaïy näø cuía häùn håüp håi khê våïi khäng khê 114
6.3.2. Chaïy näø cuía cháút loíng trongk häng khê 115
6.3.3. Chaïy cuía cháút ràõn trong khäng khê 116
6.3.4. Chaïy näø cuía buûi khäng khê 116
6.3.5. Mäüt säú daûng chaïy cuía caïc cháút tæû chaïy 117
Chæång 7: Nguyãn nhán gáy chaïy vaì biãûn phaïp phoìng chäúng chaïy näø
7.1. Caïc kãút cáúu xáy dæûng vaì sæû baío vãû phoìng chäúng chaïy 119
7.1.1. Tênh bàõt chaïy vaì âäü chëu læía cuía váût liãûu, kãút cáúu xáy dæûng 119
7.1.2. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu gaûch âaï, bã täng cäút theïp 120
7.1.3. Náng cao âäü chëu læía cuía kãút cáúu theïp 122
7.1.4. Baío vãû caïc kãút cáúu gäù khoíi chaïy 124
7.2. Phoìng ngæìa hoaí hoaûn 125
7.2.1. Mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø trong saín xuáút 125
7.2.2. Âiãöu kiãûn an toaìn phoìng chaïy 126
7.2.3. Nguyãn nhán caïc âaïm chaïy 127
7.2.4. Caïc biãûn phaïp phoìng chaïy 129
7.3. Caïc phæång phaïp vaì phæång tiãûn chæîa chaïy 130
7.3.1. Caïc cháút chæîa chaïy 130
7.3.2. Phæång tiãûn, thiãút bë chæîa chaïy cå giåïi 134
7.3.3. Phæång tiãûn duûng cuû chæîa chaïy thä så. 136




6
CHÆÅNG 1
KHAÏI NIÃÛM CHUNG VÃÖ BAÍO HÄÜ LAO ÂÄÜNG


1.1. Muûc âêch, yï nghéa vaì tênh cháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng
Baío häü lao âäüng laì mäüt män hoüc maì âäúi tæåüng nghiãn cæïu cuía noï laì caïc váún âãö lyï
thuyãút vaì thæûc tiãùn vãö an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng; an toaìn phoìng chäúng chaïy, caïc sæû cäú chaïy
vaì näø trong lao âäüng vaì saín xuáút; nguyãn nhán vaì caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa tai naûn lao âäüng;
bãûnh nghãö nghiãûp vaì caïc yãúu täú âäüc haûi nhàòm âaím baío sæïc khoeí vaì an toaìn tênh maûng cho
ngæåìi lao âäüng.
1.1.1. Muûc âêch, yï nghéa cuía cäng taïc baío häü lao âäüng
1.1.1.1. Muûc âêch :
Trong quaï trçnh xáy dæûng cäng trçnh, ngæåìi cäng nhán træûc tiãúp sæí duûng vaì tiãúp xuïc
våïi caïc maïy moïc, thiãút bë, cäng cuû lao âäüng vaì nguyãn váût liãûu âãø laìm ra saín pháøm. Trong lao
âäüng saín xuáút duì sæí duûng cäng cuû thä så hay maïy moïc thiãút bë hiãûn âaûi, duì qui trçnh cäng
nghãû âån giaín hay phæïc taûp âãöu coï nhæîng yãúu täú nguy hiãøm, âäüc haûi coï thãø dáùn âãún tai naûn lao
âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
- Tai naûn lao âäüng seî dáùn âãún háûu quaí chãút ngæåìi, gáy taìn phãú hay thæång táût cho
cäng nhán; ngoaìi ra coìn laìm ngæng trãû saín xuáút, hæ hoíng thiãút bë maïy moïc gáy laîng phê
nghiãm troüng vãö màût kinh tãú.
- Bãûnh nghãö nghiãûp seî laìm máút khaí nàng lao âäüng taûm thåìi hoàûc vénh viãùn cuía
ngæåìi lao âäüng.
Nhæ váûy, muûc âêch cuía cäng taïc baío häü lao âäüng laì thäng qua caïc biãûn phaïp khoa
hoüc kyî thuáût, täø chæïc, kinh tãú, xaî häüi nhàòm âaím baío âiãöu kiãûn an toaìn vaì vãû sinh cho con
ngæåìi, cho maïy moïc thiãút bë vaì kãút cáúu cuía cäng trçnh, phoìng traïnh caïc bãûnh nghãö nghiãûp , caíi
thiãûn âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía nhæîng ngæåìi lao âäüng.
1.1.1.2. YÏ nghéa :
Cäng taïc baío häü lao âäüng âæåüc thæûc hiãûn täút seî mang laûi hiãûu quaí to låïn vãö chênh
trë, kinh tãú vaì xaî häüi trong quaï trçnh häüi nháûp vaì phaït triãøn âáút næåïc.
- Baío häü lao âäüng phaín aïnh baín cháút cuía mäüt chãú âäü xaî häüi vaì coï yï nghéa vãö màût
chênh trë roî rãût. Âaíng vaì Nhaì næåïc luän quan tám âãún cäng taïc baío häü lao âäüng trãn quan
âiãøm " con ngæåìi laì väún quê nháút ". Chàm lo âãún sæïc khoeí, tênh maûng vaì âåìi säúng cuía ngæåìi
lao âäüng, khäng ngæìng caíi thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng âaî thãø hiãûn roî baín cháút täút âeûp cuía chãú âäü
XHCN, thãø hiãûn quan âiãøm cuía Âaíng vaì nhaì næåïc âäúi våïi ngæåìi lao âäüng.
- Laìm täút baío häü lao âäüng seî goïp pháön têch cæûc vaìo viãûc cuîng cäú vaì hoaìn thiãûn
quan hãû saín xuáút XHCN. Màût khaïc, viãûc chàm lo sæïc khoeí cho ngæåìi lao âäüng âem laûi haûnh
phuïc cho baín thán vaì gia âçnh hoü cho nãn baío häü lao âäüng coìn coï yï nghéa xaî häüi vaì nhán âaûo
sáu sàõc.


7
- Baío häü lao âäüng coìn mang yï nghéa kinh tãú quan troüng. Khi âiãöu kiãûn laìm viãûc coï
âaím baío an toaìn vaì vãû sinh thç saín xuáút måïi tiãún haình thuáûn låüi, nhëp nhaìng, ngæåìi lao âäüng
âæåüc baío vãû täút seî an tám pháún khåíi laìm viãûc, náng cao nàng suáút lao âäüng, hoaìn thaình kãú
hoaûch saín xuáút. Nhåì âoï âiãöu kiãûn âåìi säúng váût cháút vaì tinh tháön cuía ngæåìi lao âäüng ngaìy caìng
âæåüc caíi thiãûn. Cho nãn quan tám thæûc hiãûn täút baío häü lao âäüng laì thãø hiãûn quan âiãøm saín xuáút
âáöy âuí, laì âiãöu kiãûn âaím baío saín xuáút phaït triãøn vaì âem laûi hiãûu quaí kinh tãú cao.
1.1.2. Tênh cháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng.
Baío häü lao âäüng coï ba tênh cháút chuí yãúu laì tênh phaïp lyï, tênh khoa hoüc kyî thuáût vaì tênh
quáön chuïng.
1.1.2.1. Tênh phaïp lyï :
Thãø hiãûn trong hiãún phaïp, trong caïc bäü luáût, caïc nghë âënh, thäng tæ, chè thë,...( vê
duû : luáût lao âäüng; caïc chãú âäü chênh saïch, quy phaûm tiãu chuáøn cuía Nhaì næåïc vãö baío häü lao
âäüng âaî ban haình ). Phaïp luáût vãö baío häü lao âäüng âæåüc nghiãn cæïu, xáy dæûng nhàòm baío vãû
con ngæåìi trong lao âäüng saín xuáút, noï laì cå såí phaïp lyï bàõt buäüc caïc täø chæïc Nhaì næåïc, caïc täø
chæïc xaî häüi, caïc täø chæïc kinh tãú vaì moüi ngæåìi tham gia lao âäüng vaì sæí duûng lao âäüng phaíi coï
traïch nhiãûm nghiãm chènh thæûc hiãûn.
1.1.2.2. Tênh khoa hoüc kyî thuáût :
Moüi hoaût âäüng cuía cäng taïc baío häü lao âäüng âãöu xuáút phaït tæì nhæîng cå såí khoa hoüc
vaì caïc biãûn phaïp khoa hoüc kyî thuáût nhàòm loaûi træì caïc yãúu täú nguy hiãøm vaì coï haûi âäúi våïi
ngæåìi lao âäüng thäng qua caïc hoaût âäüng âiãöu tra, khaío saït, phán têch vaì âaïnh giaï âiãöu kiãûn lao
âäüng. Caïc biãûn phaïp kyî thuáût an toaìn, phoìng chæîa chaïy, caïc biãûn phaïp kyî thuáût vãû sinh sæí lyï ä
nhiãùm mäi træåìng lao âäüng, caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán, ...âãöu phaíi æïng duûng caïc tiãún bäü
khoa hoüc cäng nghãû tiãn tiãún chuyãn ngaình hoàûc täøng håüp nhiãöu chuyãn ngaình âãø phoìng
ngæìa, haûn chãú tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
1.1.2.3. Tênh quáön chuïng :
Tênh cháút quáön chuïng cuía cäng taïc baío häü lao âäüng thãø hiãûn trãn hai màût laì:
- Baío häü lao âäüng coï liãn quan âãún táút caí moüi ngæåìi tham gia saín xuáút. Hoü laì nhæîng
ngæåìi váûn haình, sæí duûng caïc duûng cuû, thiãút bë maïy moïc, nguyãn váût liãûu nãn coï thãø phaït hiãûn
âæåüc thiãúu soït trong cäng taïc baío häü lao âäüng, âãö xuáút caïc biãûn phaïp coï hiãûu quaí âãø loaûi boí
nhæîng yãúu täú coï haûi vaì nguy hiãøm ngay tai chäù laìm viãûc trong quaï trçnh saín xuáút, goïp yï xáy
dæûng hoaìn thiãûn caïc tiãu chuáøn qui phaûm an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng.
- Khi âaî coï nhæîng biãûn phaïp khoa hoüc kyî thuáût; caïc chãú âäü, chênh saïch, tiãu chuáøn,
qui phaûm vãö baío häü lao âäüng mäüt caïch âáöy âuí nhæng moüi ngæåìi ( laînh âaûo, quaín lyï, ngæåìi lao
âäüng, vaì ngæåìi sæí duûng lao âäüng ) chæa tháúy roî låüi êch thiãút thæûc tæû giaïc cháúp haình thç cäng
taïc baío häü lao âäüng cuîng khäng thãø âaût kãút quaí. Cho nãn, viãûc giaïc ngäü nháûn thæïc cho táút caí
moüi ngæåìi tham gia lao âäüng saín xuáút hiãøu roî âãø thæûc hiãûn tät vaì xáy dæûng cäng taïc baío häü lao
âäüng laì cáön thiãút.




8
1.2. Näüi dung vaì phæång phaïp nghiãn cæïu baío häü lao âäüng.
1.2.1. Näüi dung cuía baío häü lao âäüng.
Gäöm coï bäún pháön cå baín: phaïp luáût baío häü lao âäüng, vãû sinh lao âäüng, kyî thuáût an toaìn
vaì kyî thuáût phoìng chaïy - chæîa chaïy.
1.2.1.1. Phaïp luáût baío häü lao âäüng :
Laì mäüt pháön cuía baío häü lao âäüng bao gäöm nhæîng qui âënh vãö chênh saïch, chãú âäü,
thãø lãû baío häü lao âäüng nhæ:
- Âãún giåì laìm viãûc vaì nghè ngåi, chãú âäü baío häü lao âäüng âäúi våïi ngæåìi lao âäüng
næî vaì lao âäüng chæa thaình niãn, phuû cáúp âäüc haûi nguy hiãøm vaì bäöi dæåîng bàòng hiãûn váût cho
ngæåìi laìm viãûc trong âiãöu kiãûn coï yãúu täú nguy hiãøm âäüc haûi, trang bë phæång tiãûn baío vãû caï
nhán, tråü cáúp tai naûn lao âäüng, bãûnh nghãö nghiãûp,...
- Traïch nhiãûm cuía caïc cå quan Nhaì næåïc, caïc täø chæïc cäng âoaìn trong cäng taïc
baío häü lao âäüng; nghéa vuû vaì quyãön låüi cuía ngæåìi sæí duûng lao âäüng vaì ngæåìi lao âäüng,...
- Tiãu chuáøn, qui phaûm vãö kyî thuáût an toaìn, vãû sinh lao âäüng vaì phoìng chäúng
chaïy näø trong saín xuáút,...
Phaïp luáût baío häü lao âäüng âæåüc xáy dæûng trãn cå såí yãu cáöu thæûc tãú cuía quáön chuïng
lao âäüng vaì càn cæï vaìo trçnh âäü phaït triãøn kinh tãú vaì khoa hoüc kyî thuáût maì âæåüc sæîa âäøi bäø
sung dáön dáön thêch håüp våïi hoaìn caính saín xuáút trong tæìng thåìi kyì xáy dæûng kinh tãú cuía âáút
næåïc.
1.2.1.2. Vãû sinh lao âäüng :
Laì khoa hoüc nghiãn cæïu sæû aính hæåíng cuía âiãöu kiãûn lao âäüng, taïc âäüng cuía caïc quaï
trçnh lao âäüng vaì mäi træåìng saín xuáút lãn cå thãø con ngæåìi. Näüi dung nghiãn cæïu laì xáy dæûng
caïc nguyãn lyï, caïc giaíi phaïp kyî thuáût, caïc biãûn phaïp vãû sinh y tãú nhàòm loaûi træì hoàûc haûn chãú
nhæîng taïc âäüng coï haûi cuía caïc yãúu täú nguy hiãøm gáy ra caïc bãûnh nghãö nghiãûp cho ngæåìi lao
âäüng trong saín xuáút nhæ:
- Caïc yãu täú báút låüi vãö tæ thãú lao âäüng, cäng viãûc nàûng nhoüc.
- Nhiãût âäü, âäü áøm, tiãúng äön, rung âäüng, bæïc xaû,...
- Caïc cháút âäüc, caïc loaûi håi khê âäút, buûi âäüc,...
- AÏnh saïng quaï täúi hoàûc quaï choïi...
Moüi giaíi phaïp kyî thuáût vãû sinh vaì biãûn phaïp y tãú âãöu nhàòm muûc âêch laìm cho mäi
træång lao âäüng âæåüc trong saûch, tiãûn nghi, taûo âiãöu kiãûn laìm viãûc thoaíi maïi, dãù chëu; nhåì âoï
sæïc khoeí ngæåìi lao âäüng âæåüc âaím baío, phoìng ngæìa caïc bãûnh nghãö nghiãûp, khäng ngæìng náng
cac nàng suáút lao âäüng vaì cháút læåüng lao âäüng.
1.2.1.3. Kyî thuáût an toaìn :
Âäúi tæåüng nghiãn cæïu cuía kyî thuáût an toaìn laì khaío saït, phán têch caïc nguyãn nhán
coï thãø dáùn âãún tai naûn lao âäüng. Tæì âoï xáy dæûng vaì aïp duûng caïc tiãu chuáøn, biãûn phaïp vaì
phæång tiãûn vãö täø chæïc, kyî thuáût nhàòm phoìng traïnh taïc âäüng cuía caïc yãúu täú nguy hiãøm gáy


9
cháún thæång cho ngæåïi lao âäüng trong quaï trçnh saín xuáút, taûo âiãöu kiãûn laìm viãûc an toaìn âãø âaût
hiãûu quaí cao nháút.
1.2.1.4. Kyî thuáût phoìng chaïy vaì chæîa chaïy:
Laì pháön näüi dung khoa hoüc chiãún âáúu våïi hoaí hoaûn. Nhiãûm vuû cuía noï laì:
- Nghiãn cæïu phán têch caïc nguyãn nhán chaïy näø trãn cäng træåìng, trong saín xuáút.
- Âãö xuáút vaì thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phoìng chaïy vaì chæîa chaïy mäüt caïch coï hiãûu
quaí; âäöng thåìi haûn chãú âãún mæïc tháúp nháút do hoaí hoaûn gáy ra.
1.2.2. Phæång phaïp hoüc táûp nghiãn cæïu.
Khoa hoüc kyî thuáût baío häü lao âäüng laì lénh væûc khoa hoüc ráút täøng håüp vaì liãn ngaình
âæåüc hçnh thaình vaì phaït triãøn trãn cå såí kãút håüp vaì sæí duûng thaình tæûu cuía nhiãöu ngaình khoa
hoüc khaïc nhau tæì khoa hoüc tæû nhiãn, khoa hoüc kyî thuáût chuyãn ngaình ( y hoüc, cå âiãûn, xáy
dæûng, giao thäng,...) âãún caïc ngaình khoa hoüc kinh, xaî häüi, chênh trë ( triãút hoüc, kinh tãú, luáût
hoüc, xaî häüi hoüc, tám lyï hoüc,...)
Näüi dung baío häü lao âäüng trong caïc chuyãn ngaình thuäüc lénh væûc xáy dæûng cå baín (
xáy dæûng dán duûng - cäng ngiãûp, xáy dæûng giao thäng, xáy dæûng thuyí låüi - thuyí âiãûn) coï liãn
quan âãún caïc män hoüc cå baín nhæ toaïn hoüc, váût lyï hoüc, hoaï hoüc,...vaì caïc män khoa hoüc kyî
thuáût nhæ nhiãût kyî thuáût, âiãûn kyî thuáût, sæïc bãön váût liãûu, cå kãút cáúu, maïy thi cäng,..., âàûc biãût
laì âäúi våïi caïc män kyî thuáût thi cäng vaì täø chæïc thi cäng. Âoï laì kiãún thæïc täøng håüp cuía caïc
chuyãn ngaình xáy dæûng. Cho nãn khi nghiãn cæïu näüi dung baío häü lao âäüng cáön váûn duûng kiãún
thæïc cuía caïc män hoüc liãn quan noïi trãn; âäöng thåìi qua nghiãn cæïu bäø sung cho caïc män hoüc
naìy âæåüc hoaìn chènh hån trãn quan âiãøm baío häü lao âäüng.
Phæång phaïp nghiãn cæïu näüi dung baío häü lao âäüng trong caïc chuyãn ngaình xáy dæûng
laì:
- Tiãún haình phán têch nguyãn nhán phaït sinh caïc yãúu täú nguy hiãøm gáy ra sæû cäú tai
naûn, bãûnh nghãö nghiãûp, nguy cå chaïy näø trong saín xuáút, xaïc âënh âæåüc qui luáût phaït sinh cuía
chuïng.
- Trãn cå såí âoï maì âãö xuáút vaì thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa, loaûi træì nhæîng
nguyãn nhán phaït sinh cuía chuïng; âaím baío caïc quaï trçnh thi cäng xáy làõp cäng trçnh âæåüc an
toaìn, vãû sinh; baío vãû tênh maûng vaì sæïc khoeí cho ngæåìi lao âäüng; phoìng traïnh sæû cäú chaïy näø
trãn cäng træåìng.
1.3. Mäüt säú khaïi niãûm cå baín.
1.3.1. Âiãöu kiãûn lao âäüng.
1.3.1.1. Khaïi niãûm.
Âiãöu kiãûn lao âäüng laì täøng thãø caïc yãúu täú vãö kinh tãú, xaî häüi, täø chæïc, kyî thuáût, tæû
nhiãn âæåüc phaït sinh khi ngæåìi lao âäüng sæí duûng caïc cäng cuû, phæång tiãûn lao âäüng taïc âäüng
vaìo âäúi tæåüng lao âäüng theo nhæîng qui trçnh cäng nghãû nháút âënh vaì sæû taïc âäüng qua laûi giæîa
chuïng trong quaï trçnh lao âäüng saín xuáút.



10
Váún âãö quan tám laì caïc yãúu täú biãøu hiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng coï aính hæåíng nhæ thãú
naìo âãún sæïc khoeí vaì tênh maûng con ngæåìi. Âaïnh giaï, phán têch âiãöu kiãûn lao âäüng phaíi tiãún
haình âaïnh giaï, phán têch âäöng thåìi trong mäúi quan hãû taïc âäüng qua laûi cuía táút caí caïc yãúu täú
trãn.
1.3.1.2 Âaïnh giaï âiãöu kiãûn lao âäüng.
Âiãöu kiãûn lao âäüng noïi chung âæåüc âaïnh giaï båíi hai màût laì quaï trçnh lao âäüng vaì
tçnh traûng vãû sinh cuía mäi træåìng trong âoï quaï trçnh lao âäüng âæåüc thæûc hiãûn.
- Nhæîng âàûc træng cuía quaï trçnh lao âäüng laì tênh cháút vaì cæåìng âäü lao âäüng, traûng
thaïi lao âäüng ( ca laìm viãûc ban âãm, ban ngaìy ), tæ thãú cuía con ngæåìi khi laìm viãûc, sæû càng
thàóng åí caïc bäü pháûn riãng cuía cå thãø nhæ chán, tay, màõt,...
- Tçnh traûng vãû sinh cuía mäi træåìng saín xuáút âæåüc âàûc træng båíi âiãöu kiãûn vi khê
háûu ( nhiãût âäü, âäü áøm, täúc âäü læu chuyãøn khäng khê ), haìm læåüng buûi, näöng âäü håi khê trong
khäng khê, mæïc âäü tiãúng äön, rung âäüng, âäü chiãúu saïng,...
Caïc yãúu täú trãn åí daûng riãng reí hay kãút håüp nãúu væåüt quaï giåïi haûn cho pheïp thç coï
thãø gáy aính hæåíng khäng täút cho cå thãø con ngæåìi trong thåìi gian laìm viãûc dáùn âãún tai naûn lao
âäüng laìm suy giaím sæïc khoeí, phaït sinh caïc bãûnh nghãö nghiãûp cho ngæåìi lao âäüng.
1.3.1.3. Phán têch âiãöu kiãûn lao âäüng trong ngaình xáy dæûng cå baín.
Âiãöu kiãûn lao âäüng cuía cäng nhán trong caïc chuyãn ngaình thuäüc lénh væûc xáy
dæûng cå baín coï nhæîng âàûc thuì sau:
- Trong caïc ngaình cäng nghiãûp khaïc ( cå khê, dãût may,...) chäø laìm viãûc cuía cäng
nhán tæång âäúi cäú âënh ( con ngæåìi, maïy moïc thiãút bë cäú âënh, saín pháøm di chuyãøn theo qui
trçnh cäng nghãû cuía dáy chuyãön saín xuáút). Ngæåüc laûi, trong xáy dæûng cå baín chäø laìm viãûc cuía
cäng nhán phaíi di chuyãøn theo chu vi vaì chiãöu cao cuía cäng trçnh phuû thuäüc vaìo tiãún trçnh xáy
dæûng.
- Coï nhiãöu cäng viãûc nàûng nhoüc, khäúi læåüng cäng viãûc låïn ( cäng taïc âáút âaï, bã
täng, váûn chuyãøn váût liãûu,...) nhæng mæïc âäü cå giåïi hoaï thi cäng coìn tháúp, pháön låïn phaíi laìm
thuí cäng, täún nhiãöu cäng sæïc, nàng suáút lao âäüng tháúp, coï nhiãöu yãúu täú nguy hiãøm.
- Coï nhiãöu cäng viãûc buäüc ngæåìi cäng nhán phaíi laìm åí tæ thãú goì boï nhæ quyì, khom
læng, ngäöi xäøm, nàòm ngæîa,...hoàûc phaíi laìm åí trãn cao, åí nhæîng chäø cheo leo hay nàòm sáu dæåïi
màût âáút, dæåïi næåïc ( thi cäng làõp gheïp, thàm doì âëa cháút, thi cäng âæåìng háöm giãúng chçm,...),
do âoï coï nhiãöu nguy cå tai naûn.
- Nhiãöu loaûi viãûc trong quaï trçnh thi cäng pháön låïn phaíi tiãún haình åí ngoaìi tråìi, nãn
ngæåìi cäng nhán phaíi chëu aính hæåíng xáúu cuía thåìi tiãút, khê háûu nhæ nàõng gàõt, mæa dáöm, gioï
reït,..., âiãöu kiãûn vãû sinh lao âäüng khäng âæåüc âaím baío.
- Coï nhiãöu træåìng håüp cäng nhán phaíi laìm viãûc trong mäi træåìng ä nhiãùm âäüc haûi,
coï tiãúng äön, coï nhiãöu buûi, rung âäüng låïn, håi khê âäüc ( trong cäng taïc bã täng, gia cäng cå khê,
sån, trang trê,...).




11
Qua phán têch trãn tháúy ràòng, âiãöu kiãûn lao âäüng trong chuyãn ngaình xáy dæûng cå
baín coï nhiãöu khoï khàn phæïc taûp, nguy hiãøm, âäüc haûi, cho nãn phaíi hãút sæïc chuï yï âãún viãûc caíi
thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng, âaím baío caïc biãûn phaïp an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng.
1.3.2. Tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
1.3.2.1. Tai naûn lao âäüng :
Laì tai naûn xaíy ra trong quaï trçnh lao âäüng do taïc âäüng âäüt ngäüt cuía caïc yãúu täú bãn
ngoaìi dæåïi daûng cå, nhiãût, âiãûn, hoaï nàng vaì sinh hoüc laì chãút ngæåìi hay laìm täøn thæång hoàûc
phaï huyí chæïc nàng hoaût âäüng bçnh thæåìng cuía mäüt bäü pháûn báút kyì trong cå thãø. Nhiãùm âäüc
âäüt ngäüt cuîng laì tai naûn lao âäüng.
Tai naûn lao âäüng coìn goüi laì cháún thæång âæåüc chia ra hai træåìng håüp laì:
- Cháún thæång trong saín xuáút : laì nhæîng tai naûn xaïy ra trong khi cäng nhán âang
laìm viãûc liãn quan âãún quaï trçnh saín xuáút ( nhiãûm vuû âæåüc giao).
- Cháún thæång trong sinh hoaût: laì nhæîng tai naûn xaíy ra trong khi ngæåìi lao âäüng
laìm nhæîng cäng viãûc khäng coï liãn quan âãún nhiãûm vuû saín xuáút vaì cäng taïc ( khi laìm viãûc
riãng åí gia âçnh, khi âi taìu xe,...).
1.3.2.2. Bãûnh nghãö nghiãûp.
Laì sæû suy yãúu dáön vãö sæïc khoeí cuía ngæåìi lao âäüng gáy nãn bãûnh táût do taïc âäüng cuía
caïc yãúu täú âäüc haûi taûo raítong saín xuáút lãn cå thãø con ngæåìi trong quaï trçnh lao âäüng.
Caí tai naûn lao âäüng ( cháún thæång ) vaì bãûnh nghãö nghiãûp dãöu gáy huyí hoaûi âäúi våïi
cå thãø hoàûc gáy chãút ngæåìi, nhæng khaïc nhau åí chäø:
- Tai naûn lao âäüng thç gáy huyí hoaûi cå thãø mäüt caïch âäüt ngäüt (hoàûc chãút).
- Bãûnh nghãö nghiãûp thç laìm sæïc khoeí suy giaím dáön mäüt caïch tæì tæì trong mäüt
thåìi gian daìi vaì cuäúi cuìng dáùn âãún máút khaí nàng lao âäüng.
1.3.2.3. Khai baïo, âiãöu tra tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
Âãø coï thãø phán biãût, tçm âæåüc caïc nguyãn nhán tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö
nghiãûp; tæì âoï âãö ra caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa, âãö phoìng caïc træåìng håüp tæång tæû taïi diãùn thç
phaíi tiãún haình khai baïo vaì âiãöu tra mäüt caïch chênh xaïc vaì këp thåìi. Táút caí caïc tai naûn xaíy ra
âäúi våïi ngæåìi lao âäüng ( khäng phán biãût trong biãn chãú hay håüp âäöng taûm tuyãøn ) trong giåì
laìm viãûc åí xê nghiãûp, cäng træåìng hoàûc khi âi cäng taïc âãöu phaíi âæåüc khai baïo vaì âiãöu tra theo
thäng tæ liãn tëch säú 03/1998/TTLT/BLÂTBXH - BYT - TLÂLÂVN ( 26 - 3 - 1998 ) giæîa Bäü
lao âäüng Thæång binh xaî häüi - Bäü y tãú - Täøng liãn âoaìn lao âäüng Viãût Nam hæåïng dáùn khai
baïo vaì âiãöu tra tai naûn lao âäüng. ( Trong thäng tæ naìy qui âënh roí thuí tuûc khai baïo, phán cáúp
vaì täø chæïc âiãöu tra, phæång phaïp vaì näüi dung âiãöu tra,...)
Muäún cho cäng taïc âiãöu tra khai baïo âaût kãút quaí täút, khi tiãún haình phaíi nàõm væîng
caïc yãu cáöu sau:
- Kháøn træång vaì këp thåìi: Tiãn haình âiãöu tra ngay sau khi tai naûn xaíy ra, luï
hiãûn træåìng nåi xaíy ra coìn giæî nguyãn veûn, caí viãûc khai thaïc thäng tin cuía caïc nhán chæïng
cuîng cáön këp thåìi.

12
- Baío âaím tênh khaïch quan: Phaíi tän troüng sæû tháût, khäng bao che cuîng khäng
âënh kiãún, suy diãùn chuí quan thiãúu càn cæï.
- Cuû thãø vaì chênh xaïc : Phaíi xem xeït mäüt caïch toaìn diãûn, kyî læåîng tæìng chi tiãút
cuía vuû tai naûn, hãút sæïc traïnh tçnh traûng qua loa âaûi khaïi.
Thæûc hiãûn täút caïc yãu cáöu trãn måïi âæa ra âæåüc nhæîng chæïng cæï âuïng âàõn vãö
nguyãn nhán vaì traïch nhiãûm cuía nhæîng ngæåìi liãn quan tåïi vuû tai naûn.
1.4. Nguyãn nhán tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
1.4.1. Phán loaûi nguyãn nhán tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp.
Âãø tiãún haình phán têch vaì ngàn ngæìa tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp nháút thiãút
phaíi tçm ra nguyãn nhán gáy nãn tai naûn vaì bãûnh nghãö nghiãûp, âàût biãût quan troüng laì phán loaûi
nguyãn nhán cuía chuïng. Moüi nguyãn nhán coï thãø cuía tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp
âæåüc chia thaình bäún nhoïm: nguyãn nhán kyî thuáût, nguyãn nhán täø chæïc, nguyãn nhán vãû sinh
mäi træåìng vaì nguyãn nhán chuí quan ( baín thán hay traûng thaïi sinh lyï cuía ngæåìi lao âäüng).
1.4.1.1. Nguyãn nhán kyî thuáût.
Coï liãn quan âãún nhæîng thiãúu soït vãö màût kyî thuáût nhæ:
- Duûng cuû, phæång tiãûn, thiãút bë maïy moïc bë hæ hoíng ( âæït caïp, tuäüt phanh, gaîy
våí âaï maìi, gaîy thang, saìn giaìn giaïo,...).
- Thiãúu caïc thiãút bë an toaìn hoàûc hãû thäúng che chàõn an toaìn khäng täút ( aïp kãú,
nhãût kãú, van baío hiãøm, cháút caïch âiãûn, thiãút bë che chàõn caïc bäü pháûn truyãön âäüng, cå cáúu haîm
cuía tåìi,...).
- Vi phaûm qui trçnh, quy phaûm kyî thuáût an toaìn ( vi phaûm trçnh tæû thaïo dåî vaïn
khuän, cäüt chäúng, âaìo häú sáu kiãøu haìm ãúch, sæí duûng khäng âuïng âiãûn aïp khi laìm viãûc åí mäi
træåìng nguy hiãøm vãö âiãûn,...)
- Thao taïc kyî thuáût khäng âuïng, vi phaûm quy tàõc an toaìn ( haîm phanh âäüt
ngäüt khi náng haû váût cáøu, xe chaûy våïi täúc âäü quaï mæïc qui âënh, duìng que sàõt moi nhäöi thuäúc
näø trong läù khoan näø mçn,...)
1.4.1.2. Nguyãn nhán täø chæïc:
Coï liãn quan âãún nhæîng thiãúu soït vãö màût täø chæïc thæûc hiãûn nhæ:
- Bäú trê màût bàòng khäng gian saín xuáút khäng håüp lyï ( chäù laìm viãûc cháût heûp, âæåìng
âi laûi coï nhiãöu chäù giao càõt nhau, maïy moïc thiãút bë, nguyãn váût liãûu bäú trê sai nguyãn tàõc,...)
- Tuyãøn duûng, sæí duûng cäng nhán khäng âuïng ngaình nghãö vaì trçnh âäü chuyãn män,
khäng âaïp æïng yãu cáöu vãö sæïc khoeí vaì tuäøi taïc.
- Cäng nhán chæa âæåüc huáún luyãûn vaì kiãøm tra vãö an toaìn lao âäüng, thiãúu kiãøm tra
vaì giaïm saït thæåìng xuyãn âãø phaït hiãûn vaì sæí lyï nhæîng vi phaûm vãö vãû sinh vaì an toaìn lao âäüng.
- Thæûc hiãûn khäng nghiãm chènh vãö caïc chãú âäü baío häü lao âäüng ( caïc chãú âäü vãö giåì
laìm viãûc vaì giåì nghè ngåi, trang bë baío häü lao âäüng, bäöi dæåîng cäng viãûc nàûng nhoüc âäüc
haûi,...).


13
1.4.1.3. Nguyãn nhán vãû sinh mäi træåìng.
Coï thãø laì khi phaíi lao âäüng trong caïc træåìng håüp nhæ:
- Âiãöu kiãûn khê háûu khäng tiãûn nghi ( quaï noïng, quaï laûnh, khäng khê trong nhaì
laìm viãûc, saín xuáút keïm thäng thoaïng, ngäüt ngaût, âäü áøm cao, thiãúu aïnh saïng,...).
- Mäi træång laìm viãûc bë ä nhiãùm caïc yãúu täú âäüc haûi væåüt quaï mæïc qui âënh (
buûi håi khê âäüc, tiãúng äön, rung âäüng, bæïc xaû,...).
- Laìm viãûc trong âiãöu kiãûn aïp suáút cao hån hoàûc tháúp hån aïp suáút khê quyãøn
bçnh thæåìng ( trãn cao, dæåïi sáu, trong âæåìng háöm, dæåïi næåïc sáu,...).
- Khäng phuì håüp våïi tiãu chuáøn ecgänämi ( khoa hoüc lao âäüng ) nhæ : tæ thãú lao
âäüng goì boï, cäng viãûc âån âiãûu buäön teí, cæåìng âäü lao âäüng càng thàóng, maïy moïc, duûng cuû,
chäù laìm viãûc khäng phuì håüp våïi caïc chè tiãu vãö nhán tràõc hoüc ( Nhán tràõc hoüc ecgänämi -
tæång quan giæîa ngæåìi lao âäüng vaì caïc phæång tiãûn lao âäüng, vë trê laìm viãûc cuía hoü âäúi våïi
yãu cáöu âaím baío sæû thuáûn tiãûn nháút cho ngæåìi lao âäüng khi laìm viãûc âãø coï thãø âaût âæåüc nàng
suáút lao âäüng cao nháút vaì âaût âæåüc sæïc khoeí täút nháút).
- Khäng âaím baío caïc yãu cáöu vãû sinh caï nhán trong saín xuáút ( khäng âuí næåïc
uäúng âaím baío cháút læåüng, nhaì vãû sinh, næåïc tàõm ræía,...)
1.4.1.4. Nguyãn nhán chuí quan.
Laì nguyãn nhán coï liãn quan âãún baín thán ngæåìi lao âäüng nhæ:
- Tuäøi taïc, sæïc khoeí, giåïi tênh, tám lyï khäng phuì håüp våïi cäng viãûc.
- Traûng thaïi tháön kinh, tám lyï khäng bçnh thæåìng, coï nhæîng âäüt biãún vãö caím xuïc (
vui buäön, lo såü, hoaíng häút,...)
- Vi phaûm kyî luáût lao âäüng, näüi qui an toaìn lao âäüng ( âuìa båîn, nghëch ngåüm khi
laìm viãûc, laìm viãûc quaï giåì, vi phaûm nhæîng vuìng nguy hiãøm cuía maïy moïc thiãút bë khäng liãn
quan âãún nhiãûm vuû cuía mçnh)
- Khäng sæí duûng hoàûc sæí duûng khäng âuïng caïc duûng cuû phoìng häü caï nhán ( laìm
viãûc trãn cao, trãn maïi däúc trån træåüt khäng âeo dáy an toaìn,...)
1.4.2. Phæång phaïp phán têch nguyãn nhán tai naûn.
Âãø phoìng ngæìa tai naûn lao âäüng vaì bãûnh nghãö nghiãûp coï hiãûu quaí thç phaíi tiãún haình
nghiãn cæïu vaì phán têch caïc nguyãn nhán phaït sinh cuía chuïng nhàòm tçm ra âæåüc nhæîng qui
luáût phaït sinh nháút âënh, cho pheïp tháúy træåïc nguy cå tai naûn ( yãúu täú nguy hiãøm, âäüc haûi ).
Khi tiãún haình phán têch coï thãø càn cæï vaìo sæû phán loaûi caïc nguyãn nhán âaî nãu trãn âãø xaïc
âënh. Mäùi vuû tai naûn xaíy ra coï thãø do mäüt säú nguyãn nhán nhæng trong âoï coï thãø taïch ra âæåüc
nguyãn nhán naìo laì chuí yãúu, træûc tiãúp gáy tai naûn, loaûi træì ngàn chàûn noï thç seî phoìng traïnh
âæåüc tai naûn tæång tæû taïi diãùn. Âãø phán têch nguyãn nhán tai naûn, thæåìng duìng caïc phæång
phaïp thäúng kã, âëa hçnh vaì chuyãn khaío.
1.4.2.1. Phæång phaïp thäúng kã.
Duìng phæång phaïp thäúng kã phán têch thç phaíi tiãún haình phán loaûi tai naûn thaình
nhoïm theo âàûc træng chung qui æåïc:

14
- Nghãö nghiãûp : mäüc, nãö, sàõt,...
- Daûng cäng viãûc : âáút âaï, bã täng, laïp gheïp,...
- Tuäøi âåìi vaì tuäøi nghãö ngæåìi lao âäüng
- Thåìi gian lao âäüng trong ngaìy (ca saïng, ca chiãöu, ca âãm) trong thaïng, trong
nàm...
- Giåïi tênh : nam, næî
Qua phán têch säú liãûu thäúng kã haìng thaïng, haìng quê, haìng nàm trong säø ghi tai naûn
vaì biãn baín tai naûn lao âäüng seî xaïc âënh âæåüc nghãö naìo, cäng viãûc naìo, læïa tuäøi naìo,... thæåìng
xaíy ra tai naûn nhiãöu nháút. Trãn cå såí âoï maì coï kãú hoaûch táûp trung chè âaûo, âæa ra caïc biãûn
phaïp cáön thiãút âãø phoìng ngæìa hoàûc âãø laìm giaím tai naûn åí nåi naìo âoï coï mæïc tai naûn cao hån.
Chàóng haûn, säú liãûu thäúng kã cho tháúy tai naûn xaíy ra nhiãöu nháút laì âäúi våïi cäng nhán treí, êt
thám niãn, chæïng toí cáön tàng cæåìng reìn luyãûn náng cao tay nghãö, hæåïng dáùn biãûn phaïp laìm
viãûc an toaìn. Ngæåüc laûi, tai naûn xaíy ra nhiãöu våïi thåü báûc cao, láu nàm, chæïng toí hoü coi thæåìng
an toaìn vãû sinh lao âäüng, näüi qui kyî luáût lao âäüng thç phaíi tàng cæåìng kiãøm tra, giaïm saït tuyãn
truyãön, nhàõc nhåí bàòng caïc biãûn phaïp haình chênh.
Khuyãút âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì cáön phaíi coï thåìi gian âãø thu tháûp säú liãûu vaì
chè coï thãø âãö ra biãûn phaïp khàõc phuûc chung, vç khäng âi sáu phán têch nguyãn nhán cuû thãø cuía
mäùi træåìng håüp tai naûn lao âäüng.
1.4.2.2. Phæång phaïp âëa hçnh.
Táút caí caïc tai naûn lao âäüng âæåüc âaïnh dáúu mäüt caïch coï hãû thäúng bàòng kyï hiãûu qui
æåïc trãn màût bàòng cäng træåìng, cäng trçnh hay phán xæåíng. Nhåì nhæîng dáúu hiãûu âoï maì bàòng
træûc giaïc coï thãø tháúy âæåüc nhæîng chäù laìm viãûc vaì caïc cäng âoaûn coï mæïc âäü nguy hiãøm cao,
thæåìng xaíy ra nhiãöu tai naûn cáön phaíi nghiãn cæïu vaì aïp duûng caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa træåïc.
Khuyãút âiãøm cuía phæång phaïp naìy cuîng giäúng nhæ phæång phaïp thäúng kã.
1.4.2.3. Phæång phaïp chuyãn khaío.
Khaïc våïi hai phæång phaïp trãn laì chè phán têch täøng håüp caïc træåìng håüp tai naûn xaíy
ra, coìn trong phæång phaïp chuyãn khaío seî âi sáu nghiãn cæïu phán têch chi tiãút toaìn bäü täø håüp
âiãöu kiãûn lao âäüng vaì caïc nguyãn nhán phaït sinh tai naûn, bao gäöm: quaï trçnh lao âäüng, qui
trçnh cäng nghãû nåi laìm viãûc, maïy moïc thiãút bë vaì nguyãn váût liãûu sæí duûng, caïc yãúu täú vi khê
háûu vaì âiãöu kiãûn mäi træåìng xung quanh, phæång tiãûn baío vãû, nhæîng thiãúu soït trong quaï trçnh
kyî thuáût ...
Trong phæång phaïp chuyãn khaío thæåìng tiãún haình nghiãn cæïu caïc nguyãn nhán tai
naûn thuäüc vãö kyî thuáût vaì täø chæïc theo caïc säú liãûu thäúng kã, phán têch sæû phuû thuäüc cuía nhæîng
nguyãn nhán âoï vaìo caïc phæång phaïp hoaìn thaình caïc quaï trçnh thi cäng xáy dæûng vaì xaïc âënh
âáöy âuí caïc biãûn phaïp an toaìn âaî thæûc hiãûn. Nãu ra kãút luáûn trãn cå såí phán têch, tæì âoï âæa ra
nhæîng kiãún nghë thay âäøi vaì hoaìn thiãûn quaï trçnh kyî thuáût, qui trçnh cäng nghãû våïi muûc âêch
træì khæí nhæîng thao taïc nguy hiãøm vaì caíi thiãûn toaìn bäü âiãöu kiãûn lao âäüng.




15
Æu âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì cho pheïp xaïc âënh âáöy âuí caïc nguyãn nhán phaït
sinh tai naûn, âáy laì âiãöu ráút quan troüng âãø quyãút âënh caïc biãûn phaïp loaûi træì nhæîng nguyãn
nhán âoï.
1.5. Âaïnh giaï tçnh hçnh tai naûn lao âäüng.
Khi nghiãn cæïu phán têch cuîng nhæ âaïnh giaï vãö tçnh hçnh tai naûn åí caïc âån vë saín xuáút (
cäng træåìng, cäng xæåíng, xê nghiãûp,...)trong khoaíng thåìi gian xaïc âënh ( quê, nàm ) khäng thãø
càn cæï vaìo trë säú tuyãût âäúi læåüng ngæåìi bë tai naûn, båíi vç säú ngæåìi lao âäüng trong khoaíng thåìi
gian âoï åí caïc âån vë saín xuáút khäng nhæ nhau. Vç váûy âãø âaïnh giaï âuïng âàõn vãö tçnh hçnh tai
naûn lao âäüng vaì xaïc âënh âæåüc säú læåüng tai naûn xaïy ra nhiãöu hay êt, thåìi gian lao âäüng keïo daìi
phaíi duìng caïc chè säú goüi laì hãû säú táön xuáút tai naûn Kts, hãû säú tráöm troüng Ktt vaì hãû säú tai naûn noïi
chung Ktn.
1.5.1. Hãû säú táön xuáút tai naûn Kts.
Hãû säú Kts laì tè säú giæîa säú tai naûn lao âäüng xaíy ra trong khoaíng thåìi gian âiãöu tra
(thæåìng laì mäüt nàm hay mäüt quê ) våïi säú ngæåìi laìm viãûc bçnh quán trong khoaíng thåìi gian âoï
tênh trãn 1000 ngæåìi lao âäüng, tæïc laì:

S
K ts = 1000 (1-1)
N
Trong âoï:
S - säú tai naûn lao âäüng xaíy ra trong thåìi gian thäúng kã.
N - säú ngæåìi laìm viãûc bçnh quán haìng ngaìy trong thåìi gian thäúng kã.
Trë säú Kts chè måïi cho biãút mæïc âäü tai naûn lao âäüng nhiãöu hay êt, nhæng khäng cho biãút
âáöy âuí vãö tçnh traûng tai naûn nàûng hay nheû.
1.5.2. Hãû säú tráöm troüngK .
tt

Trë säú Ktt duìng âãø âaïnh giaï tçnh traûng tai naûn, xaïc âënh mæïc âäü máút khaí nàng lao âäüng
trung bçnh tênh bàòng ngaìy cho mäüt láön tai naûn lao âäüng, tæïc laì :

D
K ts = (1-2)
S
Trong âoï :
D - täøng säú ngaìy máút khaí nàng lao âäüng (nghè viãûc) cuía táút caí caïc vuû tai naûn trong
thåìi gian thäúng kã.
Hãû säú Ktt chè xeït âãún caïc vuû tai naûn phaíi nghè viãûc taûm thåìi, noï chæa phaín aính âæåüc
caïc træåìng håüp tæí vong hoàûc hoaìn toaìn máút khaí nàng lao âäüng vénh viãùn, cho nãn cáön phaíi xeït
riãng nhæîng træåìng håüp naìy.
1.5.3. Hãû säú tai naûn noïi chung K tn .
Khi so saïnh hãû säú táön xuáút tai naûn Kts vaì hãû säú tráöm troüng Ktt âäúi våïi caïc cäng træåìng, xê
nghiãûp, âån vë saín xuáút, cuîng nhæ âäúi våïi ngaình nghãö riãng cho pheïp âaïnh giaï âæåüc mæïc âäü
vaì diãùn biãún cuía tçnh hçnh tai naûn åí nhæîng nåi âoï trong khoaíng thåìi gian âiãöu tra, thäúng kã.


16
Nhæng nãúu chè xeït caïc hãû säú naìy mäüt caïch riãng biãût thç chæa coï thãø biãút âæåüc mäüt caïch âáöy âuí
âàûc træng vãö tçnh hçnh tai naûn vç chuïng khäng liãn quan gç våïi nhau. Khi hãû säú Kts giaím, hãû säú
Ktt coï thãø tàng vaì ngæåüc laûi. Cho nãn ngoaìi hai hãû säú trãn, âãø âaïnh giaï mäüt caïch täøng quaït tçnh
hçnh tai naûn thç nãn âæa thãm vaìo hãû säú tai naûn noïi chung Ktn , noï laì têch säú cuía hai hãû säú trãn,
tæïc laì:
Ktn = Kts x Ktt (1-3)
Hãû säú tai naûn noïi chung Ktn thãø hiãûn âáöy âuí tênh chênh xaïc hån âàûc træng vãö mæïc âäü
diãùn biãún tçnh hçnh tai naûn lao âäüng.




17
CHÆÅNG II
KYÎ THUÁÛT VÃÛ SINH LAO ÂÄÜNG TRONG SAÍN XUÁÚT



2.1. Nhæîng váún âãö chung cuía vãû sinh lao âäüng.
2.1.1. Âäúi tæåüng vaì nhiãûm vuû cuía ké thuáût vãû sinh lao âäüng.
Vãû sinh lao âäüng laì män khoa hoüc coï nhiãûm vuû nghiãn cæïu taïc duûng sinh hoüc cuía
nhæîng yãúu täú coï haûi trong saín xuáút âäúi våïi sæïc khoeí ngæåìi lao âäüng, tçm caïc biãûn phaïp caíi
thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng, caíi tiãún täø chæïc lao âäüng vaì quaï trçnh thao taïc, phoìng ngæìa caïc bãûnh
nghãö nghiãûp, náng cao khaí nàng lao âäüng cho con ngæåìi khi laìm viãûc .
Trong quaï trçnh thi cäng vaì lao âäüng saín xuáút trãn caïc cäng træåìng, trong caïc xê
nghiãûp, cäng nghiãûp xáy dæûng ngæåìi lao âäüng coï thãø tiãúp xuïc våïi nhæîng yãúu täú báút låüi aính
hæåíng xáúu âãún sæïc khoeí, caïc yãúu täú naìy goüi laì taïc haûi nghãö nghiãûp. Vê duû: nghãö reìn, daït gia
cäng kim loaûi, yãúu täú taïc haûi chênh laì nhiãût âäü cao, tiãúng äön, nghãö haìn âiãûn, haìn håi laì caïc tia
nàng læåüng coï cæåìng âäü låïn (tia häöng ngoaûi),...
Nhæîng taïc haûi nghãö nghiãûp taïc duûng lãn con ngæåìi riãng leí hay kãút håüp trong saín xuáút aính
hæåíng âãún sæïc khoeí åí nhiãöu mæïc âäü khaïc nhau nhæ mãût moíi, suy nhæåüc, giaím khaí nàng lao
âäüng,laìm tàng caïc bãûnh thäng thæåìng (caím cuïm, viãm hoüng, dau daû daìy..) vaì coï thãø gáy ra
caïc bãûnh nghãö nghiãûp (bãûnh buûi phäøi åí cäng nhán tiãúp xuïc våïi buûi than, buûi âáút âaï, buûi xi
màng, bãûnh âau xæång, tháúp khåïp åí thåü âáöm bã täng, bãûnh nhiãùm âäüc, phäöng räüp da åí thåü sån
trang trê, cäng nhán náúu bitum, nhæûa âæåìng,...).
Âäúi tæåüng cuía vãû sinh lao âäüng laì nghiãn cæïu nhæîng näüi dung sau:
- Quaï trçnh lao âäüng vaì saín xuáút coï aính hæåíng âãún sæïc khoeí cuía con ngæåìi.
- Nguyãn liãûu, váût liãûu, baïn thaình pháøm, thaình pháøm vaì caïc cháút thaíi coï aính hæåíng âãún
sæïc khoeí cuía con ngæåìi.
- Caïc biãún âäøi sinh lyï, sinh hoaï cuía cå thãø trong thåìi gian lao âäüng saín xuáút.
- Hoaìn caính, mäi træåìng lao âäüng cuía con ngæåìi.
- Tçnh hçnh täø chæïc saín xuáút khäng håüp lyï laìm täøn haûi âãún sæïc khoeí.
2.1.2. Taïc haûi nghãö nghiãûp trong ngaình xáy dæûng cå baín.
Nhæîng taïc haûi nghãö nghiãûp taïc duûng lãn cå thãø ngæåìi cäng nhán xáy dæûng cå baín trong
quaï trçnh lao âäüng coï thãø chia thaình caïc nhoïm khaïc nhau.Trong mäùi nhoïm gäöm coï nhiãöu yãúu
täú taïc haûi. Do kãút quaí taïc duûng nháút thåìi hoàûc thæåìng xuyãn cuía caïc nhoïm yãúu täú trong quaï
trçnh vaì thao taïc laìm viãûc seî gáy ra mäüt säú bãûnh nghãö nghiãûp, cuû thãø gäöm mæåìi nhoïm sau âáy:




18
2.1.2.1. Âiãöu kiãûn vi khê háûu khäng thich håüp:
Nhiãût âäü, âäü áøm cao vaì tháúp, cæåìng âäü bæïc xaû nhiãût quaï maûnh, chuïng gáy ra triãûu
chæïng say noïng, say nàõng, caím laûnh, ngáút khi phaíi laìm cäng viãûc reìn, laìm viãûc trong caïc
buäöng laïi cáön truûc, maïy âaìo, laìm viãûc åí ngoaìi tråìi vãö muìa heì, muìa âäng trong nhæîng ngaìy quaï
noïng, quaï laûnh,...
2.1.2.2. Âäü chãnh lãûch vãö aïp suáút cao hoàûc tháúp so våïi aïp suáút khê quyãøn:
Gáy nãn bãûnh xung huyãút khi laìm viãûc åí dæåïi sáu trong loìng âáút, trong giãúng chçm,
làûn sáu dæåïi næåïc hoàûc laìm viãûc trãn nuïi cao,...
2.1.2.3. Rung âäüng làõc xoïc:
Khi taïc duûng thæåìng xuyãn våïi caïc thäng säú coï haûi cho cå thãø seî dáùn âãún caïc bãûnh
âau xæång, tháúp khåïp, bãnh rung âäüng do laìm viãûc våïi caïc duûng cuû rung âäüng neïn khê, rung
âäüng âiãûn, âáöm bã täng,...
2.1.2.4. Buûi trong saín xuáút:
Caïc loaûi buûi âäüc nhæ buûi äxit silic, buûi than, quàûng phoïng xaû, buûi cräm,.. gáy huyí
hoaûi cå quan hä háúp dáùn âãún caïc loaûi buûi phäøi âån thuáön hoàûc kãút håüp våïi lao phäi trong cäng
viãûc âáûp, nghiãön, saìng, váûn chuyãøn váût liãûu råìi, khoan näø mçn, träün væîa, bã täng, thàm doì vaì
khai thaïc quàûng phoïng xaû, phun caït, phun sån,...
2.1.2.5. Taïc haûi cháút âäüc trong saín xuáút:
Tiãúp xuïc láu våïi caïc saín pháøm chæng cáút than âaï, dáöu moî vaì phiãún nham, våïi caïc
cháút hoaï hoüc kêch thêch ( nhæûa thäng, sån, dung mäi, måî..) seî bë nhiãùm âäüc cáúp tênh vaì maîn
tênh, phäöng räüp da trong cäng taïc trang trê, sån, táøy rè, táøm gäù vaì váût liãûu chäúng tháúm, khi náúu
bi tum, nhæûa âæåìng.
2.1.2.6. Caïc cháút phoïng xaû, vaì tia phoïng xaû, tia rånghen:
Laìm viãûc våïi caïc cháút phoïng xaû nhæ khi doì khuyãút táøt trong kãút cáúu kim loaûi, kiãøm
tra cháút læåüng måïi haìn coï thãø bë nhiãùm xaû dáùn âãún suy nhæåc tháön kinh, bãûnh da cáúp tênh hay
maîn tênh, ung thæ da, unh thæ xæång, räúi loaûn trong chæïc nàng taûo maïu,...
2.1.2.7. Nàng læåüng bæïc xaû âiãûn tæì, bæïc xaû cao táön, tia häöng ngoaûi, tia tæí ngoaûi:
Taïc duûng thæåìng xuyãn cuía caïc tia nàng læåüng cæåìng âäü cao trong cäng taïc haìn
âiãûn, haìn håi, laìm viãûc våïi doìng âiãûn táön säú cao (maïy doì khuyãút táût nam chám) seî gáy ra caïc
bãûnh âau màõt, viãm màõt, biãún âäøi nhaîn màõt.
2.1.2.8. Hãû thäúng chiãúu saïng khäng håüp lyï, thiãúu hoàûc thæìa aïnh saïng:
Khi laìm viãûc åí træåìng nhçn maì âäü chiãúu saïng quaï täúi hoàûc quaï choïi âãöu laìm giaím
thë læûc cuía màõt dáùn âãún táût cáûn thë hoàûc nhæïc màõt.
2.1.2.9. Tæ thãú laìm viãûc goì boï, khäng thoaíi maïi, âæïng ngäöi bàõt buäüc:




19
Khoa hoüc kyî thuáût laìm nhæîng cäng viãûc thuí cäng nàûng nhoüc åí tæ thãú cuïi khom,vàûn
mçnh, ngäöi âæïng quaï láu gáy nãn sæû càng thàóng thæåìng xuyãn cho cå thãø seî laìm guì veûo cäüt
säúng, daîn ténh maûch, taïo boïn, haû tré,...
2.1.3. Caïc biãûn phaïp chung âãö phoìng taïc haûi nghãö nghiãûp.
Tuyì theo tçnh hçnh cuû thãø coï thãø aïp duûng caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa sau âáy:
2.1.3.1 Biãûn phaïp kyî thuáût cäng nghãû:
Caíi tiãún ké thuáût, âäøi måïi cäng nghãû nhæ:
- Náng cao mæïc cå gioïi hoaï, tæû âäüng hoaï caïc quaï trçnh thao taïc, quy trçnh cäng
nghãû, laìm giaím sæû càng thàóng vãö thãø læûc vaì loaûi træì sæû tiãúp xuïc træûc tiãúp cuía ngæåìi lao âäüng
våïi nåi phaït sinh âäüc haûi nguy hiãøm.
- Duìng nhæîng cháút khäng âäüc haûi hoàûc êt âäüc thay cho nhæîng håüp cháút coï tênh âäüc
cao.
2.1.3.2. Biãûn phaïp ké thuáût vãû sinh:
Duìng nhæîng biãûn phaïp vãö ké thuáût vãû sinh nhàòm goïp pháön caíi thiãûn âiãöu kiãûn laìm
viãûc cho ngæåìi lao âäüng nhæ:
- Læûa choün âuïng âàõn vaì baío âaím caïc yãúu täú vi khê háûu (nhiãût âäü, âäü áøm,...) tiãûn
nghi khi thiãút kãú nhaì xæåíng saín xuáút, nhaì laìm viãûc.
- Sæí duûng thiãút bë thäng gioï huït khê thaíi håi khê, buûi âäüc nhàòm loaûi træì taïc duûng coï
haûi cuía caïc cháút âäüc vaì nhiãût âäü cao lãn ngæåìi lao âäüng.
- Täø chæïc chiãúu saïng mäüt caïch håüp lê, baío âaím chiãúu saïng theo tiãu chuáøn yãu cáöu.
- Duìng caïc thiãút bë vãû sinh âàûc biãût âãø giaím tháúp vaì triãût tiãu tiãúng äön vaì rung âäüng
(tiãu ám, caïch ám, caïch rung,..), giaím noïng (maìn næåïc, hoa sen, khäng khê vaì næåïc,...) cho
ngæåìi lao âäüng.
2.1.3.3. Biãûn phaïp täø chæïc lao âäüng khoa hoüc nhæ:
- Thæûc hiãûn viãûc phán cäng lao âäüng håüp lê theo âàûc âiãøm sinh lê cuía ngæåìi lao
âäüng.
- Tçm caïc biãûn phaïp caíi tiãún âãø cho ngæåìi lao âäüng båït nàûng nhoüc, tiãu hao nàng
læåüng êt hån (âàûc biãût trong âiãöu kiãûn váût lê khäng bçnh thæåìng, trong mäi træåìng âäüc haûi)
hoàûc laìm cho lao âäüng thêch nghi âæåüc våïi con ngæåìi vaì con ngæåìi thêch nghi âæûåc våïi cäng
cuû saín xuáút væìa baío âaím nàng suáút lao âäüng cao hån laûi an toaìn hån.
2.1.3.4 Biãûn phaïp phoìng häü caï nhán:
Âáy laì mäüt biãûn phaïp bäø tråü khi biãûn phaïp kyî thuáût cäng nghãû vaì biãûn phaïp kyî
thuáût vãû sinh trong nhiãöu træåìng håüp thæûc hiãûn chæa âæåüc thç noï âoïng vai troì chuí yãúu trong
viãûc baío âaím an toaìn cho cäng nhán trong saín xuáút vaì phoìng bãûnh nghãö nghiãûp.
Dæûa theo tênh cháút nguy hiãøm vaì âäüc haûi trong saín xuáút maì sæí duûng caïc phæång
tiãûn baío vãû caï nhán âãø baío vãû caïc cå quan thênh giaïc, thë giaïc, hä háúp, bãö màût da,... nhæ kênh
âeo màõt, màût naû, bçnh thåí oxy, quáön aïo baío häü, gàng tay,...
2.1.3.5. Biãûn phaïp y tãú baío vãû sæïc khoeí: Bao gäöm:

20
- Kiãøm tra, khaïm tuyãøn choün âäúi våïi nhæîng ngæåìi màõc mäüt säú bãûnh naìo âoï khäng
bäú trê laìm viãûc nhæîng nåi coï yãúu täú bàõt låüi cho sæïc khoeí, laìm cho bãûnh nàûng thãm hoàûc dãù âæa
âãún màõc bãûnh nghãö nghiãûp .
- Khaïm âënh kç cho cäng nhán vaì hæoïng dáùn phuûc häöi khaí nàng lao âäüng cho säú
cäng nhán màõc tai naûn lao âäüng, bãûnh nghãö nghiãûp, bãûnh maîn tênh âaî âæåüc âiãöu trë.
- Thæåìng xuyãn kiãøm tra vãû sinh an toaìn lao âäüng, baío âaím chãú âäü dinh dæåîng,
cung cáúp næåïc uäúng baío âaím cháút læåüng cho cäng nhán laìm viãûc tiãúp xuïc våïi cháút âäüc haûi,
nàõng noïng, cäng viãûc nàûng nhoüc,...
2.2. Vi khê háûu trong mäi træåìng saín xuáút.
Vi khê háûu laì tçnh traûng váût lyï cuía khäng khê trong khoaíng khäng gian thu heûp gäöm caïc yãúu
täú: nhiãût âäü, âäü áøm, bæïc xaû nhiãût vaì luäöng khäng khê. Âiãöu kiãûn vi khê háûu trong mäi træåìng
saín xuáút phuû thuäüc vaìo tênh cháút cuía quaï trçnh thi cäng, quaï trçnh cäng nghãû vaì khê háûu âëa
phæång.
2.2.1. Caïc yãúu täú vi khê háûu:
2.2.1.1. Nhiãût âäü:
Laì caïc yãúu täú quan troüng trong saín xuáút, phuû thuäüc vaìo quaï trçnh saín xuáút nhæ nhiãût
cuía loì reìn, ngon læía, bãö màût thiãút bë maïy moïc bë noïng, nàng læåüng âiãûn, cå biãún thaình nhiãût,
phaín æïng hoaï hoüc sinh nhiãût, bæïc xaû nhiãût cuía màût tråìi, nhiãût do cäng nhán sinh ra trong lao
âäüng,... chênh caïc nguäön nhiãût naìy âaî laìm cho nhiãût âäü khäng khê åí mäi træåìng saín xuáút tàng
lãn, coï khi lãn âãún 50 - 60oC. Âiãöu lãû vãû sinh qui âënh nhiãût âäü täúi âa cho pheïp åí nåi laìm viãûc
cuía cäng nhán vãö muìa heì laì 30 oC vaì khäng væåüt quaï nhiãût âäü cho pheïp laì 3~5oC.
2.2.1.2 Âäü áøm:
Laì læåüng håi næåïc coï trong khäng khê taûi nåi saín xuáút. Vãö màût vãû sinh thæåìng láúy
âäü áøm tæång âäúi laì tè lãû pháöm tràm giæîa âäü áøm tuyãût âäúi (g/m3 ) åí mäüt thåìi âiãøm naìo âoï so våïi
âäü áøm täúi âa âãø biãøu thë mæïc áøm cao hay tháúp. Âiãöu lãû vãû sinh qui âënh âäü áøm tæång âäúi nåi
saín xuáút nãn trong khoaíng tæì 75 - 95%.
2.2.1.3. Luäöng khäng khê:
Biãøu thë bàòng váûn täúc chuyãøn âäüng cuía khäng khê tênh bàòng m/s giåïi haûn trãn cuía
váûn täúc chuyãøn âäüng khäng khê khäng âæåüc væåüt quaï 3m/s, trãn 5m/s gáy kêch thêch báút låüi
cho cå thãø.
2.2.1.4.Bæïc xa nhiãût :
Laì nhæîng soïng âiãûn tæì bao gäöm tia häöng ngoaûi, tia saïng thæåìng vaì tia tæí ngoaûi. Bæïc
xaû nhiãût do caïc váût thãø âen âæåüc nung noïng phaït ra.
+ Khi nung noïng tåïi 500oC chè phaït ra tia häöng ngoaûi
+ Khi nung noïng tåïi 1800~2000oC coìn phaït ra tia saïng thæåìng vaì tia tæí ngoaûi
+ Khi nung noïng tåïi 3000oC læåüng tia tæí ngoaûi phaït ra caìng nhiãöu.
2.2.2 Âiãöu hoaì thán nhiãût åí ngæåìi:
Thán nhiãût cuía ngæåìi thæåìng giæî åí mæïc âäü cäú âënh, thay âäøi trong khoaíng 0,3oC ~
0,5oC laì nhåì hai quaï trçnh âiãöu nhiãût do cå cáúu âiãöu hoaì nhiãût âäü cuía cå thãø âiãöu khiãøn âãø baío

21
âaím sæû trao âäøi nhiãût giæîa cå thãø vaì mäi træåìng bãn ngoaìi vaì giæî cho thán nhiãût åí mæïc âäü
khäng âäøi. Thàng bàòng nhiãût chè thæûc hiãûn âæåüc trong phaûm vi træåìng âiãöu nhiãût gäöm hai
vuìng laì vuìng âiãöu hoaì hoaï hoüc vaì vuìng âiãöu hoaì nhiãût lyï hoüc. Væåüt quaï phaûm vi naìy cå thãø seî
bë nhiãùm laûnh hoàûc quaï noïng.
2.2.2.1. Âiãöu hoaì nhiãût hoaï hoüc:
Laì quaï trçnh biãún âäøi thán nhiãût do sæû oxy hoaï caïc cháút dinh dæåîng. Sæû trao âäøi cháút
thay âäøi theo nhiãût âäü khäng khê bãn ngoaìi hay traûng thaïi lao âäüng nghè ngåi. Quaï trçnh biãún
âäøi chuyãøn hoaï tàng khi nhiãût âäü bãn ngoaìi tháúp vaì lao âäüng nàûng, ngæåüc laûi quaï trçnh giaím
khi nhiãût âäü mäi træåìng cao vaì cå thãø åí traûng thaïi nghè ngåi.
Læåüng nhiãût taûo ra åí trong cå thãø phuû thuäüc vaìo læåüng oxy. Cå thãø cáön læåüng oxy
tàng lãn khi cuìng våïi cæåìng âäü cäng viãûc. Ngæåìi åí traûng thaïi nghè ngåi cáön læåüng oxy trong
mäüt phuït laì 0,2 - 0,25 lêt, khi laìm viãûc trung bçnh laì 0,5 - 1,0 lêt, khi laìm viãûc nàûng laì 1,4 lêt.
Nhæng khi laìm viãûc quaï nàûng nhoüc våïi læåüng oxy cáön thiãút nhæ váûy váùn coï thãø gáy ra tçnh
traûng ''thiãúu oxy'' âoìi hoíi phaíi thåí däúc trong mäüt thåìi gian sau khi laìm viãûc (coï thãø tháúy åí
nhæîng ngæåìi sau khi mang vaïc caïc váût nàûng, âaìo xuïc âáút, laìm nhæîng cäng viãûc phaíi chuyãøn
âäüng nhiãöu, maûnh vaì täún nhiãöu sæïc,...).
2.2.2.2. Âiãöu hoaì nhiãût lyï hoüc:
Laì táút caí caïc quaï trçnh biãún âäøi thaíi nhiãût cuía cå thãø gäöm âäúi læu, bæïc xaû vaì bäúc håi.
Caïc quaï trçnh naìy seî laìm thay âäøi cæåìng âäü toaí nhiãût cuía mäi træåìng xung quanh.
Thaíi nhiãût bàòng âäúi læu laì hçnh thæïc máút nhiãût cuía cå thãø khi nhiãût âäü cuía mäi
træåìng xung quanh tháúp hån nhiãût âäü åí da, thaíi nhiãût bàòng bæïc xaû laì khi nhiãût âäü cuía cå thãø vaì
khäng khê bàòng nhau nhæng nhiãût âäü cuía caïc váût thãø xung quanh (tæåìng, tráön, maïy moïc thiãút
bë) tháúp hån, coìn thaíi nhiãût bàòng bäúc håi laì khi nhiãût âäü mäi træåìng cao hån nhiãût âäü åí da,
ngæåìi seî chaíy mäö häi, phaíi tiãu hao nhiãût læåüng âãø laìm bay håi mäö häi. Khi nhiãût âäü khäng
khê noïng trãn 30oC thç sæû thaíi nhiãût xaíy ra chuí yãúu laì do bäúc håi vaì bàõt âáöu cao hån 34oC (låïn
hån nhiãût âäü åí da) cå thãø seî thaíi nhiãût bàòng bay håi mäö häi.
Nhiãût âäü cuía cå thãø máút âi do bäúc håi phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü, âäü áøm vaì váûn täúc
chuyãøn âäüng cuía khäng khê cuîng nhæ vaìo cæåìng âäü lao âäüng.
- Âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê cao tæì 75 - 85% tråí lãn seî laìm sæû âiãöu hoaì nhiãût
âäü khoï khàn, laìm giaím sæû toaí nhiãût bàòng con âæåìng bay håi mäö häi.
- Váûn täúc chuyãøn âäüng cuía khäng khê coï aính hæåíng træûc tiãúp âãún sæû toaí nhiãût. Váûn
täúc chuyãøn âäüng caìng låïn thç sæû toaí nhiãût trong mäüt âån vë thåìi gian caìng nhiãöu.
- Lao âäüng nàûng nhoüc åí nhiãût âäü 30oC, læåüng mäö häi máút âi trong mäüt ngaìy âãm coï
thãø tåïi 10~12 lêt næåïc coï keìm theo mäüt læåüng muäúi trong cå thãø.
2.2.3. AÍnh hæåíng cuía vi khê háûu âäúi våïi cå thãø con ngæåìi
- Nhiãût âäü khäng khê vaì sæû læu chuyãøn khäng khê quyãút âënh sæû trao âäøi nhiãût bàòng âäúi
læu.
- Nhiãût âäü bãö màût caïc váût xung quanh nhæ tæåìng, tráön, saìn nhaì, thiãút bë, maïy
moïc,...quyãút âënh sæû trao âäøi nhiãût bàòng bæïc xaû.


22
- Âäü áøm khäng khê vaì nhiãût âäü quyãút âënh sæû trao âäøi nhiãût bàòng bay håi mäö häi.
Biãút âæåüc caïc yãúu täú vi khê háûu laì âãø tçm biãûn phaïp thay âäøi, taûo âiãöu kiãûn cho cå thãø
duy trç âæåüc sæû cán bàòng nhiãût thuáûn låüi.
2.2.3.1. AÍnh hæåíng cuía vi khê háûu noïng:
Laìm räúi loaûn chæïc nàng sinh lê cuía cå thãø do biãún âäøi chuyãøn hoaï næåïc vaì muäúi gáy ra.
- Nhiãût âäü da âàûc biãût laì da traïn nhaûy caím âäúi våïi nhiãût âäü khäng khê bãn ngoaìi.
Biãún âäøi vãö nhiãût cuía da traïn nhæ sau:
* Caím giaïc laûnh: 28 - 29oC * Caím giaïc noïng: 31,5 - 32,5oC
* Caím giaïc maït: 29 - 30oC * Caím giaïc ráút noïng: 32,5 - 33,5oC
* Caím giaïc dãù chëu: 30 - 31oC * Caím giaïc cæûc noïng: trãn 33,5oC
- Thán nhiãût (åí dæåïi læåîi) nãúu tàng thãm 0,3 - 1oC laì coï thãø coï sæû têch nhiãût. Thán nhiãût
åí 38,5oC âæåüc coi laì nhiãût âäü baïo âäüng coï sæû nguy hiãøm.
- Laìm viãûc trong âiãöu kiãûn noïng bæïc, læåüng mäö häi toaí ra tæì 5 - 7 lêt trong mäüt ca laìm
viãûc, trong âoï máút âi mäüt læåüng muäúi àn khoaíng 20 gam, mäüt säú muäúi khoaïng (ion Na, K, Ca,
Fe, I) vaì mäüt säú sinh täú (C1, B1, PP) .
Khi cå thãø bë máút næåïc vaì muäúi quaï nhiãöu seî dáùn nhæîng háûu quaí sau:
1- Laìm viãûc åí nhiãût âäü cao, cå thãø bë quaï noïng laìm tàng sæû mãût moíi, nhæïc âáöu, choïnh
màût, uì tai, hoa màõt coï thãø dáùn âãún hiãûn tæåüng say noïng, say nàõng, kinh dáût, máút trê. Thán nhiãût
coï thãø lãn cao 39 - 40oC laìm cho maûch nhanh, nhëp thåí nhanh.
2 - Khi cå thãø máút nhiãöu næåïc, tyí troüng maïu seî tàng lãn, tim phaíi laìm viãûc nhiãöu âãø
thaíi læåüng nhiãût thæìa cuía cå thãø nãn dãù bë suy tim.
3 - Bçnh thæåìng thç cå quan tháûn baìi tiãút tæì 50 - 75% täúng säú næåïc cuía cå thãø, nhæng
trong lao âäüng nàõng noïng, do thoaït mäö häi nãn næåïc qua tháûn chè coìn 10 - 15%. Vç thãú næåïc
tiãøu tråí nãn cä âàûc, chæïc nàng cuía tháûn bë aính hæåíng (coï thãø bë viãm tháûn).
4 - Do máút næåïc nhieìu nãn phaíi uäúng næåïc bäø sung laìm cho dëch vuû bë loaîng, máút caím
giaïc theìm àn vaì àn máút ngon, aính hæåíng âãún sæû tiãút caïc cháút dëch vë coï thãø dáùn âãún räúi loaûn
tiãu hoaï, viãm ruäüt, viãm daû daìy.
5 - AÍnh hæåíng âãún chæïc nàng tháön kinh, laìm räúi loaûn chæïc nàng âiãöu khiãøn cuía voî
naîo dáùn âãún sæû chuï yï giaím phaín xaû, sæû phäúi håüp âäüng taïc laìm viãûc keïm chênh xaïc dãù bë tai
naûn.
2.2.3.2. AÍnh hæåíng cuía vi khê laûnh:
Taïc haûi cuía nhiãût âäü tháúp âäúi våïi cå thãø êt hån so våïi nhiãût âäü cao. Tuy nhiãn sæû chãnh
lãûch nhiãût âäü quaï nhiãöu cuîng gáy aính hæåíng xáúu âãún cå thãø, cuû thãø laì:
- Laûnh laìm cho cå thãø máút nhiãût nhiãöu, nhëp tim, nhëp thåí giaím vaì tiãu thuû oxy tàng
lãn, laìm cho caïc cå ván, cå trån co laûi gáy hiãûn tæåüng näøi da gaì, caïc maûch maïu co thàõt sinh
caím giaïc tã coïng chán tay, reït run, cæí âäüng khoï khàn, khäng chênh xaïc, nàng suáút giaím tháúp.




23
- Laìm viãûc trong âiãöu kiãûn vi khê háûu laûnh dãù xuáút hiãûn mäüt säú bãûnh viãm dáy tháön
kinh, viãm khåïp, âau bàõp thët, viãm phãú quaín, hen vaì mäüt säú bãûnh maîn tênh khaïc do maïu læu
thäng keïm vaì sæû âãö khaïng cuía cå thãø giaím.
2.2.4. Biãûn phaïp phoìng chäúng vi khê háûu noïng:
Theo säú liãûu nghiãn cæïu thç vi khê háûu täúi æu åí næåïc ta coï thãø láúy nhæ sau:
- Vãö muìa âäng nhiãût âäü khäng khê 20 - 24oC, âäü áøm tæång âäúi 80 - 65%, täúc âäü læu
chuyãøn khäng khê khäng quaï 0,2 - 0,3m/s.
- Vãö muìa heì nhiãût âäü 22 - 28oC, âäü áøm tæång âäúi 75 - 65%, täúc âäü læu chuyãøn
khäng khê khäng quaï 3m/s.
- Âãø khàõc phuûc âiãöu kiãûn vi khê háûu xáúu khi laìm viãûc åí nhæîng nåi coï nhiãût âäü cao
coï thãø thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp sau:
2.2.4.1. Bäú trê hãû thäúng thäng gioï tæû nhiãn vaì nhán taûo:
Nhàòm taûo âiãöu kiãûn dãù chëu khi laìm viãûc åí nhiãût âäü cao, vç thãú qui âënh våïi tæìng
cáúp nhiãût âäü thç cáön coï váûn täúc gioï tæång æïng nhæ sau:
• Khi nhiãût âäü khäng khê 25 - 30oc, yãu cáöu váûn täúc gioï laì 1m/s.
• Khi nhiãût âäü khäng khê 27 - 33oc, yãu cáöu váûn täúc gioï laì 2m/s.
• Khi nhiãût âäü khäng khê låïn hån 33oc, yãu cáöu váûn täúc gioï laì 3m/s.
- Âãø traïnh nàõng, bæïc xaû màût tråìi vaì låüi duûng âæûåc hæåïng gioï thç phoìng laìm viãûc,
nhaì xæåíng saïn xuáút nãn xáy dæûng theo hæåïng Bàõc - Nam, chæìa âuí diãûn têch cæía säø, cæía tråìi
taûo âiãöu kiãûn thäng gioï täút.
- ÅÍ nhæîng nåi cuûc bäü toaí ra nhiãöu nhiãût (loì reìn, loì sáúy háúp,...) åí phêa trãn coï thãø âáûy
nàõp hoàûc chuûp huït tæû nhiãn hay cæåîng bæïc nhàòm huït thaíi khäng khê noïng vaì håi âäüc ra ngoaìi
traïnh khäng cho lan traìn khàõp phoìng.
2.2.4.2. Haûn chãú bæïc xaû nhiãût tæì caïc thiãút bë vaì quaï trçnh saín xuáút toaí nhiãût låïn:
- Caïc thiãút bë bæïc xaû nhiãût (loì âäút, sáúy háúp) phaíi bäú trê åí caïc phoìng riãng. Nãúu quaï
trçnh cäng nghãû cho pheïp caïc loaûi loì nãn bäú trê åí ngoaìi nhaì.
- Maïy moïc, âæåìng äúng, loì vaì caïc thiãút bë toaí nhiãût khaïc nãn laìm caïch nhiãût bàòng
caïc váût liãûu nhæ bäng, ximàng, váût liãûu chëu læía, bã täng boüt....
Nãúu âiãöu kiãûn khäng cho pheïp suí duûng cháút caïch nhiãût thç xung quang thiãút bë bæïc
xaû nhiãût thç coï thãø laìm mäüt låïp voí bao vaì maìn chàõn âãø coï thãø dáùn khäng khê noïng ra ngoaìi
hoàûc duìng maìn tháúp âãø giaím båït cæåìng âäü bæïc xaû nhiãût.
2.2.4.3. Caíi tiãún ké thuáût, cå giåïi hoaï vaì tæû âäüng hoaï trong mäi træåìng saín xuáút coï
nhiãût âäü cao, nhæ:
- Sæí duûng buïa håi thay cho quai buïa bàòng tay trong xæåíng reìn, duìng cáön truûc âãø
váûn chuyãøn váût liãûu thay thuí cäng
- Trong caïc nhaì xæåíng noïng âäüc cáön âæåüc tæû âäüng hoaï, âiãöu khiãøn vaì quan saït tæì xa
âãø laìm giaím nheû lao âäüng vaì nguy hiãøm thay cho cäng nhán. ÆÏng duûng thiãút bë truyãön hçnh
vaìo âiãöu khiãøn vaì quan saït tæì xa.


24
2.2.4.4. Haûn chãú sæû aính hæåíng nàõng noïng khi laìm viãûc ngoaìi tråìi:
Sån màût ngoaìi buäöng laïi caïc maïy thi cäng bàòng sån coï hãû säú phaín chiãúu tia nàõng
låïn (nãúu sån maìu xanh tháùm hoàûc maìu xaïm seî háúp thuû hån 80% nàng læåüng nhiãût cuía tia
nàõng, coìn sån bàòng låïp nhuî laìm giaím sæû háúp thuû nhiãût tåïi 10 - 12%).
- Laìm táúm che nàõng cho ngæåìi laìm viãûc ngoaìi tråìi, nãúu coï thãø thç coï thãø laìm laïn di
âäüng coï maïi che âãø chäúng nàõng.
2.2.4.5. Sæí duûng caïc duûng cuû phoìng häü caï nhán, nhæ:
- Quáön aïo baío häü lao âäüng laì loaûi quáön aïo chëu nhiãût, chäúng bë boíng khi coï tia læía
bàõn vaìo laìm bàòng såi vaíi coï såüi chäúng nhiãût cao, nhæng lai phaíi thoaïng khê âãø nhiãût coï thãø trao
âäøi täút mäi træåìng bãn ngoaìi.
- Duìng loaûi muî chäúng noïng vaì traïnh bë boíng âãø baío vãû âáöu.
- Baío vã chán tay bàòng giaìy chëu nhiãût, gàng tay âàûc biãût.
- Suí duûng kênh maìu, kênh måì âãø giaím täúi âa bæïc xaû nhiãût cho màõt, nhàn caïc tia coï
haûi cho màõt.
2.2.4.6. Täø chæïc lao âäüng håüp lyï, caíi thiãûn âiãöu kiãûn laìm viãûc åí chäù coï nhiãût âäü cao:
- Láûp kãú hoaûch saín xuáút sao cho nhæîng cäng âoaûn saín xuáút toaí nhiãöu nhiãût khäng
cuìng mäüt luïc maì raíi ra trong thåìi gian lao âäüng.
- Taûo âiãuö kiãûn nghè ngåi thoaí âaïng vaì bäöi dæåîng hiãûn váût âãø cå thãø ngæåìi lao
âäüng láúy laûi âæåüc sæû cán bàòng.
- Tàng cæåìng nhiãöu sinh täú trong kháøu pháön àn. Cung cáúp âáöy âuí næåïc uäúng saûch
vaì håüp vãû sinh (coï thãø pha thãm 0,5% muäúi àn ). Baío âaím chäù tàõm ræía cho cäng nhán sau khi
laìm viãûc.
- Khaïm sæïc khoeí âënh kç cho cäng nhán lao âäüng åî chäù nàõng noïng, khäng bäú trê
ngæåìi coï bãûnh tim maûch vaì tháön kinh laìm viãc åí nhæîng nåi coï nhiãût âäü cao.
2.3. Phoìng chäúng buûi trong saín xuáút:
2.3.1. Khaïi niãûm buûi :
2.3.1.1. Âënh nghéa:
Buûi laì nhæîng haût váût cháút ráút beï coï kêch thæåïc låïn nhoí khaïc nhau täön taûi láu trong
khäng khê dæåïi daûng buûi bay, buûi làõng vaì caïc hãû khê dung nhiãöu pha nhæ håi, khäúi, muì. Khi
nhæîng haût buûi nàòm lå læîng trong khê goüi laì aerogen, khi chuïng âoüng laûi trãn bãö màût váût thãø naìo
âoï thç goüi laì aeregen.
Khàõp nåi âãöu coï buûi, nhæng trãn cäng træåìng, nhaì maïy coï nhiãöu buûi hån vç trong
nhiãöu quaï trçnh saín xuáút thi cäng vaì cäng nghiãûp váût liãûu xáy dæûng phaït sinh ráút nhiãöu buûi.
2.3.1.2. Caïc loaûi buûi:
Buûi trong saín xuáút coï thãø phán loaûi nhæ sau:
Theo nguäön gäúc cuía buûi:
- Buûi hæîu cå gäöm coï buûi âäüng váût sinh ra tæì mäüt loaûi âäüng váût naìo âoï ( buûi läng, buûi
xæång, buûi len daû....) buûi thæûc váût sinh ra tæì mäüt loaûi thæûc váût naìo âoï (buûi gäù, buûi läng...).

25
- Buûi vä cå gäöm coï caïc buûi kim loaûi (buûi âäöng, buûi sàõt,...) vaì buûi khoaïng váût (âáút âaï,
ximàng, thaûch anh...)
- Buûi häùn håüp gäöm mäüt säú thaình pháön váût cháút trãn håüp thaình (buûi kim loaûi vaì buûi
khoaïng váût trong maïy nghiãön âaï).
Theo kêch thæåïc haût buûi: phán thaình ba nhoïm:
- Nhoïm nhçn tháúy âæåücvåïi kêch thæåïc låïn hån 10 mk.
- Nhoïm nhçn tháúy qua kênh hiãøn vi kêch thæåïc tæì 10 - 0,25mk.
- Nhoïm coï kêch thæåïc nhoí hån 0,25mk chè nhçn tháúy âæåüc qua kênh hiãøn vi âiãûn tæí.
Nhæîng haût coï kêch thæåïc låïn hån 10mk goüi laì buûi làõng, nhæîng haût coï kêch thæåïc
nhoí hån 10mk goüi laì buûi bay. Nhæîng haût buûi coï kêch thæåïc låïn hån 10mk råi coï gia täúc
trong khäng khê vaì nhæîng haût coï kêch thæåïc tæì 0,1 - 10mk råi våïi váûn täúc khäng âäøi goüi laì
muì, caïc haût tæì 0,01~ 0,1mk goüi laì khoïi.
2.3.1.3. Tênh cháút lyï hoaï cuía buûi:
- Âäü phán taïn: Laì traûng thaïi cuía buûi trong khäng khê, phuû thuäüc vaìo troüng læåüng haût
buûi vaì sæïc càng khäng khê. Haût buûi caìng låïn caìng dãù råi tæû do, haût caìng mën thç caìng råi cháûm
( haût nhoí hån 0,1mk thç chuyãøn âäüng Brao trong khäng khê). Caïc haût buûi mën gáy haûi cho phäøi
nhiãöu hån.
- Sæû nhiãùm âiãûn cuía buûi: Dæåïi taïc duûng cuía mäüt âiãûn træåìng maûnh caïc haût buûi bë
nhiãùm âiãûn vaì seî bë cæûc cuía âiãûn træåìng huït våïi váûn täúc khaïc nhau tuyì theo kêch thæåïc haût buûi.
Tênh cháút naìy cuía buûi âæûoc aïp duûng âãø aïp duûng loüc buûi bàòng âiãûn.
- Tênh chaïy näø cuía buûi: Caïc haût buûi caìng nhoí mën diãûn têch tiãúp xuïc våïi oxy caìng
låïn, hoaût tênh hoaï hoüc caìng maûnh nãn dãù bäúc chaïy trong khäng khê nhæ bäüt cacbon, bäüt sàõt,
bäüt cäban... coï thãø tæû bäúc chaïy trong khäng khê.
- Tênh làõng tráöm nhiãût cuía buûi: Cho mäüt luäöng khoïi âi qua mäüt luäöng äúng dáùn tæì
vuìng noïng chuyãøn sang vung laûnh hån thç pháön låïn khoïi bë làõng trãn bãö màût äúng laûnh. Hiãûn
tæåüng naìy laì do caïc pháön tæí khê giaím váûn täúc tæì vuìng noïng sang vuìng laûnh. Sæû làõng tráöm cuía
buûi âæåüc æïng duûng âãø loüc buûi.
2.3.2. Nguyãn nhán phaït sinh buûi vaì sæû taïc haûi cuía noï:
2.3.2.1. Caïc nguyãn nhán taûo ra buûi: Buûi phaït sinh åí caïc træåìng håüp nhæ:
- Trong caïc kháu thi cäng laìm âáút âaï, näø mçn, bäúc dåî nhaì cæía, cäng trçnh cuî, âáûp
nghiãön saìng âaï vaì caïc váût liãûu vä cå khaïc, nhaìo träün bã täng, väi, væîa, chãú biãún váût liãûu hæîu
cå khi nghiãön hoàûc taïn nhoí.
- Khi váûn chuyãøn váût liãûu haût råìi buûi tung ra do kãút quaí rung âäüng, khi phun sån buûi
taûo ra dæïåi daûng sæång ( haût huyãön phuì), khi phun caït âãø laìm saûch bãö màût tæåìng nhaì buûi tung
ra ráút nhiãöu.
- ÅÍ caïc xê nghiãûp liãn håüp xáy dæûng nhaì cæía vaì nhaì maïy bã täng âuïc sàôn coï caïc
thao taïc thu nháûn, váûn chuyãøn, chæïa cháút vaì sæí duûng mäüt säú låïn læåüng cháút liãn kãút vaì phuû gia
phaíi âaïnh âäúng nhiãöu láön taûo ra buûi coï chæïa SiO2 gáy ra bãûnh buûi silic.
2.3.2.2. Sæû taïc haûi cuía buûi:

26
Buûi gáy ra nhæîng taïc haûi vãö màût kyî thuáût nhæ:
* Baïm vaìo maïy moïc thiãúït bë laìm cho maïy moïc thiãút bë chäúng moìn
* Baïm vaïo caïc äø truûc truyãön âäüng laìm tàng ma saït.
* Baïm vaìo caïc maûch cuía âäüng cå âiãûn gáy hiãûn tæåüng âoaîn maûch vaì coï thãø laìm
chaïy âäüng cå âiãûn.
Buûi chuí yãúu gáy taïc haûi låïn âäúi våïi sæïc khoeíø ngæåìi lao âäüng. Mæïc âäü taïc haûi cuía buûi
lãn caïc bäü pháûn cå thãø con ngæåìi phuû thuäüc vaìo tênh cháút hoaï lyï, tênh âäüc, âäü nhoí vaì näöng âäü
buûi.
Caïc haût buë thä låïn hån 50mk chè baïm åí läù muîi khäng gáy haûi cho phäøi, buûi tæì 10 -
50mk vaìo sáu hån nhæng khäng âaïng kãø, nhæ haût buûi nhoí hån 10mk vaìo sáu trong khê quaín vaì
phäøi coï taïc haë nhiãöu nháút .
2.3.3. Phán têch sæû taïc haûi cuía buûi âäúi våïi cå thãø.
Buûi gáy nhiãöu taïc haûi cho con ngæåìi vaì træåïc hãút laì bãûnh vãö âæåìng hä háúp, bãûnh ngoaìi
da, bãûnh tiãu hoaï...
2.3.3.1. Âäúi våïi bäü maïy hä háúp:
Khi con ngæåìi thåí, nhåì coï läng muîi vaì maìng niãm dëch cuía âæåìng hä háúp maì nhæîng
haût buûi låïn hån 5mk bë giæî lai åí häúc muîi tåïi 90%.
Caïc haût buûi nhoí hån theo khäng khê vaìo taûn phãú nang, åí âáy âæûoc caïc låïp thæûc baìo bao
váy vaì tiãu diãût khoaíng 90% næîa, säú coìn laûi âoüng åí phäúi sau mäüt thåìi gian daìi gáy ra mäüt säú
bãûnh buûi phäøi vaì caïc bãûnh khaïc åí âæåìng hä háúp nhæ viãm hoüng, viãm khê phãú quaín, viãm muîi
( do buûi cräm, buûi asen). Phuû thuäüc vaìo loaûi buûi hêt vaìo, bãûnh buûi phäøi âæåüc chia thaình:
- Bãûnh buûi silic ( taïc duûng cuía buûi silicat, amiàng,bäüt tan,...)
- Bãûnh buûi than ( taïc duûng cuía buûi than)
- Bãûnh buûi nhäm ( taïc dung cuía buûi nhäm)
Bãûnh buûi silic laì loaûi bãûnh phäø biãún vaì nguy hiãøm nháút (chiãúm 40 - 70% trong täøng säú
caïc bãûnh vãö phäøi), thæåìng gàûp åí nhæîng ngæåìi laìm viãûc åí caïc moí âaï, trong cäng nghiãûp váût liãûu
xáy dæûng, âàûc biãût laì åí nåi thæåìng xuyãn sæí duûng ximàng, caït, âaï dàm ( nhaì maïy bã täng).
Oxit silic tæû do (caït, thaûch anh) khäng nhæîng aính hæåíng âãún tãú baìo phäøi maì coìn aính hæåíng
âãún toaìn cå thãø gáy ra sæû phaï huyí näüi tám vaì trung æång tháön kinh.
2.3.3.2. Âäúi våïi bäü maïy tiãu hoaï:
Buûi bay vaìo miãûng âoüng laûi gáy ra viãm låüi, gáy sáu ràng. Caïc loaûi buûi haût to, kim loaûi
coï caûnh sàõc nhoün vaìo daû daìy gáy täøn thæång xáy xaït niãm maûc, viãm loeït daû daìy, gáy nhæîng
räúi loaûn tiãu hoaï.
2.3.3.3. Âäúi våïi da:
Buûi baïm vaìo da gáy kêch thêch da laïm sæng läù chán läng dáùn âãún bãûnh viãm da, muûn
nhoüt, låí loeït nhæ buûi väi, thiãút, âäöng gáy nhiãùm truìng da ráút khoï chæîa trë. Buûi than gáy sæng taïi
da, buûi len, nhæûa âæåìng coï thãø gáy dë æïng cho da.
2.3.3.4. Âäúi våïi cå quan thë giaïc:


27
Buûi vaìo màõt gáy kêch thêch maìn tiãúp håüp, viãm giaïc maûc, viãm mi màõt, mäüng thët. Nãúu
buûi nhiãùm siãu vi truìng màõt häüt seî gáy bãûnh màõt häüt. Buûi kim loaûi coï caûnh sàõc nhoün khi bàõn
vaìo màõt laìm xáy xaït hoàûc thuíng giaïc maûc. Buûi axit hoàûc kiãöm, buûi väi gáy boíng màõt vaì coï thãø
dáùn âãún muì màõt.
2.3.3.5. Âäúi våïi toaìn thán:
Nãúu bë nhiãùm caïc loaûi buûi âäüc nhæ hoaï cháút, chç, thuyí ngán, thaûch tên,... khi vaìo cå thãø,
buûi âæåüc hoaì tan vaìo maïu vaì gáy ra nhiãùm âäüc cho toaìn cå thãø.
2.3.4. Caïc biãûn phaïp phoìng chäúng buûi:
2.3.4.1. Biãûn phaïp kyî thuáût cäng nghãû:
- Cå giåïi hoaï quaï trçnh saín xuáút âãø cäng nhán êt tiãúp xuïc våïi buûi trong cäng taïc
nghiãön, saìng vaì bäúc dåî caïc loaûi váût liãûu haût råìi, ván chuyãøn váût liãûu haût råìi trong caïc âæåìng
äúng huït.
- Che âáûy kên caïc bäü pháûn maïy phaït sinh nhiãöu buûi bàòng voí che, tæì âoï âàût äúng huït
thaíi buûi ra ngoaìi (nhæ taûi vë trê nhaí âaï âaî nghiãön åí maïy nghiãön âaï, vë trê chuyãøn váût liãûu tæì
bàng chuyãön náöy sang bàng chuyãön khaïc,...).
- Thay âäøi phæång phaïp cäng nghãû, chàóng haûn nhæ:
* Thay váût liãûu coï nhiãöu buûi âäüc bàòng váût liãûu êt âäüc nhæ duìng âaï maìi nhán taûo
thay cho âaï maìi thiãn nhiãn coï thaình pháön chuí yãúu laì SiO2 .
* AÏp duûng caïc biãûn phaïp vãö saín xuáút æåït thay cho phæång phaïp saín xuáút khä
nhæ phun næåïc tæåïi áøm khi bäúc dåî nhaì cæía, tæåïi áøm khi xuïc, váûn chuyãøn caït, âaï dàm...
- Duìng hãû thäúng thäng gioï huït buûi âãø ruït båït âäü âáûm âàûc cuía buûi trong khäng khê åí
caïc nhaì xæåíng coï nhiãöu buûi.
2.3.4.2. Biãûn phaïp vãö täø chæïc:
- Caïc xê nghiãûp, xæåíng gia cäng,...phaït sinh nhiãöu buûi ( traûm gia cäng âáûp nghiãön
âaï, kho váût liãûu råìi, traûm träün bã täng, maïy träün väi sæîa,...) phaíi bäú trê xa khu nhaì åí, nhæîng nåi
laìm viãûc khaïc vaì åí phêa cuäúi hæåïng gioï.
- Âæåìng váûn chuyãøn caïc loaûi nguyãn váût liãûu, baïn thaình pháøm, thaình pháøm mang
buûi phaíi bäú trê riãng biãût âãø traïnh tçnh traûng tung buûi vaìo mäi træåìng saín xuáút noïi chung vaì åí
caïc khu væûc giaïn tiãúp. Täø chæïc täút tæåïi áøm màût âæåìng khi tråìi nàõng gioï, hanh khä.
2.3.4.3. Trang bë phoìng häü caï nhán:
- Sæí duûng quáön aïo baío häü phoìng buûi khäng cho buûi loüt qua, âàûc biãût âäúi våïi caïc
cäng viãûc coï nhiãöu buûi âäüc.
- Duìng kháøu trang bàòng vaíi maìn hay giáúy loüc hoàûc kháøu trang âa nàng, màût naû hä
háúp, bçnh thåí, kênh âeo màõt âãø baío vãû màõt, muîi, mäöm.
2.3.4.4. Biãûn phaïp vãû sinh y tãú:
- ÅÍ trãn cäng træåìng, trong cäng xæåíng phaíi coï âuí nhaì tàõm, nåi ræaí cho cäng nhán.
Sau khi laìm viãc cäng nhán phaíi tàõm giàûc saûch seî .
- Chuï yï nhæîng qui âënh vãû sinh caï nhán trong viãûc àn uäúng, huït thuäúc, traïnh noïi
chuyãûn khi laìm viãc.

28
- Khäng tuyãøn duûng ngæåìi coï bãûnh maîn tênh vãö âæåìng hä háúp laìm viãûc åí nhæîng nåi
nhiãöu buûi. Cäng nhán laìm viãc trong mäi træåìng nhiãöu buûi phaíi khaïm sæïc khoeí âënh kyì âãø
phaït hiãûn såïm caïc bãûnh do buûi gáy ra.
- Phaíi kiãøm tra âënh kyì haìm læåüng buûi åí mäi træåìng saín xuáút, nãúu tháúy quaï tiãu
chuáøn cho pheïp phaíi tçm moüi biãûn phaïp laìm giaím haìm læåüng buûi.
2.4. Tiãúng äön vaì rung âäüng trong saín xuáút.
2.4.1. Taïc haûi cuía tiãúng äön vaì rung âäüng.
Trong thi cäng xáy dæûng cäng trçnh coï nhiãöu loaûi viãûc sinh ra tiãúng äön vaì rung âäüng.
Tiãúng äön vaì rung âäüng trong saín xuáút laì caïc taïc haûi nghãö nghiãûp nãúu cæåìng âäü cuía chuïng væåüt
quaï giåïi haûn tiãu chuáøn cho pheïp.
2.4.1.1. AÍnh hæåíng cuía tiãúng äön âäúi våïi sinh lyï con ngæåìi:
Tiãúng äön trong saín xuáút vaì sinh hoaût taïc âäüng coï haûi âãún cå thãø vaì dáùn tåïi laìm giaím
nàng suáút lao âäüng.
AÍnh hæåíng cuía tiãúng äön âäúi våïi cå thãø phuû thuäüc vaìo:
1- Nhæîng tênh cháút váût lyï cuía tiãúng äön nhæ cæåìng âäü (mæïc äön), táön säú, ám phäø.
Khoï chëu nháút laì tiãúng äön thay âäøi caí vãö táön säú vaì cæåìng âäü.
2 - Hæåïng vaì læåüng cuía nàng læåüng ám tåïi, thåìi gian taïc duûng cuía tiãúng äön
trong mäüt ngaìy laìm viãûc, quaï trçnh laìm viãûc láu daìi trong mäi træåìng tiãúng äön.
3 - Âàûc tênh riãng cuía tæìng ngæåìi nhæ âäü nhaûy caím, læïa tuäøi, giåïi tênh, traûng thaïi
cå thãø.
- Tiãúng äön aính hæåíng âãún cå quan thênh giaïc. Khi chëu taïc duûng cuía tiãúng äön, âäü
nhaûy caím cuía thênh giaïc giaím xuäúng, ngæåîng nghe tàng lãn.
* Laìm viãûc láu trong mäi træåìng äön aìo, sau giåì laìm viãûc phaíi máút mäüt thåìi gian
nháút âënh thç thênh giaïc måïi tråí laûi bçnh thæåìng, Khoaíng thåìi gian naìy goüi laì thåìi gian phuûc
häöi thênh giaïc (khoaíng 2-3 phuït âãún vaìi giåì vaìi ngaìy). Tiãúp xuïc våïi tiãúng äön caìng to thç thåìi
gian phuûc häöi thênh giaïc caìng láu.
* Nãúu taïc duûng cuía tiãúng äön làûp laûi nhiãöu láön, hiãûn tæåüng mãût moíi thênh giaïc
khäng coï khaí nàng häöi phuûc hoaìn toaìn vãö traûng thaïi bçnh thæåìng, sæû thoaïi hoaï dáön dáön seî phaït
triãøn thaình nhæîng biãún âäøi coï tênh cháút bãûnh lyï gáy ra caïc bãûnh nàûng tai vaì bãûnh âiãúc.
- Tiãúng äön aính hæåíng âãún caïc cå quan khaïc cuía cå thãø.
* Tiãúng äön ngay caí khi mæïc äön khäng âaïng kãø (50-70 dB) cuîng taûo ra taïc âäüng
âaïng kãø lãn hãû tháön kinh (âàûc biãût âäúi våïi nhæîng lao âäüng trê oïc) ; sau mäüt thåìi gian daìi coï thãø
dáùn tåïi huyí hoaûi sæû hoaût âäüng cuîa naîo (âau âáöu, choïng màût, caím giaïc såü haîi hay bæûc tæïc, traûng
thaïi tám tháön khäng äøn âënh, trê nhåï giaím suït....)
* Tiãúng äön cuîng gáy ra nhæîng thay âäøi trong hãû thäúng tim maûch keìm theo sæû räúi
loaûn træång læûc bçnh thæåìng cuía maûch maïu vaì räúi loaûn nhëp tim.
* Laìm viãûc láu trong mäi træåìng äön thæåìng bë âau daû daìy (do giaím båït sæû tiãút
dëch vë, aính hæåíng âãún sæû co boïp bçnh thæåìng cuía daû daìy) vaì bãûnh cao huyãút aïp (do hãû thäúng
tháön kinh bi càng thàóng liãn tuûc).

29
2.4.1.2. Phán têch sæû taïc haûi cuía rung âäüng:
Hãû tháön kinh vaì hãû tim maûch laì nhæîng bäü pháûn nhaûy caím nháút âäúi våïi sæû aính hæåíng
cuía rung âäüng. Khi cæåìng âäü nhoí vaì taïc âäüng ngàõn thç rung âäüng gáy aính hæåíng täút cho cå
thãø nhæ tàng læûc bàõp thët, laìm giaím mãût moíi,...Khi cæåìng âäü låïn vaì taïc duûng láu thç sæû rung
âäüng dáùn âãún nhæîng biãún chuyãøn khoï chëu trong cå thãø. Nhæîng rung âäüng coï táön säú tháúp
nhæng biãn âäü låïn gáy ra sæû làõc xoïc, nãúu biãn âäü caìng låïn thç sæû làõc xoïc caìng maûnh, taïc haûi cuû
thãø laì:
- Laìm thay âäøi sæû hoaût âäüng cuía tim, gáy ra sæû di lãûch caïc näüi taûng trong äø buûng,
laìm räúi loaûn tuyãún sinh duûc nam vaì næî.
- Nãúu bë làõc xoïc rung âäüng keïo daìi seî laìm thay âäøi chæïc nàng cuía tuyãún giaïp traûng,
gáy cháún âäüng cå quan tiãön âçnh vaì laìm räúi loaûn chæïc nàng giæî thàng bàòng cuía cå quan naìy.
- Rung âäüng láu ngaìy gáy nãn caïc bãûnh âau xæång, viãm khåïp, väi hoaï caïc khåïp...
âàûc biãût trong nhæîng âiãöu kiãûn nháút âënh coï thãø phaït triãøn thaình bãûnh rung âäüng nghãö nghiãûp.
2.4.2. AÍnh hæåíng cuía caïc thäng säú âàûc træng cho tiãúng äön vaì rung âäüng âãún mæïc âäü
taïc haûi.
2.4.2.1. Thäng säú âàûc træng cho mæïc âäü tiãúng äön vaì mæïc âäü taïc haûi:
Tiãúng äön âæåüc âàûc træng båíi caïc thäng säú váût lyï nhæ cæåìng âäü äön I, táön säú f , phäø
cuía tiãúng äön vaì caïc thäng säú sinh lyï nhæ mæïc to, âäü cao.
- Taïc haûi gáy båíi tiãúng äön phuû thuäüc vaìo mæïc äön vaì táön säú cuía noï.
* Tiãúng äön quaï mæïc laìm xaíy ra hiãûn tæåüng che láúp tiãúng noïi, laìm måì caïc tên
hiãûu ám thanh, sæû trao âäøi thäng tin khoï khàn aính hæåíng âãún saín xuáút vaì an toaìn lao âäüng.
Nãúu mæïc äön cao thç âäü roî cuía tiãúng noïi giaím. Âäü roî cuía tiãúng noïi 75% æïng våïi mæïc äön 45dB
âæåüc coi laì âaût yãu cáöu, khi mæïc äön låïn hån 70dB tiãúng noïi nghe khäng roî næîa.
* Tiãúng äön åí mæïc 100~120 dB våïi táön säú tháúp vaì 80~95 dB våïi táön säú trung
bçnh vaì cao coï thãø gáy ra sæû thay âäøi khäng häöi phuûc äø cå quan thênh giaïc.
* Tiãúng äön åí mæïc 130~ 150 dB coï thãø gáy huyí hoaûi coï tênh cháút cå hoüc âäúi våïi
co quan thênh giaïc.
* Theo daíy táön säú, tiãúng äön âæåüc chia thaình tiãúng äön táön säú khi f < 300Hf, tiãúng
äön táön säú trung bçnh khi f = 300 ~ 1000Hf vaì tiãúng äön táön säú cao khi f > 1000Hf. Khi cuìng aïp
suáút ám nhæ nhau thç ám coï táön säú tháúp hån 300 Hf seî nhoí hån ám våïi táön säú 100 Hf, båíi vç tai
ngæåìi thuû caím ám táön säú tháúp keïm hån. Nhæ váûy tiãúng äön táön säú cao coï haûi hån tiãúng äön coï táön
säú tháúp.
- Phäø cuía tiãúng äön laì mäüt trong nhæîng âàûc tênh quan troüng nháút cuía ám thanh. Tuyì
theo âàûc âiãøm cuía tiãúng äön maì phäø cuía noï laì phäø âãöu ( liãn tuûc ), phäø thæa ( råìi raûc) vaì phäø
häùn håüp ( ruï lãn tæìng häöi ). Hai loaûi sau gáy anh hæåíng âàûc biãût xáúu lãn cå thãø con ngæåìi.
Phäø thæa cuía tiãúng äön thæåìng gàûp trong mäüt säú maïy âiãûn cå nhæ tiãúng coìi, tiãúng
maïy phaït,...nàng læåüng ám cuaí noï coï cæûc âaûi åí mäüt vaìi táön säú. Phäø häùn håüp thæåìng coï trong
tiãúng äön cå khê, thæåìng âæåüc khaío saït trong phaûm vi táön säú tæì 40 - 8000Hf.



30
2.4.2.2. Thäng säú âàûc træng cho rung âäüng vaì mæïc âäüü taïc haûi:
Rung âäüng âæåüc âàûc træng bàòng caïc thäng säú laì biãn âäü dao däüng A, táön säú f, váûn
täúc v vaì gia täúc w.
- Âaïnh giaï taïc âäüng cuía rung âäüng cáöìn phán biãût taïc âäüng toaìn bäü (rung âäüng
chung) vaì rung âäüng cuûc bä. Rung âäüng toaìn bäü gáy ra dao âäüng cuía caí cå thãø, coìn rung âäüng
cuûc bäü chè laìm cho tæìng bäü pháûn cuía cå thãø dao âäüng.
Taïc âäüng cuía rung âäüng cuûc bäü khäng haûn chãú båïi caïc cå quan tiãúp xuïc våïi caïc chi
tiãút rung âäüng cuía maïy, chuïng aính hæåíng âãún hãû tháön kinh trung æång, tæì âoï taïc âäüng âãún cå
quan khaïc cuía cå thãø con ngæåìi. Rung âäüng toaìn bäü gáy nãn trong cå thãø con ngæåìi nhæîng
biãún âäøi sáu sàõc vaì roî rãût hån laì rung âäüng cuûc bäü.
- Rung âäüng våïi táön säú 3 ~ 30 Hz dáùn âãúïn sæû taûo thaình trong cå thãø con ngæåìi dao
däüng cäüng hæåíng khoï chëu vaì coï haûi cuía caïc bäü pháûn cå thãø va caïc cå quan riãng biãût.
- Qua sæû theo doîi nhæìng thay âäøi vãö bãûnh lyï trong cå thãø nhæîng ngæåìi laìm viãûc chëu
taïc duûng rung âäüng træûc tiãúp cho biãút: Khi tàng táön säú rung âäüng thç biãn âäü giåïi haûn cho pheïp
phaíi giaím di nhiãöu. Âàûc træng caím giaïc cuía ngæåìi chëu taïc duûng rung âäüng toaìn bäü våïi biãn
âäü 1mm khi táön säú 10 - 100Hz thç phuû thuäüc vaìo váûn täúc rung âäüng V= 2πAf ; coìn khi táön säú
1 - 10 Hz thç phuû thuäüc vaìo gia täúc rung âäüng W=A(2πf)2 nhæ åí baíng 2-1.
Baíng 2 - 1. Âàûc træng caím giaïc cuía ngæåìi chëu taïc duûng rung âäüng

Gia täúc W khi f = 1 - 10 Hz Váûn täúc V khi f = 10 - 100 Hz
Taïc duûng cuía rung âäüng
(mm/s2) (mm/s)
Khäng caím tháúy 10 0,16
Caím tháúy (yãúu) êt 40 0,64
Caím tháúy væìa dãù chëu 125 2,00
Caím tháúy maûnh (khoï chëu) 400 6,40
Coï haûi khi taïc duûng láu 1000 16,40
Ráút haûi khi taïc duûng láu Trãn 1000 Trãn 16.40

2.4.3. Nguäön phaït sinh cuía tiãúng äön vaì rung âäüng.
2.4.3.1. Nguäön phaït sinh tiãúng äön:
Coï ráút nhiãöu nguäön phaït sinh tiãúng äön khaïc nhau:
* Theo nåi xuáút phaït tiãúng äön: coï tiãúng äön cå khê, tiãúng äön khê âäüng vaì tiãúng äön
caïc maïy âiãûn.
* Theo nåi xuáút hiãn tiãúng äön: coï tiãúng äön trong caïc nhaì xæåíng saín xuáút vaì
tiãúng äön trong sinh hoaût.
- Tiãúng äön cå khê: coï thãø gáy ra båíi sæû laìm viãûc cuía maïy moïc do sæû chuyãøn âäüng
cuía caïc cå cáúu cuía chuïng ( sæû chuyãøn âäüng cuía baïnh xe ràng, âai chuyãön, äø bi træåüt, sæû khäng
cán bàòng ténh maûch hoàûc âäüng cuía caïc bäü pháûn, cå cáúu maïy moïc,...) hoàûc gáy ra båíi sæû va
chaûm giæîa caïc váût thãø trong thao taïc âáûp buïa khi reìn, khi goì, daït kim loaûi,...


31
-Tiãúng äön khê âäüng: Do cháút loíng hoàûc håi khê chuyãøn âäüng våïi täúc âäü låïn nhæ
tiãúng äön cuía quaût maïy, maïy neïn khê, váûn chuyãøn khê trong caïc âæåìng äúng bë xç ra qua khe håí,
tiãúng äön phaït ra tæì caïc âäüng cå phaín læûc.
- Tiãúng äön cuía caïc maïy âiãûn: Sinh ra do sæû rung âäüng cuía caïc pháön ténh vaì pháön
quay dæoïi aính hæåíng cuía læûc tæì thay âäøi taïc duûng åí khe khäng khê vaì åí ngay trong váût liãûu cuía
maïy âiãûn, do sæû chuyãøn âäüng cuía caïc doìng khäng khè åí trong maïy vaì sæû rung âäüng cuía caïc
chi tiãút vaì caïc âáöu mäúi, do sæû khäng cán bàòng cuía pháön quay.
2.4.3.2. Nguäön phaït sinh cuía rung âäüng:
Xuáút hiãûn trong caïc træåìngg håüp sau nhæ:
- Khi âáöm neïn caïc cáúu kiãûn bã täng cäút theïp táúm låïn tæì væîa bã täng cæïng coï sæí
duûng caïc âáöm rung låïn hoàûc caïc loaûi âáöm cáöm tay.
- Tæì maïy träün bã täng, thiãút bë cán âong, bunke phán phäúi bã täng våïi caïc mätå
rung treo, baìn rung, maïy âãø taûo hçnh caïc pasen saìn räùng trong cäng nghiãûp chãú taûo cáúu kiãûn bã
täng âuïc sàòn.
- Tæì caïc loaûi duûng cuû cå khê våïi bäü pháûn truyãön âäüng âiãûn hoàc khê neïn cuîng laì
nhæîng nguäön rung âäüng gáy taïc haûi cuûc bäü lãn cå thãø con ngæåìi.
2.4.4. Biãûn phaïp phoìng chäúng tiãúng äön.
2.4.4.1. Giaím tiãúng äön taûi nåi xuáút hiãûn:
Giaím cæåìng âäü tiãúng äön coï thãø duïng caïc biãûn phaïp sau:
- Duìng quaï trçnh saín xuáút khäng tiãúng äön thay cho quaï trçnh saín xuáút coï tiãúng äön
nhæ thay liãn kãút âinh taïn bàõng âæåìng haìn, thay phæång phaïp taïn âinh dung håi eïp bàòng taïn
thuyí læûc ( liãn kãút caïc kãút cáúu kim loaûi).
- Laìm giaím cæåìng âäü tieïng äön phaït ra tæì caïc maïy moïc vaì âäüng cå nhæ thay chuyãøn
âäüng tiãún læûc cuía caïc chi tiãút maïy bàòng chuyãøn âäüng xoay, thay äø bi làõc bàòng äø bi træåüt, thay
chuyãøn âäüng tàng bàòng chuyãøn âäüng dáy. Thay theïp bàòng cháút deîo, tectälit, fibrälit, maû cräm
hoàûc queït màût caïc chi tiãút cuía maïy moïc bàõng sån hoàûc duìng caïc håüp kim êt vang hån khi va
chaûm.
- Giaím dung sai âãún mæïc täúi thiãøu åí caïc chi tiãút vaì baío âaím sæû cán bàòng täúi âa cuía
caïc bäü phán xoay vaì chuyãøn âäüng âãø laìm giaím læûc quaïn tênh khäng cán bàòng cuía maïy. Khäng
nãn sæí duûng caïc thiãút bë, duûng cuû âaî laûc háûu.
- Giæî cho caïc maïy åí traûng thaïi hoaìn thiãûn, siãút chàût bu läng, âinh vêt, vaì caïc chi tiãút
khaïc, tra dáöu måî thæåìng xuyãn vaìo caïc bäü pháûn truûc chuyãön, caïc bäü pháûn chuyãøn âäüng phaït ra
tiãúng äön.
2.4.4.2. Caïch li tiãúng äön vaì huït ám:
- Khi quy hoaûc bäú trê màût bàòng cáön chuï yï hæåïng gioï chênh, nhæîng xæåíng saín xuáút
gáy äön nãn táûp trung vaìo mäüt nåi vaì âàût cuäúi hæåïng gioï vaì tuán theo nhæîng khoaíng caïch thêch
æïnh âäúi våïi bäü pháûn xæåíng äön êt.
- Nhæîng maïy moïc gáy äön nàûng nãn táûp trung vaìo mäüt chäù caïch xa phoìng laìm viãûc
aïp duûng biãûn phaïp âiãöu khiãøn tæû âäüng hoàûcâiãöu khiãøn tæì xa âãø traïnh äön cho ngæåìi lao âäüng,

32
khi âiãöu kiãûn saín xuït khäng cho pheïp laìm caïch ám âæåüc thç cáön laìm buäöng riãng caïch ám cho
cäng nhán phuûc vuû âãø âiãöu khiãøn vaì quan saït quaï trçnh cäng nghãû.
- Haûn chãú vaì ngàn chàûn tiãúng äön lan ra caïc vuìng xung quanh, giæîa khu nhaì åí vaì khu
saín xuáút coï tiãúng äön phaíi träöng cáy xanh baío vãû âãø chäúng äön vaì laìm saûch mäi træåìng, giæîa xê
nghiãp vaì khu nhaì åí phaíi coï khoaíng caïch täúi thiãøu âãø tiãúng äön khäng væåüt quaï mæïc cho pheïp.
- Bao phuí maïy bàòng cháút liãûu huït hoàûc giaím rung âäüng coï ma saït troüng låïn nhæ rè, daû táøm, bi
tum, cao su, cháút deîo, matêt, âãø laìm giaím tiãúng äön phaït ra åí caïc bãö màût thiãút bë chëu rung
âäüng, cho pheïp laìm giaím tiãúng äön khoaíng 10 dB. Trong mäüt säú maïy coìn duìng bäü pháûn tiãu
ám âãø chäúng tiãúng äön khê âäüng.
2.4.4.3. Duìng duûng cuû phoìng häü caï nhán:
Nhæîng ngæåìi laìm viãûc trong mäi træåìng coï tiãúng äön âãø baío vãû tai cáön coï mäüt duûng
cuû thiãút bë sau:
- Bäng, boüt biãøn, bàng âàût vaìo läù tai laì loaûi âån giaín nháút. Bäng laìm giaím äön tæì 3 ~
14 dB trong daíi táön säú tæì 100 ~ 6000Hf, bàng táùm måî laìm giaím 18 dB, bäng len táùm saïp laìm
giaím âãún 30 dB.
- Nuït bët tai laìm bàòng cháút deîo, coï hçnh daïng cäú âënh âãø cho vaìo läù tai laìm giaím äön
xuäúng 10 dB khi mæïc ám åí táön säú 125 ~ 500 dB vaì 24 dB khi mæïc ám åí táön säú 200 Hf vaì
29 dB åí táön säú 4000 Hf. Våïi ám coï táön säú cao hån næîa taïc duûng haû ám seî giaím.
- Bao äúp tai coï thãø che kên caí tai vaì pháön xæång soü quanh tai. Mäüt säú kiãøu kãút cáúu
loaûi naìy giaím äön tåïi 30 dB khi táön säú 500 hf vaì 40 dB khi táön säú 200 hf. Loaûi bao aïp tai chãú
taûo tæì cao su boüt khäng thuáûn tiãûn làõm khi suí duûng vç laì ngæåìi mãût do aïp læûc lãn maìng tai quaï
låïn.
2.4.4.4. Täø chæïc lao âäüng håüp lê :
Quy hoaûch thåìi gian laìm viãûc åí caïc nåi saín xuáút coï tiãúng äön baío âaím âiãöu kiãûn vãû
sinh y tãú nhæ :
- Bäú trê caïc xæåíng äön laìm viãûc vaìo thåìi gian êt ngæåìi laìm viãûc.
- Láûp kãú hoaûch laìm viãûc cho cäng nhán bäú trê xen keî cäng viãûc âãø hoü coï khaí nàng
nghè ngåi håüp lê, giaím giåì laìm, giaím thåìi gian coï màût cuía cäng nhán åí nhæîng xæåíng coï mæïc
äön cao .
- Khäng tuyãøn choün nhæîng ngæåìi màõc bãûnh vãö cå quan thênh giaïc laìm viãûc åí nåi coï
nhiãöu tiãún äön. Khi phaït hiãûn coï dáúu hiãûu âiãúc nghãö nghiãûp thç cáön bäú trê âãø cäng nhán âæåüc
ngæìng tiãúp xuïc våïi tiãúng äön caìng såïm caìng täút.
2.4.5. Biãûn phaïp phoìng chäúng rung âäüng:
2.4.5.1. Hiãûn âaûi hoaï caïc thiãút bë, hoaìn thiãûn quaï trçnh cäng nghãû:
Thiãút kãú caïc thiãút bë rung âäüng måïi âãø âuïc khuän væîa bã täng trong cäng taïc
bãtäng vaì bã täng cäút theïp, nhæ:
- Duìng maïy âuïc khuän bã täng måïi coï taïc duûng baïn tæû âäüng coï âáöìm chaìy rung bãn
trong hay maïy âuïc khuän bã täng âæåüc tiãún haình bàòng hãû thäúng cå khê vaì âáöm bàòng maïy rung
âäüng âiãöu khiãøn traûm tæì xa. Khi âoï hoaìn toaìn loaûi træì âæåüc taïc duûng rung âäüng lãn ngæåìi.

33
- Thay phæång phaïp âáöm chàût bãtäng bàòng cháún âäüng sang phæång phaïp cäng nghãû
khäng duìng cháún âäüng nhæ taûo hçnh caïc cáúu kiãûn bãtäng bàòng phæång phaïp eïp hay phun häùn
håüp bãtäng vaìo khuän dæåïi aïp læûc seî caíi thiãûn âiãöu kiãûn lao âäüng åí caïc xê nghiãûp bã täng âuïc
sàôn.
2.4.5.2. Duìng biãûn phaïp caïch rung vaì huït rung:
- Coï thãø giaím sæû truyãön rung âäüng âãún nåi laìm viãûc cuía cäng nhán vaì kãút cáúu xáy
dæûng do caïc maïy khäng cán bàòng âäüng ( baìn rung, maïy âáûp, maïy nghiãön,) bàòng caïch âàût
chuïng lãn caïc moïng giaím rung væîng chàõc ( hçnh 2-1). Kãút cáúu cuía moïng khæí rung âæåüc thæûc
hiãûn åí daûng caïc táúm bã täng cäút theïp, theo chu vi cuía noï laìm caïc khe caïch rung láúp âáöy bàòng
caïc váût liãûu nheû âaìn häöi hoàûc caït, amiàng råìi seî caín tråí sæû phaït triãøn cuía rung âäüng ra ngoaìi
phaûm vi khe láúp.


1

1
3
2
2 3




Hçnh 2-1. Så âäö maïy giaím rung
a) Så âäö maïy khæí rung: 1- Baìn rung, 2- Moïng bã täng cäút theïp, 3- Váût liãûu xäúp
b) Så âäö moïng våïi khe caïch rung: 1- Maïy rung âäüng, 2- Moïng bã täng cäút theïp, 3- Caït.
- Laìm caïch rung chäù laìm viãûc dæåïi hçnh thæïc táúm låïn âàût trãn caïc gäúi tæûa âaìn häöi
trãn nãön rung âäüng. Så âäö kãút cáúu laìm táúm caïch rung thuû âäüng åí chäù laìm viãûc phuû thuäüc vaìo
hæåïng rung âäüng cuía nãön (hçnh 2-2).

1
Hçnh 2-2. Så âäö nguyãn tàõc laìm caïch rung
5
4
2 2
thuû âäüng chäù laìm viãûc
1- Táúm caïch rung thuû âäüng, 2- Loì xo, 1
3- Gäúi tæûa , 4- Nãön rung âäüng, 5
4
2
2
5-_Hæåïng rung âäüng


-Coï thãø thay thãú sæû liãn kãút cæïng giæîa nguäön rung âäüng bàòng liãn kãút giaím rung
khaïc nhæ loì xo hoàûc låïp âãûm âaìn häöi ( cao su, amiàng, såüi bitum...) âãø laìm giaím sæû truyãön
rung âäüng cuía maïy xuäúng moïng.


34
- Âãø huït âæåüc rung âäüng coï thãø duìng caïc loaûi váût liãûu âaìn häöi deío (cao su, cháút deîo,
mattit háúp thuû cháún âäüng) coï näüi ma saït låïn phuí lãn caïc màût cáúu kiãûn dao âäüng cuía maïy moïc.
Nhæ váûy rung âäüng bë laìm yãúu âi laì do nàng læåüng dao âäüng bë háúp thuû trong váût liãûu âaìn häöi.
Nàng læåüng dao âäüng biãún âäøi thaình nhiãût, do âoï maì biãn âäü dao âäüng bë giaím âi roî rãût. Yãu
cáöu váût liãûu huït rung âäüng phaíi gàõn chàût våïi màût dao âäüng
2.4.5.3. Sæí duûng caïc duûng cuû chäúng rung âäüng caï nhán:
Taïc duûng cuía duûng cuû phoìng häü caï nhán chäúng laûi rung âäüng laì laìm giaím trë säú
biãn âäü dao âäüng truyãön âãún cå thãø khi coï rung âäüng chung hoàûc lãn pháön cå thãø tiãúp xuïc våïi
váût rung âäüng ( rung âäüng cuûc bäü )
- Rung âäüng chung truyãön qua chán gáy taïc duûng coï haûi cho toaìn cå thãø. Cho nãn
âãø giaím rung truyãön qua chán coï thãø trang bë giaìy chäúng rung âæåüc chãú taûo bàòng da hoàûc da
nhán taûo coï pháön âãú bàòng cao su hoàûc coï gàõng loì xo, bãn trong âæåüc loït bàòng liãûu khæí ám âaìn
häöi âãø chäúng rung âäüng. Khi táön säú rung âäüng tæì 20 - 50 Hf våïi biãn âäü tæång æïng tæì 0,4 -
0,1mm thç âäü tàõt rung cuía loaûi giaìy naìy âaût khoaíng 80 %.
- Khi sæí duûng caïc duûng cuû rung âäüng cáöm tay maïy khoan âiãûn) hoàûc caïc âáöm rung
bãö màût, yãu cáöu chuí yãúu laì haûn chãú taïc duûng rung âäüng åí chäù táûp trung vaìo tay . Sæí duûng gàng
tay âàûc biãût coï låïp loït åí loìng baìn tay bàòng cao su xäúp daìy seî laìm giaím biãn âäü rung âäüng våïi
táön säú 50 Hf âi 3-4 láön. Duìng gàng tay chäúng rung coï loït cao su âaìn häöi laìm giaím sæû truyãön
rung âäüng âi 10 láön.
2.4.5.4. Biãûn phaïp täø chæïc saín xuáút vaì vãû sinh y tãú:
- Nãúu cäng viãûc thay thãú âæåüc cho nhau thç nãn bäú trê saín xuáút laìm nhiãöu ca kêp âãø
san seí mæïc âäü tiãúp xuïc våïi rung âäüng cho moi ngæåìi. Nãn bäú trê giæîa hai thåìi kç laìm viãûc cuía
ngæåìi thåü coï khoaíng nghè daìi khäng tiãúp xuïc våïi rung âäüng.
- Khäng nãn bäú trê phuû næî laïi caïc loaûi xe ván taíi cåî låïn vç seî gáy ra làõc xoïc nhiãöu,...
2.5. Chiãúu saïng trong saín xuáút.
2.5.1. Mäüt säú khaïi niãûm vãö aïnh saïng
2.5.1.1. Quang thäng F:
Quang thäng laì pháön cäng suáút bæïc xaû aïnh saïng coï khaí nàng gáy ra caím giaïc saïng
cho thë giaïc cuía con ngæåìi. Duìng âaûi læåüng quang thäng âãø âaïnh giaï khaí nàng phaït saïng cuía
váût. Âån vë quang thäng laì luymen (lm) tæïc laì quang thäng tuì mäüt nguäön saïng âiãøm laì mäüt
candela (cd) âàût taûi âènh cuía mäüt goïc láûp thãø laì mäüt steradian ( goïc chàõn båíi bãö màût diãûn têch
bàòng bçnh phæång baïn kênh cuía hçnh cáöu âoï ).
Quang thäng cuía mäüt vaìi nguäön saïng nhæ sau: Âeìn dáy toïc nung 60W khoaíng 850
lm, âeìn dáy toïc nung 100W khoaíng 1600lm, nãún parafin trung bçnh khoaíng 15 lm.
2.5.1.2. Cæåìng âäü aïnh saïng I:
Laì máût âäü quang thäng khäng gian, tæïc laì tyí säú quang thäng våïi goïc láûp thãø trong
âoï quang thäng phán bäú âãöu. Âån vë âo cæåìng âäü aïnh saïng laì candela(cd). Candela laì cæåìng
âäü saïng cuía mäüt nguäön saïng âiãøm phaït ra quang thäng laì 1lm phán bäú âãöu trong goïc láûp thãø laì
mäüt steradian tæïc laì:
1 lumen
1 candela =
1 steradian
35
Cæåìng âäü saïng cuía mäüt vaìi nguäön saïng nhæ sau: nãúu trung bçnh khoaíng 1cd, âeìn
dáy toïc 60W khoaíng 68cd, âeìn dáy toïc 100W khoaíng 128cd, âeìn dáy toïc 500W khoaíng
700cd, âeìn dáy toïc 1500W khoaíng 2500cd.
2.5.1.3. Âäü roüi E:
Laì âaûi læåüng âãø âaïnh giaï âäü saïng cuía mäüt bãö màût âæåüc chiãúu saïng. Âäü roüi laì máût âäü
quang thäng bãö màût, tæïc laì quang thäng âäø lãn mäüt bãö màût xaïc âënh, noï bàòng tè säú quang
thäng F âäúi våïi diãûn têch âæåüc chiãúu saïng S:

F (2 -1)
E=
S
Âån vë âo âäü roüi laì lax(lx). Lax laì âäü roüi gáy ra gáy ra do luäöng saïng coï quang
thäng laì mäüt lumen chiãúu saïng âãöu trãn diãûn têch 1m2 :

1 lumen
1 lax =
1 m2
Sau âáy laì âäü roüi cuía mäüt säú træåìng håüp thæåìng gàûp: nàõng giæîa træa khoaíng
100.000 lx, tråìi nhiãöu máy khoaíng 1000 lx, âãm tràng troìn khoaíng khoaíng 0,25 lx, âuí âãø âoüc
saïch khoaíng 30 lx, âuí âãø laìm viãûc tinh vi khoaíng 500 lx.
2.5.1.4. Âäü choïi B:
Trong quaï trçnh nhçn, vai troì quyãút âënh laì pháön quang thäng phaín chiãúu tæì bãö màût
âæåüc chiãúu saïng tåïi màõt ngæåìi. Âaûi læåüng quang thäng phaín chiãúu båíiì bãö màût theo phæång tåïi
màõt ngæåìi goüi laì âäü choïi cuía bãö màût. Âån vë âo âäü choïi laì nêt (nt). Nêt laì âäü choïi cuía mäüt
nguäön saïng diãn têch cuía mäüt nguäön saïng diãûn têch laì 1m2 coï cæåìng âäü laì 1cd khi nhçn theo
1 Candela
phæång thàóng goïc våïi noï, tæïc laì:
1 nêt =
1 m2
Âäü choïi cuía mäüt váût nhæ sau: màût tråìi giæîa træa khoaíng (1,5 ~ 2,0) 109 nt, màût tråìi
måïi moüc khoaíng 5.106 , màût tràng ràòm nhçn qua khê quyãøn khoaíng 2.500nt, dáy toïc cuía boïng
âeìn khoaíng 106 nt, âeìn nãon khoaíng 1000nt.
2.5.2. AÍnh hæåíng cuía chiãúu saïng âäúi våïi lao âäüng saín xuáút.
Trong saín xuáút, chiãúu saïng aính hæåíng âãún nàng suáút lao âäüng vaì an toaìn lao âäüng
chiãúu saïng håüp lyï trong caïc nhaì xæoíng vaì nåi laìm viãûc trãn caïc cäng træåìng, trong caïc xê
nghiãûp cäng nghiãûp xáy dæûng coï yï nghéa quan troüng, âãø taûo âiãöu kiãûn lao âäüng thuáûn låüi, caíi
thiãûn âiãöu kiãûn vãû sinh, phoìng ngæìa caïc tai naûn vaì caïc bãûnh vãö màõt, nàng cao nàng suáút lao
âäüng.
2.5.2.1. Taïc haûi cuía viãûc chiãúu saïng khäng håüp lyï:
- Nãúu laìm viãûc trong âiãöu kiãûn âäü chiãúu saïng khäng âáöy âuí, màõt phaíi nhçn càng
thàóng thæåìng xuyãn tråí nãn mãût moíi. Tçnh traûng màõt bë mãût moíi keïo daìi seî laìm cháûm phaín xaû
tháön kinh, láu ngaìy laìm giaím thë læûc, khaí nàng phán biãût cuía màõt âäúi våïi sæû váût dáön dáön bë suït


36
keïm, gáy ra sæû nháöm láùn dáùn âãún laìm sai âäüng taïc. Do âoï seî xaíy ra tai naûn lao âäüng, âäöng thåìi
giaím nàng suáút lao âäüng, giaím cháút læåüng saín pháøm.
- Nãúu âäü chiãúu saïng quaï låïn seî dáùn âãún tçnh traûng loaï màõt laìm giaím thë læûc. Hiãûn
tæåüng aïnh saïng choïi loaï buäüc cäng nhán phaíi máút thåìi gian âãø cho màõt thêch nghi khi nhçn tæì
træåìng aïnh saïng thæåìng sang træåìng aïnh saïng choïi hoàûc ngæåüc laûi, do âoï laìm giaím sæû thuû caím
cuía màõt dáùn âãún nhæïng háûu quaí nhæ khi chiãúu saïng khäng âáöy âuí.
- Khi choün khäng âuïng âeìn chiãúu saïng trong caïc mäi træåìng saín xuáút coìn coï thãø
gáy ra näø chaïy nguy hiãøm.
2.5.2.2. Taïc duûng cuía tia nàng læåüng aïnh saïng:
Con ngæåìi caím nháûn âæåüc nàng læåüng aïnh saïng trong khoaíng caïc bæåïc soïng daìi
xaïc âënh tæì 380 - 760 nm (nanomet). Mäùi khoaíng soïng daìi gáy nãn caím thuû maìu nháút âënh. Sæû
phán bäú caïc bàng maìu theo táön suáút cuía quang phäø tháúy âæåüc (aïnh saïng ban ngaìy) nhæ sau:
- Maìu têm coï bæåïc soïng : 380 - 450 nm
- Maìu chaìm coï bæåïc soïng : 450 - 480 nm
- Maìu lam coï bæåïc soïng : 480 - 510 nm
- Maìu luûc coï bæåïc soïng : 510 - 550 nm
- Maìu vaìng coï bæåïc soïng : 550 - 585 nm
- Maìu da cam coï bæåïc soïng: 585 - 620 nm .
- Maìu âoí coï bæåïc soïng : 620 - 760 nm
Taïc duûng coï haûi âãú màõt ngæåìi laì nhæïng tia tæí ngoaûi bæåïc soïng dæoïi 315 nm vaì nhæîng
tia häöng ngoaûi bæåïc soïng trãn 1,2. Nhæîng tia coï bæåïc soïng trãn 1,4 coï thãø laìm âuûc con ngæåi
màõt vaì nhæîng tia bæåïc soïng trãn 1,5 gáy boíng màõt.
2.5.2.3. Quan hãû giæîa chiãúu saïng vaì quan hã cuía màõt:
Sæû nhçn roî cuía màõt liãn hãû træûc tiãúp våïi nhæîng yãúu täú sinh lyï cuía màõt, do âoï cáún biãút
nhæïng neït cå baín vãö quan hãû giæîa caïc yãúu täú aïnh saïng vaì khaí nàng nhçn roî cuía màõt .
- Thë giaïc ban ngaìy: liãn hãû våïi sæû kêch thêch tãú baìo hæîu sàõc cho caím giaïc maìu sàõc
vaì phán biãût chi tiãút cuía váût quan saït. Nhæ váûy khi âäü roüi E ≥ 10 thç thë giaïc ban ngaìy laìm
viãûc.
- Thë giaïc hoaìng hän ( ban âãm ): liãn hãû våïi sæû kêch thêch cuía tãú baìo vä sàõc, khi âäü
roüi E ≤ 0,01lax (aïnh saïng hoaìng hän ) thç tãú baìo vä sàõc laìm viãûc.
Thäng thæåìng hai thë giaïc âäöng taïc duûng våïi mæïc âäü khaïc nhau, nhæng E ≤0,01lax
thç chè coï teï baìo vä sàõc laìm viãûc, khi E = 0,01lax ~ 10lax thç caí hai tãú baìo laìm viãûc.
- Quy trçnh thêch nghi: laì quaï trçnh âãø cho thë giaïc hoaìng hän hoaût âäüng. Khi
chuyãøn tæì âäü roüi nhoí hoàûc ngæåüc laûi tæì træåìng nhçn täúi sang truåìng nhçn saïng màõt cáön phaíi coï
mäüt thåìi gian nháút âënh, thåìi gian âoï goüi chung laì thåìi gian thêch nghi.
Thæûc nghiãûm cho tháúy, khi màõt chuyãøn tæì træåìng nhçn saïng sang træåìng nhçn täúi
phaíi cáön tæì 15 ~ 20 phuït vaì tæì træåìng nhçn täúi sang træåìng nhçn saïng màõt cáön khoaíng 8 - 10
phuït måïi bàõt âáöu nhin tháúy roî raìng.


37
- Täúc âäü phán giaíi cuía màõt: Quaï trçnh nháûn biãút mäüt váût cuía màõt khäng xaíy ra
ngay láûp tæïc maì phaíi qua mäüt thåìi gian naìo âoï.ü Thåìi gian naìy caìng nhoí thç täúc âä âäü phán giaíi
cuía màõt caìng låïn. Täúc âäü phán giaíi phuû thuäüc vaìo âäü choïi vaì âäü saïng trãn váût quan saït. Muäún
cho màõt phán giaíi nhanh thç aïnh saïng trong træåìng nhçn phaíi âuí låïn vaì phán bäú âãöu trãn bãöì
màût nhçn, phaíi âaím baío sao cho âäü saïng tæì træåìng nhçn naìy sang træåìng nhçn kia khäng thay
âäøi quaï âäüt ngäüt laìm cho màõt phán giaíi khäng këp vaì dãù gáy ra tai naûn .
2.5.2.4. Yãu cáöu vãö täø chæïc chiãúu saïng:
Viãûc täø chæïc chiãúu saïng håüp lyï âãø phuûc vuû saín xuáút trãn cäng træåìng, trong xê
nghiãûp, kho taìng, nhaì cæía,... phaíi âaïp æïng âæåüc nhæîng yãu cáöu sau:
- AÏnh saïng phán bäú âãöu trong phaûm vi laìm viãûc cuîng nhæ trong toaìn bäü træåìng
nhçn.
- Baío âaím âäü saïng âáöy âuí cho thi cäng, tæìng mäi træåìng saín xuáút, khäng choïi quaï
hoàûc khäng täúi quaï so våïi tiãu chuáøn qui âënh.
- Khäng coï hiãûn tæåüng loaï màõt, khäng coï boïng âen vaì sæû tæång phaín låïn ( sæû chãnh
lãûch âäü choïi cuía nãön vaì váût)
- Hãû thäúng chieïu saïng phaíi täúi æu vãú màût kinh tãú .
2.5.3. Phæång phaïp chiãúu saïng trong saín xuáút .
Trong saín xuáút thæåìng sæí dung ba loaûi aïnh saïng laì aïnh saïng tæû nhiãn, aïnh saïng nhán
taûo vaì aïnh saïng häùn håüp ( kãút håüp chiãúu saïng tæû nhiãn va chiãúu saïng nhán taûo). Thæåìng åí mäüt
nåi laìm viãûc, lao âäüng tuyì thåìi gian khaïc nhau maì sæí duûng mäüt trong ba loaûi aïnh saïng trãn.
2.5.3.1. Chiãúu saïng tæû nhiãn:
Chiãúu saïng tæû nhiãn thêch håüp våïi tám sinh lê cuía con ngæåìi, quang phäø cuía noï räüng
vaì truìm hãút toaìn bäü miãön bæïc xaû khaí kiãún (coï thãø nhçn tháúy ), noï ráút coï låüi cho sæû caím nháûn
chênh xaïc vãö maìu sàõc caïc váût. Læåüng nàõng haìng nàm åí næåïc ta chiãúu xuäúng tæång âäúi låïn, vç
thãú trong moüi træåìng håüp nãn biãút táûn duûng aïnh saïng tæû nhiãn seî ráút kinh tãú vaì aính hæåíng täút
âäúi våïi sæïc khoeí ngæåìi lao âäüng.
- Âàûc âiãøm cuía chiãúu saïng tæû nhiãn laì noï thay âäøi trong mäüt phaûm vi ráút låïn theo
tæìng vuìng âëa lê, theo thåìi gian trong ngaìy, theo muìa trong nàm vaì thåìi tiãút. Trong mäüt thåìi
gian ngàõn âäü chiãúu saïng tæû nhiãn coï thãø thay âäøi khaïc nhau mäüt vaìi láön, vç thãú aïnh saïng trong
phoìng khäng nãn âàûc træng vaì qui âënh båïi âaûi læåüng tuyãût âäúi ( âäü choïi, âäü roüi) nhæ laì caïc
thiãút bë chiãúu saïng nhán taûo.
Sæû chiãúu saïng tæû nhiãn cuía caïc phoìng coï thãø âàûc træng bàòng âaûi læåüng tæång âäúi,
quy æåïc cho biãút âäü chiãúu saïng bãn trong täúi hoàûc saïng hån âäü chiãúu saïng bãn ngoaìi tråìi
khoaíng bao nhiãu láön ( tênh theo %) vaì goüi laì hiãûu säú chiãúu saïng tæû nhiãn; tæïc laì:

Et
E= × 100% (2 − 2)
En

Trong âoï: Et, En - âäü roüi trong phoìng vaì ngoaìi tråìi; lux
Coï thãø thæcû hiãûn chiãúu saïng tæû nhiãn âãø âæa aïnh saïng ngoaìi tråìi vaìo nhaì bàòng caïch:

38
* Chiãúu saïng trãn cao qua cæía tråìi hoàûc cæía säø táöng cao
* Chiãúu saïng qua bã cæía säø bãn caûnh åí tæåìng ngoaìi
* Chiãúu saïng kãút håüp hai hçnh thæïc trãn (trãn cao vaì bãn caûnh).
- Tiãu chuáøn chiãúu saïng tæû nhiãn láúy theo Tiãu chuáøn Chiãúu saïng tæû nhiãn cho caïc
cäng trçnh xáy dæûng - TCXD 29 - 68.
2.5.3.2. Chiãúu saïng nhán taûo:
Trong caïc træåìng håüp aïnh saïng tæû nhiãn thç phaíi thiãút kãú chiãúu saïng nhán taûo âãø sæí
duûng. Thiãút kãú chiãúu saïng phaíi âaím baío âiãöu kiãûn saïng cho lao âäüng täút nháút, håüp lê nháút vaì
kinh tãú nháút, coï ba phæång phaïp cå baín laì:
1- Phæång phaïp chiãúu saïng chung: Trong toaìn bäü phoìng saín xuáút coï mäüt hãû
thäúng chiãúu saïng tæì trãn xuäúng gáy ra mäüt âäü chiãúu khäng gian nháút âënh vaì âoü roüi nháút âënh
trãn toaìn bäü caïc màût phàóng lao âäüng.
2 - Phæång thæïc chiãúu saïng cuûc bäü: chia khäng gian låïn cuía phoìng saín xuáút ra
nhiãöu khäng gian nhoí, mäùi khäng gian nhoí cuía phoìng coï mäüt chãú âäü chiãúu saïng khaïc nhau.
3 - Phæång thæïc chiãúu saïng häùn håüp: laì phæång thæïc chiãúu saïng chung âæåüc bäø
sung thãm nhæîng âeìn cáön thiãút âaím baío âäü roüi låïn taûi nhæîng chäù laìm viãûc cuía con ngæåìi
Nguäön chiãúu saïng nhán taûo coï thãø laì âeìn dáy toïc, âeìn huyìng quang,âeìn âàûc biãût vaì
âeìn häö quang âiãûn.
- Âeìn dáy toïc: Âeìn dáy toïc coï quang phäø chæïa nhiãöu thaình pháön maìu âoí, vaìng gáön
våïi quang phäø cuía maìu læía nãn ráút phuì håüp våïi tám sinh lê cuía con ngæåìi, nhæng laûi thiãúu
nhæîng quang phäø cuía aïnh saïng maìu xanh, lam ,chaìm, têm khäng giäúng aïnh saïng màût tråìi cho
nãn khäng thuáûn låüi trong ttræåìng håüp cáön phán biãût maìu sàõc thaût cuía váût.
Mäüt âàûc træng cuía âeìn dáy toïc laì âäü choïi låïn gáy ra taïc duûng loaï. Âãø loaûi træì taïc
duûng âoï thç duìng caïc loaûi chao âeìn, chuûp deìn. Mæïc âäü baío vãû màõt khoíi tia choïi xaïc âënh båíi
goïc γ taûo nãn båíi âæåìng nàòm ngang di qua tám dáy toïc vaì màût phàóng âi qua rça cuía chao âeìn
vaì tám dáy toïc hoàûc tiãúp tuyãún våïi boïng âeìn ( hçnh 2-3 ).
a) b)

Hçnh 2-3. Goïc baío vãû cuía âeìn chiãúu
a) Âeìn dáy toïc boïng trong; b) Âeìn dáy toïc boïng måì.
γ γ



Theo âàûc tênh phán bäú quang thäng, caïc loaûi chao âeìn âæåüc phán ra laìm ba loaûi laì :
* Loaûi chiãúu thàóng âæåüc sæí duûng âãø chiãúu saïng cuûc bäü.
* Loaûi phaín chiãúu âãø phaín chiãúu caïc luäöng aïnh saïng cuía âeìn phaït ra vaìo nhæîng
hæåïng nháút âënh laìm tàng hiãûu quaí chiãúu saïng cuía âeìn.
* Loaûi khuãúch taïn laìm giaím âäü choïi cuía nguäön saïng, biãún aïnh saïng træûc tiãúp
cuía âeìn thaình aïnh saïng khuãúch taïn coï cæåìng âäü nhoí hån âãø haûn chãú khaí nàng gáy loaï cuía âeìn.
Âeìn dáy toïc âãún nay váùn âæûåc duìng laì nhåì coï mäüt säú æu âiãøm sau :


39
1 - Dãù chãú taûo, dãù baío quaín vaì sæí duûng
2 - Phaït saïng äøn âënh, khäng phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü mäi træåìng
3 - AÏnh aïng âeìn håüp våïi tám lê cuía con ngæåìi hån nãn laìm viãûc dæåïi aïnh saïnh
âeìn dáy toïc, theo nghiãn cæïu cho biãút thç nàng suáút lao âäüng cao hån so våïi âeìn huyìng quang
khoaíng 10%.
4 - Coï khaí nàng phaït saïng táûp trung vaì cæåìng âäü chiãúu låïn thêch håüp cho chiãúu
saïng cuûc bäü.
5 - Âeìn dáy toïc coï thãø phaït saïng våïi âiãûn aïp tháúp hån nhiãöu so våïi âiãûn aïp âënh
mæïc cuía âeìn, nãn âæåüc suí duûng trong chiãúu saïng an toaìn, chiãúu saïng sæû cäø.


Âeìn huyìng quang: Chiãúu aïng dæûa trãn hiãûu æïng quang âiãûn, laì nguäön saïng nhåì
phoïng âiãûn trong cháút khê. Âeìn huyình quang ngaìy caìng âæûåc sæí duûng räüng raîi trong mäüt säú
lénh væûc cäng nghiãûp, âàûc biãût åí nåi cáön phán bëãt maìu sàõc hoàûc yãu cáöu âäü chênh xaïc cao. So
våïi âeìn dáy toïc, âeìn huyình quang coî nhæîng æu nhæåüc âiãøm sau:
* Æu âiãøm:
1 - Hiãûu suáút phaït saïng cao, thåìi gian sæí duûng daìi, tiãu thuû êt âiãûn nãn hiãûu quaí
kinh tãú cao hån âeìn dáy toïc tæì 2 ~ 2,5 láön.
2 - Phán taïn aïnh saïng täút, êt choïi hån âeìn dáy toïc vaìi láön, háöu nhæ gáön xoaï dæûoc
sæû caïch biãût giæîa aïnh saïng âeìn vaì aïnh saïng ban ngaìy.
* Nhæåüc âiãøm:
1 - Chëu aính hæåíng cuía nhiãût âäü moi træåìng bao quang âeìn ( chè phaït quang äøn
âënh trong khoaíng 15 - 35 0C), khi âiãûn aïp nhoí hån 10 % Uâm ( âiãûn aïp âënh mæïc) thç âeìn
khäng laìm viãûc âæåüc.
2 - Coï hiãûn tæåüng quang thäng dao âäüng theo táön säú cuía âiãûn aïp xoay chiãöu laìm
khoï chëu khi nhçn, coï haûi cho màõt .
3 - Kãút cáúu âeìn phæïc taûp, giaï thaình cao.
2.5.4. Tênh toaïn chiãúu saïng nhán taûo.
Trong ké thuáût chiãúu saïng coï ba phæång phaïp tênh toaïn sau âáy:
Phæång phaïp cäng suáút âån vë : Laì phæång phaïp tênh toaïn âån giaín nháút, nhæng âäü
chênh xaïc keïm hån caïc phæång phaïp khaïc. Thæåìng duìng trong thiãút kãú så bäü, âãø kiãøm nghiãûm
kãút quaí caïc phæång phaïp khaïc vaì âãø so saïnh tênh toaïn kinh tãú cuía hãû thäúng chiãúu saïng.
- Phæång phaïp hãû säú sæí duûng: Âæåüc duìng âãø tênh toaïn chiãúu saïng chung cho caïc
màût phàóng laìm viãûc nàòm ngang, khi tênh toaïn coï kãø âãún quang thäng chiãúu thàóng tæì caïc âeìn
chiãúu cuîng nhæ quang thäng phaín chiãúu tæì tæåìng, tráön nhaì vaì caïc bäü pháûn thiãút bë.
- Phæång phaïp âiãøm : Âæåüc duìng âãø tênh toaïn chiãúu saïng cuûa bäü. Bàòng phæång
phaïp naìy coï thãø xaïc âënh âäü roüi taûi mäüt âiãøm báút kç trãm màût laìm viãûc phæïc taûp âæåüc chiãúu
saïng, coï thãø laì màût nàòm ngang, thàóng âæïng hoàûc nghiãn.
2.5.4.1. Tênh theo phæång phaïp cäng suáút âån vë:


40
Dæûa vaìo tênh cháút lao âäüng vaì caïc thäng säú cuía loaûi âeìn duìng âãø chiãúu saïng maì xaî
âënh cäng suáút cáön thiãút cho mäüt âån vë diãûn têch 1m2 cuía màût bàòng laìm viãûc theo cäng thæïc:

E.K .Z
W= (2 − 3)
; W / m2
γ .ξ

Trong âoï: E: âäü roüi täúi thiãøu theo tiãu chuáøn qui âënh (lx), tra åí baíng 2 -2
K: hãû säú dæû træî cuía âeìn, phuû thuäüc âàûc âiãøm cuía mäi træåìng chiãúu saïng ( nhiãöu
hay êt bæûc khoïi), láúy 1,5 - 1,7
E tb
Z: tè säú giæîa âäü roüi trung bçnh vaì âäü roüi täúi thiãøu; Z = = 1 ~ 1,25
E min
γ : hiãûu suáút phaït quang cuía âeìn, lm/w
ξ : hãû säú chiãúu saïng hæîu êch cuía âeìn, phuû thuäüc vaìo loaûi âeìn âãø chiãúu saïng.
Tæì cäng suáút âån vë W seî tênh âæåüc cäng suáút cho caí diãûn têch cáön chiãúu saïng vaì säú
læåüng âeìn chiãúu cáön thiãút:
S .W P
nbd = = (2 − 4)
Pd Pd

Trong âoï: W : cäng suáút âån vë, W/ m2
S : diãûn têch khu væûc chiãúu saïng, m2
P = SW : cäng suáút cho caí diãûn têch cáön chiãúu saïng, W
Pâ cäng suáút cuía boïng âeìn, W
Baíng 2 - 2. Âäü roüi täúi thiãøu theo tiãu chuáøn qui âënh
Thæï Âäü roüi täúi
Tãn cäng viãûc, diãûn têch cáön chiãúu saïng
tæû thiãøu Emin (lax)
1 Trãn cäng træåìng : - Trong khu væûc thi cäng 2
- Trãn âæåìng ätä 3
- Trãn âæåìng sàõt 0,5
2 Cäng taïc bäúc dåî vaì váûn chuyãøn lãn cao 10
3 Cäng taïc laìm âáút, âoïng coüc, laìm âæåìng 10
Cäng taïc màût âæåìng 25
4 Cäng taïc làõp gheïp caïc cáúu kiãûn theïp, bãtäng, gäù 25
5 Cäng taïc bã täng vaì bã täng cäút theïp: - Chuáøn bë cäút theïp, caïn, uäún,... 50
- Buäüc cäút theïp 25
- Âàût vaïn khuän vaì chäúng âåî 25
- Âáöm bã täng nhiãöu cäút theïp 25
- Âáöm bã täng khäúi låïn 10
6 Cäng taïc xáy gaûch âaï 10


41
7 Cäng taïc mäüc âoïng baìn ghãú 50
8 Cäng taïc hoaìn thiãûn: - Traït, laït, laïng, sån 50
- Laìm kênh 75
9 Cäng taïc laìm maïi 30
2.5.4.2. Tênh theo phæång phaïp hãû säú sæí duûng:
Trong phæång phaïp naìy quang thäng cuía mäüt âeìn Fâ âæûoc xaïc âënh theo cäng thæïc:
E.S .K .Z
Fd = (2 − 5)
; lm
n.η
Trong âoï : E : âäü roüi täúi thiãøu láúy theo qui phaûm, lax
S : diãûn têch cáön âæûoc chiãúu saïng, m2
K: hãû säú an toaìn, láúy trong khoaín 1,3 ~ 2
Z: tè säú giæîa âäü roüi trung bçnh vaì däü roüi täúi thiãøu, láúy trong giåïi haûn tæì
1~1,5; âäúi våïi âeìn huyình quang láúy = 1,1
n : säú âeìn chiãúu saïng
η: hãû säú sæí duûng quang thäng cuía âeìn âäúi våïi màût phàóng tênh toaïn
Trë säú hãû säú sæí duûng quang thäng phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc phoìng, chiãúu cao cuía
âeìn, hãû säú sæí duûng hæîu êch cuía chuïng vaì âàûc træng cuía âæåìng cong phán bäú quang thäng
(âæåüc tra cæïu trong säø tay kyî thuáût aïnh saïng). Âäúi våïi caïc loaûi âeìn chiãúu khaïc nhau η âæåüc
xaïc âënh nhæ haìm säú cuía ba âaûi læåüng, tæïc laì:
η = f(ρtr, ρt, i) (2 - 6)
Trong âoï: ρtr : hãû säú phaín chiãúu cuaí tráön nhaì, %
ρt : hãû säú phaín chiãúu cuía tæåìng, %
i : hãû säú âàûc træng cho caïc kêch thêch hçnh hoüc cuía phoìng vaì chiãöu cao
treo âeìn, goüi laì chè säú cuía phoìng:
a.b
i= ( 2 − 7)
H c ( a + b)
Trong âoï: a,b: chiãöu daìi vaì chiãöu räüng cuía phoìng, m
Hc: chiãöu cao treo âeìn (m), xaïc âënh theo cäng thæïc sau ( hçnh 2 - 4 ):
Hc = H - hc - hp (2 - 8 )
ÅÍ âáy: H : chiãöu cao tæì saìn tåïi tráön, m
hc
hc : chiãöu cao tæì tráön âãún âeìn (m ), L
thæåìng láúy bàòng ( 0,2 ~ 0,25 )H Hc
H
hp : chiãöu cao tæì saìn âãún bãö màût laìm
hp
viãûc, m
Tæì trë säú quang thäng cuía mäüt âeìn Fâ tçm âæåüc
vaì dæûa vaìo baíng tra cæïu trong säø tay kyî thuáût aïnh saïng âãø Hçnh 2-4. Âäü cao âeìn trãn
bãö màût âæåüc chiãúu saïng.
42
chon loaûi âeìn coï cäng suáút tæång æïng cáön thiãút cho mäüt ngoün âeìn.
2.5.4.3. Tênh theo phæång phaïp âiãøm:
Cå såí cuía phæång phaïp âiãøm (hçnh 2 - 5 ) laì phæång trçnh cho biãút sæû phuû thuäüc cuía
âäü roüi vaìo cæåìng âäü aïnh saïng trong hæåïng âãún âiãøm âæåüc chiãúu saïng, tæïc laì:

I α . cos α
E= ( 2 − 9)
R2
Trong âoï : Iα : cæåìng âäü aïnh saïng trong hæåïng tæì nguäön (âeìn) âãún âiãøm âaî âënh
âæåüc xaïc âënh theo âæåìng cäng phán bäø aïnh saïng âäúivåïi âeìn âaî choün ; col.
α : goïc giæîa phæång nguäön saïng âãún âiãøm tênh toaïn (âiãøm A) vaì truûc cán
xæïng cuía âeìn.
R- khoaíng caïch tæì âeìn âãún âiãøm tênh toaïn ; m.


O Lα
α
R
H
Hçnh 2-5. Så âäö tênh toaïn âäü roüi theo O' 90−α
o

A
L
phæång phaïp âiãøm.



- Âäü roüi taûi âiãøm A trãn màût phàóng ngang laì:
dF
En = (2 − 10)
dS
Trong âoï : dF : quang thäng chiãúu lãn âiãûn têch dS.
dS : diãûn têch vä cuìng nhoí tai âiãøm A theo phæång ngang
Theo kyî thuáût chiãúu saïng thç :

I α .dS . cos α
dF =
R2
H
R=
thay , seî âæåüc :
cos α

I α . cos 3 α
dF = (2 − 11)
H2

Trong âoï: H_chiãöu cao treo âeìn trãn màût phàóng âæåüc chiãúu saïng; m
Thay trë säú dF vaìo cäng thæïc (2-10) vaì thãm vaìo trë säú K seî coï:

I α . cos 3 α
En = (2 − 12)
K .H 2


43
Trong âoï: K: hãû säú dæû træî xeït âãún âiãöu kiãûn boïng âeìn coï thãø bë buûi báøn
- Âäü roüi taûi âiãøm A trãn màût phàóng âæïng seî laì:

I α . cos 3 (90 o − α ) I α . cos 3 α L
× = E n .tgα
Ed = = (2 − 12)
K .H 2 K .H 2 H

Trong âoï: L: khoaíng caïch tæì âiãøm chiãúu (O') cuía âeìn âãún diãûn têch vä cuìng nhoí cuîa
màût phàóng âæåc chiãúu saïng ; m.
Tæì âoï tháúy ràòng goïc α caìng tàng thç âäü roüi ngang caìng giaím vaì âoü roüi cæïng caìng
tàng. Khi 0 < α < 45o thç En > Ed , vaì khi 45o < α < 90o thç En < Ed .
Nãúu taûi âiãøm A cuìng mäüt luïc âæåüc chiãúu båíi mäüt säú âeìn thç âäü roüi seî laì täøng säú
täøng säú âäü roüi khi tênh cho tæìng âeìn riãng.
2.5.5. Âeìn pha chiãúu saïng.
ÅÍ trãn cäng træåìng khi thi cäng vãö ban âãm, âãø chiãúu saïng caïc khu væûc xáy dæûng, diãûn
têch kho baîi låïn khäng thãø bäú trê caïc loaûi âeìn chiãúu thæåìng trãn bãö màût cáön chiãúu saïng thç duìng
âeìn pha chiãúu saïng.
Caïc loaûi âeìn pha thæåìng duìng coï thãø phán thaình hai loaûi laì:
1 - Âeìn pha âãø chiãúu saïng màût âæïng.
2 - Âeìn pha raíi aïnh saïng coï chuìm saïng toaí ra tæång âäúi räüng nhåì bäü pháûn phaín
chiãúu bàòng kênh traïng baûc hçnh Parapol. Loaûi naìy thæåìng duìng âãø chiãúu saïng caïc diãûn têch xáy
dæûng vaì kho baîi låïn.
- Khi cáön phaíi taûo ra âäü roüi våïi quang thäng phán bäú âeìu trãn diãûn têch låïn, âeìn pha
phaíi âàût trãn caïc truû âeìn cao. Trãn mäùi truû coï thãø âàût mäüt âeìn hoàûc cuûm nhiãöu âeìn, cuîng coï
thãø låüi duûng nhæîng cäng trçnh cao sàôn coï âãø âàût âeìn nhæ: giaìn giaïo, truû thaïp. cáön truûc ..
Theo kinh nghiãûm thæåìng gheïp cuûm âeìn pha âãø chiãúu saïng caïc diãûn têch låïn (trãn
10000m2 ) khi mæïc tiãu chuáøn chiãúu saïng cao vaì trong nhæîng træåìng håüp maì theo âiãöu kiãûn thi
cäng maì khäng thãø bäú trê nhiãöu truû âeìn âæåüc.
- Khi chiãúu saïng diãûn têch khäng låïn (khäng quaï 4000 ~ 5000m2 ) vaì khi tiãu chuáøn
chiãúu saïng khäng cao (dæåïi 2 lax) thç thæåìng sæí duûng âeìn dáy caïp âàût trãn caïc truû cao.
* Nãúu chiãöu räüng diãûn têch âæåüc chiãúu saïng dæåïi 100m thç âuìng âeìn coï cäng suáút
tæång æïng 300W hoàûc 500W âàût trãn truû cao 15m.
* Nãúu chiãöu räüng diãûn têch chiãúu saïng tæì 100 ~ 150m thç âeìn âàût trãn truû cao 20m.
* Nãúu chiãöu räüng diãûn têch chiãúu saïng låïn hån 100 ~ 350m thç âàût trãn truû cao
30m.




44
CHÆÅNG 3
AN TOAÌN KHI SÆÍ DUÛNG MAÏY MOÏC, THIÃÚT BË THI CÄNG

3.1. Khaïi niãûm chung:
3.1.1. Yãu cáöu âäúi våïi cå giåïi hoaï thi cäng:
Hiãûn nay cäng nghãû xáy dæûng cäng trçnh âang phaït triãøn theo hæåïng cäng nghiãûp hoaï,
cå giåïi hoaï táút caí caïc daûng cäng taïc coï khäúi læåüng låïn, täún nhiãöu cäng sæïc âäúi caïc quaï trçnh thi
cäng. Quaï trçnh thi cäng âæåüc cäng nghiãûp hoaï vaì cå giåïi hoaï seî khäng nhæîng náng cao nàng
suáút lao âäüng, ruït ngàõn thåìi gian xáy dæûng, âaím baío cháút læåüng cäng trçnh maì trong ráút nhiãöu
træåìng håüp coìn laìm giaím tai naûn do âiãöu kiãûn lao âäüng cuía cäng nhán âæåüc caíi thiãûn, taûo âiãöu
kiãûn an toaìn vaì vãû sinh lao âäüng trong caïc quaï trçnh thi cäng.
Maïy moïc thiãút bë sæí duûng trong cäng nghãû xáy dæûng ngaìy caìng phong phuï vaì âa daûng
vãö chuíng loaûi, caïc tênh nàng kyî thuáût ngaìy caìng tinh vi hiãûn âaûi hån. Caïc loaûi maïy moïc thiãút
bë chênh sæí duûng trãn cäng træåìng âãø thæûc hiãûn caïc âaûng cäng taïc khaïc nhau bao gäöm.
- Caïc maïy thi cäng âáút trãn khä vaì dæåïi næåïc nhæ maïy âaìo xuïc, san gaût, âáöm âáút, taìu
huït buìn, suïng bàõn næåïc, maïy âoïng eïp coüc . . .
- Caïc thiãút bë náng chuyãøn nhæ thàng taíi, truû náng, cáön truûc caïc loaûi âãø náng haû làõp
gheïp caïc kãút cáúu, thiãút bë cäng nghãû vaì váût liãûu xáy dæûng.
- Caïc loaûi maïy âãø gia cäng nhæîng chi tiãút, linh kiãûn, phuû tuìng nhæ maïy gia cäng gäù
(cæa, baìo . . .), maïy giaï cäng sàõt theïp (keïo càng, uäún, càõt, haìn . . .).
- Caïc loaûi maïy âãø saín xuáút váût liãûu xáy dæûng vaì thi cäng bã täng nhæ maïy träün bã täng,
träün væîa, maïy âáûp, nghiãön, saìng, ræía cäút liãûu, caït, soíi âaï . . ., maïy båm bã täng, båm væîa . . .
- Caïc loaûi maïy laìm cäng taïc hoaìn thiãûn nhæ maïy cæa, càõt, maìi nhàôn, âaïnh boïng âaï äúp
laït, maïy phun væîa, phun sån . . .
- Caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn nhæ gooìng, ätä, maïy keïo . . .
- Caïc thiãút bë âiãûn nhæ maïy phaït âiãûn, maïy biãún aïp . . .
- Caïc thiãút bë chëu aïp læûc nhæ näöi hån, maïy neïn khê, caïc bçnh chæïa khê . . .
Háöu hãút caïc loaûi maïy moïc thiãút bë nãu trãn âáöu coï nhiãöu bäü pháûn phæïc taûp nhæ mätå,
tåìi keïo, âoìn treo, dáy caïp, buli, roìng roüc vaì caïc thiãút bë phuû tuìng khaïc. Cho nãn nãúu khäng
hiãøu biãút vãö cå cáúu tênh nàng hoaût âäüng cuía maïy, khäng nàõm væîng quy tàõc váûn haình, khi sæí
duûng coï thãø phaït sinh nhæîng sæû cäú hæ hoíng vaì tai naûn lao âäüng.
3.1.2. Nguyãn nhán sæû cäú, tai naûn do maïy:
Caïc træåìng håüp sæû cäú, tai naûn khi sæí duûng maïy moïc thiãút bë coï thãø do nhiãöu nguyãn
nhán gáy ra bao gäöm nhæîng nguyãn nhán vãö thiãút kãú, chãú taûo, vãö làõp âàût, sæí duûng vaì quaín lyï.
ÅÍ âáy chè giåïi haûn xem xeït vaì phán têch caïc nguyãn nhán chuí yãúu do làõp âàût, sæí duûng vaì quaín
lyï theo nhæîng nguyãn lyï chung cho táút caí caïc loaûi maïy moïc thiãút bë âæåüc duìng trong thi cäng.

45
3.1.2.1. Tçnh traûng maïy moïc thiãút bë khäng täút:
Maïy moïc bë hæ hoíng hoàûc thiãúu caïc bäü pháûn trong thiãút bë cáön thiãút.
- Maïy khäng hoaìn chènh: Thiãúu caïc thiãút bë an toaìn hoàûc coï nhæng âaî bë hæ hoíng, hoaût
âäüng khäng chênh xaïc, máút taïc duûng tæû âäüng loaûi træì caïc mäúi nguy hiãøm khi maïy laìm viãûc quaï
giåïi haûn tênh nàng cho pheïp cuía noï. Nhæ: thiãúu caïc thiãút bë khäúng chãú sæû quaï taíi, khäúng chãú âäü
cao náng moïc cáøu, khäúng chãú goïc náng tay cáön truûc, van an toaìn åí thiãút bë chëu aïp læûc, cáöu chç,
rålã åí thiãút bë âiãûn...
* Thiãúu caïc thiãút bë phoìng ngæìa hoàûc coï nhæng chuïng hoaût âäüng khäng chênh xaïc
khiãún ngæåìi váûn haình khäng biãút âæåüc mæïc âäü laìm viãûc maì âiãöu chènh sao cho væìa baío âaím
cäng suáút maïy væìa baío âaím an toaìn, nhæ aïp kãú åí thiãút bë chëu aïp læûc, vän kãú, ampe kãú åí thiãút
bë âiãûn, thiãút bë chè sæïc náng cuía cáön truûc åí âäü våïi tæång æïng . . .
* Thiãúu caïc thiãút bë tên hiãûu nhæ tên hiãûu ám thanh (coìi, chuäng); tên hiãûu quang hoüc
(âeìn maìu) . . .
- Maïy bë hæ hoíng:
* Caïc bäü pháûn, chi tiãút cyía maïy âaî bë biãún daûng låïn, cong vãnh, moïp meïo, raûn næït, âæït
gaîy do âoï gáy ra sæû cäú. Chàóng haûn, váût náng bë råi do gaîy moïc, âæït dáy caïp, dáy xêch treo
buäüc, âæït bu-läng, bong mäúi haìn åí nhæîng mäúi näúi liãn kãút caïc bäü pháûn kãút cáúu cuía maïy, caïc äø
truûc, äø bi bë keût laìm tàng ma saït hoàûc rå moìn gáy rung làõc maûnh.
* Häüp säú thay âäøi váûn täúc bë truûc tràûc laìm cho váûn täúc chuyãøn âäüng theo phæång
ngang, phæång âæïng, xoay khäng chênh caïc theo âiãöu khiãøn.
* Hãû thäúng phanh âiãöu khiãøn bë rå moìi, mämen phanh taûo ra nhoí khäng âuí taïc duûng
haîm.
3.1.2.2. Maïy bë máút cán bàòng äøn âënh:
Maïy máút äøn âënh cuîng laì nguyãn nhán thæåìng ráy ra sæû cäú vaì tai naûn. Viãûc máút cán
bàòng cuía maïy seî dáùn tåïi rung làõc, âaío nghiãn laìm cho taïc thao taïc keïm chênh xaïc vaì coï thãø
laìm láût âäø maïy. Nhæîng nguyãn nhán gáy ra máút cán bàòng äøn âënh thæåìng laì:
- Maïy âàût trãn nãön moïng khäng væîng chàõc nhæ nãön âáút yãúu, bë luïn, khäng âuí cæåìng âäü
chëu læûc, nãön âáút däúc væåüt quaï âäü nghiãn cho pheïp cuía maïy.
- Cáøu váût quaï troüng taíi âäúi våïi tåìi vaì caïc loaûi cáön truûc.
- Khäng tuán theo quy âënh váûn täúc chuyãøn âäüng khi di chuyãøn, täúc âäü quay cáön, náng
haû váût quaï låïn gáy ra læûc ly tám, læûc quaïn tênh låïn. Âàûc biãût khi phanh haîm âäüt ngäüt dãù gáy láût
âäø maïy.
- Do taïc duûng ngoaûi læûc låïn nhæ bë xä âáøy båíi caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn hoàûc caïc
maïy moïc va chaûm phaíi, maïy coï âäü cao låïn (trong tám åí trãn cao) laìm viãûc trong luïc coï gioï
låïn (trãn cáúp 6).
- Khäng chàòng buäüc cáøn tháûn chàõc chàõn trãn phæång tiãûn váûn chuyãøn khi di chuyãøn
maïy.




46
3.1.2.3. Thiãúu caïc bäü pháûn bao che raìo ngàn vuìng nguy hiãøm:
Mäùi mäüt træåìng håüp chán thæång riãng âãöu coï liãn quan âãún vuìng nguy hiãøm (cäú
âënh hoàûc di âäüng) cuía caïc loaûi maïy moïc sæí duûng trãn cäng træåìng vaì trong cäng xæåíng.
Vuìng nguy hiãøm cuía maïy moïc laì khoaíng khäng gian trong âoï coï caïc yãúu täú taïc duûng thæåìng
xuyãn hay xuáút hiãûn nháút thåìi laì mäúi nguy hiãøm gáy sæû cäú täøn thæång åí caïc mæïc âäü khaïc nhau
trong quaï trçnh sæí duûng aính hæåíng âãún sæïc khoeí vaì tênh maûng ngæåìi lao âäüng.
- Maïy keûp, cuäün vaìo quáön aïo, vaìo caïc bäü pháûn cå thãø (toïc, tay, chán) åí caïc bäü pháûn
truyãön âäüng cuía maïy taûi vuìng nàòm giæîa dáy caïp cuäún vaì tang tåìi hoàûc Buli, roìng roüc, giæîa dáy
xêch vaì âéa xêch, giæîa hai truûc caïn eïp, giæîa hai baïnh xe ràng, giæîa dáy âai (dáy cua roa) vaì truûc
quay, giæîa thanh ràng vaì baïnh ràng...
- Caïc maính duûng cuû vaì váût liãûu gia cäng váût liãûu nhæ maïy âáûp, nghiãön, saìng âaï, maïy
phun sån, maïy âaïnh rè sàõt . . . gáy nãn caïc bãûnh ngoaìi da, gáy aính hæåíng xáúu âãún bäü pháûn hä
háúp, tiãu hoaï cuía cå thãø.
- Caïc bäü pháûn maïy va âáûp vaìo ngæåìi hoàûc âáút âaï, váût cáøu tæì trãn maïy råi xuäúng ngæåìi
trong vuìng nguy hiãøm nhæ phaûm vi khoang âaìo åí caïc maïy âaìo xuïc, vuìng hoaût âäüng trong táöm
våïi caïc cáön truûc.
3.1.2.4. Sæû cäú tai naûn âiãûn:
- Doìng âiãûn roì ra voí maïy hoàûc bäü pháûn kim loaûi cuía maïy do váût caïch âiãûn bë hoíng
- Xe maït âeì lãn dáy âiãûn dæåïi âáút hoàûc va chaûm vaìo âæåìng dáy âiãûn trãn cao hay bë
phoïng âiãûn häö quang khi maïy hoaût âäüng åí gáön hoàûc di chuyãøn åí phêa dæåïi trong phaûm vi
nguy hiãøm âäúi våïi âiãûn cao aïp.
3.1.2.5. Thiãúu aïnh saïng nåi laìm viãûc:
- AÏnh saïng khäng âáöy âuí hay chiãúu saïng khäng âuïng quy caïch trong caïc nhaì xæåíng
hoàûc laìm viãûc vãö ban âãm, luïc sæång muì, do âoï khäng nhçn roî caïc bäü pháûn trãn maïy vaì khu
væûc xung quanh dáùn tåïi tai naûn.
3.1.2.6. Sai phaûm do ngæåìi váûn haình:
- Khäng âaím baío trçnh âäü chuyãn män, trçnh âäü váûn haình yãúu, chæa thaình thaûo tay
nghãö; thao taïc sai, nháöm láùn, chæa coï kinh nghiãûm xæí lyï sæû cäú mäüt caïch këp thåìi; chæa nàõm
væîng quy tàõc váûn haình.
- Vi phaûm caïc âiãöu lãû, näüi quy, quy tàõc an toaìn: Sæí duûng maïy khäng âuïng tênh nàng
kyî thuáût vaì cäng duûng nhæ váûn haình quaï cäng suáút, quaï taíi, quaï täúc âäü.
- Thåü laïi maïy khäng âaím baío yãu cáöu vãö sæïc khoeí nhæ màõt keïm, tai nghãùnh ngaîng
bë caïc bãûnh vãö tim maûch . . .
- Vi phaûm kyí luáût lao âäüng: khäng theo doîi maïy khi maïy coìn hoaût âäüng, uäúng ræåüu
bia trong luïc váûn haình maïy, giao maïy cho ngæåìi khaïc khäng coï traïch nhiãûm âiãöu khiãøn.
3.1.2.7. Thiãúu soït trong quaín lyï maïy:
- Thiãúu hoàûc khäng coï häö så lyï lëch, taìi liãûu hæåïng dáùn vãö làõp âàût, sæí duûng, baío
quaín maïy moïc thiãút bë.



47
- Khäng thæûc hiãûn chãú âäü âàng kiãøm, khaïm nghiãûm, chãú âäü duy tu baío dæåîng, sæía
chæîa âuïng quy âënh.
- Viãûc phán cäng baìn giao traïch nhiãûm khäng roî raìng (bàòng vàn baín) trong quaín lyï,
sæí duûng thiãút bë, maïy moïc.
3.1.3. Biãûn phaïp phoìng ngæìa chung caïc sæû cäú, tai naûn do maïy:
3.1.3.1. Baío âaím cháút læåüng maïy täút, an toaìn khi váûn haình: Cáön phaíi
- Coï âáöy âuí caïc thiãút bë an toaìn phuì håüp theo chæïc nàng cäng duûng vaì phaíi hoaût
âäüng chênh xaïc, baío âaím âäü tin cáûy. Nhæîng trang thiãút bë an toaìn cuía maïy theo chæïc nàng
cäng duûng âæåüc chia thaình caïc nhoïm chuí yãúu laì: Thiãút bë an toaìn tæû âäüng. thiãút bë phoìng ngæìa
vaì thiãút bë tên hiãûu.
* Thiãút bë an toaìn tæû âäüng coï taïc duûng laìm ngæìng hoaût âäüng cuía mäüt bäü pháûn naìo
âoï laìm viãûc âãún mæïc giåïi haûn cho pheïp nhæng thiãút bë khäúng chãú quaï taíi åí cáön truûc hoàûc laìm
giaín taïc âäüng cuía yãúu täú naìo âoï âaî væåüt quaï giåïi haûn chi pheïp nhæ van giaím aïp baío hiãøm cuía
thiãút bë aïp læûc.
* Thiãút bë phoìng ngæìa coï taïc duûng chè baïo cho biãút mæïc âäü laìm viãûc âaî âaût âãún cuía
maïy nhæ: thiãút bë chè sæïc náng cuía cáön truûc åí âäü våïi tæång æïng cuía tay cáön, aïp kãú åí thiãút bë
chëu aïp læûc.
* Thiãút bë tên hiãûu aïnh saïng, maìu sàõc, ám thanh nhæ âeìn, coìi, biãøn baïo . ..
- Kiãøm tra thæí nghiãûm âäü bãön vaì âäü tin cáûy cuía caïc bäü pháûn, cå cáúu, chi tiút maïy gäöm
coï:
* Kiãøm tra âäü bãön caïp, xêch: Caïp, xêch duìng âãø treo taíi troüng, giæî tay cáön cuía cáön
truûc, laìm dáy neo, dáy giàòng . . . trong quaï trçnh sæí duûng caïp, xêch seî bë hæ moìn coï thãø bë âæït
gaîy nguy hiãøm nãn phaíi tiãún haình kiãøm tra tçnh traûng caïp, xêch vaì càn cæï theo quy phaûm hiãûn
haình âãø loaûi boí khi khäng coìn âaím baío tiãu chuáøn.
* Kiãøm tra thæí nghiãûm caïc bäü pháûn kãút cáúu: Táút caí caïc maïy moïc thiãút bë sau khi
làõp âàût, sæía chæîa låïn (âaûi tu) hay sau mäüt quaï trçnh laìm viãûc phaíi âæåüc kiãøm tra, thæí nghiãûm
theo quy âënh. Mäüt trong nhæîng phæång phaïp kiãøm tra laì thæí quaï taïi, thæåìng aïp duûng âäúi våïi
caïc thiãút bë náng haû, thiãút bë chëu aïp læûc vaì caïc loaûi âaï maìi. Tuyì theo yãu cáöu cuía thiãút bë maì
mäùi loaûi coï mäüt tiãu chuáøn thæí nghiãûm riãng, Chàóng haûn, tàng taíi troüng cuía cáön truûc, maïy cáøu
âãø kiãøm tra biãún daûng, tàng aïp læûc cuía bçnh chæïa khê âãø kiãøm tra âäü kên, tàng váûn täúc cuía âaï
maìi âãø kiãøm tra âäü bãön . . .
* Kiãøm tra cháút læåüng mäúi haìn: Coï thãø thæûc hiãûn bàòng nhæîng phæång phaïp nhæ:
1 - Kiãøm tra bãn ngoaìi bàòng màõt âãø phaït hiãûn khuyãún táût cuía mäúi haìn.
2 - Thæí cå tênh maïy haìn bàòng caïch cho chëu keïo, chëu uäún åí traûng thaïi nguäüi vaì
chëu læûc dáûp.
3 - Duìng phæång phaïp nghiãn cæïu âäö thë kim loaûi mäúi haìn gäöm kiãøm tra chäù
gaîy hoàûc chäù càõt vaì nghiãn cæïu cáúu taûo phán tæí vaì nguyãn tæí.




48
4 - Thæí nghiãûm bàòng caïch chiãúu âiãûn quang nhåì coï nguäön âiãøm cuía tia α cho
pheïp chiãúu lãn phim, nhæîng pháön riãng cuía mäúi haìn cuìng våïi nhæîng khuyãút táût dæåïi daûng läù
häøng, khe næït . . .
Hiãûn nay âãø kiãøm tra cháút læåüng mäúi haìn thæåìng duìng phäø biãún caïc loaûi maïy doì
khuyãút táû dæûa trãn nguyãn lyï caím æïng âiãûn tæì, trãn tênh cháút siãu ám vaì trãn caïc hiãûn tæåüng váût
lyï khaïc. Khi kiãøm tra bàòng maïy doì khuyãút táût siãu ám thç kim loaûi âem nghiãn cæïu âàût vaìo
giæîa maïy phaït ra nhæîng cháún âäüng siãu ám (ngáùu cæûc) vaì thiãút bë thu (hçnh 3 - 1) khi khäng coï


1
Hçnh 3-1: Nguyãn tàõc maïy doì khuyãút táût siãu ám
1. Ngáùu cæûc; 2. Váût nghiãn cæïu; 3. Khuyãút táût;
3
4. thiãút bë thu
2


khuyãút táût chán âäüng siãu ám seî âi qua suäút chiãöu 4

daìi kim loaûi vaì seî âæåüc phaït hiãûn ra båíi thiãút bë thu
åí läúi thoaït, coìn khi coï khuyãút táût åí trong kim loaûi
chán âäüng seî bë phaín laûi vaì thiãút bë thu seî khäng phaït hiãûn âæåüc chuïng.
* Kiãøm tra phanh haîm: Phanh laì mäüt cå cáúu ráút quan troüng âãø baío quaín an toaìn
khi váûn haình maïy, taïc duûng cuía noï laì duìng âãø ngæìng chuyãøn âäüng cuía mäüt cå cáúu, bäü pháûn
naìo âoï thay âäøi täúc âäü cuía noï. Phanh haîm phaíi täút, khi tênh toaïn, læûa choün hoàûc kiãøm tra
Mp
≥ Kp
phanh haîm phaíi baío âaím yãu cáöu sau: (3-1)
Mt
Trong âoï: - Mp - mämen do phanh sinh ra
- Mt - mämen åí truûc truyãön âäüng
- Kp - hãû säú an toaìn dæû træî cuía phanh; phuû thuäüc vaìo daûng truyãön âäüng
vaì chãú âäü laìm viãûc cuía maïy. Daûng truyãön âäüng thuí cäng láúy 1,5; daûng truyãön âäüng cå giåïi
theo chãú âäü laìm viãûc nheû laì 1,5 trung bçnh laì 1,75, nàûng laì 2,0 vaì ráút nàûng laì 2,5.
3.1.3.2. Baío âaím âäü äøn âënh cuía maïy:
Sæû äøn âënh cuía báút kyì loaûi thiãút bë maïy moïc thi cäng naìo âãöu laì âiãöu kiãûn cáön thiãút
âãø sæí duûng maïy an toaìn.
Âäü äøn âënh laì khaí nàng âaím baío sæû cán bàòng vaì chäúng láût cuía maïy. Mæïc âäü äøn
âënh cuía maïy âæåüc âàûc træng båíi hãû säú äøn âënh K; xaïc âënh bàòng tyí säú giæî mämen giæî vaì
Mg
mämen láût, tæïa laì: K= (3 - 2)
Ml
Trong âoï:
Mg- mämen giæî do caïc læûc chäúng láût sinh ra âäúi våïi âiãøm láût hoàûc âæåìng láût.
Ml- mämen láût do caïc læûc gáy láût sinh ra âäúi våïi âiãøm láût hoàûc âæåìng láût


49
Trong mäüt træåìng håüp trë säú cuía hãû säú äøn âënh âãöu phaíi låïn hån 1, coï nghéa khi mämen
giæî nhoí hån mämen láût (K Q Qcosθtgϕ + C (AC) thç maïi däúc häú âaìo bë suût låî. Do âoï sæû äøn âënh
cuía caïc maïi däúc häú âaìo khäng âæåüc gia cäú cuîng chií giæî âæåüc taûm thåìi cho âãún khi caïc tênh
cháút cå lyï cuía âáút thay âäøi do næåïc ngáöm hoàûc mæa luî laìm cho âáút áøm æåïc.
Chênh vç lyï do trãn âãø baío âaím an toaìn lao âäüng vaì caïc lyï do vãö màût kinh tãú cáön
phaíi thi cäng âaìo haìo, häú trong mäüt thåìi gian ngàõn vãö muìa khä. Tuy nhiãn trong thæûc tãú thåìi
gian thi cäng vaì täön taûi cuía nhiãöu haìo, häú thæåìng bë keïo daìi tåïi khi maïi däúc khäng coìn giæî
âæåüc äøn âënh næîa seî dáùn tåïi sutk låî khäúi âaìo gáy ra tai naûn.
Vç váûy, âãø loaûi træì caïc nguyãn nhán laìm suût låî âáút âaï trong quaï trçnh thi cäng âaìo
moïng, âaìo haìo, häú sáu, kãnh mæång thç khi thiãút kãú quy trçnh cäng nghãû hoàûc så âäö thi cäng
cáön phaíi xeït caïc yãúu täú sau âáy:
- Âàûc træng cuû thãø cuía âáút (tênh cháút cå lyï, thaình pháön haût . . .)
- Âäü sáu, chiãöu räüng cuía khäúi âaìo vaì thåìi haûn thi cäng.
- Sæû dao âäüng cuía mæûc næåïc ngáöm vaì sæû thay âäøi nhiãût âäü cuía âáút trong suäút
thåìi kyì thi cäng khäúi âaìo.
- Hãû thäúng âæåìng ngáöm coï sàôn vaì vë trê phán bäø cuía chuïng.


73
- Âiãöu kiãûn thi cäng (cå giåïi, thuí cäng . . .)
Trong quy trçnh cäng nghe vaì så âäö thi cäng âáút cáön phaíi chè roî phæång phaïp thi
cäng vaì biãûn phaïp ngàn ngæìa tuût låî, baío âaím sæû äøn âënh cuía khäúi âaìo vaì an toaìn thi cäng.


4.2. Caïc biãûn phaïp âãö phoìng tai naûn khi thi cäng âaìo âáút âaï:
Âãø âãö phoìng cháún thæång, ngàn ngæûa tai naûn khi khai thaïc âáút âaï, âaìo caïc häú sáu, âæåìng
haìo, kãnh mæång coï thãø duûng caïc biãûn phaïp an toaìn sau âáy.
4.2.1. Âaím baío äøn âënh cuía häú âaìo:
4.2.1.1. Âaìo haìo, häú våïi thaình thàóng âæïng:
Khi âaìo häú moïng âæåìng haìo khäng coï maïi däúc cáön phaíi cáön phaíi xaïc âënh âãún mäüt
âäü sáu trong âiãöu kiãûn âaî cho coï thãø âaìo våïi thaình thàòng âæïng khäng gia cäú. Xaïc âënh däü sáu
âaìo tåïi haûn coï thãø dæûa vaìo quy phaûm hoàûc tênh theo cäng thæïc.
- Càn cæï theo quy phaûm: Âäúi våïi âáút coï âäü áøm tæû nhiãn, kãút cáúu khäng bë phaï hoaûi
vaì khi khäng coï næåïc ngáöm chè cho pheïp âaìo thàóng âæïng maì khäng cáön gia cäú våïi chiãöu sáu
haûn chãú do quy phaûm quy âënh nhæ sau:
* Âáút caït vaì soíi - khäng quaï 1 m
* Âáút aï caït - khäng quaï 1,25m
* Âáút aï seït vaì seït - khäng quaï 1,5m
* Âáút cæïng (duìng xaì beng cuäúc chim) - khäng quaï 2 m
- Tênh theo cäng thæïc: Chiãöu sáu âaìo tåïi haûn Hth coï thãø caïc âënh theo mäüt säú cäng thæïc
trong caïc taìi liãûu cå hoüc âáút.
* Cäng thæïc Xäkhäläúp -ski:
2 cos ϕ
Hth= ;m (4 - 3)
γ (1 − sin ϕ)
C - læûc dênh cuía âáút; táún/m2
Trong âoï:
γ - dung troüng cuía âáút; táún /m3
ϕ - goïc ma saït trong cuía âáút; âäü
Khi xaïc âënh âäü sáu tåïi haûn cuía häú moïng hoàûc âæåìng haìo våïi thaình thàóng âæïng nãn
âæa vaìo hãû säú dæû træî låïn hån 1. Thäng thæåìng hãû säú naìy láúy bàòng 1,25; luïc naìy coï âäü sáu âaìo
cæûc haûn Hch:
H
Hch= th (4 - 4)
1,25
* Cäng thæïc Træ-tä vêc:
4C
Hch= ;m (4 - 5)
γ
Trong âoï: C, α - nhæ trãn
M - hãû säú äøn âënh (hãû säú an toaìn); láúy m = 1,5 ∼ 3,0
Khi âoaì haìo, häú sáu hån âäü sáu Hch thç phaíi gia cäú thaình haìo, häú hoàûc âaìo thaình âæïng
âáût cáúp.



74
4.2.1.2. Âaìo haìo, häú coï maïi däúc:
Maïi däúc coï thãø láúy theo quy phaûm hoàûc tênh theo cäng thæïc.
- Khi âaìo haìo, häú coï maïi däúc våïi âáút coï âäü áøm tæû nhiãn, khäng coï næåïc ngáöm,
chiãöu sáu khäng quaï 5m thç goïc maïi däúc thaình haìo, häú coï thãø láúy theo quy phaûm (baíng 4 - 1)
Baíng 4 -1: Goïc maïi däúc cuía khäúi âaìo tæång æïng theo loaûi âáút vaì traûng thaïi âáút
Traûng thaïi âáút
Loaûi âáút Êt áøm Áøm Æåït
A B A B A B
- Soíi, âaï dàm 40 1:1,20 40 1:1,20 35 1:1,45
- Caït haût to 30 1:1,75 32 1:1,60 25 1:2,15
- Caït haût trung bçnh 28 1:1,90 35 1:1,45 25 1:2,15
- Caït haût nhoí 25 1:2,15 30 1:2,75 20 1:2,77
- Seït pha 50 1:0,84 40 1:1,20 30 1:1,75
- Âáút hæîu cå 40 1:1,20 35 1:1,45 25 1:2,15
- Âáút muûc khäng coï rãø cáy 40 1:1,20 25 1:2,15 15 1:3,75
Chuï thêch: A - goïc giæîa maïi däúc vaì âæåìng nàòm ngang; âäü
B - tyí säú giæîa chiãöu cao cuía maïi däúc vaì hçnh chiãúu trãn màût phàóng
- Khi âaìo sáu hån 5m thç cáön phaíi tênh toaïn âãø xaïc âënh goïc maïi däúc. Tênh goïc maïi
däúc åí nhæîng häú, haìo sáu, åí moí khai thaïc âaï coï thãø tiãún haình theo phæång phaïp cuía N.N.
Maïtsläúp våïi hai giaí thiãút sau:
1 - Goïc maïi däúc äøn âënh âäúi våïi báút kyì loaûi âáút naìo laì goïc chäúng træåüt Ψt cuía noï.
2 - ÆÏng suáút cæûc haûn åí trong chiãöu daìy låïp âáút âæåüc xaïc âënh bàòng âàóng thæïc båíi
hai æïng suáút chênh do troüng læåüng cuía cäüt âáút coï chiãöu cao bàòng khoaíng caïch tæì mäúc âang xeït
(âiãøm chëu taíi) âãún màût âáút nàòm ngang.
C
Hãû säú chäúng træåüt Ft thãø hiãûn bàòng âàóng thæïc: Ft= tgϕ + (4 - 6)
Ptn
Trong âoï: ϕ - goïc ma saït trong cuía âáút
C - læûc dênh cuía âáút; T/m2
Ptn- taíi troüng tæû nhiãn (aïp læûc thàóng âàõng) åí chiãöu sáu H; Ptn = H; T/m2 (åí âáy α
laì dung troüng cuía âáút; t/m2 vaì H laì chiãöu cao cäüt âáút; m).
Âaûi læåüng Ft xaïc âënh tang cuía goïc chäúng træåüt cuía âáút khi hãû säú an toaìn äøn âënh
n = 1; tæïc laì tgΨt = Ft ; do âoï goïc maïi däúc α âæåüc xaïc âënh theo hãû säú an toaìn äøn âënh n bàòng
tgψ t
tgα =
âàóng thæïc: (4 - 7)
n
Hãû säú an toaìn äøn âënh n âæåüc læûa choün xuáút phaït tæì thåìi haûn täön taûi cuía khäúi âaìo
hoàûc moí khai thaïc. Nãúu thåìi haûn âoï trãn 10 nàm thç láúy n = 1,5 ∼ 1,8, khi âoï sæû äøn âënh cuía
maïi däúc seî âæåüc âaím baío ngáy caí luïc chëu taïc duûng cuía mæa luî.
- Phoìng ngæìa maïi däúc suût låî: khi khai thaïc âáút âaï vaì âaìo haìo, häú sáu 20 ∼ 30m âiãöu
nguy hiãøm âàûc biãût âäúi våïi cäng nhán laì suût låî, træåüt vaì xä âäù nuïi däúc, coï thãø laìm láúp pháön häú

75
åí phêa dæåïi cuìng våïi maïy moïc, thiãút bë vaì ngæåìi laìm viãûc. Hiãûn tæåüng træåüt âáút thæåìng xaíy ra
nhiãöu vãö mæa luî. Âãø phoìng ngæìa træåüt âáút vaì suût låî khi âaìo coï thãø thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp sau:
* Gia cäú goïc maïi däúc bàòng caïch âoïng coüc bäú trê theo hçnh baìn cåì
* Laìm tæåìng chàõn bàòng loaûi âaï ràõn vaì væîa baío âaím âäü bãön chëu læûc
* Giaím doïc maïi däúc bàòng caïch chia goïc maïi däúc ra nhiãöu báûc cápaï hoàûc chia
báûc cáúp låïn thaình báûc cáúp nhoí vaì coï båì thãöm trung gian.
4.2.1.3. Haìo, häú âaìo theo giáût cáúp:
Âäúi våïi haìo, häú räüng, chiãöu sáu låïn (trong thi cäng thuyí låüi, trong khai thaïc âáút âaï)
khi thi cäng thæåìng tiãún haình âáöo giáût cáúp thaình thàóng âæïng hoàûc giáût cáúp maïi däúc.
- Chiãöu cao mäùi âåüt giáût cáúp thaình âæïng khäng âæåüc væåüt quaï chiãöu cao cho pheïp
theo quy âënh an toaìn åí træåìng håüp âaìo våïi thaình thàóng âæïng (muûc 4.2.1.1.)
- Khi giáût cáúp âãø thao maïi däúc thç goïc maïi däúc åí mäùi däúc phaíi tuán theo âiãöu kiãûn
âaím baío äøn âënh (muûc 4.2.1.2.).
- Giæîa caïc âåüt giáût cáúp coï chæìa laûi cå trung gian (båì triãöu thãöm). Càn cæï vaìo chiãöu
räüng cáön thiãút khi thi cäng maì chia ra cå âãø laìm viãûc, cå âãø váûn chuyãøn vaì cå baío vãû.
* Cå âãø laìm viãûc vaì cå âãø váûn chuyãøn âáút âæåüc xaïc âënh xuáút phaït tæì âiãöu kiãûn kyî
thuáût âaìo, cáön coï nãön äøn âënh vaì coï âuí âäü räüng âãø hoaìn thaình caïc thao taïc laìm viãûc mäüt caïch
bçnh thæåìng. Chiãöu räüng cå âãø váûn chuyãøn âáút láúy nhæ sau:

- Khi váûn chuyãøn thuí cäng láúy räüng a
H
α1
3∼3,5m.
- Khi váûn chuyãøn bàòng xe xuïc váût keïo láúy a
H
α2
5m
- Khi váûn chuyãøn bàòng cå giåïi láúy räüng 7m

H
α3


Hçnh 4-2. Båì thãöm trung gian
giæîa caïc âåüt giáût cáúp maïi däúc.

* Nãúu træåìng håüp khäng coï yãu cáöu laìm viãûc vaì váûn chuyãøn thç trãn mäùi âåüt giáût
cáúp phaíi âãø laûi cå baío vãû (hçnh 4 - 2): khi tuán theo däúc tæû nhiãn cuïa âáút, chiãöu räüng cå coï thãø
xaïc âënh theo âiãöu kiãûn:
a ≥ 0,1H (4 - 8)
Trong âoï: a - chiãöu räüng cuía cå trung gian; m
H - Chiãöu cao cuía giáût cáúp; m
Theo kinh nghiãûm thæïc tãú åí caïc moí âaï sáu cæï 20 ∼ 30m laûi dãø chæìa cå trung gian
coï âäü räüng 6m.




76
4.2.1.4. Bäú trê tuyãún váûn chuyãøn trãn meïp khäúi âaìo:
Thi cäng cäng taïc âáút trãn cäng træåìng l




Truûc tuyãún váûn chuyãøn
vaì khai thaïc moí coï liãn quan âãún viãûc sæí duûng maïy
ma
ïi d
moïc vaì cäng cuû váûn chuyãøn cuîng nhæ viãûc bäú trê




ma
l1 äúc
tæ û




ïi dä
nh
âuïng âàõn âæåìng váûn chuyãøn åí gáön häú âaìo ngoaìi




H
iãn




úc â
α




aìo
phaûm vi suûp âäù cuía khäúi âáút làng truû (hçnh 4 - 3) âãø
ϕ
baío âaím khäng gáy cháún âäüng laìm suût låî thaình häú
âaìo.
Hçnh 4 - 3. Så âäö tênh toaïn khoaíng
Khoaíng caïch l tæì meïp khäúi âaìo âãún tuyãún
caïch tæì meïp maïi âaìo âãún truûc
váûn chuyãøn coï thãø xaïc âënh theo cäng thæïc:
tuyãún váûn chuyãøn
⎡1 ⎤
1

l = l1 + H ⎢ ⎥; m (4 - 9)
⎣ tgϕ tg (ϕ + α ) ⎦
Trong âoï: l1 = khoaíng caïch tæì tuyãún váûn chuyãøn âãún chäù giao nhau våïi âæåìng
âæåüc taûo båíi maïi däúc tæû nhiãn cuía âáút; m
H - chiãöu sáu häú âaìo; m
ϕ - goïc maïi däúc tæû nhiãn cuía âáút; âäü.
α - goïc keûp giæîa maïi däúc âaìo thæûc tãú vaì maïi däúc tæû nhiãn; âäü
4.2.2. Mäüt säú quy âënh vãö biãûn phaïp an toaìn khi thi cäng âaìo haìo, häú sáu:
4.2.2.1. Biãûn phaïp ngàn ngæìa âáút âaï làn råi:
- Nãúu trãn thaình haìo, häú khi âaìo ngáùu nhiãn xuáút hiãûn caïc uû âáút âáú träöi ra thç phaíi
âçnh chè cäng viãûc åí dæåïi vaì phaï âi tæì phêa trãn sau khi âaî chuyãøn ngæåìi vaì maïy moïc ra nåi an
toaìn.
- Âáút âaï âaìo lãn phaíi âäø xaî caïch meï haìo, häú êt nháút 0,5m. Chæìa båì baío vãû âãø ngàn
giæî âáút âaï làn tæì phêa trãn xuäúng. Âãø baío âaím täút hån, åí meïp båì cáön âoïng caïc táúm vaïn thaình
baío vãû cao 15cm.
- Khi âaìo âáút bàòng thuí cäng tuyãût âäúi khäng âaìo theo kiãøu haîm ãúch. Nãúu âaìo âáút
bàòng maïy âaìo gáöu, phaíi âaìo theo goïc âäü quy âënh cuía thiãút lãú khoang âaìo.
- Trong quaï trçnh âáöo haìo, häú, ngæåìi âaìo phaíi thæåìng xuyãn xem xeït vaïch âaï vaì
maûch âáút phêa trãn, nãúu tháúy coï keí næït hoàûc hiãûn tæåüng suût låî âe doaû thç phaíi ngæìng thi cäng
ngay. Caïn bäü kyî thuáût phaíi tiãún haình nghiãn cæïu âãø âãö ra biãûn phaïp giaíi quyãút thêch håüp vaì
këp thåìi. Âàûc biãût sau mäùi tráûn mæa phaíi kiãøm tra vaïch âaìo træåïc khi âãø cäng nhán xuäúng häú
daìo tiãúp.
- Khäng âæåüc bäú trê ngæåìi væìa laìm viãûc dæåïi häú, væìa laìm viãûc trãn häú åí cuìng mäüt
vë trê.
4.2.2.2. Biãûn phaïp ngàn ngæìa træåüt ngaî:
- Cäng nhán lãn xuäúng haìo, häú sáu phaíi coï thang chàõc chàõn, cám leo treìo lãn
xuäúng theo caïc vàng chäúng.
- Cäng nhán phaíi âeo dáy an toaìn vaì dáy phaíi buäüc vaìo chäù tháût chàõc chàõn trong
træåìng håüp:

77
* Khi laìm viãûc trãn maïi däúc coï chiãöu cao hån 3m vaì âäü däúc hån 450
* Khi bãö màût maïi däúc trån træåüt, áøm æåït vaì âäü däúc hån 300
- Häú âaìo åí trãn âæåìng âi laûi phaíi coï raìo chàõn, ban âãm phaíi coï âeìn baïo hiãûu nguy
hiãøm.
- Tuyãût âäúi cáúm âæïng ngäöi trãn meïp hoàûc saït dæåïi chán thaình haìo, häú coï vaïch
thàóng âæïng âang âaìo dåî âãø nghè giaíi lao hoàûc chåì âåüi cäng viãûc. Træåìng håüp dæåïi chán thaình
haìo, häú coï khoaíng âáút räüng thç coï thãø âæïng hoàûc ngäöi caïch chán thaình haìo, häú mäüt khoaíng
caïch låïn hån chiãöu cao thaình haìo, häú tæì 1,0m tråí lãn.
- Âãø âi qua haìo, häú phaíi bàõt cáöu nhoí, cáöu phaíi coï tay vën chàõc chàõn cao 1,0m. Ban
âãm coï âeìn thàõp saïng åí khu væûc cáöu.
4.2.2.3. Biãûn phaïp âãö phoìng nhiãùm âäüc:
- Træåïc khi cäng nhán xuäúng laìm viãûc åí caïc häú sáu, giãúng khoan, âåìng háöm phaíi
kiãøm tra khäng khê bàòng âeìn thåü moí. Nãúu coï khê âäüc phaíi laìm thoaït âi bàòng båm khäng khê
neïn. Thæåìng gàûp khê CO2 thç âeìn láûp loeì vaì tàõc, nãúu coï khê chaïy nhæ mãtan (CH4) thç âeìn seî
chaïy saïng. Cuîng coï thãø thaí xuïc váût xuäúng xem, nãúu xuïc váût bçnh thæåìng thç khäng coï khê âäüc.
- Khi âaìo sáu xuäúng loìng âáút, phaït hiãûn coï håi hoàûc khoïi khoï ngæíi thç phaíi ngæìng
ngáy cäng viãûc, cäng nhán taín ra xaî âãø traïnh nhiãùm khê âäüc, phaíi tçm nguyãn nhán vaì aïp duûng
caïc phæång phaïp triãût nguäön phaït sinh, giaíi toaí khê âäüc bàòng maïy neïn khäng khê, quaût... Chè
khi naìo xæí lyï xong, âaím baío khäng coìn khê âäüc hoàûc näöng âäü khê âäüc ráút nhoí khäng nguy
hiãøm âãún sæïc khoeí thç måïi cho tiãúp tuûc thi cäng.
- Khi âaìo âáút åí trong háöm, dæåïi häú moïng coï caïc loaûi äúng dáùn håi xàng dáöu hoàûc coï
thãø coï khê âäüc, khê mãtan dãù chaïy, dãù näø thç khäng âæåüc duìng âeìn âäút dáöu thæåìng âãø soi roüi,
khäng âæåüc duìng læía vaì huït thuäúc.
- Nãúu cáön phaíi laìm viãûc dæåïi häú, giãúng khoan, âæåìng háöm coï håi khê âäüc cäng
nhán phaíi âæåüc trang bë màût naû phoìng âäüc, bçnh thåí vaì phaíi coï ngæåìi åí trãn theo doîi, häù tråü.
4.2.3. Phoìng ngæìa cháún thæång khi näø mçn:
Khi khai thaïc âaï, thi cäng âáöo âáút cæïng, âaìo khäúi ngáöm thæåìng phaíi cho näø mçn âãø
laìm tåi, phaï sáûp hoàûc vàng âáút âáú âi xa, do âoï dãù gáy ra tai naûn.
4.2.3.1. Nhæîng quy âënh baío âaím an toaìn khi näø mçn:
- Træåïc khi näø mçn cáön thiãút tiãún haình mäüt säú cäng viãûc nhæ:
* Moüi ngæåìi trãn cäng træåìng phaíi tåìi khoíi khu væûc nguy hiãøm, traïnh âáút âaï
vàng laìm saït thæång. Thiãút bë, xe maïy cáön phaíi chuyãøn âi hoàûc che âáûy chu âaïo.
* Nhaì åí, phoìng laìm viãûc trong phaûm vi aính hæåíng cuía song xung kêch âãöu phaíi
måí cæía; caïc cäng trçnh chëu taïc duûng âëa cháún khi näø mçn cuîng phaíi âæåüc gia cäú.
* Xung quanh vuìng nguy hiãøm phaíi raìo ngàn cho ngæåìi caính giåïi, coìn laûi táút
caí caïc ngaî âæåìng vaì läúi âi âãún chäù näø phaíi coï biãøn baïo âãö phoìng.
- Khi näø mçn phaíi sæí duûng loaûi thuäúc naìo êt nguy hiãøm nháút vaì kinh tãú nháút âaî âæåüc
cå quan nhaì næåïc coï tháøm quyãön cho pheïp duìng âäúi våïi mäùi cäng viãûc. Træåìng håüp phaíi dæû
træî thuäúc quaï mäüt ngaìy âãm thç phaíi baío âaím thuäúc näø åí kho chuyãn duìng, âæåüc sæû âäöng yï
cuía cå quan cäng an âëa phæång nhàòm haûn chãú læåüng thuäúc vaì baío âaím an toaìn.

78
- Kho thuäúc näø cáön phaíi:
* Bäú trê xa nåi ngæåìi åí, khu væûc saín xuáút vaì caïc cäng trçnh quan troüng nhæng
tiãûn låüi vãö giao thäng vaì coï raìo baío vãû xung quanh caïch kho êt nháút 40m.
* Âaím baío nhiãût âäü trong kho khäng quaï 300C. Nãúu coï âiãöu kiãûn thç laìm nhaì
kho chçm xuäúng âáút hoàûc âàõp âáút bao quanh. Kho cáön thiãút coï thiãút bë chäúng seït.
* Trong kho phaíi coï saìn âãø phoìng áøm, saìn cao êt nháút 30cm, saìn laìm bàòng
gaûch, bã täng hoàûc gäù; yãu cáöu bàòng phàóng vaì kên. Khäng duìng väi âãø huït áøm trong kho, nháút
laì väi cuûc.
- Nãúu thi cäng näø mçn vaìo luïc täúi tråìi thç chäù laìm viãûc phaíi âæåüc chiãúu saïng âáöy âuí
vaì phaíi tàng cæåìng baío vãû vuìng nguy hiãøm.
- Cäng nhán thi cäng åí hiãûn træåìng khäng âæåüc cho thuäúc näø vaì kêp näø vaìo trong
tuïi quáön aïo. Nãúu cáön mang caí thuäúc vaì kêp thç phaíi âãø vaìo tæìng tuïi riãng vaì khäng dæåüc mang
nhiãöu, nháút laì nhæîng nåi âi laûi khoï khàn. Nháûn xong váût liãûu näø phaíi âi thàóng âãún nåi näø phaï,
khäng dæìng laûi doüc âæåìng, khäng baìn giao cho ngæåìi khäng coï traïch nhiãûm.
- Træåìng håüp näø mçn bàòng dáy chaïy cháûm maì cäng nhán khäng chaûy ra âæåüc vuìng
an toaìn këp thåìi thç phaíi duìng phæång phaïp gáy näø bàòng âiãûn âiãöu khiãøn tæì xa hoàûc cho näø
bàòng dáy dáùn näø.
- Sau khi näø phaï phaíi quan saït vuìng näø, kiãøm tra phaït hiãûn tháúy mçn cám hoàûc nghi
ngåì coï mçn soït phaíi âaïnh dáúu, càõm biãøn baïo khäng cho ngæåìi vaìo vaì tçm caïch xæí lyï. Trong
moüi træåìng håüp khäng nãn ruït dáy âãø láúy kêp näø tæì trong läù mçn ra, cáúm âuûc hay khoan tiãúp
vaìo läù mçn bë phuût màûc duì chæa biãút läù coï coìn thuäúc hay khäng. Phaíi âåüi sau 30 phuït cho läù
mçn hãút noïng måïi naûp thuäúc âãø näø laûi.
4.2.3.2. Xaïc âënh khoaíng caïch an toaìn:
Khoaíng caïch an toaìn laì khoaíng caïch tênh tæì chäù näø maì ngoaìi phaûm vi âoï soïng xung
kêch trong khäng khê, âëa cháún vaì âáút âaï vàng khäng coìn khaí nàng gáy taïc haûi, nguy hiãøm cho
con ngæåìi vaì caïc cäng trçnh trãn màût âáút.
- Khoaíng caïch an toaìn do âëa cháún Rc âäúi våïi nhaì cæía cäng trçnh âæåüc tênh theo
RC= KC α3 Q ; m
cäng thæïc: (4 - 10)
trong âoï:
Kc - hãû säú phuû thuäüc vaìo tênh cháút cuía âáút åí nãön moïng cäng trçnh cáön baío vãû.
α - hãû säú phuû thuäüc vaìo chè säú taïc duûng näø phaï n, âäúi våïi näø phaï ngáöm:
* khi n ≤ 0,5 láúy α = 1,2 * khi n = 1 láúy α = 1,0
* khi n = 2 láúy α = 0,8 * khi n = 3 láúy α = 0,7
Khi näø åí trãn màût âáút taïc duûng cháún âäüng khäng âaïng kãø.
Q - troüng læåüng cuía khäúi thuäúc näø; kg
- Khoaíng caïch an toaìn theo taïc duûng song xung kêch trong khäng khê Rs xaïc âënh
Rs= Ks Q ; m
theo cäng thæïc: (4 - 11)
Trong âoï: Khaïch saûn - hãû säú phuû thuäüc vaìo âiãöu kiãûn vaì âàûc tênh cäng phaï cuía
quaí mçn, mæïc âäü hæ haûi cuía cäng trçnh.
Vuìng an toaìn theo taïc duûng soïng xung kêch khäng khê âäúi våïi con ngæåìi våïi baïn
kênh Rsmin coï thãø tênh theo cäng thæïc:

79
Rsmin= 15 Q ; m (4 - 12)

- Khoaíng caïch an toaìn cuía nhæîng hoìn âáút âaï vàng xa caï biãût coï thãø tênh nhæ sau:
* Træåìng håüp vàng theo âæåìng caín ngàõn nháút:
L1 = 60n2WK; m (4 - 13a)
* Træåìng håüp vàng theo caïc phæång khaïc:
L2 = 40n2WK; m (4 - 13b)
Trong âoï: L1, L2 khoaíng caïch vàn xa cuía nhæîng hoìn âaï caï biãût theo phæång âæåìng
caín ngàn nháút vaì theo caïc phæång phaïp; m
n - chè säú taïc duûng näø phaï cuía khäúi thuäúc näø låïn nháút
W - âæåìng caín ngàõn nháút cuía khäúi thuäúc näø låïn nháút; m
K - hãû säú an toaìn, thæåìng duìng 1,5 ∼ 2,0
Theo cäng thæïc (4 - 13a) vaì (4 - 13b) tênh toaïn cæû lyï âãø phoìng traïnh nhæng kãút quaí
khäng âæåüc nhoí hån caïc trë säú sau:
1 - Âäúi våïi näø mçn äúp laì 380m
2 - Âäúi våïi näø mçn läù sáu, näø mçn háöm, näø mçn báöu laì 200m
3 - Phaï âaï quaï cåî laì 400m
4.3. Tênh toaïn hãû gia cäú tæåìng haìo, häú âaìo thàóng âæïng:
Khi âoaì haìo, häú våïi thaình thàóng âæïng sau hån chiãöu sáu tåïi haûn (hoàûc chiãöu sáu cæûc haûn)
thç phaíi chäúng âåî vaïch âáút häú âaìo bàòng hãû thäúng gai cäú (van laït ngang, van laït âæïng, vaïn cæì
gäù hoàûc theïp) vaì phaíi tiãún haình tênh toaïn cho træåìng håüp gia cäú âån giaín cuía hãû thäúng chäúng
âåî caïch âáút bàòng van laït ngang.
4.3.1. Xaïc âënh så âäö tênh toaïn:
4.3.1.1. Caïc bäü pháûn cuía hãû thäúng chäúng âåî vàòng van laït ngang: (hçnh 4 - 4) chuí yãúu
gäöm coï: a) b) B
2
4
* Caïc coüc âæïng âãø giæî caïc
táúm vaïn laït ngang riãng leî hoàûc gheïp lëa 2
1 1
1
5
thaình maính låïn træûc tiãúp chëu aïp læûc âáút.
H




H

3
* Caïc coüc âæïng âãø giæî caïc ϕ

táúm vaïn laït ngang theo màût phàóng âæïng
* Vàng chäúng ngang
(hçnh 4-4a) hoàûc chäúng xiãn âãø giæî Hçnh 4 - 4. Gia cäú thaình häú âæïng bàòng vaïn laït ngang
a) Âäúi våïi häú âaìo heûp; b) Âäúi våïi häú âaìo räüng
coüc âæïng. Khi nhæîng vàng chäúng
ngang gáy tråí ngaûi cho caïc cäng
viãûc khaïc (âäø bãtäng moïng, âàût âæåìng äúng . . .) hoàûc häú âaìo quaï räüng thç coï thãø thay thãú caïc
vàng chäúng ngang bàòng caïch giàòng caïc âáöu coüc âæïng våïi coüc neïo åí trãn båì häú âaìo (hçnh 4 -
4b).




80
4.3.1.2. Så âäö tênh toaïn:
Táúm vaïn laït ngang xem nhæ mäüt dáöm âån giaín hoàûc liãn tuûc tuyì theo säú læåüng coüc
âæïng. Coüc coi laì dáöm liãn tuûc (hçnh 4 - 5) hoàûc dáöm âån giaín (hçnh 4 - 4) hay dáöm cäng xon
thanh vàng chäúng ngang chëu neïn, thanh giàng âáöu coüc âæïng chëu keïo (hçnh 4 - 4b).
A q
Hçnh 4-5. Så âäö tênh toaïn caïc




h
bäü pháûn cuía hãû gia cäú thaình âæïng
häö âaìo bàòng vaïn laït ngang.




H
a
Hãû thäúng gia cäú âæåüc tênh våïi
σcâ l
aïp læûc chuí âäüng cuía âáút vaì caïc taíi troüng A
phuû thãm taïc duûng lãn khäúi làng truû suûp
âäø.
- Trë säú aïp læûc chuí däüng låïn nháút σcâ taûi chiãöu sáu H caíu häú âaìo xaïc âënh theo cäng
thæïc cå hoüc nhæ sau:
ϕ
* Trong âáút khäng dênh: σcâ = γHtg2(450- ); T/m2(4 - 14a)
2
Trong âoï: H - chiãöu sáu haìo, häú âaìo; m
α - dung troüng cuía âáút; t/m3
γ - goïc ma saït trong cuía âáút (goïc maïi däúc tæû nhiãn); âäü
C - læûc dênh cuía âáút: T/m2
Trë säú trung bçnh cuía læûc dênh C âäúi våïi mäüt säú loaûi âáút láúy nhæ sau:
Caït: C = 0,2 T/m2 Âáút aï caït: C = 1,5 T/m2 Âáút aï seït: C = 50T/m2
Âáút seït: C = 8,2 T/m2 Âáút coï láùn thæûc váût: C = 0,5 T/m2
- Taíi troüng phuû thãm trãn màût âáút âæåüc tênh toaïn bàòng caïch cho taíi troüng phuû phán
bäú âãöu lãn khäúi làng truû âáút suûp âäø våïi dung troüng α cuía âáút leìn chàût (tahy taíi troüng phuû thãm
bàòng låïp âáút coï chiãöu cao laì h trãn màût âáút cuía khäúi làng truû suûp âäø våïi taíi troüng phán bäú q).
γ
Nhæ váûy chiãöu cao thu âæåüc cuía taíi troüng phuû laì: h= âæa thãm vaìo chiãöu sáu häú âaìo (H + h)
q
âãø xaïc âënh trë säú aïp læûc chuí âäüng cuía âáút. Læûc naìy caïc cäng thæïc (4 - 14a) vaì (4 - 14b) seî laì:
ϕ
* Âäúi våïi âáút khäng dênh: δcâ= γ(H+ h)tg2(450- ) (4 - 15a)
2
* Âäúi våïi âáút dênh:
ϕ ϕ
δcâ= γ(H + h)tg2(450- ) - 2Ctg(450- ) (4 - 15b)
2 2
4.3.2. Näüi dung tênh toaïn:
Viãûc tênh toaïn âaím baío âäü bãön vaì äøn âënh cuía hãû thäúng chäúng âåî dæûa vaìo kiãún thæïc coï
troüng taíi liãûu cå hoüc kãút cáúu hoàûc kãút cáúu gåî.




81
4.3.2.1. Xaïc âënh khoaíng caïch l giæîa caïc coüc âæïng:
- Khi säú coüc âæïng låïn hån 2 trãn chiãöu daìi lien tuûc cuía táúm vaïn laït ngang (vaïn doüc
tæåìng) våïi caïc gäúc tæûa laì coüc thç táúm vaïn doüc âæåüc coi nhæ dáöm liãn tuûc, mämen uäún cæûc âaûi
ql 2
Mmen xaïc âënh theo cäng thæïc: Mmax=
2
Âäúi våïi nhæîng táúm vaïn laït ngang âaî choün, mämen chäúng uäún W seî laì:
bh 2
W= . Theo âiãöu kiãûn sæïc bãön seî coï:
6
bh 2 qh 2
δ
=
W= max ; tæïc laì: (4 - 16)
[δ ] 6 12[δ]

Trong âoï: b - chiãuì räüng cuía táúm vaïn laït ngang (vaïn doüc tæåìng); m
h - chiãöu daìy cuía táúm vaïn laïc ngang; cm
q - taíi troüng theo chiãöu daìi cho 1cm vaïn doüc khi chiãöu räüng cuía noï laì b;
tênh theo: q = σcâ. B; kG/cm.
Tæì cäng thæïc (4 - 16) coï thãø xaïc âënh âæåüc khoaíng caïch l giæîa caïc coüc âæïng laì:
Cäng thæïc:
2[δ].0,75 1,5[δ]
=h
l= h (4 - 17)
δ cd δ cd
- Khi säú coüc âæïng bàòng hai trãn chiãöu daìi liãn tuûc cuía vaïn doüc thç vaïn doüc âæåüc
ql 2
xem nhæ dáöm âån giaín âàût trãn hai gäúc tæûa laì coüc, mämen uäún luïc naìy seî laì: Mmax =
8
Nhæ váûy âäúi våïi træåìng håüp naìy thç âiãöu kiãûn sæïc bãön cuía táúm vaïn laït ngang laì:
bh 2 ql 2
= (4 - 18)
8[δ]
6
Tæì âoï xaïc âënh khoaíng caïch l giæîa hai coüc âæïng laì:
4[δ].0,75 [ δ]
=h
l= h (4-19)
3δ cd δ cd
Trong âoï: [σ]- æïng suáút cho pheïp cuía goî, phaíi nhán våïi hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc
0,75; kG/cm2.
4.3.2.2. Tênh vaïn laït ngang:
Tæì cäng thæïc (4 - 16) âäúi våïi vaïn doüc laì dáöm liãn tuûc hoàûc cäng thæïc (4 - 18) âäúi
våïi vaïn doüc laì dáöm âån giaín coï thãø dãù daìng xaïc âënh âäü daìy h cáön thiãút cuía van laït ngang khi
biãút træåïc chiãöu räüng b cuía táúm vaïn.
4.3.2.3. Tênh coüc âæïng:
Tuyì theo caïch chäúng âåî coüc âæïng maì sæû laìm viãûc chëu læûc cuía noï seî khaïc nhau.
* Nãúu coüc âæïng âæåüc chäúng giæî nåíi caïc vàng chäúng ngang (hçnh 4 - 5), coï thãø
coi coüc laìm viãûc nhæ dáöm liãn tuûc.


82
* Nãúu chán coüc âæåüc âoïng sáu xuäúng âáút, âáöu coüc âãø tæû do khäng coï vàng
chäúng ngang hoàûc neo giàòng âáöu coüc, coï thãø coi coüc laìm viãûc nhæ dáöm cäng xon mäüt âáöu
ngàn.
* Nãúu chè dæåïi chán coüc vaì trãn âáöu coüc coï vàng chäúng ngang, coï thãø xem coüc
laìm viãûc nhæ dáöm tyì lãn hai gäúi tæûa (hçnh 4 - 4a).
Caïch tênh toaïn cho 3 træåìng håüp trãn tæång tæû nhæ nhau; åí âáy chè xeït cuû thãø cho
træåìng håüp thæï hai (hçnh 4 - 6).
Coüc caï chán ngáöm trong âáút thç mämen cæûc âaûi cuía
noï khi bë uäún laì:




H
P.H
M max = (4 − 20)
; T .m
3
σcâ
Trong âoï: H - chiãöu cao caíu màût âæïng kãø tæì màût
âaïy häö âaìo; m
P - aïp læûc âáút lãn coüc âæïng; P = Ql; táún Hçnh 4-6. Så âäö tênh toaïn
Åí âáy: Q - aïp læûc chuí âäüng toaìn pháön (âáút khäng dênh) trãn khi âáöu coüc âãø tæû do,
1m chiãöu räüng cuía tæåìng vaïn gia cäú coï chiãuì cao H, âæåüc chán coüc chän trong âáút.
tênh theo cäng thæïc:
ϕ
1
Q = γ .H 2 tg 2 (45 o − ) ; T / m (4 − 21)
2 2
l - khoaíng caïch giæîa caïc coüc âæïng; m
Mämen chäúng uäún cuía coüc âæïng laì:
M max
W= (4 − 22)
; cm 2
Ru
Trong âoï: Ru - cæåìng âäü chëu uäún cuía gäù laìm coüc âæïng; kG/cm2
Tuyì theo tiãút diãûn coüc læûa choün laì chæî nháût, vuäng hay troìn aìm xaïc âënh âæåüc kêch
thæåïc tiãút diãûn cuía coüc âæïng tæì trë säú W tênh theo cäng thæïc (4 - 22); chàóng haûn âæåìng våïi coüc
âæïng tiãút diãûn troìn thç mämen chäúng uäún W = π .d tæì âoï tênh âæåüc âæåìng kênh cuía coüc laì:
3


32

32.W
d =3 ; cm
T .C
Kêch thæåïc tiãút diãûn coüc xaïc âënh âæåüc bàòng tênh toaïn nhæ trãn nãúu vç mäüt lyï do naìo âoï
thç coï thãø thay âäøi khoaíng caïch l giæîa caïc coüc âæïng (thu heûp khoaíng caïch) vaì tiãún haình tênh
laûi.
4.3.2.4. Tênh vàng chäúng ngang:
Nhæîng thanh vàng chäúng âàût giæîa caïc haìng coüc âæïng caïch nhau mäüt khoaíng laì a
(hçnh 4 - 5). Vàng chäúng ngang seî chëu taíi troüng âáút eïp vaìo, xaïc âënh nhæ phaín læûc cuía gäúi tæûa
åí giæîa giáöm hai nhëp laì:
N = σcâ.l.a ; kg (4 - 23)
Trong âoï: l - khoaíng caïch giæîa caïc coüc âæïng; cm


83
a - khoaíng caïch giæîa caïc thanh vàng; cm
Tiãút diãûn vàng chäúng ngang âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:

N
≤ Rn
* Theo âiãöu kiãûn bãön: (4 - 24a)
F
N
≤ Rn
* Theo âiãöu kiãûn äøn âënh: (4 - 24b)
f .Ftt
Trong âoï: N - taíi troüng taïc duûng vaìo thanh vàng; kG
F - diãûn têch laìm viãûc cuía tiãút diãûn ngang thanh vàng; cm2
Ftt - diãûn têch tênh toaïn cuía tiãút diãûn ngang thanh vàng; cm2
Rn - cæåìng âäü chëu neïn cuía gäù doüc thåï, kG/cm2
f - hãû säú uäún doüc.
4.3.2.5. Tênh giàòng treo âáöu coüc âæïng:
Tæång tæû nhæ caïch tênh toaïn thanh vàng, thang giàng treo âæåüc coi laì cáúu kiãûn chëu
keïo, cho nãn tiãút diãûn ngang cuía noï âæåüc xaïc âënh dæûa vaìo cäng thæïc sau:

N
≤ Rk (4 - 25)
Ftt
Trong âoï: Rk - cæåìng âäü chëu keïo cuía gäù; kG.cm2
Khi giàòng âáöu coüc âæïng phaíi chëu baío âaím coüc neïo âoïng sáu trong phaûm vi cuía
goïc näüi ma saït γ cuía âáút (hçnh 4-4b), tæïc laì baío âaím âiãöu kiãûn:

H
B> (4 - 26)
tgϕ
Trong âoï: B - khoaíng caïch tæì coüc âæïng âãún coüc neïo; m
H - chiãöu sáu caíu häú âaìo; m
4.4. Kyî thuáût an toaìn khi laìm viãûc trãn cao:
Khi thi cäng xáy dæûng caïc cäng trçnh cao, xu hæåïng caìng lãn cao tai naûn xaíy ra caìng nhiãöu.
Theo säú liãûu thäúng lã phán têch tai naûn lao âäüng trong xáy dæûng cå baín thç tai naûn khi laìm viãûc
trãn cao khäng nhæîng chiãúm tyí lãû cao nháút so våïi caïc loaûi tai naûn khaïc maì háûu quaí gáy tráöm
troüng hoàûc chãút ngæåìi cuîng chiãúm tyí lãû cao nháút (tai naûn do ngaî cao, sáûp âäù bäü pháûn cäng
trçnh, sáûp âäù hãû thäúng daìn giaïo, vaïn khuän . . .) thäúng kã cho biãút; tai naûn xaî cao åí caïc âäü cao
khaïc nhau phán bäú nhæ sau: dæåïi 5 m laì 23,4%; tæì 5 âãún 10m laì 25,8%; trãn 10m laì 51,6%.
Tai naûn ngaî cao khäng nhæîng chè xaíy ra åí nhæîng cäng trçnh låïn, cäng trçnh cao, thi
cäng táûp trung maì coìn åí caí caïc cäng træåìng nhoí, tháúp táöng, thi cäng pháön taïn.
4.4.1. Nhæîng nguyãn nhán gáy tai naûn khi laìm viãûc trãn cao:
Ngæåìi ngaî tæì trãn cao xuäúng khi laìm viãûc; váût liãûu, duûng cuû råi tæì trãn cao xuäúng
ngæåìi åí phêa dæåïi laì hai tai naûn phäø biãún maì nguyãn nhán coï thãø laì:
4.4.1.1. Nguyãn nhán vãö täø chæïc: Gäöm nhæîng nguyãn nhán chênh sau:


84
- Bäú trê cäng nhán khäng âuí âiãöu kiãûn âãø laìm caïc cäng viãûc trãn cao, sæïc khoeí
khäng baío âaím (phuû næî coï thai, ngæåìi coï bãûnh tim maûch, huyãút aïp; thêch læûc hoàûc thë læûc keïm,
cäng nhán chæa âæåüc huáún luyãûn vãö chuyãn män vaì an toaìn lao âäüng dáùn âãún vi phaûm quy
trçnh kyî thuáût, kyî thuáût lao âäüng vaì näüi quy an toaìn lao âäüng.
- Thiãúu kiãøm tra giaïm saït thæåìng xuyãn âãø phaït hiãûn ngàn chàûn vaì khàõc phuûc këp
thåìi caïc hieûn tæåüng thiãúu an toaìn khi laìm viãûc trãn cao.
- Thiãúu caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán vãö an toaìn lao âäüng nhæ giaìy chäúng træåüt,.
Dáy an toaìn . . .
- Bäú trê dáy chuyãön saín xuáút khäng håüp lyï nhæ cuìng laìm viãûc trãn hai saìn thao taïc
caíu daìn giaïo liãön kãö nhau theo âæåìng thàóng âæïng.
- Vi phaûm quy âënh an toaìn khi âi laûi laìm viãûc trãn cao nhæ leo treìo trãn tæåìng,
trãn kãút cáúu làõp gheïp, trãn daìn giaïo, trãn khung vaïn, cäút theïp âãø lãn xuäúng; âi trãn âènh dáöm,
âènh tæåìng, treìo qua cæía säø, laìm viãûc åí vë trê chãnh vãnh, nguy hiãøm khäng âeo dáy an toaìn.
- Täø chæïc váûn chuyãøn váût liãûu âãún chäù laìm viãûc hoàûc váût liãûu pheï thaíi thæìa khäng
âuïng quy âënh nhæ neïm váût liãûu tæì trãn cao xuäúng, cháút xãúp váût liãûu trãn thang lãn xuäúng cuía
daìn giaïo . . .
4.4.1.2. Nguyãn nhán vãö kyî thuáût: Gäöm hai nguyãn nhán chênh laì:
- Khäng sæí duûng caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao nhæ caïc loaûi daìn giaïo, thang,
læåïi (giaïo âënh hçnh, giaïo ghãú, giaïo treo, näi treo . . .) âãø taûo ra chäù laìm viãûc vaì âi laûi an toaìn
cho cäng nhán trong quaï trçnh thi cäng åí trãn cao.
- Sæí duûng caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao khäng âaím baío caïc yãu cáöu vãö an toaìn
gáy ra sæû cäú tai naûn, do nhæîng sai soït âaî vi phaûm mang tênh riãng bieût hoàûc truìng håüp cuía bäún
kháu: Thiãút kãú, chãú taûo, dæûng nàõp vaì thaïo dåî, sæí duûng (âàûc biãût âäúi våïi hãû thäúng daìn giaïo).
1. Nguyãn nhán thuäüc vãö thiãút kãú:
* Láûp så âäö tênh toaïn vaì xaïc âënh taíi troüng taïc duûng khäng âuïng våïi âiãöu
kiãûn laìm viãûc thæûc tãú cuía phæång tiãûn, tênh toaïn sai soït.
* Caïc chi tiãút cáúu taûo vaì liãn kãút caïc bäü pháûn håüp thaình phæång tiãûn laìm
viãûc trãn cao khäng phuì håüp våïi khaí nàng vaì âiãöu kiãûn gia cäng, chãú taûo.
2. Nguyãn nhán do gia cäng, chãú taûo:
* Váût liãûu sæí duûng keïm cháút læåüng (muûc naït, cong vãnh, moüt rè . . .)
* Chuáøn bë vaì gia cäng caïc bäü pháûn kãút cáúu cuía phæång tiãûn khäng âuïng
kêch thæåïc theo thiãút kãú.
* Liãn kãút haìn, buäüc caïc mäúi näúi keìm cháút læåüng, khäng âuí bãön chàõc:
3. Nguyãn nhán khi dæûng làõp vaì thaïo dåî:
* Thay âäøi tuyì tiãûn caïc kêch thæåïc thiãút kãú cuía så âäö khung khäng gian
(khoaíng ccsh giæîa caïc cäüt theo hai phæång doüc, ngang, chiãöu cao giæîa caïc táöng).
* Âàût caïc cäüt daìn giaïo nghiãng lãûch so våïi phæång thàóng âæïng laìm lãûch tám
caïc læûc taïc duûng gáy ra quaï æïng suáút.



85
* Khäng bäú trê âuí vaì âuïng vë trê caïc âiãøm neo daìn giaïo vaìo cäng trçnh âang
thi cäng, thiãúu caïc thanh giàòng cheïo laìm cho kãút cáúu khäng âuí âäü cæïng: biãún hçnh.
* Daìn giaïo âàût trãn nãön âáút yãúu gáy ra luïn, máút äøn âënh.
* Vi phaûm trçnh tæû làõp âàût vaì thaïo dåî: khi dæûng làõp daìn giaïo cäng nhán bë
træåüt ngaî do khäng coï thiãút bë phoìng häü (thiãúu hoàûc khäng duìng).
4. Nguyãn nhán trong quaï trçnh sæí duûng:
* Daìn giaïo bë quaï taíi so våïi tênh toaïn do cháút chæïa váût liãûu quaï nhiãöu hoàûc
táûp trung âäng ngæåìi trãn saìn thao taïc.
* Khäng thæåìng xuyãn kiãøm tra tçnh traûng cuía phæång tiãûn daìn giaïo âãø sæía
chæîa thay thãú këp thåìi caïc bäü pháûn âa bë hæ hoíng (hãû gia cäú våïi cäng trçnh bë nåïi loíng, chán
cäüt daìn giaïo bë cäng cuû váûn chuyãøn va chaûm, nãön âáút khäng thoaït næåïc . . .)
* Laìm daìn giaïo coï khe håí låïn laìm váût liãûu, cäng cuû råi tæì trãn cao xuäúng.
* Laìm thao taïc khäng coï lan can, khäng coï cáöu thang lãn xuäúng giæîa caïc
táöng daìn giaïo gáy nguy cå ngaî cao.
4.4.2. caïc biãûn phaïp àn toaìn chuí yãúu khi laìm viãûc trãn cao:
Âãø ngàn ngæìa vaì haûn chãú tai naûn khi laìm viãûc trãn cao, tuyì theo tênh cháút vaì âàûc
âiãøm cuía cäng trçnh xáy dæûng, theo tçnh hçnh âiãöu kiãûn vaì khaí nàng cuû thãø cuía cäng trçnh, coï
thãø nghiãn cæïu vaì aïp duûng nhiãöu biãûn phaïp täø chæïc vaì cäng nghãû xáy dæûng khaïc nhau. Tæì viãûc
phán têch cæïc nguyãn nhán gáy tai naûn åí trãn kãút håüp våïi nhæîng kinh nghiãûm thæûc tãú, cho pheïp
haûn chãú khaí nàng gáy tai naûn khi thæûc hiãûn theo hai phæång hæåïng sau:
1 - Haûn chãú giaím cäng viãûc phaíi tiãún haình åí trãn cao. Âãø thæûc hiãûn phæång
hæåïng naìy cáön nghiãn cæïu thay âäøi caïc biãûn phaïp cäng nghãû vaì täø chæïc xáy dæûng âäúi våïi
nhæîng cäng viãûc laìm åí trãn cao coï thãø thæûc hiãûn âæåüc åí dæåïi tháúp.
2 - Thæûc hiãûn caï biãûn phaïp baío âaím an toaìn khi laìm viãûc åí trãn cao. Caïc biãûn
phaïp naìy phaíi âæåüc âãö ra vaì thæûc hiãûn gàõn liãön våïi biãûn phaïp thi cäng.
4.4.2.1. Biãûn phaïp täø chæïc: Baío âaím mäüt säú quy âënh sau:
- Yãu cáöu âäúi våïi ngæåìi laìm viãûc trãn cao: Cäng nhán laìm viãûc trãn cao phaíi âaïp
æïng âáöy âuí caïc yãu cáöu sau:
* Tuäøi tæì 18 tråí lãn, âuïng trçnh âäü nghiãûp vuû, coï âáöy âuí âiãöu kiãûn våïi sæïc khoeí
(cso xaïc nháûn cuía cå quan y tãú vãö kiãøm tra sæïc khoeí âënh kyì haìng nàm). Phuû næî coï thai, ngæåìi
coï bãûnh tim maûch, huyãút aïp, âäüng kinh, thênh læûc. Thë læûc keïm khäng âæåüc laìm viãûc trãn cao.
* Âaî hoüc táûp vaì kiãøm tra âaût yãu cáöu vãö an toáön khi laìm viãûc trãn cao (coï giáúy
chæïng nháûn cuía giaïm âäúc âån vë).
* Âæåüc trang bë âáöy âuí caïc phæång tiãûn phoìng häü caï nhán phuì håüp våïi âiãöu
kiãûn laìm viãûc theo chãú âäü quy âënh (dát an toaìn, muî baío häü, , giaìy chäúng træåüt, quáön aïo baío
hãû,. . .).
* Cäng nhán phaíi tuyãût âäúi cháúp haình kyí luáût lao âäüng vaì näüi quy an toaìn khi
laìm viãûc trãn cao nhæ:
1 - Nháút thiãút phaíi âeo dáy an toaìn, moïc khoaï vaì dáy âuïng vë trê quy âënh.



86
2 - Viãûc âi laûi di chuyãøn chäù laìm viãûc phaíi thæûc hiãûn âuïng nåi, âuïng tuyãún.
Cáúm âi laûi trãn tæåìng, dáöm, daìn vaì caïc kãút cáúu làõp gheïp khaïc. Khäng âæåüc lãn xuäúng bàòng caïc
phæång tiãûn váûn chuyãøn váût liãûu (cáön truûc, váûn thàng . . .). Cáúm âi qua laûi nhæîng nåi âang tiãún
haình cäng viãûc åí pháön trãn maì khäng coï che chàõn baío vãû. Khäng leo treìo qua lan can, thaình
chàõn.
3 - Khäng âæåüc âi deïp lã (khäng coï quai háûu), âi guäúc.
4 - Træåïc vaì trong quaï trçnh laìm viãûc khäng âæåüc uäúng ræåüu, bia, huït thuäúc
5 - Phaíi coï tuïi caï nhán âæûng duûng cuû, âäö nghãö. Cáúm neïm væït duûng cuû, âäö
nghãö, váût liãûu hoàûc báút cæï váût gç tæì trãn cao xuäúng.
6 - Khäng âæåüc laìm viãûc trãn daìn giaïo cao, äúng khoïi, âaìi næåïc, cäüt theïp, truû
hoàûc dáöm cáøu, maïi naìh hai táöng tråí lãn luïc tråìi täúi, mæa to, giäng baîo hoàûc coï gioï maûnh tæì cáúp
5 tråí lãn.
- Giaïm saït, kiãøm tra an toaìn khi laìm viãûc trãn cao: Cáön thæûc hiãûn mäüt säú biãûn phaïp
nhæ:
* Caïn bäü chè âaûo thi cäng, âäüi træåíng saín xuáút, caïn bäü chuyãn traïch an toaìn lao
âäüng coï traïch nhiãûm thæåìng xuyãn giaïm saït, kiãøm tra tçnh hçnh an toa lao âäüng âäúi våïi nhæîng
cäng nhán laìm viãûc trãn cao âãø phaït hiãûn, ngàn chàûn këp thåìi nhæîng hiãûn tæåüng thiãúu an toaìn.
* Hàòng ngaìy træåïc khi laìm viãûc phaíi kiãøm tra an toaìn vë trê laìm viãûc cuía cäng
nhán. Kiãøm tra tçnh traûng an toaìn cuía daìn giaïo, saìn thao taïc, thang, lan can vaì caïc phæång tiãûn
laìm viãûc trãn cao khaïc. Kiãøm tra viãûc sæí duûng âuïng âàõn caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán nhæ
dáy an toaìn, giaìy, muî vaì quáön aïo baío hãû lao âäüng. Khi kiãøm tra hoàûc trong quaï trçnh laìm viãûc
phaït hiãûn tháúy coï tçnh traûng hæ hoíng coï thãø gáy tai naûn thç phaíi cho ngæìng cäng viãûc vaì tiãún
haình sæía chæîa ngay, sau âoï måïi cho tiãúp tuûc laìm viãûc khi âaî tháúy baío âaím an toaìn.
* Luän theo doîi vaì nhàõc nhåî cäng nhán cháúp haình âuïng âàõn kyî luáût lao âäüng
vaì näüi quy an toaìn lao âäüng laìm viãûc trãn cao. Trong træåìng håüp âaî âæåüc nhàõc nhåî maì cäng
nhán váùn tiãúp tuûc vi phaûm thç phaíi cho hoüc táûp vaì saït haûch laûi vãö an toaìn lao âäüng hoàûc xæí lyï
kyí luáût nhæ phã bçnh caính caïo, chuyãøn sang laìm cäng viãûc lao âäüng giaín âån åí dæåïi tháúp.
4.4.2.2. Biãûn phaïp kyî thuáût: gäöm mäüt säú yãu cáöu sau:
- Biãûn phaïp chung khi laìm viãûc trãn cao: Khi láûp biãûn phaïp thi cäng trãn cao, âäöng
thåìi phaíi láûp biãûn phaïp baío âaím an toaìn theo yãu cáöu:
* Taûo ra mäüt khäng gian laìm viãûc an toaìn åí trãn cao bàòng viãûc sæí duûng caïc loaûi
daìn giaïo. Tuyì theo daûng cäng viãûc (xáy, traït, trang trê, làõp gheïp . . .) vaì âäü cao maì choün loaûi
daìn giaïo cho thêch håüp.
* ÅÍ nhæîng vë trê laìm viãûc maì khäng sæí duûng âæåüc daìn giaïo, saìn thao taïc hoàûc
trãn saìn khäng coï lan can an toaìn thç cäng nhán phaíi dæåüc trang bë dáy an toaìn, coï chäù âãø neo
dáy chàõc chàõn. Dáy an toaìn cuîng nhæ caïc loaûi dáy âãø näúi daìi thãm phaíi chëu âæåüc taíi troüng
300daN trong thåìi gian 5 phuït. Âënh kyì 6 thaïng 1 láön hoàûc nghi ngåì vãö pháøm cháút phaíi thæí
nghiãûm laûi våïi taíi troüng trãn.
* Táút caí caïc läù träúng trãn saìn cäng trçnh, trãn saìn thao taïc phaíi coï táúm âáûy hoàûc
lan can chàõn xung quanh.



87
* Táút caí caïc läù träúng trãn saìn cäng trçnh, trãn saìn thao taïc phaíi coï táúm âáûy hoàûc
lan can chàõn xung quanh.
* Viãûc âi laûi, lãn xuäúng giæîa caïc táöng nhaì, giæîa caïc táöng trãn daìn giaïo phaíi coï
cáöu thang hoàûc phaíi bàõc thang taûm væîng chàõc, cám cäng nhán leo trãöo âãø lãn xuäúng caïc táöng.
* Tuyãût âäúi khäng âæåüc bàõt saìn thao taïc lãn caïc bäü pháûn kã âåî taûm (thuìng
phuy, chäöng gaûch . . .) hoàûc gaï âàût lãn caïc bäü pháûn cäng trçnh khäng væîng chàõc.
* Ban âãm, luïc täúi tråìi chäù laìm viãûc vaì läúi âi laûi phaíi âaím baío chiãúu saïng âáöy
âuí.
- Yãu cáöu âäúi våïi caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao: Biãûn phaïp cå baín nháút âãø
phoìng ngæìa tai naûn khi laìm viãûc trãn cao laì phaíi trang bë daìn giaïo (thang, giaïo cao, giaïo ghãú,
giaïo kã, choìi náng, saìn treo . . .) vaì caïc phæång tiãûn khaïc nhàòm taûo ra chäù laìm viãûc cho cäng
nhan thao taïc vaì âi laûi åí trãn cao baío âaím thuáûn tiãûn vaì an toaìn.
Daìn giaïo vaì caïc phæång tiãûn laìm viãûc trãn cao cáön phaíi âaïp æïng mäüt säú yãu cáöu
sau âáy:
* Vãö màût kãút cáúu phaíi âaím baío âäü bãön cæïng vaì äøn âënh, khäng biãún daûng, suûp
âäù trong quaï trçnh dæûng làõp vaì sæí duûng. Caïc bäü pháûn riãng leí (khung, cäüt, dáy treo, âaì ngang,
âaì doüc, giàòng liãn kãút, saìn thao taïc, lan can) vaì caïc chäù liãn kãút phaíi bãön chàõc.
* Saìn thao taïc phaíi væîng chàõc, khäng trån træåüt; nãúu màût saìn laì kim loaûi (theïp,
tän) thç phaíi coï gán taûo nhaïm. Màût saìn cäng taïc phaíi bàòng phàóng, khäng coï loî häøng, khäng âãø
huût vaïn, khe håí giæîa caïc vaïn saìn khäng âæåüc räüng quaï 10mm, nãúu laì vaïn gäù phaíi daìy êt nháút
3cm, khäng muûc moüt, næït gaîy.
* Saìn thao taïc cao tæì 1,5m tråí lãn so våïi saìn hoàûc nãön phaíi coï lan can an toaìn.
Lan can phaíi coï chiãöu cao täúi thiãøu 1m so våïi màût saìn; coï êt nháút hai thanh ngang âãø phoìng
ngæìa ngæåìi ngaî (hçnh 4 - 7) vaì phaíi giæî mäüt læûc
âáøy ngang cuía mäüt cäng nhán bàòng mäüt taíi troüng
táûp trung laì 25kG. Saìn thao taïc trãn daìn giaïo cäng
xon cuîng phaíi coï thaình chàõn væîng chàõc cao 1m. 3
1m




2
Hçnh 4-7. Lan can daìn giaïo 1m, êt nháút
0,15m




0,45m




phaíi coï hai thanh ngang.
1- Cäüt daìn giaïo; 2 - Saìn thao taïc; 3 -
Thanh ngang lan can.
1
* Coï thanh lãn xuäúng giæîa caïc táöng
(âäúi våïi giaïo cao, giaïo treo). Daìn giaïo cao dæåïi 12m coï thãø duìng thang tæûa hoàûc thang treo,
daìn giaïo cao trãn 12m phaíi coï luäöng cáu thang riãng.
* Coï hãû thäúng chäúng seït phuì håüp våïi caïc quy âënh vãö chäúng seït âäúi våïi daìn
giaïo cao. Daìn giaïo laìm bàòng kim loaûi nháút thiãút phaíi coï heû thäúng chäúng seït riãng.
* Daìn giaïo åí caûnh âæåìng âi coï nhiãöu ngæåìi vaì xe cäü qua laûi phaíi coï biãûn phaïp
baío vãû chu âaïo (raìo hoàûc âoïng coüc chæång ngaûi) âãø khoíi va chaûm laìm gaîy âäø caïc cäüt daìn
giaïo.
* Nãn sæí duûng caïc loaûi daìn giaïo âaî chãú taûo sàôn theo thiãút kãú âiãøn hçnh (hçnh 4-
8) âãø baío âaím an toaìn vaì tiãút kiãûm váût liãûu.


88
a) b) c)




1,6m


1,2m
1,8m

Hçnh 4 - 8. Mäüt säú kiãøu giaïo ghãú
a, b - Kiãøu chán giaïo ghãú âënh hçnh;
c - Kiãøu giaïo ghãú âënh hçnh

- An toaìn khi dæûng làõp vaì thaïo dåî caïc phæång tiãûn: Baío âaím caïc yãu cáöu sau:.
* Màût âáút âãø dæûng làõp daìn giaïo phaíi bàòng phàóng, âáöm chàût âãø chäúng luïn vaì
thoaït næåïc täút, âáöm chàût âãø thoaït næåïc vaì chäúng luïn täút.
* Dæûng âàût caïc cäüt hoàûc khung daìn giaïo phaíi baío âaím thàóng âæïng vaì coï âuí caïc
thanh giàõng neïo theo yãu cáöu thiãút kãú. Dæåïi chán caïc cäüt phaíi kã vaïn loït chäúng luïn maì khäng
âæåüc kã loït bàòng gaûch âaï hoàûc caïc máùu gäù vuû.
* Giaïo cao, giaïo treo phaíi âæåüc neo chàût vaìo tæåìng caíu cäng trçnh âaî coï hoàûc
âang thi cäng. Vë trê vaì säú læåüng moïc neo hoàûc dáy chàòng phaíi theo âuïng chè dáùn cuía thiãút kãú.
Khäng âæåüc neo vaìo caïc bäü pháûn kãút cáúu keïm äøn âënh (lan can, ban cäng, maïi âua, äúng thoaït
næåïc . . .). Daìn giaïo âæïng âäüc láûp hoàûc duìng âãø chäúng âåî caïc kãút cáúu cäng trçnh phaíi coï hãû
giàòng hoàûc dáy neo baío âaím äøn âënh theo yãu cáöu cuía thiãút kãú.
* Giæîa saìn theo taïc vaì cäng trçnh phaíi chæïa khe håí khäng qyïa 5cm âäúi våïi
cäng taïc xáy vaì 20cm âäúi våïi cäng taïc hoaìn thiãûn âãø traïnh gaûch vaì váût liãûu, duûng cuû råi xuäúng
dæåïi.
* Giaï treo vaì näi treo phaíi dæûng làõp caïch caïc pháön nhä ra cuía cäng trçnh mäüt
khoaíng täúi thiãøu laì 10cm. Dáöm cäng xän phaíi làõp âàût cäú âënh vaìo caïc bäü pháûn kãút cáúu væîng
chàõc cuía ngäi nhaì hoàûc cäng trçnh. Khäng âæåüc âàût dáöm
cäng xon lãn maïi âua hoàûc båì maïi.
* Khi dæûng caïc thanh tæûa cáön chuï yï nãön
hoàûc saìn phaíi bàòng phàóng äøn âënh, chán thang phaíi cheìn
giæî âaím baío khäng træåüt. Cáúm tæûa thang nghiãn so våïi
4m




màût phàóng ngang låïn hån 70% vaì nhoí hån 450. Træåìng
håüp âàût thang traïi våïi quy âënh naìy phaíi coï ngæåìi giæî
°
∼70




thang vaì chán thang phaíi cheìn giæî chàõc chàõn (hçnh 4-9).
45°




Täøng chiãöu daìi cuía thang tæûa khäng quaï 5m. Khi näúi daìi
1m

thang phaíi duìng dáy buäüc chàõc chàõn.
Hçnh 4 - 9. Khäng bàõt thang nghiãng
* Chán thang tæûa phaíi coï bäü pháûn
ngoaìi khoaíng 45o~70o
chàûn giæî våïi caïc daûng máúu nhoün bàòng kim loaûi, âãø
1 - Thang; 2 - Váût cheìn giæî
cao su vaì nhæîng bäü pháûn haîm giæî khaïc tuyì theo


89
traûng thaïi vaì váût liãûu cuía màût
nãön, coìn âáöu trãn cuía thang cáön
bàõt chàût vaìo caïc kãút cáúu chàõc
chàõn nhæ daìn giaïo, dáöm, caïc bäü
pháûn caíu khung nhaì (hçnh4 -
10).
* Cäng viãûc dæûng
làõp vaì thaïo dåî daìn giaïo phaíi coï
Hçnh 4 -10. Mäüt säú loaûi chán thang tæûa
caïn bäü kyî thuáût hoàûc âäüi træåíng
hæåïng dáùn, giaïm saït. Cäng nhán làõp âàût vaì thaïo dåî daìn giaïo phaíi coï kinh nghiãûm laìm viãûc
trãn cao vaì âæåüc trang bë caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán khi laìm viãûc trãn cao (giaìy vaíi, dáy
an toaìn), phaíi âæåüc hæåïng dáùn phæång phaïp vaì trçnh tæû tiãún haình dæûng làõp vaì thaïo dåî.
* Thaïo dåî hãû thäúng daìn giaïo luän theo nguyãn tàõc: bäü pháûn khäng chëu læûc
thaïo træåïc, chëu læûc thaïo sau; làõp ssau thaïo træåïc, làõp træåïc thaïo sau. Khi thaïo dåî caïc bäü pháûn
kãút cáúu daìn giaïo khäng âæåüc pheïp lao tæì trãn xuäúng maì phaíi duìng cáön truûc hoàûc caïc thiãút bë
cå khê âån giaín (tåìi, roìng roüc . . .) âãø chuyãøn xuäúng âáút.
* Trong khu væûc thaïo dæîo daìn giaïo sau khi âaî nghiãûm thu. Trong quaï trçnh sæí
duûng cáön quy âënh viãûc theo doîi kiãøm tra tçnh traûng an toaìn cuía daìn giaïo. Näüi dung nghiãûm
thu vaì kiãøm tra gäöm caïc váún âãö nhæ:
1 - Så âäö kêch thæåïc caíu daìn giaïo theo âuïng yãu cáöu cuía thiãút kãú.
2 - Mæïc âäü thàóng âæïng cuía caïc cäüt vaì sæû làõp âàût âáöy âuí caïc táúm gäù kã åí
chán cäüt âãø phoìng luïn.
3 - Hãû giàòng vaì nhæîng âiãøm neo daìn giaïo våïi cäng trçnh âaím baío yãu cáöu
âäü væîng chàõc vaì äøn âënh cuía daìn giaïo, sæû chàõc chàõn cuía caïc mäúi näúi liãn kãút.
4 - Lan can an toaìn åí meïp saìn thao taïc, läù chæìa, chiãúu nghè cáöu thang baío
âaím làõp âàût âáöy âuí vaì âuïng quy âënh.
* Taíi trong âàût trãn saìn thao taïc khäng âæåüc væåüt quaï taíi troüng tênh toaïn. Trong
quaï trçnh laìm viãûc khäng âæåüc âãø ngæåìi, váût liãûu, thiãút bë táûp trung vaìo mäüt chäù væåüt quaï quy
âënh. Hãút ca laìm viãûc phaíi thu doün saûch váût liãûu thæìa, âäö nghãö, duûng cuû trãn màût saìn thao taïc.
* Daìn giaïo cao hån 6m phaíi coï êt nháút 2 táöng saìn; saìn thao taïc bãn trãn, saìn
baío vãû åí dæåïi. Cáúm laìm viãûc âäöng thåìi trãn hai saìn liãön kãö theo phæång thàóng âæïng maì åí giæîa
khoaíng âoï khäng coï saìn baío vãû.
* Khäng âæåüc âãø cho váût náng (váût liãûu, cáúu kiãûn) va chaûm vaìo daìn giaïo khi
duìng cáön truûc váûn chuyãøn lãn daìn giaïo; khäng âæåüc væìa náng væìa quay cáön. Luïc váût náng coìn
caïch màût saìn theo taïc khoaíng 1m thç phaíi haû tæì tæì vaì âàût nheû nhaìng lãn màût saìn.
* Chè âæåüc váûn chuyãøn váût liãûu bàòng xe cuït kêt hoàûc xe caíi tiãún khi daìn giaïo âaî
âæåüc tênh toaïn thiãút kãú våïi nhæîng taíi troüng âoï vaì phaíi laït vaïn trãn saìn thao taïc cho xe âi.
* Âäúi våïi daìn giaïo di âäüng, luïc âæïng taûi chäù, caïc baïnh xe phaíi âæåüc cäú âënh
chàõc chàõn. Âæåìng di chuyãøn giaïo ghãú phaíi bàòng phàóng, giaïo ghãú phaíi âæåüc di chuyãøn tæì tæì.
Cáúm di chuyãøn giaïo ghãú nãúu trãn âoï coï ngæåìi, váût liãûu, thuìng âæûng gaïc . . .



90
4.5. Âäü bãön vaì âäü äøn âënh cuía daìn giaïo:
Daìn giaïo laì mäüt loaûi phæång tiãûn laìm viãnc trãn cao maì háöu hãút trong táút caí caïc cäng viãûc
xáy dæûng vaì làõp gheïp, trang trê, sæía chæîa . . . âãöu cáön phaíi sæí duûng nhæ xáy tæåìng, làõp raïp cáúu
kiãûn, traït væîa, queït väi . . . Cho nãn âãø âãö phoìng tai naûn khi laìm viãûc trãn cao thç âäü bãön vaì äøn
âënh cuía daìn giaïo laì nhæîng yãúu täú cå baín nhàòm âaím baío an toaìn traïnh sæû cäú gaîy âäø trong quaï
trçnh sæí duûng daìn giaïo. Tuy nhiãn khi tênh toeïn kãút cáúu daìn giaïo thç hãû säú an toaìn âäü bãön vaì äøn
âënh cuîng khäng nãn láúy låïn quaï, vç noï laì mäüt loaûi kãút cáúu taûm thåìi, nhàòm traïnh laîng phê váût
liãûu laìm giaím caïc chè tiãu kinh tãú.
4.5.1. Âäü bãön kãút cáúu cuía daìn giaïo:
Chè coï thãø giaíi quyãút âuïng âàõn kãút cáúu daìn giaïo theo âäü bãön bàòng tênh toaïn, maì cå
baín laì phaíi xaïc âënh så âäö nguyãn tàõc phuì håüp våïi âiãöu kiãûn laìm viãûc thæûc tãú cuía daìn giaïo
dæåïi taíi troüng sæí duûng; tæïc laì kãút cáúu phaíi chëu âæåüc troüng læåüng baín thán daìn giaïo, ngæåìi laìm
viãûc vaì säú læåüng váût liãûu, duûng cuû, thiãút bë cáön thiãút.
- Thæûc cháút viãûc tênh toaïn âäü bãön laìm viãûc caíu daìn giaïn ráút phæït taûp. Vç váûy våïi
mæïc âäü chênh xaïc tæång âäúi coï thãø aïp duûng caïch tênh daìn giaïo dæûa vaìo mäüt säú giaí thiãút coï chuï
yï âãún sæû dæû træî cáön thiãút cuía âäü bãön. Caïc giaí thiãút âoï laì:
1 - Caïc cäüt daìn giaïo liãn tuûc theo chiãöu cao, nhæîng chäù näúi coi nhæ cæïng tuyãût
âäúi.
2 - Chiãöu cao cuía táút caí caïc táöng daìn giaïo coi nhæ bàòng nhau.
3 - Táút caí caïc mäúi cuía khung khäng gian âãöu âæåüc gia cäú vaìo pháön âäù hoàûc
xáy caíu cäng trçnh, coï âàût âuí säú læåüng caïc thanh giàòng cheïo âãø giæî khoíi chuyãøn vë theo màût
phàóng ngang.
4 - Liãn kãút giæîa saìn chëu læûc vaì cäüt bàòng cäút theïp âai âaî taûo ra mäment phuû
thãm åí trong caïc cäüt äúng do sæû neïn lãûch tám. P
- Tæì caïc giaí thiãút trãn seî láûp âæåüc så âäö tênh toaïn cho cäüt daìn
h




giaïo (hçnh 4-11). Trong så âäö: P laì læûc taïc duûng åí tæìng táöng (gäöm kæûc P
vénh cæíu, læûc taûm thåìi...); kG: h laì chiãöu cao cuía tæìng táöng daìn giaïo; m
h




P
,- e0 laì âäü lãûch tám giæîa âiãøm âàût læûc vaì caïc bäü pháûn liãn kãút; m.
h




P
e
Hçnh 4-11. Så âäö tênh toaïn âäü bãön kãút cáúu
Læûc taïc duûng vaìo cäüt Ptt âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
Ptt = K [n(Ptx + Pg) + m Ps + sPtth] ; kG (4 - 27)
Trong âoï: Ptx - taíi troüng taïc duûng thæåìng xuyãn lãn cäüt (do troüng læåüng baín thán åí mäùi
táöng) kG
Pg - taíi troüng gioï; kG
Ps - taíi troüng tæì mäüt saìn; kG
Ptth - taíi troüng taûm thåìi trãn mäüt saìn thao taïc, tuyì thuäüc voaì loaûi cäng viãûc tiãún
haình trãn âoï; kG
K - hãû säú an toaìn, láúy K = 2 n - säú táöng daìn giaïo
m - täøng cäüng säú saìn s - säú caïc saìn thao taïc


91
Tuyì theo caïc âiãöu kiãûn kyî thuáût, säú saìn coï thãø âàût âäöng thåìi trãn daìn giaïo nhæ sau:
* Âäúi våïi cäng taïc xáy, cäng taïc äúp âaï laì 2; mäüt saìn cäng taïc vaì mäüt saìn baío vãû.
Do váûy, cäng thæïc (4-27) coï daûng cuû thãø laì:
Ptt = K [n(Ptx + Pg) + 2Ps + Ptth] ; kG (4 - 28a)
* Âäúi våïi cäng taïc trang trê (traït, sån) laì 6ba saìn cäng taïc vaì ba saín baío vãû. Cho
nãn cäng thæïc (4-27) coï thãø viãút:
Ptt = K [n(Ptx + Pg) + 6Ps + 3Ptth] ; kG (4 - 28b)
Sau âoï kiãøm tra læûc taïc duûng tåïi haûn trong cäüt (âaî choün kêch thæåïc tiãút diãûn) theo cäng
π 2 .E . J
thæïc åle PE:
PE = ; kg
h2
Trong âoï: Ã - mäâuyn âaìn häöi; kg/caïch maûng
J - mämen quaïn tênh cuía tiãút diãûn cäüt; cm4
Nãúu PE < PH thç chæïng toí laì cäüt âaî choün våïi tiãút diãûn khäng âuí âäü bãön, do âoï phaíi
coï caïc biãûn phaïp cáúu taûo âãø tàng âäü bãön kãút cáúu cuía daìn giaïo.
4.5.2. Âäü äøn âënh cuía daìn giaïo:
- Sæû äøn âënh cuía daìn giaïo phuû thuäüc vaìo caïc yãúu täú:
* Trë säú âàût caïc taíi troüng âæïng lãn cäüt daìn giaïo.
* Hãû thäúng liãn kãút caíu caïc âoaûn daìn giaïo våïi caïc bäü pháûn caíu cäng trçnh.
* Âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía cäüt khi uäún doüc.
* Âiãöu kiãûn caíu cäüt daìn giaïo âàût trãn nãön âáút; sæïc chëu taíi cuía nãön âáút.
- Khi tênh äøn âënh caíu daìn giaïo coi ràòng daìn giaïo âæåüc làõp âàût trãn nãön âáút chàõc
chàõn, âäöng cháút, âaïp æïng caïc yãu cáöu kyî thuáût vaì âaím baío thoaït næåïc täút.
Nhæ váûy nhæîng nguyãn nhán cå baín laìm máút äøn âënh caïc bäü pháûn cuía âoaûn daìn
giaïo coï thãø gáy ra sæû cäú cho caí hãû thäúng daìn giaïo vaì tai naûn âæåüc chia thaình bäún loaûi chênh laì.
* Säú læåüng gia cäú khäng âuí so våïi yãu cáöu kyî thuáût laìm cho chiãöu daìi tênh toaïn
cuía cäüt tàng lãn nhiãöu.
* Sæû tàng giaí taûo nhæîng trë säú tênh toaïn cuía caïc taíi troüng taûm thåìi vaì thæåìng
xuyãn lãn cäüt khi tàng tuyì tiãûn khoaíng caïch giæîa caïc cäüt åí hai phæång traïi våïi quy âënh âäúi
våïi daìn giaïo âaî cho laìm cho cäüt bë quaï taíi.
* Sæû luïn cuía caïc chäù tæûa riãng biãût cuîng gáu quaï taíi åí caïc cäüt do sæû phán bäú laûi
taíi troüng taûm thåìi.
* Gioï baîo.
Cuäúi cuìng nguyãn nhán sæû cäú daìn giaïo coï thãø laì sæû täø håüp báút kyì naìo trong bäún
loaûi nguyãn nhán trãn. Do âoï âãø âaím baío âäü äøn âënh caíu daìn giaïo thç cáön thiãút tiãún haình:
1 - Træåïc khi làõp dæûng daìn giaïo phaíi san nãön cho phàóng, nãúu âäü däúc âëa hçnh
quaï låïn thç phaíi laìm báûc, âáöm nãûn kyî vaì phaíi coï raînh thoaït næåïc täút.
2 - Do âàûc âiãøm thi cäng cäng trçnh, trong quaï trçnh thi cäng khäng laìm máút äøn
âënh hãû thäúng vaïn khuän, daìn giaïo thæåìng âæïng tæû do khäng neïo våïi cäng trçnh; cho nãn gia
cäú bàòng caïc thanh giàòng cheïo âãø tàng âäü cæïng cuía daìn giaïo. Khi âoïng caïc thanh giàòng cheïo
chuï yï khäng laìm caín tråí nhiãöu âãún thi cäng.



92
- Chiãöu cao cuía daìn giaïo æïng våïi tiãút diãûn âaî choün caíu cäüt khäng phaíi laì vä haûn,
båíi vç æïng suáút phaïp åí âoaûn dæåïi cuía cäüt seî tàng lãn khi tàng chiãöu cao caíu daìn giaïo. Do âoï
chiãöu cao täúi âa cuía daìn giaïo âæåüc xaïc âënh theo âiãöu kiãûn sao cho æïng suáút phaïp åí âoaûn dæåïi
cuía cäüt khäng væåüt quaï æïng suáút cho pheïp; tæïc laì læûc tênh toaïn cho pheïp Ptt åí âoaûn dæåïi cuía
Ptt = F.ϕ[σ] ; kG
cäüt seî laì: (4 - 29)
2
Trong âoï: F - tiãút diãûn âoaûn cäüt äúng; cm
ϕ - hãû säú uäún doüc
[σ] - æïng suáút cho pheïp; kG/cm2
Viãûc tênh toaïn âæåüc thæûc hiãûn khi coï caí taíi troüng chênh vaì taíi troüng phuû, coi rànæìg
trãn táút caí caïc táöng âãöu coï saìn, coìn taíi troüng gioï åí mäùi táöng truyãön lãn cäüt laì Pg = 25kg. Khi âoï
trë säú täúi âa cuía læûc doüc Pmax åí âoaûn dæåïi cäüt laì:
Pmax = n (Ptx + Pg) + Ptth (4 - 30)
P − Ptth
Tæì âoï coï säú táöng daìn giaïo n:
n = max (4 − 31)
Ptx + Pg
Trong âoï: Ptx - taíi troüng thæåìng xuyãn do troüng læåüng baín thán åí mäùi táöng; kG
Ptth - taíi troüng taûm thåìi trãn saìn thao taïc; kG
- Khi tênh toaïn daìn giaïo treo cäng xon vãö âäü bãön vaì äøn âënh coï tênh âãún âiãöu kiãûn
cuûc bäü nhæ: Sæû cäú âënh cæïng cäng xon, âiãøm âàût taíi troüng lãûch tám, . . . Thanh treo hoàûc dáy
treo seî læûa choün theo âiãöu kiãûn laìm viãûc chëu keïo dæåïi taïc duûng cuía læûc doüc täúi âa; phaíi kiãøm
tra chäù chëu læc keïo våïi hãû säú an toaìn bãön bàòng 8 láön (K = 8).
û




93
CHÆÅNG 5
KYÎ THUÁÛT AN TOAÌN ÂIÃÛN

5.1 Khaïi niãûm cå baín vãö an toaìn âiãûn
Trãn caïc cäng trçnh xáy dæûng âiãûn nàng ngaìy caìng âæåüc sæí duûng räüng raîi, khäng nhæîng chè
âãø chiãúu saïng chäù laìm viãûc vaì âæåìng âi laûi maì coìn âæåüc sæí duûng âãø chaûy caïc maïy moïc thi
cäng, caïc thiãút bë, caïc duûng cuû âiãûn cáöm tay, .. Âiãûn nàng cuîng laì nguäön nhiãût âãø laìm kho
nguäön âáút, sáúy bã täng, sæåíi traït laïng, ... trong caïc quaï trçnh thi cäng cäng trçnh vaì trong saín
xuáút váût liãûu xáy dæûng . Tai naûn âiãûn trong thi cäng tuy chiãúm tyí lãû khäng cao trong täøng säú
tai naûn trãn cäng træåìng, trong nhaì xæåíng saín xuáút nhæng háûu quaí thæåìng laì nghiãûm troüng vaì
pháön låïn laì tai naûn chãút ngæåìi. Vç váûy viãûc ngàn ngæìa tai naûn do âiãûn gáy ra laì mäüt trong
nhæîng váún âãö quan troüng nháút cuía cäng taïc baío häü lao âäüng. Nguy hiãøm khi sæí duûng nguäön
âiãûn vaì khai thaïc thiãút bë âiãûn laì åí chäù noï khäng coï tên hiãûu baïo træåïc cho ngwoìi ta nháûn biãút
(nghe, nhçn) âãø phoìng ngæìa. Phaín æïng chè xaíy ra khi âaî tiãúp xuïc våïi doìng âiãûn luïc doìng âiãûn
chaûy qua cå thãø. Do âoï cáön phaíi hiãøu biãút mäüt säú khaïi niãûm cå baín vãö an toaìn âiãûn, tàng theo
nguyãn tàõc vãö kyî thuáût an toaìn âiãûn måïi haûn chãú âæåüc nhiãöu tai naûn do âiãûn gáy ra.
5.1.1 Taïc duûng cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi:
Khi ngæåìi tiãúp xuïc våïi maûng âiãûn seî coï mäüt doìng âiãûn chaûy qua thán ngæåìi vaì con
ngæåìi chëu taïc duûng cuía doìng âiãûn âoï. Taïc haûi cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi coï nhiãöu
daûng nhæ gáy boíng, laìm tã liãût hãû thäúng tháön kinh, âiãöu khiãøn caïc giaïc quan bãn trong cuía
ngæåìi, phaï våî caïc mä, gáy täøn thæång màõt, sæng maìng phäøi, huíy hoaûi cå quan hä háúp vaì tuáön
hoaìn maïu.
5.1.1.1 Tênh cháút taïc âäüng cuía doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø:
Tai naûn âiãûn gáy chãút ngæåìi laì do taïc âäüng cuía doìng âiãûn pháön låïn laìm huíy hoaûi
baín nàng laìm viãûc cuía caïc cå quan trong cå thãø hoàûc laìm ngæìng thåí hay do sæû thay âäøi nhæîng
hiãûn tæåüng sinh hoïa trong cå thãø ngæåìi, cuîng coï thãø do bë boíng tráöm troüng. Theo tênh cháút taïc
âäüng cuía doìng âiãûn coï thãø phán ra nhiãöu daûng sau âáy:
- Taïc âäüng vãö nhiãût: Khi coï va chaûm vaìo caïc bäü pháûn maûng âiãûn, ngay åí chäù tiãúp
xuïc dong âiãûn coï thãø gáy boíng, chaïy. Âäúi våïi âiãûn cao aïp ngay caí khi chæa tiãúp xuïc, nãúu
ngæåìi âãún quaï gáön bäü pháûn coï âiãûn cuîng coï thãø bë boíng, chaïy do phoïng âiãûn häö quang.
- Taïc âäüng vãö hoïa: Doìng âiãûn truyãön qua cå thãø gáy taïc âäüng âiãûn phán nhæ phán huíy
caïc cháút loíng trong cå thãø, âàûc biãût laì maïu.
- Taïc âäüng sinh hoüc: Doìng âiãûn gáy taïc âäüng kêch thêch caïc tãú baìo laìm co giáût caïc cå
bàõp, âàûc biãût laì caïc cå tim vaì phäøi, coï thãø laìm ngæng sæû hoaût âäüng cuía tim, phäøi. Nãúu doìng
âiãûn âi qua naîo seî phaï huíy træûc tiãúp hãû tháön kinh trung æång.


94
5.1.1.2 Caïc daûng tai naûn âiãûn:
Âæåüc chia ra laìm hai daûng laì cháún thæång âiãûn (täøn thæång bãn ngoaìi caïc mä) vaì
säúc âiãûn (täøn thæång näüi taûi cå thãø).
- Cháún thæång âiãûn: Laì caïc täøn thæång cuûc bäü caïc mä cuía cå thãø gáy ra do mäüt
doìng âiãûn maûnh (Thæåìng laì åí da, åí mäüt säú pháön mãöm khaïc hoàûc åí xæång) vaì thæåìng âãø laûi
dáúu vãút åí bãn ngoaìi. Caïc daûng cuía cháún thæång âiãûn laì:
+ Boíng âiãûn: Do doìng âiãûn âi qua cå thãø ngwoìi hoàûc do caïc tia häö quang gáy
ra khi âoaîn maûch. Boíng so häö quang mäüt pháön laì do taïc âäüng âäút noïng cuía tia häö quang coï
nhiãût âäü ráút cao (3.5000C ÷ 15.0000C), mäüt pháön laì do bäüt kim loaûi noïng bàõn vaìo gáy boíng.
Boíng âiãûn gáy chãút ngæåìi khi qua 2/3 diãûn têch da cuía cå thãø bë boíng, nguy hiãøm hån caí laì
boíng noüi taûng cå thãø dáùn âãún chãút ngæåìi màûc duì boíng phê ngoaìi chæa quaï 2/3.
+ Dáúu vãút âiãûn: Laì mäüt daûng taïc haûi riãng biãût trãn da ngæåìi do da bë eïp chàût
våïi pháön kim loaûi dáùn âiãûn âäöng thåìi dæåïi taïc âäüng cuía nhiãût âäü cao (khoaíng 1200C).
+ Kim loaûi hoïa màût da: Laì sæû xám nháûp cuía caïc maính kim loaûi ráút nhoí vaìo da
taïc âäüng cuía caïc tia häö quang coï baîo hoìa håüi kim loaûi (khi laìm caïc cäng viãûc haìn âiãûn).
+ Viãm màõt do taïc duûng cuía tia cæûc têm hoàûc tia häöng ngoaûi cuía häö quang âiãûn.
- Säúc âiãûn (âiãûn giáût): Laì daûng tai naûn âiãûn nguy hiãøm nháút, noï phaï huyí caïc quaï
trçnh sinh lyï cuía con ngæåìi vaì taïc haûi tåïi toaìn thán. Nãúu trong voìng 4 ÷ 6 giáy ngwoìi bë naûn
khäng âæåüc këp thæåìi taïch khoíi doìng âiãûn cå thãø dáùn âãún chãút ngæåìi.
Våïi mäüt doìng âiãûn ráút nhoí (25 ÷ 100mA) chaûy qua cå thãø cuíng âuí gáy ra säúc âiãûn.
Khi doìng âiãûn qua cå thãø seî gáy kêch thêch caïc mä keìm theo co giáût åí caïc mæïc âäü khaïc nhau:
+ Cå bë co giáût nhæng ngæåìi khäng bë ngáút.
+ Cå bë co giáût, ngæåìi bë ngáút nhæng váùn duy trç âæåüc hä háúp vaì tuáön hoaìn.
+ Ngæåìi bë mã man báút ténh, hoaût âäüng cuía tim vaì hãû hä háúp bë räúi loaûn.
+ Chãút lám saìng, tim phäøi bë tã liãût (khäng thåí, hãû tuáön hoaìn khäng hoaût âäüng).
Âiãûn giáût chiãúm mäü tyí lãû ráút låïn khoaíng 80% trong täøng säú tai naûn âiãûn vaì 85 ÷
87% säú vuû tai naûn âiãûn chãút ngæåìi laì do âiãûn giáût. Mäüt âàûc âiãøm khi bë âiãûn giáût laì khäng tháúy
roî chäù doìng âiãûn vaìo ngæåìi vaì bë naûn khäng coï thæång têch nhæ trong træåìng håüp cháún thæång
âiãûn.
5.1.2 Caïc nhán täú aính hæåíng khi bë âiãûn giáût:
Nhæîng nhán täú chuí yãúu aính hæåíng tåïi mæïc âäü tráöm troüng khi bë tai naûn âiãûn gäöm coï:
5.1.2.1 Cæåìng däü doìng âiãûn:
Laì nhán täú chênh aính hæåíng âãún âiãûn giáût. Sæû taïc duûng cuía trë säú doìng âiãûn âäúi våïi
cå thãø ngæåìi âæåüc thãø hiãûn åí baíng 5.1 (qua kãút quaí thê nghiãûm).
Baíng 5-1 Taïc duûng cuía doìng âiãûn lãn cå thãø ngæåìi.

Cæåìng âäü doìng Doìng âiãûn xoay chiãöu táön säú
Doìng âiãûn mäüt chiãöu
50 ÷ 60 Hz
âiãûn; mA
0,6 ~ 1,5 Bàõt âáöu tháúy tã ngoïn tay. Khäng coï caím giaïc.

95
2~3 Ngoïn tay tã ráút maûnh. Khäng coï caím giaïc.
5~7 Bàõp thët tay co laûi vaì rung. Âau nhæ kim chám, cáøm tháúy
8 ~ 10 Tay âaî khoï råìi khoíi váût coï âiãûn nhæng noïng.
váùn råìi âæåüc. Ngoïn tay, khåïp tay, baìn Noïng tàng lãn ráút nhanh.
tay caím tháúy âau. Noïng caìng tàng lãn vaì bàõt âáöu coï
20~ 25 Tay khäng thãø råìi váût coï âiãûn, âau tàng hiãûn tæåüng co ruït cå.
lãn, khoï thåí. Ráút noïng, caïc bàõp thët co quàõp,
51 ~ 80 Hä háúp bë tã liãût, tim âáûp maûnh. khoï thåí.
90 ~100 Hä háúp bë tã liãût, quaï 3 giáy thç tim bë tã Hä háúp bë tã liãût.
liãût vaì ngæìng âáûp.

Tæì phán têch säú liãûu åí baíng 5 - 1 coï thãø tháúy mæïc âäü tráöm troüng cuía tai naûn âiãûn
nhæ sau: - Ngæåìi caím tháúy coï doìng âiãûn âi qua cå thãø khi cæåìng âäü doìng âiãûn coï trë säú:
* Khoaíng 0,6 ~ 1,5 mA âäúi våïi doìng âiãûn xoay chiãöu
* Khoaíng 5 ~ 7 mA âäúi våïi doìng âiãûn mäüt chiãöu
- Ngæåìi bë nguy hiãøm luïc naûn nhán khoï tæû giaíi phoïng mçnh ra khoíi nguäön âiãûn khi:
* Âäúi våïi doìng âiãûn xoay chiãöu laì 10 ~ 15mA
* Âäúi våïi doìng âiãûn mäüt chiãöu laì 50 ~ 80mA
Vç váûy cæåìng âäü doìng âiãûn xoay chiãöu coï trë säú tæì 8mA tråí xuäúng coï thãø coi laì an
toaìn, coìn trë säú doìng âiãûn mäüt chiãöu coï thãø coi laì an toaìn trong khoaíng tæì 7mA tråí xuäúng.
5.1.2.2 âiãûn tråí cuía ngæåìi:
Âiãûn tråí cuía ngæåìi coï aính hæåíng hãút sæïc quan troüng tåïi mæïc âäü nguy hiãøm khi bë tai
naûn âiãûn. Âiãûn tråí cuía cå thãø ngæåìi khi coï doìng âiãûn chaûy qua khaïc våïi caïc váût dáùn åí chäù laì
mäüt âaûi læåüng khäng cäú âënh maì biãún thiãn trong phaûm vi ráút låïn tæì 600 âãún vaìi chuûc ngaìn ....
vaì låïn hån, phuû thuäüc vaìo tuäøi taïc, traûng thaïi sæïc khoíe cuía cå thãø tæìng luïc, mä ètæåìng xung
quanh, âiãöu kiãûn täøn thæång, thåìi gian taïc duûng cuía doìng âiãûn, . . .
- Låïp da àûc biãût laì låïp sæìng coï âiãûn tråí låïn nháút. Såí dé nhæ váûy laì vç trãn låïp da naìy
khäng coï maûch maïu vaì tãú baìo tháön kinh. Âiãûn tråí da ngæåìi luän thay âäøi trong mäüt phaûm vi
ráút låïn.
* Khi låïp da khä vaì saûch, låïp sæìng khong bë phaï hoaûi, âiãûn tråí cuía noï khoaíng
80.000 ~ 400.000 Ω/cm2. Khi da æåïc coï mä häöi thç giaím xuäúng coìn 100 Ω/cm2 vaì êt hån. Khi
boí låïp bãö màût da sæìng, âiãûn tråí giaím xuäúng chè coìn 600~ 100 Ω/cm2
* Âiãûn tråí cuía da ngæåìi giaím khäng tyí lãû våïi sæû tàng âiãûn aïp. Khi âiãûn aïp laì
36V, sæû huíy hoaûi låïp da xaíy ra cháûm, coìn khi âiãûn aïp 380V sæû huíy hoaûi xaíy ra âäüt ngäüt.
* Nãúu da ngæåìi bë dê maûnh trãn caïc cæûc âiãûn thç âiãûn tråí cuía da cuîng giaím âi.
Mæïc âäü diãûn têh tiãúp xuïc vaì aïp læûc caïc âáöu tiãúp xuïc cuía caïc cæûc âiãûn vaìo da ngæåìi seî laìmâiãûn
tråí da thay âäøi thao. Våïi âiãûn aïp bàòng 50 ~60V coï thãø xem âiãûn tråí tyí lãû nghëch våïi âiãûn têch
tiãúp xuïc. Khi aïp læûc tiãúp xuïc khoaíng 1kg/cm2 tråí lãn thç âiãûn tråí cuîng tyí lãû nghëch våïi aïp læûc
tiãúp xuïc.




96
- Âiãûn tråí cuía caïc täø chæïc bãn trong cå thãø phuû thuäüc vaìo trë säú âiãûn aïp, láúy trung
bçnh khoaíng 1000 Ω bàòng âiãûn tråí trong cuí ngæåìi maì khäng láúy trë säú âiãûn tråí cuía låïp da
ngoaìi âãø tênh toaïn. Vç khi låïp da bë phaï huíy hoàûc chaíy mäö häi, khi låïp sæìng cuía da bë laìm báøn
båíi buûi dáùn âiãûn, cháút âiãûn phán, nhuî tæång, ... thç âiãûn tråí ngæåìi seî giaím tháúp ráút nhiãöu.
5.1.2.3. Thåìi gian taïc duûng lãn cå thãø:
Thåìi gian taïc âäüng lãn cå thãø caìng láu thç âiãûn tråí cuía cå thãø caìng giaím xuäúng vç
låïp da bë noïng dáön lãn vaì låïp sæìng trãn da bë choüc thuíng caìng tráöm troüng, cho nãn taïc haûi cuía
doìng âiãûn âäúi våïi cå thãø ngæåìi cuîng tàng lãn. Ngoaìi ra khi taïc duûng láu, doìng âiãûn saî phaï huíy
sæû laìm viãûc cuía doìng âiãûn sinh váût trong caïc cå cuía tim.
Khi doìng âiãûn taïc âäüng trong thåìi gian ngàõn thç tênh cháút nguy hiãøm phuû thuäüc vaìo
nhëp âáûp cuía tim. Mäùi chu kyì co vaì giaîn cuaí tim keïo daìi âäü 1 giáy. Trong chu kyì coï khoaíng
0,1 giáy tim nghè laìm viãûc (giæîa traûng thaïi co vaì giaîn) vaì åí thåìi âiãøm naìy tim ráút nhaûy caím våïi
doìng âiãûn âi qua noï. Thê nghiãûm cho tháúy: Duì coï doìng âiãûn låïn (gáön bàòng 10mA) âi qua
ngæåìi maì khäng gàûp thåìi âiãøm nghè cuía tim thç cuîng khäng coï nguy hiãøm gç. Nãúu thæoìi gian
doìng âiãûn qua ngæåìi låïn hån 1 giáy thãú naìo cuîng truìng våïi thåìi âiãøm nghè cuía tim; cho nãn
thåìi gian taïc duûng khäng láu quaï 0,1 ~ 0,2 sec thç khäng nguy hiãøm.
5.1.2.4. Âæåìng âi cuía doìng âiãûn qua ngæåìi:
Tuyì theo con âæåìng doìng âiãûn âi qua ngæåìi maì mæïc âäü nguy hiãøm coï thãø khaïc
nhau. Càn cæï vaìo tyí lãû pháön tràm cuía doìng âiãûn täøng qua cå quan hä háúp vaì tim âãø âaïnh giaï
mæïc âäü nguy hiãøm, theo nghiãn cæïu vaì thê nghiãûm nhiãöu láön cho kãút quaí nhæ sau:
- Doìng âiãûn âi tæì chán qua chán seî coï 0,4 % cuía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
- Doìng âiãûn âi tæì tay qua tay seî coï 3,3% cuía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
- Doìng âiãûn âi tæì tay qua chán seî coï 3,7% cuía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
- Doìng âiãûn âi tæì tay phaíi qua chán seî coï 6,7% cuía doìng âiãûn täøng âi qua tim.
* Nhæ váûy:
- Nguy hiãøm êt nháút laì doìng âiãûn âi tæì tay phaíi qua chán våïi phán læåüng qua tim
nhiãöu nháút vç pháön låïn doìng âiãûn qua tim theo truûc doüc maì truûc naìy nàòm trãn âæåìng tæì tay
phaíi âãún chán.
- Êt nguy hiãøm nháút laì doìng âiãûn âi tæì chán qua chán (âiãûn aïp bæåïc) vç noï âi qua cå
quan hä háúp, tuáön hoaìn; nhæng khäng bçnh ténh ngæåìi bë ngaî thç luïc âoï så âäö näúi âiãûn seî khaïc
âi (khi bë âiãûn aïp bæåïc caïc cå quan chán seî co ruït laûi laìm ngæåìi ngaî) chuyãøn thaình nguy hiãøm
hån.
5.1.2.5. Táön säú doìng âiãûn:
Kho cæåìng âäü tuìy theo táön säú maì doìng âiãûn coï thãø laì nguy hiãøm hay a toaìn. Nguy
hiãøm nháút vãö tai naûn âiãûn giáût laì doìng âiãûn xoay chiãöu duìng trong cäng nghiãûp coï táön säú trong
khoaíng 40~60Hz. Khi táön säú tàng lãn hoàûc giaím âi thç mæïc âäü nguy hiãøm giaím. Doìng âiãûn coï
táön säú 300.000 ~ 500.000Hz hoàûc cao hån næîa, duì cæåìng âäü låïn bao nhiãu cuîng khäng gáy ra
âiãûn giáût maìg chè gáy boíng.



97
5.1.2.6. Âàûc âiãøm riãng cuía tæìng ngæåìi:
Cuìng chaûm vaìo âiãûn aïp nhæ nhau ngæåìi bë tim maûch tháön kinh, ngæåìi sæïc khoíe yãúu
seî nguy hiãøm hån vç hãû thäúng tháön kinh choïng bë tã liãût. Hoü ráút khoï giaíi phoïng ra khoíi nguäön
âiãûn.
5.1.2.7. Mäi træåìng xung quanh:
Mäi træåìng xung quanh coï buûi dáùn âiãûn, nhiãût âäü cao, âàûc biãût laì coï âäü áøm cao seî
laìm giaím âiãûn tæí cuía ngæåìi vaì caïc váût caïch âiãûn (trong thiãút bë âiãûn). Do âoï laìm doìng âiãûn
qua ngæoìi tàng lãn.
5.1.3. Phán loaûi nåi laìm viãûc, saín xuáút theo mæïc äü nguy hiãøm vãö âiãûn.
Yãu cáöu âäúi våïi an toaìn âiãûn taûi nåi laìm viãûc, saín xuáút phuû thuäüc vaìo âàûc træng cuía
mäi træåìng xung quanh. Do âoï âãø âaïnh giaï. Xaïc âënh âiãöu kiãûn mäi træåìng khi làõp âàût vaì sæí
duûng thiãút bë âiãûn phaíi tuán theo quy âënh vãö phán loaûi nåi laìm viãûc, saín xuáút theo mæïc âäü
nguy hiãøm. Theo tiãu chuáøn hiãûn haình thç nåi laìm viãûc, saín xuáút âæåüc chia thaình 3 nhoïm theo
mæïc âäü nguy hiãøm vãö âiãûn nhæ sau:
5.1.3.1. Êt nguy hiãøm: Nåi khä raïo våïi caïc yãúu täú:
- Âäüng áøm tæång âäúi cuía khäng khê khäng quaï 75%, nhiãût âäü khäng quaï 300C,
khäng coï buûi dáùn âiãûn.
- Nãön saìng coï âiãûn tråí låïn laìm bàòng váût liãûu khäng dáùn âiãûn (gäù khä raïo, raîy nhæûa).
5.1.3.2. Nguy hiãøm: Nåi áøm trong thåìi gian daìi våïi 1 trong nhæîng yãúu täú:
- Âäü áøm khäng khê trãn 75%, nháút thåìi âäü áøm tæång âäúi coï thãø baîo hoìa (khi thoaït 1
læåüng håi låïn trong caïc khau sáúy væîa traïc, gia cäng nhiãût caïc bäü pháûn kãút cáúu trong xæåíng taûo
hinh cáúu kiãûn bã täng cäút theïp âuïc sàôn).
- Nhiãût âäü væåüt quaï 350C theo chu kyì:
- Coï buûi dáùn âiãûn.
- Nãön saìng dáùn âiãûn (bàòng kim loaûi, âáút, bã täng, gäù bë áøm, gaûch, ..)
5.1.3.3. Âàûc biãût nguy hiãøm: Nåi coï 1 trong nhæîng yãúu täú sau:
- Ráút áøm, âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê thæåìng xáúp xè 100% (tráön, tæåìng, saìn vaì
caïc âäö váût trong phoìng coï âoüng haût næåïc).
- Mäi træåìng coï hoaût tênh hoïa hoüc (coï chæïa håi, khê, cháút loíng trong thåìi gian daìi
coï thãø phaï huíy cháút caïch âiãûn vaì caïc bäü pháûn mang âiãûn).
- Coï âäöng thåìi êt nháút hai trong nhæîng yãúu täú cuía nåïi nguy hiãøm (caïc phoìng áøm laûi
coï saìn dáùn âiãûn).
- Coï nguy hiãøm vãö màût näø (kho chæïa cháú näø trãn cäng træåìng).
5.1.4. Nhæîng nguyãn nhán gáy ra tai naûn âiãûn:
5.1.4.1. Chaûm phaíi váût dáùn coï mang âiãûn aïp:
Nhæ dáy âiãûn tráön khäng coï voí boüc caïch âiãûn bë hæ hoíng, mäúi näúi dáy âiãûn bë håí,
cáöu dao hoàûc caïc bäü pháûn dáùn âiãûn cuía thiãút bë âãø håí,.... Nguyãn nhán do:

98
- Caïc thiãút bë khäng coï voí bao che, khäng baío âaím khoaíng caïch an toaìn, khäng coï
saìn læåïi ngàn ngæìa ....
- Låïp voí boüc caïch âiãûn cuía dáy âiãûn, dáy caïp âàût trãn màût âáút, saìn nhaì bë hæ hoíng
khi ngæåìi vaì phæång tiãûn váûn chuyãøn qua laûi dáùm aûp lãn.
- Sæí duûng khäng âuïng âiãûn aïp an toaìn theo quy âënh åí nhæîng nåi nguy hiãøm vãö
âiãûn.
- Sæû laìm viãûc sai láöm cuía ngæåìi sæía chæía nhæ báút ngåì âoïng âiãûn vaìo thiãút bë åí âoï
âang coï ngæåìi laìm viãûc; cho ngæåìi âãún laìm viãûc åí pháön dáùn âaî ngàõt âiãûn maì khäng kiãøm tra
âaî ngàõt âiãûn chæa; khäng coï biãøn baïo, biãøn cáúm.
5.1.4.2. Tiãúp xuïc våïi bäü pháûn kim loaûi hoàûc voí thiãút bë coï mang âiãûn aïp vaì bë hoíng
caïch âiãûn (thiãút bë, voí maïy luïc bçnh thæåìng khäng coï âiãûn); nguyãn nhán laì:
- Maïy bë chaûm maït (âiãûn raì ra voí maïy) do caïch âiãûn bë hæ hoíng.
- Khäng thæûc hiãûn näúi âáút, näúi khäng baío vãû caïc thiãút bë âiãûn hoàûc coï nhæng khäng
âaïp æïng yãu cáöu an toaìn; thiãúu cáöu chç baío vãû,..
5.1.4.3. Do âiãûn aïp bæåïc xuáút hiãûn åí chäù bë hæ hoíng caïch âiãûn hay do âoaîn maûch cuía
caïc dáy dáùn xuäúng âáút (khi âæït dáy âiãûn) seî coï doìng âiãûn roì vaìo trong âáút gáy ra nguy hiãøm
cho ngæåìi khi âi vaìo trong vuìng coï doìng âiãûn âoï.
5.1.4.4. Do bë phoïng âiãûn häö quang: Âäúi våïi âiãûn cao aïp (trãn 100V), sæû nguy hiãøm
khäng chè tiãúp xuïc våïi nguäön âiãûn maì khi mäüt bäü pháûn naìo âoï cuía cå thãø ngæåìi hoàûc maïy moïc
åí saït gáön âæåìng dáy hay traûm biãún aïp coï thãø bë phoïng âiãûn häö quang gáy boíng chaïy. ÅÍ âiãöu
kiãûn mäi træåìng bçnh thæåìng khoaíng caïch phoïng âiãûn laì 30kV/caïch maûng, nhæ váûy våïi cáúp
âiãûn aïp 3,5 kV nãúu âæa tay âãún gáön dáy dáùn khoaíng 1 caïch maûng thç coï sæû phoïng âiãûn gáy
chaïy tay.
5.1.4.5. Thiãúu hoàûc khäng sæí duûng âuïng caïc duûng cuû baío häü: nhæ uíng, gàng tay caïch
âiãûn, thaím cao su, giaï caïch âiãûn,.... vaì caïc phæång tiãûn baío vãû khaïc.
5.2. Phán têch mäüt säú træåìng håüp tiãúp xuïc våïi maûng âiãûn:
Khi ngæåìi træûc tiãúp tiãúp xuïc våïi maûng âiãûn, mæïc âäü nguy hiãøm phuû thuäüc vaìo så âäö näúi
maûch giæîa ngæåìi vaì maûng âiãûn. Xeït maûng âiãûn phäø biãún hån caí laì maûng âiãûn ba pha doìng
âiãûn xoay chiãöu.
5.2.1. Chaûm âäöng thåìi vaìo hai pha khaïc nhau cuía maûng
âiãûn. 1

2
Træåìng håüp chaûm vaìo hai pha báút kyì trong maûng âiãûn
Ud




3
hoàûc våïi dáy trung hoìa vaì mäüt trong caïc pha seî taûo nãn maûch
kên trong âoï näúi tiãúp våïi âiãûn tråí cuía ngæåìi khäng coìn mäüt
âiãûn tråí phuû thãm naìo khaïc (hçnh 5-1).
Hçnh 5-1: Træåìng håüp chaûm âäöng thåìi hai pha cuía
maûng âiãûn.



99
Luïc naìy âiãûn aïp âàût vaìo ngæåìi coï trë säú låïn nháút (æïng våïi âiãûn aïp dáy nháút âënh); coìn
cæåìng âäü doìng âiãûn qua ngæåìi Ing nãúu boí qua âiãûn tråí tiãúp xuïc tênh gáön âuïng theo cäng thæïc:
3p
Ud
= ;Δ
Ing = (5 - 1)
R ng R ng
Trong âoï: Up: Âiãûn aïp pha cuía maûng âiãûn; V
Ud: Âiãûn aïp cuía maûng âoïng kên båíi sæû tiãúp xuïc hai pha cuía ngæåìi; V
Rng: Âiãûn aïp cuía ngæåìi; Ω
Træåìng håüp naìy thæåìng xaíy ra khi sæía chæîa khäng càõt âiãûn, ngæåìi thåü laìm viãûc træûc
tiãúp åí bäü pháûn coï âiãûn aïp, mäüt tay âang laìm viãûc trãn mäüt cæûc coìn tay kia (hoàûc âáöu , vai)
choün phaíi cæûc khaïc. Cuîng coï træåìng håüp do näúi dáy âiãûn, âáúu âiãûn vaìo cáöu dao maì khäng càõt
âiãûn.
Chaûm vaìo hai pha cuía doìng âiãûn laì nguye hiãøm nháút vç ngæåìi âàût træûc tiãúp vaìo âiãûn aïp
dáy, ngoaìi âiãûn tråí cuía ngæåìi khäng coìn näúi tiãúp våïi mäüt váût caïch âiãûn naìo khaïc nãn doìng
âiãûn qua ngæåìi ráút låïn. Khi âoï duì ngæåìi coï âi giaìy khä, cuîng caïch âiãûn hay âæïng trãn ghãú gäù,
thaím caïch âiãûn cuîng khäng coï taïc duûng giaím âæåüc âiãûn qua ngæåìi, song trãn thæûc tãú træåìng
håüp naìy ráút hiãúm; háöu hãút caïc tai naûn xaíy ra laì do chaûm mäüt pha (80~83%).
5.2.2. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng âiãûn coï trung tênh näúi âáút.
Våïi âáút trung tênh nhàòm muûc âêch giaím båït sæû nguy hiãøm chaûm âáút gáy nãn giæî khäng
1
cho âiãûn aïp cuía dáy pha âäúi våïi âáút tàng lãn luïc xaíy ra
2
chaûm âáút. Âáy laì træåìng håüp maûng âiãûn ba pha coï âiãûn aïp
dæåïi 1000 V. sæû tiãúp xuïc cuía ngæåìi våïi mäüt pha trong 3

maûng ba pha coï dáy trung tênh näúi âáút seî taûo ra maûng
trong âoï âiãûn tråí cuía ngæåìi màõc näúi tiãúp våïi âiãûn tråí näúi
âáút cuía dáy trung tênh (hçnh 5-2).
Hçnh 5-2 - Træåìng håüp chaûm mäüt pha cuía
Ro
maûng ba pha våïi trung tênh näúi âáút.
Trong træåìng håüp naìy âiãûn aïp cuía caïc dáy pha so våïi âáút khi chãú âäü laìm viãûc cuía maûng
âäúi xæïng bàòng âiãûn aïp pha, tæïc laì ngæåìi âàût træûc tiãúp dæåïi âiãûn aïp pha Up vaì trë säú doìng âiãûn âi
qua ngæåìi tæång âäúi låïn.
Up
Ing = ;A (5 - 2a)
R ng + R 0
Nãúu boí qua âiãûn tråí näúi âáút R0 thç doìng âiãûn qua ngæåìi seî laì:
Up Ud
=
Ing = ;A (5-2b)
R ng 3R ng
Trong âoï: R0 - âiãûn tråí tênh toaïn cuía cæûc näúi âáút seî láúy bàòng 4Ω trong maûng âiãûn
coï âiãûn aïp dæåïi 100 V.
U2
Up- âiãûn aïp pha; Up= ;V
3

100
5.2.3. Chaûm vaìo mäüt pha cuía maûng coï trung tênh caïch âiãûn:
Ngæåìi chaûm vaìo mäüt pha coi nhæ màõc vaìo maûng 1
song song våïi âiãûn tråí caïch âiãûn cuía pha âoï vaì näúi tiãúp 2
våïi caïc âiãûn tråí caïch âiãûn cuía hai pha khaïc (hçnh 5-3). 3
Trë säú doìng âiãûn qua ngæåìi Ing trong træåìng håüp
naìy phuû thuäüc vaìo âiãûn aïp pha,
Rc
Hçnh 5-3 - Træåìng håüp chaûm mäüt pha cuía
maûng âiãûn coï trung tênh caïch âiãûn
âiãûn tråí cuía ngæåìi vaì âiãûn tråí caïch âiãûn cuía maûng âiãûn
âäúi våïi âáút, tæïc laì:
3U p Ud
=
Ing= ;A (5 - 3)
3R ng + R c Rc
3R ng +
3
Trong âoï: Ud - Âiãûn aïp dáy trong maûch ba pha; V
Up - Âiãûn aïp pha; V
Rc - Âiãûn tråí cuía caïch âiãûn, Ω
Nãúu âiãûn tråí caïch âiãûn Rc âuí låïn thç Ing coï thãø giaím âãún mæïc an toaìn.
5.2.4. Sæû chaûm mäüt pha cuía maûng âiãûn xuäúng âáút - Âiãûn aïp bæåïc.
Vãö phæång tiãûn an toaìn, doìng âiãûn chaûm âáút laìm thay âäøi cå baín traûng thaïi cuía maûng
âiãûn (âiãûn aïp giæî dáy dáùn vaì âáút thay âäøi, xuáút hiãûn caïc thãú hiãûu khaïc nhau giæîa caïc âiãøm trãn
màût âáút gáön chäù chaûm âáút).
5.2.4.1. Træåìng håüp cuía doìng âiãûn âi trong âáút:
Sæû chaûm mäüt pha cuía maûng âiãûn xuäúng âáút
1
(khi âæït dáy âiãûn mäüt âáöu dáy råi chaûm âáút, khi caïch
2
âiãûn cuía thiãút bë âiãûn bë choüc thuíng chäù chän váût näúi 3
âáút) seî coï mäüt doìng âiãûn taín vaìo trong âáút taûo ra mäüt
“træåìng âiãûn roì”. Báút kyì mäüt âiãøm naìo âoï cuía âáút trong
vuìng træåìng âiãûn soì seî xuáút hiãûn âiãûn aïp. ÅÍ ngay chäù
tiãúp xuïc cuía âáút våïi dáy pha hoíng, thãú nàng trãb màût âáút
laì låïn nháút; dong âiãûn tiãúp xuïc våïi âáút taûi âoï seî coï strë säú ro
låïn nháút cuía doìng âiãûn soì.
Ux=f(U3,x)
Doìng âiãûn soì âi vaìo âáút theo hæåïng næía hçnh cáöu
baïn kênh x coï diãûn têch laì S= 2πx2 vaì xem diãûn têch tiãút
diãûn âáút cuía hçnh baïn cáöu nhæ laì váût dáùn âiãûn maì âiãûn
aïp trong vuìng naìy phán bäú theo mäüt quy luáût nháút âënh. Ub=Uâ-Ua
Doìng âiãûn roì trong âáút taín âi tæì tám hçnh baïn cáöu toía ra Uâ=Iâ.Râ
Ub=Ux-Ux+a
theo âåìng baïn kênh x (hçnh 5 - 4). Ux
Ux+a
Hçnh 5 - 4: Phán bäú âiãûn aïp cuía caïc âiãøm x
x+a
r = 20m r = 20m
trãn bãö màût âáút luïc coï chaûm âáút.

101
Khi âiãûn tråí suáút ρ cuía âáút khäng âäøi, trë säú doìng âiãûn roì Ix qua mäüt diãûn têch nhoí
cuía baïn cáöu caïch âiãøm chaûm âáút mäüt khoaíng x seî laì:
I
Ix= d 2 (5 - 4)
2πx
Iâ: Trë säú doìng âiãûn chaûm âáút; Δ
Trong âoï:
X: Khoaíng caïch tæì âiãøm doìng âiãûn chaûm âáút âãún âiãøm xeït; m
Tæì âoï tháúy ràòng, khi baïn kênh x cuía baïn cáöu caìng tàng, tæïc laì caìng xa âiãøm doìng
âiãûn chaûm âáút khi trë säú doìng âiãûn caìng giaím vaì do âoï âiãûn aïp åí trãn bãö màût âáút cuîng giaím
theo quy luáût âæåìng cong Hypecbol. Âiãûn aïp taûi mäüt âiãøm naìo âoï trãn bãö màût âáút laì hiãûu säú
âiãûn aïp giæîa âiãøm âoï vaì âiãøm vä cuìng xa (âiãûn aïp cuía âiãøm vä cuìng xa coï thãø xem nhæ bàòng
khäng) bàòng:
Ix ∫ Id ∫


∫ 2πx =
Ux= (5 - 5)
2πx
2
x

Trong âoï: Ux: Trë säú âiãûn aïp taûi mäüt âiãøm caïch chäù chaûm âáút mäüt khoaíng x; v
∫ : Âiãûn tråí suáút cuía âáút; Ω caïch maûng
ÅÍ ngay taûi chäù chaûm âáút seî coï âiãûn aïp cao nháút âäúi våïi âáút Uâ:

Uâ= Iâ.Râ= d ; V (5 - 6)
2πr0
Trong âoï: Râ: Âiãûn tråí cuía âáút; Ω
r0: Baïn kênh caíu hçnh baïn cáöu (xen hçnh 5-4); m
5.2.4.2. Âiãûn aïp bæåïc:
Khi ngæåìi âi vaìo vuìng træåìng âiãûn roì thç giæîa hai chán ngæåìi seî coï sæû chãnh lãûch
âiãûn aïp, doìng âiãûn seî truyãön qua ngæåìi tæì chán naìy qua chán kia. Do âoï ngæåìi âæïng hai chán
trãn hai âiãøm coï âiãûn aïp khaïc nhau seî chëu taïc âäüng cuía mäüt hiãûu âiãûn aïp goüi laì “âiãûn aïp
bæåïc”. Nhæ váûy âiãûn aïp bæåïc laì mäüt hiãûu säú âiãûn aïp cuía caïc âiãøm trãn màût âáút caïch nhau mäüt
khoaíng bàòng chán ngæåìi; âäü låïn cuía bæåïc chán ngæåìi khi tênh toaïn láúy bàòng 0,8m.
Âiãûn aïp bæåïc Up xaïc âënh bàòng biãøu thæïc sau:
I d ζ x + a dx I d ζa
∫ x 2 = 2πx (x + a )
UB= Ux - Ux+a = (5 - 7)
2π x
Trong âoï: Ux: Âiãûn aïp taûi bæåïc chán caïch âiãøm chaûm âáút mäüt khoaíng x; v.
Ux+a: Âiãûn aïp taûi bæåïc chán caïch âiãøm chaûm âáút mäüt khoaíng x+a; v
a: Âäü daìi cuía khoaíng caïch bæåïc chán; m
Tæì biãøu thæïc (5 - 7) tháúy ràòng:
- Caìng âæïng xa chäù doìng âiãûn chaûm âáút trë säú âiãûn aïp bæåïc Ub caìng giaím.
- Ngoaìi khoaíng caïch xa chäù chaûm âáút 20m coï thãø xem âiãûn aïp bæåïc bàòng
khäng.



102
- ÅÍ ngay saït chäù chaûm âáút, âiãûn aïp bæåïc Ub cuîng coï thãø bàòng khäng nãúu hai
chán ngæåìi âãöu âàût trãn mäüt voìng troìn âàóng âiãûn aïp (âiãøm A vaì B trãn hçnh 5-4).
Giåïi haûn cho pheïp cuía trë säú Ub khäng qui âënh åí caïc qui phaûm hiãûn haình vç caïc
trë säú Ub låïn thæåìng do caïc doìng âiãûn ngàõn maûch chaûm âáút låïn gáy ra vaì noï seî bë càõt ngay tæïc
thåìi båíi caïc thiãút bë baío vãû. Caïc trë säú Ub nhoí khäng gay nguy hiãøm cho ngæåìi do doìng âiãûn tæì
chán qua chán. Tuy váûy våïi trë säú âiãûn aïp Ub= 100~250V chán coï thãø bë co ruït vaì ngæåìi bë ngaî
xuäúng âáút . Luc naìy âiãûn aïp âàût vaìo ngæåìi tàng lãn vç doìng âiãûn âi theo maûch chênh “tay-
chán”, nãúu thiãút bë baío vãû khäng càõt âæåüc doìng âiãûn ngàõn maûch chaûm âáút thç coï thãø gáy ra tai
naûn.
5.3. Caïc biãûn phaïp phoìng ngæìa tai naûn âiãûn.
5.3.1. Biãûn phaïp âãö phoìng tiãúp xuïc va chaûm vaìo caïc bäü pháûn maûng âiãûn.
5.3.1.1. Âaím baío täút caïch âiãûn cuía thiãút bë âiãûn vaì dáy dáùn:
- Caïc thiãút bë âiãûn, âæåìng dáy dáùn phaíi baío âaím caïch âiãûn täút, khäng âãø xuáút hiãûn
doìng âiãûn roì. Trë säú doìng âiãûn roì qui âënh khäng âæåüc låïn hån 0,001A, tæïc laì âiãûn tråí caïch
âiãûn khäng âæåüc nhoí hån 1000Ω/V. Vê duû khi sæí duûng âiãûn aïp 380V thç âiãûn tråí caïch âiãûn täúi
thiãøu laì 380 x 100 = 380.000Ω.
- Phaíi âënh kyì kiãøm tra vaì thay âäøi sæía chæîa âuïng luïc cháút caïch âiãûn luän baío âaím
âuïng våïi yãu cáöu. Trong âiãöu kiãûn saín xuáút bçnh thæåìng êt nháút mäùi nàm phaíi kiãøm tra 1 láön;
nåi áøm æåït co håi khê xám thæûc phaíi kiãøm tra hai láön. Båíi vç cháút caïch âiãûn láu nagyì seî bë
giaím yãúu dáön do bë quaï noïng, nhiãût âäü thay âäøi quaï nhiãöu, do coü xaït sinh raûn næït, do mäi
træåìng áøm æåït, xám thæûc,... cho nãn khaí nàng caïch âiãûn máút dáön taïc duûng; doìng âiãûn coï thãø roì
åí voí kim loaûi cuía thiãút bë hoàûc dáy dáùn gáy tai naûn.
5.3.1.2. Baío âaím khoaíng caïch an toaìn, bao che caïc bäü pháûn maûng âiãûn:
Caïc bäü pháûn maûng âiãûn nhæ cáöu dao, caïc thiãút bë âoïng càõt, caïc âáöu näúi dáy, .. cáön
phaíi âæåüc che chàõn, nãúu khäng thç phaíi raìo ngàn våïi khoaíng caïch an toaìn âãø ngæåìi khäng va
chaûm tiãúp xuïc gáy nguy hiãøm nhæ:
- Raìo quanh khu væûc traûm âoïng ngàõt, traûm phán phäúi âiãûn, maïy biãún aïp, maïy phaït
âiãûn.... Traûm biãún aïp âàût ngoaìi tråìi phaíi âæåüc baío vãû våïi chiãöu cao täúi thiãøu 2,5m, raìo chàõn
traûm biãún aïp nãn âàût ra ngoaìi chäù näúi âáút laì 2m
- Voí bao che chàõn cuía nhæîng trang thiãút bë âiãûn coï âiãûn aïp trãn 1000V phaíi coï
khoaï liãn âäüng âãø loaûi træì khaí nàng måí âæåüc khi chæa càõt âiãûn (âiãûn aïp trãn 1000 V coï thãø xaíy
ra tai naûn âiãûn khi chè måïi âãún gáön caïc bäü pháûn mang âiãûn).
- Caïc âæåìng dáy tráön phaíi âæåüc treo cao 3,5 m tråí lãn so våïi nãö, saìn hoàûc trãn
âæåìng coï ngæåìi qua laûi vaì 6m trãn âæåìng coï xe maïy âi qua laûi phêa dæåïi.
- Dáy âiãûn cao thãú qua chäù ngæåìi âi laûi phaíi coï læåïi giàng trãn khäng âãö phoìng khi
dáy bë âæït.
- Khäng âàût dáy âiãûn, dáy caïp trãn màût âáút, saìn nhaì; phaíi treo trãn caïc giaï, coüc âåî
âãø traïnh cho ngæåìi vaì phæång tiãûn qua laûi khäng dáùm âeì lãn gáy nguy hiãøm.
5.3.1.3. Sæí duûng âiãûn thãú an toaìn:

103
ÅÍ nhæîng nåi nguy hiãøm vãö âiãûn phaíi sæí duûng âiãûn aïp tháúp âãø haûn chãú mæïc nguy
hiãøm nãúu ngæåìi va chaûm phaíi thç doìng âiãûn qua ngæåìi cuîng nhoí. Phaíi sæí duûng âuïng mæïc âiãûn
aïp âäúi våïi caïc thiãút bë âiãûn tuìy thuäüc vaìo mæïc âäü nguy hiãøm vãö âiãûn åí nåi laìm viãûc, saín xuáút.
Theo tiãu chuáøn an toaìn quy âënh thç:
- Âäúi våïi nhæîng nåi êt nguy hiãøm, maûng âiãûn duìng âãø thàõp saïng, duìng cho caïc
duûng cuû cáöm tay, .... âæåüc sæí duûng âiãûn aïp khäng quaï 220V; nhæîng nåi nguy hiãøm khäng âæåüc
qua 36V vaì nhæîng nåi âàch biãût nguy hiãøm khäng quaï 12V.
- Âeìn chiãúu saïng cäú âënh åí âäü cao dæåïi 2,5m âiãûn aïp khäng quaï 36V.
- Âäúi våïi cäng taïc haìn âiãûn, âiãûn thãú khäng quaï 70 V; haìn häö quang âiãûn khäng
quaï 12~24V.
5.3.2. Biãûn phaïp âãö phoìng tai naûn âiãûn khi chaûm vaìo voí maïy coï doìng âiãûn roì (boü
chaûm maït).
Caïc bäü pháûn kim loaûi cuía voí maïy, thiãút bë bçnh thæåìng khäng coï âiãûn, nhæng nãúu caïch
âiãûn bë hong seî coï doìng âiãûn roì ra voí maïy thç trãn caïc bäü pháûn naìy xuáút hiãûn âiãûn aïp vaì khi âoï
í
ngæåìi tiãúp xuïc vaìo seî coï thãø bë giáût nguy hiãøm. Âãø âãö phoìng tai naûn âiãûn trong træåìng håüp naìy
thç coï thãø duìng dáy dáùn näúi voí cuía thiãút bë våïi âáút hoàûc våïi dáy trung tênh hay duìng bäü pháûn
càõt âiãûn baío vãû.
5.3.2.1. Näúi âáút baío vãû:
Laì biãûn phaïp phäø biãún, an toaìn vaì hæîu hiãûu âãø phoìng chäúng tai naûn do doìng âiãûn roì
ra voí maïy. Hãû thäúng näúi âáút bao gäöm caïc thanh näúi
1
âáút vaì dáy dáùn âãø näúi âáút.
2

- Näúi âáút âån giaín: Duìng dáy dáùn âiãûn 3

näúi bäü pháûn kim loaûi trãn thanh maïy (Voí thiãút bë)
luïc bçnh thæåìng khäng coï âiãûn våïi thanh näúi âáút
R2
R3 R1
bàòng sàõt theïp chän dæåïi âáú vaì âiãûn tråí caïch âiãûn åí
caïc pha khäng bë hæ hoíng khaïc (Hçnh 5-5).
Ing

Hçnh 5-5. Så âäö näúi âáút âån giaín baío vãû Id




Hãû thäúng tiãúp âáút phaíi coï âiãûn tråí âuí nhoí âãø sao cho ngæåìi khi tiãúp xuïc vaìo väø thiãút
bë coï âiãûn aïp thç doìng âiãûn chaûy qua cå thãø khäng âãún trë säú coï thãø gáy nguy hiãøm cho ngæåìi
(coi nhæ ngæåìi màõc song song våïi thanh näúi âáút). Hçnh thæïc naìy aïp duûng cho maûng âiãûn ba
pha coï trung tênh caïch âiãûn. Trong træåìng håüp tiãúp xuïc nhæ váûy, theo quy luáûy phán bäú doìng
âiãûn seî coï:

IngRng=IdRnâ hay Ing= Id R nd (5 - 8)
R ng
Trong âoï: Ing: Doìng âiãûn âi qua ngæåìi; A
Id: Doìng âiãûn roì; A
Rng: Âiãûn tråí tênh toaïn cuía ngæåìi; Ω
Rnâ: Âiãûn tråí cuía hãû thäúng näúi âáút; Ω


104
Nhæ váûy bàòng caïch giaím âiãûn tråí näúi âáút coï thãø giaím âæåüc doìng âiãûn qua ngæåìi tåïi
trë säú khäng nguy hiãøm cho ngæåìi. Trong maûng âiãûn coï trung tênh caïch âiãûn våïi âiãûn aïp dæåïi
1000V thç doìng âiãûn roì khäng låïn quaï 10A (thæåìng laì 4~6A) nãúu cæûc näúi âáút coï âiãûn tråí tênh
toaïn nhoí (4Ω) âãø baío âaím haû âæåüc âiãûn aïp tiãúp xuïc âãún trë säú an toaìn (U= Id.Rnâ= 10 x 4 =
40V).
- San bàòng âiãûn aïp: Laì biãûn phaïp nhàòm laìm tàng hiãûu quaí näúi âáút våïi muûc âiaïch
laìm giaím âiãûn aïp tiãúp xuïc våïi thán maïy khi bë maït âiãûn vaì âiãûn aïp bæåïc âãún trë säú an toaìn. ÅÍ
caïc thiãút bë cao aïp våïi âiãûn aïp trãn 100V coï doìng âiãûn roì xuäúng âáút ráút låïn nãúu duìng cæûc näúi
âáút âån hoàûc tàng säú thanh näúi âáút âoïng thaình nhoïm táûp trung váùn khäng thãø laìm giaím âiãûn
aïp tiãúp xuïc (Utx) âãún trë säú cho pheïp. Luïc naìy viãûc giaím âiãûn aïp tiãúp xuïc vaì âiãûn aïp bæåïc (Ub)
åí trong vuìng âæåüc baío vãû chè thæûc hiãûn âæåüc bàòng caïch näúi âáút voìng (Hçnh 5-6).


Våïi âáút voìng tæïc laì bäú trê caïc thanh näúi âáút âån Utx = 0
Utx
Ub Ub = 0
thaình mäüt vaìi haìng vaì näúi laûi våïi nhau. Træåìng håüp
chaûm pha trãn thanh maïy, doìng âiãûn roì seî phán bäú âãöu Ub
Uâ=Iâ.Râ
trãn táút caí caïc thanh näúi âáút voìng. Khi coï doìng âiãûn roì
tæì mäùi thanh näúi âáút, trãn bãö màût âáút seî xaíy ra sæû phán
bäú âiãûn aïp theo âënh luáût Hypecbol tæì caïc thanh näúi âáút
Iâ Râ
åí caûnh nhau seî coï sæû cán bàòng tæåg âäúi âiãûn aïp trong A
vuìng baío vãû; nhåì âoï âäü chãûn lãûch âiãûn aïp trong caïc
træåìng håüp âiãûn aïp tiãúp xuïc vaì âiãûn aïp bæåïc ráút nhoí, coï
nghéa laì laìm giaím âiãûn aïp tiãúp xuïc vaì âiãûn aïp bæåïc âãøntë
säú an toaìn. A Màût bàòng

5.3.2.2. Näúi khäng baío vãû:
AÏp duûng trong maûng âiãûn coï âiãûn aïp dæåïi
1000V ba pha bäún dáy våïi dáy thæï tæ laì dáy trung tênh
(dáy khäng) âaî näúi âáút bàòng caïch duìng dáy dáùn näúi thán
kim loaûi cuía maïy vaìo dáy trung tênh (Hçnh 5-7) Baío vãû
Càõt A - A
näúi dáy trung tênh thay cho baío vãû näúi âáút træûc tiãúp
Hçnh 5-6. Âiãûn aïp tiãúp xuïc Utx
trong caïc læåïi âiãûn haû aïp 380/220V vaì 220/127V seî
vaì âiãûn aïp bæåïc Ub khi thæûc
âaím baío an toaìn khi chaûm âáút mäüt pha.
hiãûn näúi âáút voìng.
Khi coï sæû cäú (caïch âiãûn cuía thiãút bë bë choüc 1
2
thuíng) seî xuáút hiãûn doìng âiãûn trãn thanh maïy thç láûp
3
tæïc mäüt trong caïc pha gáy ra âoaîn maûch vaì trë säú 0
cuía doìng âiãûn ngàõn maûch seî laì:
Up
Inm= ;A (5 -
Rd + R0
9) Ro
Trong âoï: Up: Âiãûn aïp pha cuía maûng âiãûn; V
Râ: Âiãûn tråí âáút; Ω
Hçnh 5 - 7.: Så âäö näúi khäng baío vãû.

105
R0: Âiãûn tråí cuía cæûc näúi âáút; Ω
Do âiãûn aïp cuía maûng âiãûn haû aïp khäng låïn nãn trë säú cuía doìng âiãûn Inm cuîng khäng
âuí låïn âãø cho cáöu chç bë chaíy hoàûc caïc cå cáúu baío vãû khaïc hoaût âäüng âæåüc, tçnh traûng chaûm
âáút coï thãø keïo daìi, trãn voí thiãút bë seî täön taûi láu daìi mäüt âiãûn aïp våïi trë säú:
UpR d
Uâ= RâInm= ;V (5 - 10)
Rd + R0
Trë säú âiãûn aïp naìy coï thãø âaût âãún mæïc nguy hiãøm. Vç váûy âãø cáöu chç vaì caïc bäü pháûn
baío vãû khaïc càõt nhanh chäù sæû cäú cuía maûng âiãûn thç duìng dáy dáùn näúi voí thiãút bë våïi dáy trung
tênh laì biãûn phaïp âån giaín nháút. Viãûc näúi træûc tiãúp voí maïy våïi dáy khäng laì nhàòm muûc âêch
tàng trë säú doìng âiãûn ngàõn maûch Inm âãø cho cáöu chç vaì cå cáúu càõt âiãûn càõt nhanh doìng âiãûn
chaûm voí thiãút bë.
5.3.2.3. Càõt âiãûn baío vãû:
Laì biãûn phaïp baío vãû nhàòm baío âaím an toaìn cho ngæåìi bàòng caïch càõt nhanh trong
thåìi gian tæì 0,1~0,2 giáy âoaûn sæû cäú hoàûc toaìn bäü maûng âiãûn khi coï ngàõn maûch caûhm voí hoàûc
ngàõn maûch chaûm âáút cuîng nhæ khi chaûm vaìo caïc bäü pháûn mang âiãûn luïc xuáút hiãûn âiãûn aïp trãn
voí thiãút bë âãún trë säú qui âënh.
- Cå cáúu càõt âiãûn baío vãû âæåüc sæí duûng åí caí maûng ba pha coï trung tênh caïch âiãûn vaì
maûng âiãûn coï trung tênh näúi âáút. Âäúi våïi maûng âiãûn ba pha cå cáúu naìy âæåüc màõc näúi tiãúp vaì
dáy dáùn näúi thán maïy våïi thanh näúi âáút hoàûc våïi dáy trung tênh vaì seî hoaût âäüng dæåïi taïc âäüng
cuía doìng âiãûn roì Id hoàûc doìng âiãûn ngàõn maûch Inm trong thæoìi gian maït âiãûn ra thán maïy vaì seî
càõt âiãûn khoíi maïy. Coï nhiãöu loaûi cå cáúu càõt âiãûn baío vãû âån giaín (hçnh 5 - 8).
- Nguyãn lyï laìm viãûc cuía cå cáúu càõt âiãûn baío vãû nhæ sau:
+ Khi trãn voí âäüng cå khäng coï âiãûn aïp, âoïng cáöu dao, loì xo bë keïo càng vaì loîi
sàõt giæî cáöu dao åí tæ thãú âoï, âäüng cå coï âiãûn laìm viãûc. 1
+ Nãúu caïch âiãûn cuía âäüng cå bë choüc 2
thuíng, mäüt pha chaûm voí âäüng cå thç láûp tæïc coï âiãûn aïp
3
xuáút hiãûn; khi âiãûn aïp âãún mæïc qui âënh seî coï mäüt doìng 3
âiãûn âuí låïn chaûy trong cuäün dáy ruït loîi sàõt xuäúng. 4
1
2
Hçnh 5-8. Så âäö nguyãn tàõc càõt âiãûn baío vãû.
1- Loì xo; 2- Cuäün dáy; 3- Cáöu dao; 4- Loîi sàõt
phêa dæåïi, loì xo keïo cáöu dao càõt âiãûn nguäön cung cáúp
cho âäüng cå.
- So våïi näúi âáút baío vãû vaì näúi khäng baío vãû thç cå cáúu càõt âiãûn baío vãû coï æu âiãøm laì:
+ Âiãûn aïp xuáút hiãûn trãn âäúi tæåüng baío vãû khäng thãø væåüt quaï trë säú âiãûn aïp qui
âënh nãn baío âaím an toaìn tuyãût âäúi.
+ Âiãûn tråí näúi âáút cuía cå cáúu khäng yãu cáöu quaï nhoí (4Ω) maì coï thãø tåïi
100~500Ω, do âoï dãù âang bäú trê vaì chãú taûo hãû thäúng näúi âáút cuía cå cáúu naìy.
5.3.3. Sæí duûng caïc phæång tiãûn baío vãû vaì duûng cuû phoìng häü:


106
5.3.3.1. Caïc phæång tiãûn caïch ly baío vãû:
Tuìy theo âiãûn aïp cuía maûng âiãûn, caïc phæång tiãûn baío vãû chia ra dæåïi 1000V vaì loüai
trãn 1000V. Trong mäùi loaûi laûi phán biãût loaûi baío vãû chênh vaì loaûi baío vãû phuû tråü.
- Loaûi suûng cuû baío vãû chênh laì loaûi chëu âæåüc âiãûn aïp khi tiãúp xuïc våïi nhæîng pháön
dáùn âiãûn trong mäüt thåìi gian láu.
- Loaûi duûng cuû phuû tråü laì laoüi baín thán khäng âaím baío an toaìn khoíi âiãûn aïp tiãúp
xuïc nãn phaíi duìng kãút håüp våïi duûng cuû chênh âãø tàng cæåìng mæïc âäü an toaìn.
+ Caïc duûng cuû kyî thuáût âiãûn baío vãû ngæåìi khoíi caïc pháön dáùn âiãûn cuía thiãút bë
vaì âáút laì buûc caïch âiãûn, thaím caïch âiãûn, uíng, giaìy vaì gàng tay caïch âiãûn.
- Buûc caïch âiãûn laì loaûi duûng cuû phuû tråü duìng âãø phuûc vuû caïc thiãút bë âiãûn coï âiãûn
aïp báút kyì, thæåìng coï kêch thæåïc 75x75cm, hoàûc 75x40cm, coï chán sæï caïch âiãûn.
- Thaím caïch âiãûnlaì loaûi duûng cuû phuû tråü duìng âãø phuûc vuû caïc thiãút bë âiãûn coï âiãûn
aïp teì 1000V tråí xuäúng, thæåìng coï kêch thæåïc 75x75cm, daìy tæì 0,4~1cm.
- Gàng tay duìng cho âiãûn aïp dæåïi 1000V âäúi våïi duûng cuû baío vãû chênh vaì âiãûn aïp trãn
1000V âäúi våïi duûng cuû phuû tråü.
- UÍng vaì giaìy laì loaûi duûng cuû phuû tråü. UÍng caïch âiãûn duìng våïi âiãûn aïp trãn 1000V,
coìn giaìy caïch âiãûn duìng våïi âiãûn aïp dæåïi 1000V.
+ Caïc duûng cuû baío vãû khi laìm viãûc dæåïi âiãûn aïp gäöm coï saìo caïch âiãûn, kçm
caïch âiãûn vaì caïc duûng cuû thåü âiãûn khaïc.
- Saìo caïch âiãûn duìng âãø âoïng måí cáöu dao caïch ly vaì âàût thiãút bë näúi âáút, duìng cho
âiãûn aïp trãn 1000V, laì loaûi duûng cuû baío vãû chênh.
- Kçm caïch âiãûn laì loaûi duûng cuû baío vãû chênh duìng âãø thaod làõp cáöu chç äúng, âãø
thao taïc trãn nhæîng thiãút bë âiãûn coï âiãûn aïp âãún 35.000V.
- Âãø kiãøm tra xem coï âiãûn hay khäng âäúi våïi âiãûn aïp trãn 1000 V thç sæí duûng âäöng
häö âo âiãûn aïp hoàûc kçm (càûp) âo âiãûn; âäúi våïi thiãút bë coï âiãûn aïp dæåïi 500V thç duìng buït thæí
âiãûn, âeìn àõc quy (cäng suáút khäng quaï 25 W).
5.3.3.2. Phæång tiãûn baío vãû âãø laìm viãûc åí caïc trang thiãút bë âaî càõt âiãûn:
Phæång tiãûn baío vãû chàõc chàõn âãø laoüi træì sæû xuáút hiãûn âiãûn aïp báút ngåì trong træåìng
håüp âoïng nháöm thiãút bë âaî càõt âiãûn laì bäü näúi âáút taûm thåìi, di âäüng. Bäü näúi âáút gäöm coï dáy dáùn
âãø näúi kãút caïc pha, dáy dáùn âãø näúi âáút vaì caïc cæûc näúi dáy våïi thanh dáùn.
- Dáy dáùn âãø näúi thiãút bë âiãûn våïi thiãút bë näúi âáút duìng dáy âäöng mãöm, tiãút diãûn
phaíi âuí âaím baío äøn âënh nhiãût khi coï ngàõn maûchnhwng khäng nhoí hån 25mm2.
- Cæûc näúi dáy phaíi coï cáúu taûo sao cho coï thãø duìng saìo caïch âiãûn âãø âáúu vaì thaïo dáy
khoíi thanh dáùn.
5.3.3.3. Caïc loaûi duûng cuû baío vãû khaïc, gäöm coï:
* Caïc loaûi phæång tiãûn duìng âãø traïnh taïc haûi cuía häö quang âiãûn nhæ kênh baío vãû
màõt, quáön aïo khäng bàõt chaïy, bao tay vaíi baût, màût naû phoìng håi âäüc,...



107
* Caïc laoüi phæång tiãûn duìng âãø laìm viãûc trãn cao nhæ thàõt læng baío hiãøm, moïc
chán coï quai da, dáy âeo, xêch an toaìn, thang xãúp, thang náng, thang gaï, choìi äúng läöng, ...
- Dáy âeo an toaìn phaíi âæåüc thæí laûi kho coï nghi ngåì vãö cháút læåüng, thæí våïi
troüng læåüng 225kg trong 5 phuït vaì âënh kyì êt nháút 6thaïng/láön.
- Choìi äúng läöng tæû náng duìng âãø làõp vaì sæía chæîa âæåìng dáy, âeìn. Viãûc sæí duûng
phaíi tuán theo caïc yãu cáöu âàûc biãût vãö kyî thuáût an toaìn do nhaì maïy âãö ra.
- Thang xãúp baío âaím cho ngæåìi laìm viãûc an toaìn åí trãn cao khi làõp raïp caïc
thiãút bë cao caïch màût âáút tåïi 3,5m. Thang xãúp âæåüc thæí âënh kyì 1nàm/1 láön våïi taíi troüng 200
kg trong 5 phuït.
5.3.3.4. Caïc biãøn baïo phoìng ngæìa:
Duìng âãø bao vaì ngàn khäng cho ngæåìi tåïi gáön caïc trang thiãút bë âang coï âiãûn, ngàn
khäng cho thao taïc caïc khoïa, cáöu dao coï thãø phoïng âiãûn vaìo nåi âang sæía chæîa hoàûc laìm viãûc.
Theo muûc âêch sæí duûng caïc loaûi biãøn baïo coï thãø phán thaình 4 nhoïm laì:
- Biãøn phoìng ngæìa thæåìng ghi: “Cáúm såì moï- chãút ngæåìi”; “Coï âiãûn - nguy hiãøm -
chãút ngæåìi”; “Âæïng laûi - âiãûn cao aïp”,...
- Biãøn cáúm ghi: “Khäng âoïng âiãûn - coï ngæåìi laìm viãûc, Khäng âoïng âiãûn - laìm viãûc
trãn âæåìng dáy”, ...
- Biãøn cho pheïp thæåìng ghi: “Laìm viãûc taûi âáy” âãø chè chäù laìm viãûc cho cäng nhán.
- Biãøn nhàõc nhåí: Âãø nhàõc nhåí vãö caïc biãûn phaïp cáön thiãút nhæ ghi: “Näúi âáút”.
Caïc loaûi biãøn baïo di âäüng duìng trong caïc trang thiãút bë coï âiãûn aïp trãn vaì dæåïi
100V cáön laìm bàòng váût liãûu caïch âiãûn hoàûc dáùn âiãûn xáúu (Cháút deío hoàûc bç cæïng caïch âiãûn);
cáúm duìng tän, theïp laìm biãøn baïo. Phêa trãn biãøn baïo phaíi coï läù hoàûc moïc âãø treo.
5.3.4. Så cæïu ngæåìi bë tai naûn âiãûn.
Trãn cäng træåìng thi cäng sæí duûng phäø biãún nháút laì maûng âiãûn ba pha 380/220V coï
trung tênh træûc tiãúp näúi âáút. Säú liãûu thäúng kã cho biãút laoüi âiãûn aïp naìy thæåìng dãù gáy ra taûi naûn
âiãûn chãút ngæåìi (khoaíng 65% täøng säú caïc tai naûn âiãûn) vç ngæåìi dãù chuí quan coi thæåìng âiãûn
aïp tháúp (dæåïi 1000V).
Khi ngæåìi bë tai naûn âiãûn åí mæïc nguy hiãøm thç phaíi âæåüc cáúp cæïu ngay. Cáúp cæïu chia
laìm hai giai âoaûn laì: Taïch ngæåìi ra khoíi nguäön âiãûn vaì thæûc hiãûn hä háúp nhán taûo.
5.3.4.1. Cæïu ngæåìi bë naûn ra khoíi nguäön âiãûn: Coï thãø duìng caïc biãûn phaïp sau:
* Càõt doìng âiãûn: Láûp tæïc ngàõt âiãûn åí bäü pháûn naûn nhán chaûm phaíi bàòng caïch måí
cáöu dao, cáöu chç, cäng tàõc.
- Nãúu khäng thæûc hiãûn âæåüc bàòng caïch trãn thç duìng dai rçu chuäi caïn gäù chàût
âæït dáy âiãûn. Khi tiãún haình phaíi âeo gàng tay caïch âiãûn, chán âi uíng caïch âiãûn vaì láön læåüt
chàût âæït tæìng dáy mäüt.
- Cuîng coï thãø laìm ngàõn maûch bàòng caïch quàng lãn trãn dáy dáùn mäüt âoaûn kim
loaûi hoàûc dáy dáùn âãt laìm chaïy cáöu chç; phaíi chuï yï âãö phoìng coï thãø bë ngaî hoàûc bë thæång.



108
* Træåìng håüp khäng càõt âiãûn âæåücthç taïch naûn nhán ra khoíi thiãút bë bàòng sæïc ngæåìi
tháût nhanh choïng bàòng caïch:
- Truìm vaìo quáön aïo khä hoàûc quáún vaíi hay chàn vaìo ngæåìi bë naûn läi ra khoíi
váût mang âiãûn.
- Nãúu naûn nhán bë dáy âiãûn quaìng vaìo ngæåìi thç coï thãø duìng saìo, gáûy bàòng gäù
khä, tre khä âãø háút dáy âiãûn ra.
Cáön chuï yï âãø khoíi bë âiãûn giáût láy, âoìi hoíi ngæåìi cæïu phsè khä raïo, âæïng trãn táúm
vaïn, ghãú khä, âi guäúc, deïp cao su vaì cuîng cáön coï biãûn phaïp traïnh cho naûn nhán khäng bë ngaî
råi tæì trãn cao xuäúng.
* Sau khi âæåüc taïch khoíi maûng âiãûn cáön tiãún haình:
- Nãúu naûn nhán coìn thåí, tim coìn âáûp, chè bë ngáút thç cáön âãø ngæåìi bë naûn nàòm åí
nåi yãn ténh, thoaïng khê, nåïi räüng quáön aïo âãø thåí vaì maûch maïu læu thäng dãù daìng, phaíi giæî
áúm, khäng âãø bë caím laûnh, cho ngæíi cäön amoni clorua (NH4Cl).
- Nãúu naûn nhán âac thåí maûnh vaì ngàõt quaîng hoàûc âaî bë ngæìng thåí, tim ngæìng
âáûp thç phaíi kháøn træång laìm hä háúp nhán taûo khi baïc sé chæa âãún vaì laìm ngay gáön nåi bë tai
naûn. Træåïc khi laìm hä háúp phaíi nåïi räüng quáön aïo cuía naûn nhán, caûy miãûng ra khi miãûng càõn
chàût.
5.3.4.2. Så cæïu laìm hä háúp nhán taûo:
Laìm hä háúp nhán taûo phaíi liãn tuûc, kiãn trç cho âãún khi bäü pháûn y tãú âãún. Màûc duì
khäng coìn dáúu hiãûu cuía sæû säúng cuîng khäng âæåüc coi laì naûn nhán âaî chãút, chè âæåüc xem laì
chãút nãúu ngæåìi bë naûn våî soü hoàûc chaïy âen. Hä háúp nhán taûo coï caïc phæång phaïp laì:
- Xoa boïp bãn ngoaìi läöng ngæûc: Naûn nhán âãø nàòm ngæîa, ngæåìi cæïu quyì bãn caûnh
âàût mäüt baìn tay lãn trãn pháön tim, baìn tay coìn laûi âàût cheïo lãn trãn, duìng sæïc ngæåìi âãø áún cho
läöng ngæûc bë neïn xuäúng räöi laûi nåïi tay ra, laìm nhæ váûy theo nhëp tæì 60~80 láön/ phuït.
- Hä háúp nhán taûo áún ngæûc: Âàût naûn nhán nàòm sáúp, âáöu quay nghiãng gäúi lãn tay
phaíi gáúp laûi cho dãù thåí. Luïc thåí ra thç ngæåìi cæïu phaíi ngaî ngæåìi vãö phêa træåïc, âæïng lãn mäüt
chuït cho coï sæïc âeì xuäúng, láúy hai baìn tay âeì áún xuäng læng, luïc hêt vaìo phaíi tæì tæì haû ngæåìi
xuäúng vaì hai tay buäng loíng ra (Hçnh -9a).
- Hä háúp nhán taûo co duäùi tay: Naûn nhán âàût nàòm ngæîa, duìng gäúi hoàûc quáön aïo kã åí
læûng, âáöu ngæîa ra phêa sau. Ngæåìi cæïu æuìy phêa
a) b)
træåïc, khi hêt vaìo keïo hai tay ngæåìi bë naûn lãn quaï
âáöu, khi hêt ra âáøy hai tay naûn nhán eïp vaìo caûnh
sæåìn, âäöng thåìi nhoím ngæåìi lãn mäüt tyï cho coï sæïc
âeì xuäúng (hçnh 5~9b). Khi thåí ra Khi thåí ra


Hçnh 5 - 9. Mäüt säú phæång phaïp hä háúp nhán taûo .
a) Hä háúp nhán taûo áún ngæûc;
Khi hêt vaìo Khi hêt vaìo
b) Hä háúp nhán taûo co duäùi tay.
- Haì håi thäøi ngaût: Træåïc khi thäøi naût cáön moïc hãút âåìm raîi vaì láúy caïc di váût nhæ ràng
giaî, thæïc àn, ..., kiãøm tra xem khê quaín coï thäng suäút khäng. Âàût naûn nhán nàòm ngæîa, âáöu håi


109
ngæîa ra phêa sau, ngæåìi laìm cáúp cæïu hêt mäüt håi daìi, tay bët kên muîi naûn nhán vaì thäøi tháût
maûnh qua mäöm hoàûc bët kên mäöm thäøi qua muîi theo nhëp thåí bçnh thæåìng tæì 13 ~ 16 láön/phuït.
5.4. Baío vãû chäúng seït.
5.4.1. Seït vaì taïc haûi cuía noï.
Seït laì hiãûn tæåüng phoïng âiãûn trong khê quyãøn giuîa âaïm máy däng mang âiãûn têch våïi
màût âáút håüc giæîa caïc âaïm máy däng maûng âiãûn têch traïi dáúu nhau.
5.4.1.1. Khaïi niãûm vãö doìng âiãûn seït:
Khi håi næåïc vaì caïc haût næåïc di chuyãøn trong khäng khê do ma saït giæîa chuïng vaì
caïc låïp khäng khê, chuïng seî têch âiãûn taûo thaình âaïm máy mang âiãûn têch âoï. Theo âënh luáût
khê âäüng hoüc caïc haût næåïc nhoí mang âiãûn ám seî tuû laûi vaì taûo thaình âaïm máy mang âiãûn ám;
caïc haût næåïc låïn seî làõng xuäúng dæåïi vaì taûo thaình âaïm máy mang âiãûn dæång.
Khi âaïm máy mang âiãûn dæång di chuyãøn do hiãûn tæåüng caím æïng ténh âiãûn trãn bãö
màût âáút seî xuáút hiãûn âiãûn têch ám. Nhæ váûy seî taûo thaình mäüt tuû âiãûn âàûc biãût våïi låïp khäng khê
åí giæîa caïc bãö màût tuû âiãûn âaût tåïi trë säú cæûc haûn (khoaíng 20~30Kv/caïch maûng) seî xuáút hiãûn sæû
phoïng âiãûn trong khäng trung, phaït ra tia chåïp saïng choïi vaì tiãúng näø dæî däüi.
Khi phoïng âiãûn, âiãûn aïp giæîa âaïm máy däng vaì màût âáút coï thãø âaût âãún haìng chuûc,
tháûm chê haìng tràm triãûu vän; cæåìng âäü doìng âiãûn seït âaût âãún 200~300KA, nhiãût âäü tia chåïp
tæì 6.000~10.0000C. Vç thãú doìng âiãûn seït gáy taïc haûi ráút låïn cho sinh váût, con ngæåìi, cäng
trçnh, thiãút bë .. trãn màût âáút. Säú ngaìy coï däng seït vaì máût âäü seït åí næåïc ta nhæ sau:
- Säú ngaìy däng trung bçnh (ngaìy/nàm) laì 44~61,6
- Máût âäü seït trung bçnh (láön/km2/nàm) laì 3,3~6,47
Nhæîng vuìng coï seït, hoaût âäüng maûnh laì âäöng bàòng vaì ven biãøn miãön Bàõc, miãön nuïi
vaì trung du miãön Bàõc, tiãúp âãún laì âäöng bàòng miãön Nam, ven biãøn vaì cao nguyãn miãön Trung.
5.4.1.2. Taïc haûi cuía seït:
Doìng âiãûn seït gáy ra taïc duûng vaì háûu quaí nhæ sau:
* Taïc duûng træûc tiãúp: Seït âaïnh thàóng træûc tiãúp vaìo cäng trçnh, nhaì cæía, con
ngæåìi, .. laì nguy hiãøm nháút; dáùn âãún caïc háûu quaí laì:
- Seït nguy hiãøm træåïc hãút nhæ mäüt nguäön âiãûn aïp cap vaì doìng låïn âäúi våïi
ngæåìi vaì suïc váût; khi seït âaïnh træûc tiãúp thæåìng bë chãút ngay.
- Doìng seït coï nhiãût âäü ráút låïn coï thãø gáy nãn âaïm chaïy låïn ráút nguy hiãøm
âäúi våïi caïc kho nhiãn liãûu, váût liãûu dãù chaïy näø.
- Seït coìn phaï huíy vãö màût cå hoüc, coï thãø laìm näø tung truû thaïp, äúng khoïi cao,
phaï huíy âæåìng ray, äúng næåïc; laìm gaîy âäù cáy cäúi.
* Taïc duûng giaïn tiãúp: Nãúu seït âaïnh åí gáön nhaì cæía, cäng trçnh, kho taìng, ... seî
gáy ra caïc hiãûn tæåüng:
- Caím æïng ténh âiãûn: Do caïc âaïm máy däng mang âiãûn âãún gáön caïc cäng
trçnh laìm cho cäng trçnh têch âiãûn traïi dáúu våïi âiãûn âaïm máy. Âiãûn têch cuía âaïm máy seî giaím
âi, nhæng laûi xuáút hiãûn sæû têch luîy âiãûn têch trãn nhæîng pháön kim loaûi caïch ly våïi âáút cuía cäng


110
trçnh (nhæ mai tän,..) taûo thaình thãú hiãûu ráút låïn (coï thãø âaût âãún haìng chuûc vaûn vän) so våïi âáút
vaì caïc váût bàòng kim loaûi näúi âáút coï khaí nàng phaït sinh phoïng âiãûn keìm theo tia læía gáy ra
chaïy näø.
- Caím æïng âiãûn tæì: Khi seït âaïnh thàóng vaìo kim thu seït, dáy dáùn seït (thu läi)
hoàûc âæåìng äúng, dáy âiãûn trãn cäng trçnh hay gáön cäng trçnh âæåüc baío vãû seî gáy ra mäüt âiãûn
tæì træåìng låïn laìm cho caïc váût bàòng kim loaûi bãn trong cäng trçnh sinh ra mäüt sæïc âiãûn âäüng
caím æïng coï khaí nàng xuáút hiãûn sæû phoïng âiãûn phaït ra tia læía (taûi chäù håí cuía caïc pháön kim loaûi
khäng näúi liãön nhau) gáy chaïy näø.
- Sæû xám nháûp âiãûn thãú cao: Ngoaìi nhæîng taïc duûng træûc tiãúp vaì giaïn tiãúp
cuía seït; âäúi våïi caïc váût dáùn âiãûn keïo daìi nhæ dáy âiãûn, dáy âiãûn thoaûi, âæåìng ray, äúng næåïc, ..
coï thãø mang âiãûn thãú cao tæì xa âãún khi bë seït âaïnh thám nháûp vaìo trong cäng trçnh gáy nguy
hiãøm cho ngæåìi vaì gáy chaïy näø thiãút bë,... Khaí nàng cäng trçnh trãn màût âáút bë seït âaïnh træûc
tiãúp caìng låïn nãúu cäng trçnh caìng cao vç do khoaíng caïch giæîa âiãøm cao nháút cuía cäng trçnh
âãún âaïm máy mang âiãûn caìng gáön. Ngoaìi ra khaí nàng bë seït âaïnh træûc tiãúp coìn phuû thuäüc vaìo
âëa cháút cuîng nhæ caïc yãúu täú khê quyãøn, .... Nhiãöu khi seït khäng phoïng træûc tiãúp cuîng gáy ra
nguy hiãøm; khi doìng âiãûn seït âi qua mäüt váût tiãúp âáút seî gáy nãn taûi vuìng âáút âoï mäüt âiãûn
træåìng, ngæåìi vaì váût âi vaìo seî bë nguy hiãøm do âiãûn aïp bæåïc.
5.4.2. Biãûn phaïp baío vãû chäúng seït.
Baío vãû chäúng seït dæûa vaìo nguyãûn lyï cå baín laì: duìng thanh (kim) thu seït âãø trãn cao coï
dáy kim loaûi dáù xuäúng âáút vaì näúi vaìo váût näúi âáút. Muûc âêch laì duìng caïc váût thu åí vë trê cao âãø
khi xuáút hiãûn máy däng caïc váût thu naìy seî táûp trung âiãûn têch tæì màû âáút taûo nãn âiãûn træåìng coï
cæåìng âäü låïn åí giæîa váût thu seït vaì máy. Vç váûy váût thu seït seî âënh hæåïng phoïng âiãûn seït vãö
mçnh vaì taûo nãn khäng gian an toaìn cho cäng trçnh, nhaì cæía, kho taìng, thiãút bë,....
Näüi dung chäúng seït phaíi bao gäöm baío vãû chäúng seït âaïnh træûc tiãúp, baío vãû chäúng
seït caím æïng vaì baío vãû chäúng seït lam truyãön.
5.4.2.1. Baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng:
Biãûn phaïp baío vãû chäúng seït âaïnh træûc tiãúp vaìo cäng trçnh laì laìm thu läi chäúng seït,
thu läi gäöm coï caïc bäü pháûn laì: váût thu seït, dáy dáùn seït vaì bäü pháûn tiãúp âáút (hçnh 5-10).
* Váût thu seït coï caïc daûng laì thanh (kim) thu seït, dáy thu seït vaì læåïi thu seït.
- Thanh vaì dáy thu seït coï thãø âàût trãn caïc cäüt âæïng âäüc láûp hoàûc lãn caïc truû liãn
kãút våïi kãút cáúu cuía cäng trçnh.
- Læåïi thu seït âæåüc âàût vaì treo lãn maïi cäng trçnh cáön baío vãû vaì phaíi näúi våïi
caïc cæûc tiãúp âáút qua dáy dáùn seït êt nháút åí hai chäù. Læåïi laìm tæì dáy sàõt âæåìng kênh 6~10mm våïi
ä læåïi 5x5m.
- Trong træåìng håüp caï biãût coï thãø kãút håüp mäüt säú daûng thu läi (loaûi dáy kãút håüp
våïi thanh, (hçnh 5-10d).




111
2
1
3
6 7
4


4
6 5 4

5
1
3
7 6
7


5
5 4

Hçnh 5 - 10. Så âäö bäú trê thu läi chäúng seït
a) Loaûi thanh; b) Loaûi dáy; c) Loaûi læåïi; d) Loaûi dáy kãút håüp våïi thanh.
1- Kim thu seït; 2- Dáy thu seït; 3- Læåïi thu seït; 4- Dáy dáùn seït; 5- Váût tiãúp âáút;
6- Cäüt truû; 7- Cäng trçnh.
- Dáy dáùn seït âaím baío cho doìng seït âi theo noï xuäúng näúi âáút. Dáy dáùn seït laìm tæì
caïc thanh hoàûc dáy tiãút diãûn khäng nhoí hån 100mm2 vaì näúi haìn våïi pháön pháön thu seït vaì bäü
pháûn tiãúp âáút. Nãúu laì hai dáy dáùn seït thç tiãút diãûn mäùi dáy khäng nhoí hån 50mm2.
- Bäü pháûn tiãúp âáút: Nhàòm âaím baío sæû tiãúp xuïc phán bäú træûc tiãúp våïi âáút cuía doìng
âiãûn seït trãn mäüt diãûn têch låïn. Mäùi thu läi coï äü pháûn tiãúp âáút riãng, coï thãø duìng theïp troìn,
theïp äúng vaì theïp goïc; âiãûn tråí chung khäng quaï 10Ω.
5.4.2.2 Baío vãû chäúng seït caím æïng:
* Chäúng caím æïng ténh âiãûn bàòng caïc biãûn phaïp nhæ:
- Tiãúp âáút táút caí caïc váût vaì kãút cáúu kim loaûi (voí thiãút bë, bäü maïy) coï cäng trçnh.
- Âàût læåïi kim loaûi trãn maïi nhaì thaïnh nhæîng ä caûnh daìi khäng quaï 10m bàòng
dáy sàõt âæåìng kênh 5~6 mm vaì näúi xuäúng âáút. Træåìng håüp cäng trçnh, nhaì kho maïi låüp bàòng
tän thç khäng phaíi laìm læåïi maì chè cáön tiãúp âáút cho maïi.
Caïc dáy tiãúp âáút phaíi nàòm ngoaìi nhaì caïch tæì 15~25m. Bäü pháûn näúi âáút nãn chän
thaình mäüt voìng xung quanh cäng trçnh, caïch moïng tæåìng tæì 0,1~1m, sáu 0,8m vaì caïch xa bäü
pháûn näúi âáút cuía thu läi êt nháút 3m. Âiãûn tråí näúi âáút cho pheïp tæì 5~10Ω; âãø giaím âiãûn tråí coï
thãø näúi dáy tiãúp âáút våïi caïc âæåìng äúng chän dæåïi âáút (nhæ äúng næåïc,..... )
* Chäúng caím æïng âiãûn tæì: Duìng biãûn phaïp näúi caïc váût kim loaûi coï trong cäng trçnh
taûo thaình maûch kên nhæ äúng dáùn, voí caïp âiãûn boüc sàõt, .... Nãúu chuïng âàût song song våïi nhau
thç cæï caïch 15~20m laìm mäüt mäúi näúi bàòng thanh näúi ngang bàòng kim loaûi. Nãúu chuïng âàût
cheïo nhau thç phaíi laìm cáöu näúi bàòng kim loaûi åí chäù gáön nhau nháút; cáöu näúi pahè laìm bàòng
âäöng hoàûc theïp coï tiãút diãûn 16~25mm2.
5.4.2.3. Baío vãû seït lan truyãön:
Âãö phoìng seït lan truyãön do sæû thám nháûp âiãûn thãú cao thæåìng duìng caïc giaíi phaïp
nhæ sau:


112
- Caïc âæåìng dáy âiãûn, caïp âiãûn, âæåìng äúng dáùn vaìo cäng trçnh phaíi âàût dæåïi âáút.
- Khäng âæåüc bàõt âæåìng dáy dáùn trãn khäng vaìo cäng trçnh; træåìng håüp cáön thiãút
thç coï thãø âæa caïc âæåìng dáy trãn khäng vaìo cäng trçnh bàòng caïch duìng mäüt âoaûn dáy caïp
ngáöm chän trong âáút chiãöu daìi khäng âæåüc quaï 50m näúi thãm vaìo vaì laìm bäü pháûn tiãúp âáút åí
chäù näúi dáy dáùn trãn khäng våïi âoaûn caïp ngáöm.
5.4.3. Phaûm vi baío vãû chäúng seït âaïnh thàóng cuía thu läi.
Vuìng baío vãû cuía thu läi laì khoaíng khäng gian dæåïi thanh (kim) hay dáy seït maì khi
cäng trçnh, nhaì cæía, kho taìng,... bäú trê trong âoï âæåüc baío vãû våïi mäüt xaïc suáút naìo âoï (tæì
95~95,5% vaì cao hån) khoíi taïc duûng cuat seït âaïnh træûc tiãúp.
5.4.3.1. Vuìng baío vãû cuía mäüt thu läi âån (hçnh 5-11):
Khi baío vãû chäúng seït cho cäng trçnh bàòng mäüt thu läi âån thç phaûm vi baío vãû cuía
noï laì mäüt hçnh noïn xoaïy våïi âaïy baío vãû trãn màût âáút laì âæåìng troìn baïn kênh r= 1,6h vaì âæåìng
sinh theo cäng thæïc:
h − hx
.p
rx= 1,6h (5 - 11)
h + hx
Trong âoï: h: Âäü cao cäüt thu läi; m
hx: Âäü cao cäng trçnh cáön baío vãû; m
rx: Baïn kênh baío vãû åí âäü cao cäng trçnh hx; m
p: Hãû säú hiãûu chènh theo âäü cao cuía äüt thu läi, âæåüc tênh theo: p = 1,
5,5
nãúu h ≤ 30m vaì p , nãúu h > 30m
h
Âãø âån giaín hån khi sæí duûng, thæåìng thay thãú âæåìng cong báûc hai rx(hx) bàòng âæåìng
sin laì âæåìng gaîy khuïc giåïi haûn båíi hai khäúi hçnh noïn giao nhau (mäüt khäúi noïn coï chiãöu cao h
vaì âaïy r/2 = 0,75h; mäüt khäúi noïn coï chiãöu cao 0,8h vaì âaïy r = 1,5h; hçnh 5-11b) våïi caïc
phæång trçnh âån giaín sau:
hx
- Khi: 0≤ hx≤ 2/3h thç: rx= 1,5h(1- ) (5 - 12)
0,8h
hx
- Khi: 2/3h < hx< h thç: rx= 0,75h(1- ) (5 - 13)
h

rx
rx
0,2h
Hçnh 5 - 11. Vuìng baío vãû
cuía thu läi âån. 0,8h
2/3h
a) Våïi âæåìng sinh laì hx
hx
âæåìng cong báûc hai. 0,75h
r = 1,5h r/2
r = 1,6h
b) Våïi âæåìng sinh laì r/2
2
2
1
âæåìng gaîy khuïc. 1 r=
r=
1,5
1,6
1- Biãn giåïi vuìng baío h
h
rx
rx
vãû åí âäü cao hx. 2- Biãn giåïi
vuìng baío vãû trãn màût âáút.

113
5.4.3.2. Vuìng baío vãû cuía thu läi theïp:
Thæûc tãú cho tháúy nãn duìng nhiãö cäüt thu läi våïi âäü cao khäng låïn thay cho mäüt thu
läi âån våïi âäü cao quaï låïn âãø baío vãû cäng trçnh coï màût bàòng vaì chiãöu cao låïn. Sau âáy seî xem
xeït phaûm vi baío vãû cuía hai cäüt thu läi (thu läi keïp).
Thu läi gäöm hai thu läi âån coï cuìng chiãöu cao h khäng quaï 60m våïi khoaíng caïch
laì a≤ 5h (hçnh 5 - 12).

Theo K - K Theo O - O
R
rox
rx
H
0,2h
0,2h

ho 0,8h h
x 2/3h ho 0,8h
x x x
2/3ho
hx hx
ro/2 ro/2 ro = 1,5ho
r = 1,5h
a/2 a/2
r/2 r/2
r = 1,5h
O
2
1
r=
Hçnh 5 - 12. Vuìng baío vãû
1,5 ro
h
r cuía thu läi keïp.
x
K K

1- Biãn giåïi vuìng baío vãû åí
rox
âäü cao hx
2 - Biãn giåïi vuìng baío vãû åí
O
a
màût âáút
* Biãn giåïi vuìng baío vãû cuía thu läi keïp gäöm:
- Pháön trãn cuía vuìng baío vãû giæîa hai cäüt thu läi giåïi haûn båíi mäüt cung cuía
âæåìng troìn âi qua caïc âènh cuía hai thu läi âæåüc vaûch ra båíi baïn kênh R tæì tám âiãøm 0 nàòm trãn
âæåìng thàóng trung træûc cuía khoaíng caïch a giæîa hai thu läi åí âäü cao caïch màût âáút H = 4h.
- Nhæîng pháön hai bãn cuía vuìng baío vãû âæåüc thiãút láûp nhæ vuìng baío vãû âäúi våïi
træåìng håüp thu läi âån.
- Hçnh daûng tiãút diãûn 0-0 cuía vuìng baío vãû åí giæîa âæåüc xaïc âënh næ mäüt thu läi
âån tæång âæång coï chiãöu cao h0 (khoaíng caïch nhoí nháút tæì màût âáút âãún cung troìn), tæïc laì thay
h bàòng h0= H-R = 4h - R.
Khi âaî biãút caïc trë säú h vaì a thç chiãöu cao vuìng baío vãû h0 taûi tiãút diãûn 0-0 åí giæîa thu
9h 2 + 0,25a 2
läi keïp seî laì: h0= 4h - (5 - 14)
Luïc naìy baïn kênh vuìng baío vãû trãn màût âáút laì: r0 = 1,5h0
Vuìng baío vãû åí giæîa thu läi keïp chè coï taïc duûng khi khoaín caïch a giæîa hai cäüt thu
läi phaíi theo âiãöu kiãûn a≤ 5h; nãúu a> 5h thç R seî låïn hån 4h, do âoï seî nhoí hån khäng (h< 0),
tæïc laì khäng coìn vuìng baío vãû tæång häø giæîa hai cäüt thu läi keïp næîa maì tråí vãö træåìng håüp thu
läi âån.




114
5.5. Phoìng chäúng ténh âiãûn:
5.5.1. Hiãûn tæåüng cuía ténh âiãûn:
Trong thi cäng, trong cäng nghiãûp váût liãûu xáy dæûng thæåìng coï caïc quaï trçnh saín xuáút,
quaï trçnh cäng nghãû liãn quan våïi ma saït, nghiãön, váûn chuyãøn nguyãn váût liãûu coï tênh caïch
âiãûn vaì mäüt säú cháút loíng thæåìng taûo nãn hiãûn tæåüng têch âiãûn, ténh âiãûn våïi âiãûn thãú låïn (âãún
haìng nghçn vän). Ténh âiãûn phaït sinh do ma saït, va âáûp giæîa caïc cháút caïch âiãûn (âiãûn mäi) våïi
nhau hoàûc giæîa váût caïch âiãûn våïi váût dáùn âiãûn.
5.5.1.1. Caïc træåìng håüp phaït sinh cuía ténh âiãûn:
Ténh âiãûn phaït sinh vaì têch luîy trong caïc âiãöu kiãûn saín xuáút khaïc nhau nhæ:
- Khi váûn chuyãøn caïc cháút loíng caïch âiãûn åí trong thuìng chæïa, trong âæåìng äúng
khäng âæåüc näúi âáút, khi cháút loíng chay traìn qua caïc bãø chæïa khäng âæûoc näúi âáút (do sæû va âáûp,
ma saït cuía cháút loíng våïi thaình bãø, thaình äúng dáùn) taûo nãn hiãûn tæåüng têch âiãûn. Trong caïc
træåìng håüp phaït sinh énh âiãûn nhæ váûy thãú hiãûu thæåìng âaût tæì 20~50kV.
- Trong quaï trçnh nghiãön nhoí hoàûc váûn chuyãøn caïc váût kiãûu haût, váûn chuyãøn buûi
trong âæåìng äúng; khi caïc haût bë va chaûm nhiãöu láön vaì khi chuïng ma saït våïi khäng khê hoàûc våïi
bãö màût caïc äúng dáùn, haût nhoí seî têch âiãûn.
- Khi váûn chuyãøn váût liãûu haût råìi bàòng bàng chuyãön do ma saït giæîa bãö màût bàng
cao su cuía bàng chuyãön våïi bãö màût truûc làn vaì ma saït giæîa váût liãûu âæåüc váûn chuyãøn våïi bãö
màût bàng cao su laìm xuáút hiãûn têch âiãûn ténh âiãûn tæång âäúi låïn.
- Âiãûn têch ténh âiãûn coï thãø têch luîy ngay trãn cå thãø ngæåìi nãúu ngæåìi caïch ly
våïi âáút bàòng giáöy vaì saìn caïch âiãûn âæåüc phaït sinh khi ngæåìi màûc quáön aïo bàòng len tå vaì såüi
nhán taûo, âeo voìng nháùn kim loaûi di chuyãøn trãn saìn khäng dáùn âiãûn vaì thao taïc våïi caïc cháút
caïch âiãûn (thãú hiãûu coï thãø âaût tåïi 7kV vaì cao hån).
5.5.1.2. AÍnh hæåíng cuía sæû xuáút hiãûn ténh âiãûn:
Âiãûn thãú cuía caïc træåìng håüp têch âiãûn coï thãø âaût tæì vaìi kV âãún vaìi chuûc kV hoàûc
cao hån. Do váûy sæû xuáút hiãûn ténh âiãûn trãn caïc thiãút bë, trong mäüt säú quaï trçnh thi cäng, váûn
chuyãøn coï thãø laì nguyãn nhán, cuîng nhæ aính hæåíng xáúu âãún cå thãø ngæåìi.
Taïc âäüng cuía ténh âiãûn lãn cå thãø thæåìng xuáút hiãûn dæåïi daûng phoïng âiãûn ténh âiãûn
qua cå thãø ngæåìi dáùn âãún co cå âäüt ngäüt coï thãø gáy nguy hiãøm (ngaî tæì trãn cao xuäúng) hoàûc
gáy caím giaïc khoï chëu. Nãúu bë taïc âäüng thæåìng xuyãn cuía âiãûn træåìng ténh âiãûn coï aính hæåíng
xáúu âãún sæïc khoíe cå thãø dáùn âãún sæû phaï hoaûi hoaût âäüng cuía hãû tháön kinh trung æång vaì hãû tim
maûch gáy nãn mäüt säú bãûnh táût cho ngæåìi.
5.5.2. Biãûn phaïp âãø phoìng ténh âiãûn:
Âãø phoìng traïnh nguy hiãøm cuía phoïng âiãûn do ténh âiãûn coï thãø aïp duûng mäüt säú biãûn
phaïp cå baín laì giaím sæû taûo thaình âiãûn têch ténh âiãûn, dáùn âiãûn têch xuäúng âáút hoàûc trung hoìa
âiãûn têch. Cuû thãø nhæ:




115
- Tàng âäü áøm cuía nguyãn váût liãûu vaì mäi træåìng trong caïc nhaì xæåíng lãn 70% thç
khaí nàng têch âiãûn seî giaím cå baín (vç pháön låïn caïc vuû näø do ténh âiãûn gáy ra khi âäü áøm khäng
khê tháúp tæì 30~40% vaì dáùn âiãûn keïm).
- Haû âiãûn aïp cuía âiãûn têch ténh âiãûn bàòng caïch näúi âáút cho caïc thiãút bë cäng nghãû,
bàng taíi chaûy trãn caïc con làn, äúng dáùn, bãø chæïa, âäö âæûng roït xàng dáöu, näúi dáy xêch sàõt tæì xi
âeïc chåí xàng dáöu cho quãût âáút.
- Phun hay bäi mäüt säú cháút âãø tàng âäü dáùn âiãûn cuía nguyãn váût liãûu. Våïi dáy cua
roa truyãön âäüng (coi nhæ maïy phaït âiãûn ténh âiãûn vénh cæîu våïi âiãûn aïp ráút cao) täút nháút laì phaíi
näúi âáút caïc pháön kim loaûi, coìn âai da thç bäi trån låïp dáöu dáùn âiãûn âàûc biãût (graphêt) lãn bãö
màût ngoaìi luïc maïy nghé.
- Âãø tiãúp âáút cho thiãút bë khäng laìm bàòng kim loaûi nhæ khi duìng äúng cao su âãø
chuyãøn sæîa lãn caïng táöng nhaì bàòng maïy båm væîa thç caïc äúng cao su phaíi quáún låïp dáy kim
loaûi dáùn âiãûn vaì gaïn mäüt âáöu vaìo voìi phun, âáöu kia vaìo thán maïy båm.
- Âãø truyãön khoíi ténh âiãûn têch luîy trãn ngæåìi thç thæûc hiãûn bàòng caïc caïch sau:
+ Laìm saìn dáùn âiãûn hoàûc taûo ra mäüt vuìng âiãûn têch hoàûc cáöu coï näúi âáút; näúi âáút
quaí âáúm tay måí cæía, tay vë cáöu thang, tay quay caïc thiãút bë maïy moïc.
+ Sæí duûng giáöy dáùn âiãûn, âãú coï âoïng âinh nhæng khäng bë toïe læía khi ma saït,
va âáûp våïi saìn nhaì.
* Cáúm màûc quáön aïo coï khaí nàng nhiãùm âiãûn ( len, tå, såüi nhán taûo); âeo nháùn, voìng kim
loaûi.
- Duìng thiãút bë phaït ra caïc ion âãø trung hoaì vãö âiãûn têch ténh âiãûn trãn nguyãn váût liãûu
( duìng tia cuûc têm, tia rånghen, phoïng xaû âiãûn tæåìng )
- Âãø giaím sæû taûo thaình ténh âiãûn khi thaïo cháút loíng khäng nãn roït cháút loíng dæåïi daûng
doìng chaíy råi tæû do.




116
CHÆÅNG 6
KHAÏI NIÃÛM AN TOAÌN VÃÖ CHAÏY, NÄØ

6.1 Baín cháút cuía sæû chaïy.
6.1.1. Âënh nghéa quaï trçnh chaïy.
Chaïy laì mäüt quaï trçnh hoaï lyï phæïc taûp cuía sæû taïc âäüng tæång häø giæîa cháút chaïy (than,
cuíi, saín pháøm dáöu, caïc loaûi khê tæû nhiãn vaì nhán taûo,...) våïi cháút Äxi hoaï (khäng khê, oxy,...)
coï keìm theo hiãûu æïng toaí nhiãût vaì bæïc xaû aïnh saïng.
- Trong âiãöu kiãûn bçnh thæåìng, sæû chaïy laì phaín æïng tæång häø cuía cháút chaïy våïi äxi
trong khäng khê. Noï xuáút hiãûn vaì tiãúp diãùn trong mäüt täø håüp gäöm cháút chaïy, khäng khê vaì
nguäön gáy læía; trong âoï cháút chaïy vaì khäng khê taûo thaình hãû thäúng chaïy, coìn nguäön gáúy læía laì
xung læåüng gáy ra trong hãû thäúng phaín æïng chaïy. Hãû thäúng chè coï thãø chaïy âæåüc våïi mäüt tè lãû
nháút âënh giæîa cháút chaïy vaì khäng khê (hãû thäúng chè gäöm coï håi xàng vaì khäng khê chè chaïy
âæåüc khi håi xàng chæïa tæì 0,67~ 5,4% theo thãø têch). Tuy nhiãn phaín æïng hoaï hoüc khäng chè
xaíy ra giæîa äxi vaì cháút chaïy maì sæû chaïy cuîng coï thãø xaíy ra trong mäi træåìng khäng coï äxi nhæ
hyârä vaì nhiãöu kim loaûi coìn coï thãø chaïy trong khê clo; âäöng chaïy trong håi læu huyình,
manhãdi chaïy trong khê caïcbänêc,...
- Vãö thæûc cháút quaï trçnh chaïy coï thãø coi laì quaï trçnh äxi hoïa khæí. Caïc cháút chaïy âoïng
vai troì cháút khæí, coìn cháút äxi hoaï thç tuyì phaín æïng maì coï thãø ráút khaïc nhau nhæ:
+ Than chaïy trong khäng khê thç than âoïng vai troì laì cháút khæí, äxi cuía khäng khê
âoïng vai troì laì cháút äxi hoïa.
+ Hyârä chaïy trong khê clo thç hyârä laì cháút khæí, coìn clo laì cháút äxi hoaï.
+ Caïc håüp cháút amin chaïy trong axit nitric âáûm âàûc thç håüp cháút amin laì cháút khæí
coìn axit nitric laì cháút äxi hoaï.
Cháút khæí vaì cháút äxi hoaï ráút âa daûng nhæng pháön låïn caïc quaï trçnh chaïy trong saín xuáút
vaì sinh hoaût âãöu duìng cháút khæí laì caïc cháút chaïy nhæ than, cuíi, caïc saín pháøm dáöu moí, caïc loaûi
khê tæû nhiãn vaì caïc loaûi khê nhán taûo, coìn cháút äxi hoaï laì äxi cuía khäng khê.
- Trong mäüt säú âiãöu kiãûn nháút âënh khi khäng coï äxi, caïc cháút axetylen, clorua, nitå vaì
caïc cháút khaïc khi bë neïn maûnh coï thãø gáy näø. Nãúu neïn khê axetylen âãún aïp suáút vaì nhiãût âäü
nháút âënh thç phaín æïng phán huyí axetylen seî âæåüc tiãún haình ráút nhanh nãn phaín æïng khäng
nhæîng sinh hiãûn tæåüng toaí nhiãût vaì aïnh saïng maì coìn coï tiãúng näø. Caïc phaín æïng chaïy coï keìm
theo tiãúng näø âàûc biãût coï taïc haûi låïn vç ngoaìi nhiãût læåüng vaì ngoün læía tráön âæåüc taûo ra coìn coï


117
soïng aïp suáút do näø seî laìm phaï huyí caïc thiãút bë vaì caïc cäng trçnh xung quanh khu væûc coï âaïm
chaïy.
6.1.2. Sæû læu diãùn cuía quaï trçnh chaïy.
Quaï trçnh chaïy cuía cháút ràõn, cháút loíng vaì cháút khê xaíy ra tæång âäúi giäúng nhau âãöu
gäöm coï nhæîng giai âoaûn laì äxi hoaï, tæû bäúc chaïy vaì chaïy ( hçnh 6-1). Tuyì theo mæïc âäü têch luyî
nhiãût læåüng do kãút quaí cuía phaín æïng äxi hoaï laìm cho täúc âäü phaín æïng tàng lãn chuyãøn sang
giai âoaûn tæû bäúc chaïy vaì xuáút hiãûn ngon læía.


Hçnh 6-1. Så âäö biãøu diãùn quaï trçnh chaïy Nhiãût læåüng


Cháút ràõn Cháút khê Cháút loíng


Sæû thay âäøi nhiãût âäü cuía cháút chaïy theo
Noïng chaíy Oxy hoaï Bäúc håi
thåìi gian trong quaï trçnh chaïy diãùn biãún nhæ âäö bäúc håi
thë hçnh 6 - 2.
Tæû bäúc chaïy
- Trong giai âoaûn âáöu nhiãût âäü tàng cháûm
tæì t2 âãún to vç nhiãût læåüng phaíi tiãu hao âãø âäút
Chaïy
noïng vaì phán têch váût cháút.
- Khi âaût âãún nhiãût âäü bàõt âáöu äxi hoaï to
Nhiãût læåüng
thç nhiãût âäü tàng nhanh vç ngoaìi nhiãût læåüng do
gia nhiãût tæì bãn ngoaìi truyãön vaìo coìn coï nhiãût læåüng taûo ra do phaín æïng äxi hoaï. Nãúu luïc naìy
ngæìng cung cáúp nhiãût læåüng cho cháút chaïy vaì nhiãût læåüng sinh ra do phaín æïng äxi hoaï khäng
låïn hån nhiãût læåüng truyãön ra mäi træåìng ngoaìi thç täúc âäü äxi hoaï seî giaím vaì khäng thãø dáùn
dãún giai âoaûn tæû bäúc chaïy; tæïc laì täúc âäü phaín æïng äxi hoaï phuû thuäüc vaìo sæû gia nhiãût âäü tæì bãn
ngoaìi.
Hçnh 6-2. Diãùn biãún nhiãût âäü trong quaï trçnh chaïy
Nhiãût âäü




- Nãúu tiãúp tuûc gia nhiãût cho häùn håüp âãún khi nhiãût tc
tn
læåüng toaí ra do phaín æïng äxi hoaï bàòng nhiãût læåüng toaí ra
mäi træåìng ngoaìi thç täúc âäü phaín æïng coï thãø tæû tàng
tt
nhanh vaì âaût âãún nhiãût âäü tæû bäúc chaïy tt. Nhiãût âäü tæû bäúc
to
chaïy tt cuía mäüt säú cháút nhæ trong baíng 6-1.

- ÅÍ nhiãût âäü tæû bäúc chaïy tt ngoün læía váùn chæa xuáút Thåìi gian
hiãûn chè âãún luïc nhiãût âäü tàng nhanh âãún trë säú tn thç måïi
xuáút hiãûn ngon læía. Nhiãût âäü náöy xáúp xè våïi nhiãût âäü chaïy tc.
Baíng 6-1. Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy tt cuía mäüt säú cháút chaïy
Nhiãût âäü t1 ; oC Nhiãût âäü t1 ; oC
Tãn cháút chaïy Tãn cháút chaïy
Gäù 250 ~ 350 Dáöu hoaí 230 ~ 500
Than buìn 225 ~ 280 Xàng 240 ~ 500
Than non 250 ~ 450 Nhæûa thäng 253 ~ 275


118
Than gäù 350 ~ 600 Cäön ãtylen 400 ~ 600
Than âaï 400 ~ 500 Axetän 500 ~ 700

6.1.3. Sæû buìng chaïy, bäúc chaïy, tæû bäúc chaïy vaì tæû chaïy.
6.1.3.1. Sæû buìng chaïy:
Láúy mäüt cháút chaïy åí traûng thaïi loíng, vê duû nhæ ræåüu hoàûc cäön âäø âáöy vaìo mäüt cäúc
kim loaûi ( äúng bå, tän, sàõt theïp). Nãúu âæa ngoün læía tráön tåïi gáön miãûng cäúc thç ræåüu seî bäúc læía,
khi âæa ngoün læía ra xa sau mäüt thåìi gian ngàõn ngon læía ræåüu seî tàõt. Hiãûn tæåüng naìy goüi laì sæû
buìng chaïy cuía ræåüu. Såí dé coï hiãûn tæåüng trãn laì vç åí nhiãût âäü khäng khê bçnh thæåìng håi ræåüu
bäúc lãn häùn håüp våïi khäng khê taûo thaình hãû thäúng chaïy, khi coï ngoün læía tráön thç häùn håüp bàõt
læía våïi ngon læía xanh, yãúu vaì tàõc nhanh. ÅÍ nhiãût âäü naìy chè chaïy häùn håüp håi ræåüu vaì khäng
khê, baín thán ræåüu khäng chaïy. Sau khi âæa ngoün læía ra xa vaì häùn håüp âaî chaïy hãút, ræåüu chæa
këp bäúc håi âãø taûo våïi khäng khê thaình häùn håüp chaïy måïi nãn ngoün læía tàõt. Váûy nhiãût âäü buìng
chaïy laì nhiãût âäü täúi thiãøu taûi âoï ngoün læía xuáút hiãûn do håi ræåüu taûo ra trãn bãö màût cuía häùn håüp
cháút chaïy våïi khäng khê khi tiãúp xuïc våïi ngoün læía tráön sau âoï laûi tàõt ngay.
6.1.3.2. Sæû bäúc chaïy vaì sæû tæû bäúc chaïy:
- Sæû bäúc chaïy: Nãúu tiãúp tuûc âun noïng náng cao nhiãût âäü cuía ræåüu trong cäú ræåüu
âæåüc bäúc håi liãn tuûc luän taûo thaình häùn håüp chaïy; sau khi âæa ngoün læía tráön tåïi miãûng cäúc
quaï trçnh chaïy xuáút hiãûn vaì ræåüu tiãúp tuûc chaïy cho âãún hãút. Do âoï nhiãût âäü chaïy laì nhiãût âäü täúi
thiãøu taûi âoï cháút chaïy bë bàõt læía vaì tiãúp tuûc chaïy maì khäng bë dáûp tàõt khi âaî boí mäöi læía âi.
- Sæû tæû bäúc chaïy: laì sæû chaïy xuáút hiãûn do âäút noïng häùn håüp chát khæí ( cháút chaïy) vaì
sæû äxi hoaï ( vê duû mãtan vaì khäng khê âæåüc giæî trong mäüt bçnh kên) khi khäng coï taïc duûng
træûc tiãúp cuía ngoün læía tráön hoàûc taìn læía âoí. Vç do sæû âäút noïng täúc âäü phaín æïng äxi hoaï tàng
nhanh âãún khi nhiãût læåüng toaí ra trong mäüt thåìi gian væåüt quaï täúc âäü truyãön âi seî dáùn âãún häùn
håüp tæû bäúc chaïy. Do âoï nhiãût âäü täúi thiãøu taûi âoï häùn håüp khê tæû bäúc chaïy ma fkhäng cáön tiãúp
xuïc våïi ngoün læía tráön goüi laì nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía noï.
- Sæû khaïc nhau giæîa bäúc chaïy vaì sæû tæû bäúc chaïy: quaï trçnh bäúc chaïy vaì tæû bäúc chaïy
âãöu bàõt nguäön tæì sæû tàng nhanh cuía phaín æïng äxi hoaï chè khaïc nhau cå baín laì quïa trçnh bäúc
chaïy bë haûn chãú mäüt pháön thãø têch cuía häùn håüp chaïy coìn quaï trçnh tæû bäúc chaïy xaíy ra trãn toaìn
bäü thãø têch cuía häùn håüp chaïy.
6.1.3.3. Sæû tæû chaïy:
Coï nhæîng træåìng håüp nhæ âäúng than to âãø láu ngaìy tæû nhiãn bäúc chaïy, gieí lau chuìi
dáöu måí âàõp âäúng âãø ngoaìi tråìi nàõng cuîng coï luïc tæû chaïy maì khäng cáön coï ngoün læía tráön hay
mäöi gáy chaïy naìo taïc âäüng. Nhæ váûy tæû chaïy laì sæû chaïy xuáút hiãûn khi khäng cáön coï nhiãût
læåüng tæì bãn ngoaìi maì do nhiãût læåüng cuía caïc quaï trçnh hoaï hoüc ( äxi hoaï ), lyï hoüc ( háúp thuû
äxi ), sinh hoüc ( sæû hoaût âäüng cuía tãú baìo vi khuáøn ) diãùn biãún ngay trong cháút âoï. Cho nãn quaï
trçnh gia nhiãût cuía váût cháút dáùn âãún sæû phaït sinh chaïy goüi laì sæû tæû chaïy. Nhiãût âäü tæång æïng taûi
âoï váût cháút bë chaïy goüi laì nhiãût âäü tæû chaïy. Nhiãût âäü tæû chaïy caìng tháúp, cháút âoï caìng dãù chaïy.
Sæû chaïy khaïc våïi sæû tæû bäúc chaïy åí chäø laì noï coï thãø bàõt âáöu ngay caí våïi nhiãût âäü bçnh thæåìng (
10 ~ 20oC).

119
6.1.4. Giaíi thêch quaï trçnh chaïy:
Coï nhiãöu cäng trçnh nghiãn cæïu cuía caïc nhaì khoa hoüc âãø giaíi thêch quaï trçnh chaïy,
chàóng haûn nhæ hai caïch giaíi thêch sau âáy:
6.1.4.1. Quaï trçnh chaïy theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût :
Theo quan âiãøm cuía lyï thuyãút naìy thç âiãöu kiãûn âãø xuáút hiãûn quaï trçnh chaïy laì täúc
âäü toaí nhiãût cuía phaín æïng chaïy phaíi væåüt quaï hoàûc bàòng täúc âäü truyãön nhiãût tæì vuìng phaín æïng
ra ngoaìi ( nhiãût máút ra mäi træåìng xung quanh). Vç nhiãût læåüng máút âi nãn mäüt pháön nhiãût
læåüng toaí ra seî täön taûi trong váût cháút âang tham gia vaìo quaï trçnh chaïy laìm cho nhiãût âäü cuía noï
tàng lãn. Do quaï trçnh têch luyî nhiãût læåüng cæï tiãúp tuûc maì häùn håüp âæåüc gia nhiãût thãm cho âãún
khi âaût âæåüc mäüt nhiãût âäü täúi thiãøu ( nhiãût âäü tæû bäúc chaïy ) thç quaï trçnh tæû bäúc chaïy xaíy ra.
Váûy nguyãn nhán dáùn âãún quaï trçnh tæû bäúc chaïy theo lyï thuyãút naìy laì sæû têch luyî nhiãût
læåüngtrong häùn håüp tham gia vaìo quaï trçnh chaïy.
Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía häùn håüp cháút chaïy vaì cháút äxi hoaï khäng phaíi laì mäüt hàòng
säú hoaï lyï cäú âënh maì phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú cuû thãø cuía quaï trçnh chaïy nhæ baín cháút cuía
cháút chaïy vaì cháút äxi hoaï, caïc yãúu täú vãö täúc âäü phaín æïng chaïy, caïc yãúu täú vãö truyãön nhiãût cuía
phaín æïng chaïy våïi mäi træåìng xung quanh, caïc yãúu täú vãö khuãúch taïn khê ( khuãúch taïn äxi vaìo
phaín æïng, khuãúch taïn saín pháøm chaïy ra ngoaìi); nhiãût âäü nung noïng ban âáöu, aïp suáút; tyí lãû pha
träün giæîa cháút chaïy vaì cháút äxi,...
Cå chãú quaï trçnh chaïy theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût âaî giaíi thêch âæåüc nhiãöu hiãûn
tæåüng xaíy ra trong thæûc tãú vaì æïng duûng vaìo caïc biãûn phaïp phoìng chaïy chæîa chaïy coï hiãûu quaí.
Tuy nhiãn coï nhæîng quaï trçnh chaïy maì lyï thuyãút naìy váùn chæa giaíi thêch âæåüc nhæ:
* Taïc duûng cuía caïc cháút xuïc taïc vaì æïc chãú phaín æïng chaïy
* AÍnh hæåíng cuía aïp suáút chung cuía häùn håüp khê âãún giåïi haûn tæû bäúc chaïy...
6.1.4.2. Quaï trçnh chaïy theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy chuäùi:
Lyï thuyãút tæû bäúc chaïy chuäùi coï thãø giaíi quyãút mäüt caïch dãù daìng caïc hiãûn tæåüng maì
theo lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût chæa giaíi thêch âæåüc åí mäüt säú træåìng håüp nhæ trãn.
Theo âënh nghéa, phaín æïng chuäùi laì phaín æïng bàõt buäüc phaíi coï sæû tham gia cuía caïc pháön tæí
mang hoaï trë tæû do. Pháön tæí mang hoaï trë tæû do thæåìng laì gäúc tæû do mang hoaï trë hay nguyãn tæí
tæû do; vê duû åí nhiãût âäü thêch håüp tæì mäüt phán tæí baîo hoaì hoaï trë laì CH4 ( phán tæí mãtan) coï thãø
phán ly ra mäüt gäúc tæû do laì CH3* vaì mäüt nguyãn tæí H * theo phaín æïng :

toC
CH3* + H *
CH4
Âãø tiãûn låüi vãö màût danh phaïp, caïc gäúc tæû do hay nguyãn tæí tæû do goüi chung laì caïc
tám hoaût âäüng. Thæûc cháút cuía tæû bäúc chaïy chuäùi âæåüc giaíi thêch nhæ sau:
Sæû chaïy bàõt âáöu bàòng nhæîng pháön tæí hoaût âäüng naìo âoï trong hãû thäúng chaïy vaì seî taûo ra caïc
tám hoaût âäüng. Caïc trung tám hoaût âäüng âáöu tiãn xaíy ra coï thãø laì do sæû phán ly cuía mäüt phán
tæí baîo hoaì hoaï trë cho ra hai tám hoaût âäüng måïi, thãø hiãûn dæåïi daûng cäng thæïc chung laì:
R1* + R2* - Q ( phaín æïng thu nhiãût )
R1R2 (6 - 1)
Trong âoï : R1R2 laì phán tæí baîo hoaì hoaï trë


120
R1* , R2* laì caïc tám hoaût âäüng
Khi âäút noïng hãû thäúng chaïy seî taûo ra nhiãöu trung tám hoaût âäüng. Do kãút quaí phaín
æïng chuäùi caïc trung tám hoaût âäüng mäüt pháön naìo âoï laûi taïi phaín æïng vaì laûi cho caïc trung tám
hoaût âäüng måïi, säú coìn laûi bë biãún máút. Sæû biãún máút cuía caïc trung tám hoaût âäüng goüi laì sæû " âæït
quaîng chuäùi". Tyí säú giæîa säú bë âæït våïi täøng säú caïc trung tám hoaût âäüng goüi laì xaïc xuáút âæït
quaîng chuäùi. Nguyãn nhán quan troüng cuía sæû âæït quaîng chuäùi laì do sæû kãút håüp cuía hai tám
hoaût âäüng taûo ra mäüt pháön tæí baîo hoaì hoaï trë maì cäng thæïc chung laì:
R1* + R2* R1R2 + Q ( phaín æïng thu nhiãût ) (6-2)
Säú tám hoaût däüng khäng bë biãún máút âi thç tham gia vaìo phaín æïng chuäùi vaì taûo ra
caïc tám hoaût âäüng måïi. Nãúu mäùi tám hoaût âäüng chè coï thãø taûo ra mäüt tám hoaût âäüng måïi thç
täúc âäü chaïy khäng tàng. Traïi laûi nãúu noï taûo ra hai hay nhiãöu tám hoaût âäüng måïi thç mäüt tám
hoaût âäüng måïi âæåüc coi laì sæû kãú tuûc cuía chuäùi, coìn tám hoaût âäüng khaïc laì sæû phán nhaïnh
chuäùi ". Tyí säú giæîa säú phán nhaïnh chuäùi våïi täøng säú trung tám hoaût âäüng goüi laì xaïc suáút phán
nhaïnh chuäùi. Sæû tàng nhanh phaín æïng chuäùi coï thãø xaíy ra nãúu xaïc suáút phán nhaïnh chuäùi væåüt
qua xaïc suáút âæït quaîng chuäùi.
Phaín æïng chuäùi trong quaï trçnh chaïy chè laì mäüt træåìng håüp riãng biãût cuía phaín æïng
chuäùi trong hoaï hoüc. Lyï thuyãút tæû bäúc chaïy chuäùi trong quaï trinh chaïy coï yï nghéa thæûc tiãùn låïn
lao trong kyî thuáût phoìng chäúng chaïy näø . Chàóng haûn âãø haûn chãú mäüt âaïm chaïy tiãún tåïi dáûp tàõt
hoaìn toaìn coï thãø âæa ra caïc cháút çm haím phaín æïng chaïy vaìo, khi âoï säú tám hoaût âäüng seî giaím
âi nhanh choïng nãn cæåìng âäü cuía âaïm chaïy giaím ráút maûnh vaì laìm tàõc âaïm chaïy.
6.1.4.3. Sæû khaïc nhau giæîa hai lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût vaì tæû bäúc chaïy chuäùi:
- Trong tæû bäúc chaïy nhiãût thç :
* Nguyãn nhán gáy ra quaï trçnh tæû bäúc chaïy laì do täúc âäü phaït nhiãût tàng nhanh
hån täúc âäü truyãön nhiãût .
* Dæûa vaìo sæû têch luyî nhiãût cuía phaín æïng âãø giaíi thêch quaï trçnh chaïy.
- Trong tæû bäúc chaïy thç: nguyãn nhán gáy ra quaï trçnh tæû bäúc chaïy laì do täúc âäü phán
nhaïnh chuäùi tàng nhanh hån so våïi täúc âäü âæït quaîng chuäùi.
* Dæûa vaìo sæû têch luyî tám hoaût âäüng âãø giaíi thêch quaï trçnh chaïy.
6.2. Âiãöu kiãûn âãø chaïy vaì hçnh thæïc chaïy:
6.2.1. Âiãöu kiãûn cáön thiãút cho quaï trçnh chaïy:
Âãø cho quaï trçnh chaïy xuáút hiãûn vaì phaït triãøn cáön phaíi coï ba yãúu täú laì cháút chaïy, cháút
äxi hoaï vaì cháút mäöi gáy chaïy ( nguäön nhiãût ). Nãúu thiãúu mäüt trong ba yãúu täú trãn thç sæû chaïy
seî khäng täön taûi.
Than, cuíi, xàng, dáöu âãø trong khäng khê khäng thãø chaïy âæåüc nãúu khäng coï mäöi gáy
chaïy. Mäüt âaïm chaïy âang xaíy ra nãúu phun khê trå hoàûc khê caïcbonic vaìo laìm näöng âäü äxi
trong khäng khê giaím maûnh thç sæû chaïy seî ngæìng. Phun bäüt vaìo âaïm chaïy cuía cháút loíng âãø
haûn chãú sæû bay håi vaì näöng âäü cháút chaïy quaï loaîng, âaïm chaïy seî bë dáûp tàõt.
6.2.1.1. Cháút chaïy:



121
Háöu nhæ táút caí caïc cháút chaïy åí daûng ràõn, loíng vaì khê âãöu laì caïc håüp cháút hæîu cå
gäöm caïc thaình pháön chênh nhæ caïc bon ( C ), khê hiârä ( H) vaì äxi (O). Thaình pháön caïc cháút
vaì tè lãû cuía chuïng trong håüp cháút, traûng thaïi cuía cháút chaïy ( ràõn, loíng, khê) coï aính hæåíng ráút
låïn âãún quaï trçnh chaïy ( täúc âäü chaïy ).
- Cháút chaïy åí thãø ràõn ( daûng cuûc, daûng bäüt ) thç bãö màût riãng cuía noï låïn nãn täúc âäü
chaïy tàng.
- Cháút chaïy åí thãø loíng thç âiãöu kiãûn tiãúp xuïc våïi cháút äxi hoaï thuáûn låüi hån nãn quaï
trçnh chaïy xaíy ra våïi täúc âäü låïn. Nãúu cháút chaïy åí traûng thaïi loíng nhæng sæû chaïy laûi xaíy ra
trong pha håi cuìng våïi cuìng våïi cháút äxi hoaï thç khaí nàng bay håi cuía cháút chaïy caìng cao, täúc
âäü chaïy seî caìng låïn.
- Nãúu chát chaïy vaì cháút äxi hoaï âãöu åí thãø khê thç sæû träün láùn giæîa chuïng ráút thuáûn
låüi, täúc âäü chaïy seî ráút cao.
Táút caí caïc cháút chaïy thãø loíng, thãø khê vaì pháön låïn caïc cháút chaïy åí thãø ràõn khi chaïy
thç bäúc læía, quaï trçnh chaïy thæåìng tiãúp tuûc åí daûng håi khê. Khi chaïy khäng phaíi laì chênh cháút
âoï chaïy maì laì caïc saín pháøm dæåïi daûng håi khê tæû bäúc chaïy trong quaï trçnh cháút chaïy bë phán
têch dæåïi nhiãût âäü cao.
Coï mäüt säú cháút chaïy ràõn nhæ than cäúc, than gäù, mäö hoïng, kim cæång trong quaï trçnh
chaïy khäng bäúc læía vç khi bë âäút noïng caïc cháút naìy khäng taûo ra hoàûc taûo ra êt saín pháøm håi,
khê khäng âuí âãø bäúc læía. Caïc cháút naìy khi âäút noïng thç khäng bë noïng chaíy, khäng bë phán
têch, chuïng chè bë äxi hoaï trãn bãö màût vaì sau âoï bë ræía ra.


6.2.1.2. Cháút äxi hoaï :
Cháút äxi hoaï ráút âa daûng ( ràõn, loíng, khê ) coï thãø laì äxi nguyãn cháút, khäng khê, clo,
fluo, læu huyình, caïc håüp cháút chæïa äxi nhæ kali pecmanganat ( KMnO4), kali clorat ( KClO3),
amän nitrat ( NH4O3), natri nitrat ( NaNO3), kali nitric ( KNO2), acid nitric ( HNO3) khi bë
nung noïng seî phán huyí vaì giaíi phoïng äxi tæû do, vê duû : 2KClO3 2KCl + 3O2
Sæû chaïy cuía cháút chaïy vaì khäng khê chè coï thãø bàõt âáöu khi chuïng âaût âæåüc mäüt nhiãût âäü täúi
thiãøu naìo âoï ( nhiãût âäü tæû bäúc chaïy ) trong âiãöu kiãûn aïp suáút khê quyãøn, täúc âäü chaïy cuía ngoün
læía caìng cao thç äxi caìng nguyãn cháút, täúc âäü chaïy caìng giaím khi læåüng äxi trong khäng khê
caìng giaím. Nãúu læåüng äxi trong khäng khê giaím âãún 14 ~ 15% thç sæû chaïy seî bë ngæìng.
Duì quaï trçnh chaïy xaíy ra åí pha ràõn, pha loíng hay khê thç tyí lãû pha träün giæîa cháút
chaïy vaì cháút äxi hoaï âãöu coï yï nghéa quan troüng vç ràòng trong hãû thäúng chaïy ( häùn håüp chaïy)
nãúu cháút chaïy quaï ngheìo hoàûc quaï giaìu âãöu khäng thãø chaïy âæåüc.
6.2.1.3. Mäöi gáy chaïy:
Mäöi gáy chaïy hay nguäön nhiãût coï daûng phaït saïng vaì daûng khäng phaït saïng
- Daûng phaït saïng nhæ ngoün læía tráön, tia læía âiãûn, häö quang âiãûn, tia læía sinh ra do
ma saït vaì do va âáûp hay nhæîng haût than chaïy âoí, nhæîng taìn læía coìn häöng laì nhæîng mäöi læía
phaït quang.




122
- Daûng khäng phaït saïng nhæ nhiãût toaí ra do phaín æïng hoaï hoüc, quaï trçnh sinh hoaï,
do neïn âoaûn nhiãût, ma saït hoàûc do tiãúp xuïc vaì nháûn nhiãût tæì bãö màût noïng cuía thiãút bë ,... goüi laì
mäöi læía áøn.
Khäng phaíi báút kyì mäüt mäöi gáy chaïy naìo cuîng coï thãø gáy chaïy cho häùn håüp cháút
chaïy vaì cháút äxi hoaï. Vç sæû chaïy cuía häùn håüp chè coï khaí nàng xaíy ra khi læåüng nhiãût cung cáúp
cho noï âuí âãø laìm cho phaín æïng chaïy bàõt âáöu, tiãúp tuûc vaì lan räüng ra. Cho nãn mäöi gáy chaïy
âoìi hoíi phaíi coï âuí dæû træí mäüt nàng læåüng täúi thiãøu coï khaí nàng gia nhiãût cho mäüt thãø têch täúi
thiãøu hãû thäúng chaïy lãn tåïi nhiãût âäü tæû bäúc chaïy.
Nhæîng mäöi gáy chaïy khaïc nhau coï nhiãût âäü ngoün læía chaïy khaïc nhau nhæ :
* Nhiãût âäü cuía caïc ngoün læía tráön coï nhiãût âäü tæì 750 ~ 1300oC ( ngoün læía diãm laì
750 ~ 860oC, âeìn dáöu hoaí laì 78 ~ 1030oC, máøu thuäúc laï chaïy dåî laì 700 ~ 750oC,...). Nhiãût âäü
trãn væåüt quaï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía âaûi âa säú caïc häùn håüp khê chaïy ( 200 ~ 700oC). Vç thãú
ngoün læía tráön vaì taìn læía coìn âoí laì nhæîng mäöi gáy chaïy nguy hiãøm, laì mäúi âe doaû thæåìng
xuyãn vãö chaïy näø, nháút laì âäúi våïi nhæîng häùn håüp khê chaïy.
* Tia læía âiãûn laì mäöi gáy chaïy khaï phäø biãún trong moüi lénh væûc sæí duûng âiãûn (
do häö quang âiãûn, do cháûp maûch âiãûn, do âoïng cáöu dao âiãûn). Nhiãût læåüng do tia læía taûo ra coï
thãø tåïi haìng chuûc ngaìn âäü vaì væåüt xa nhiãût âäü tæû bäúc chaïy. Vç váûy âäúi våïi nhæîng cå såí saín
xuáút coï sæí duûng cháút chaïy thç tia læía âiãûn luän luän laì nguy cå chaïy näø thæåìng xuyãn.
* Nhiãût âäü cuía mäöi gáy chaïy do ma saït hay va âaûp åí phaûm vi 600 ~ 700oC nãn
êt nguy hiãøm hån, tuy nhiãn váùn coï khaí nàng bàõt chaïy do mäüt säú häùn håüp khê.
* Mäöi bàõt chaïy cuîng coï thãø laì voí caïc thiãút bë, loì nung coï nhiãût âäü cao vaì coï khaí
nàng gáy chaïy caïc häùn håüp gáön âoï, cho nãn cáön qui âënh nhiãût âäü täúi âa màût ngoaìi cuía thiãút bë
nhiãût.
6.2.2. Hçnh thæïc chaïy:
6.2.2.1. Chaïy khäng hoaìn toaìn vaì chaïy hoaìn toaìn:
Tuyì theo læåüng äxi dæa vaìo âãø âäút chaïy váût cháút vaì càn cæï vaìo saín pháøm taûo ra khi
chaïy coï thãø phán chia thaình chaïy khäng hoaìn toaìn vaì chaïy hoaìn toaìn.
- Chaïy khäng hoaìn toaìn xaíy ra khi thiãúu khäng khê. Trong saín pháøm chaïy khäng
hoaìn toaìn thæåìng chæïa nhiãöu håi, khê chaïy nhæ CO, mäö hoïng, axetän, anâãhit vaì caïc cháút
khaïc coï tênh âäüc, coìn coï khaí nàng tiãúp tuûc chaïy näø.
- Chaïy hoaìn toaìn diãùn ra khi coï âuí læåüng äxi trong khäng khê. Saín pháøm cuía quaï
trçnh chaïy hoaìn toaìn laì cacbonic ( CO2), håi næåïc ( H2O), nitå ( N2),...Khi chaïy hoaìn toaìn åí
trong khoïi cuîng coï caïc cháút nhæ trong saín pháøm cuía chaïy khäng hoaìn toaìn nhæng våïi säú
læåüng êt hån, thæåìng chung âæåüc taûo ra åí phêa træåïc tuyãún truyãön lan cuía âaïm chaïy, åí âáy seî
xaíy ra sæû phán têch váût cháút bë âäút noïng nhæng nhiãût âäü khäng duí âãø phaït sinh chaïy caïc saín
pháøm bë phán têch ra.
6.2.2.2. Chaïy bäúc læía vaì chaïy khäng bäúc læía:
- Chaïy bäúc læía xaíy ra âäúi våïi táút caí caïc cháút åí thãø loíng, thãø khê vaì pháön låïn caïc cháút
thãø ràõn khi chaïy. Quaï trçnh chaïy thæåìng tiãúp tuûc dæåïi daûng håi vaì khê. Khi bäúc chaïy khäng


123
phaíi laì chênh cháút âoï chaïy maì laì caïc saín pháøm dæåïi daûng håi hoàûc khê tæû bäúc chaïy trong quaï
trçnh váût cháút bë phán têch dæåïi nhiãût âäü cao, vê duû nhæ chaïy benzen:
2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O (6 - 3)
- Chaïy khäng bäúc læía chè xaíy ra âäúi våïi mäüt säú cháút thãø ràõn nhæ than cäúc, than gäù,
mäö hoïng, kim cæång, kim loaûi kçm. Khi bë âäút noïng caïc cháút naìy hoàûc khäng taûo ra hoàûc taûo
ra ráút êt caïc saín pháøm håi vaì khê khäng âuí âãø bäúc læía. Caïc cháút naìy khi bë âäút noïng khäng bë
noïng chaíy, khäng bë phán têch, chè bë äxi hoaï trãn bãö màût vaì sau âoï ræîa ra.


6.2.2.3. Chaïy thæåìng vaì chaïy näø:
Tuyì thuäüc vaìo traûng thaïi cuía hãû thäúng chaïy vaì caïc âiãöu kiãûn cuía phaín æïng xaíy ra
trong hãû thäúng maì phán ra chaïy khuãúch taïn - chaïy thæåìng vaì chaïy âäüng lyï hoüc - chaïy näø.
- Chaïy thæåìng ( chaïy khuãúch taïn): laì sæû chaïy maì täúc âäü cuía noï phuû thuäüc vaìo täúc
âäü khuãúch taïn cuía äxi trong vuìng chaïy. Khi äxi liãn tuûc thám nháûp vaìo cháút chaïy âi qua saín
pháøm chaïy (håi, khê chaïy) taûo nãn vuìng chaïy - ngoün læía. Trong vuìng chaïy caïc cháút tham gia
phaín æïng âaût âãún nhiãût âäü chaïy, do nhiãût læåüng cuía mçnh maì âäút chaïy caïc pháön tiãúp theo cuía
váût cháút chaïy coìn chæa tham gia phaín æïng, caïc pháön naìy laûi âi vaìo vuìng chaïy do khuãúch taïn (
chaïy cuía nãún, cuía cuíi trong bãúp,...)
- Chaïy näø ( chaïy âäüng lyï hoüc): laì sæû chaïy cuía häùn håüp chaïy âaî âæåüc chuáøn bë træåïc,
phaín æïng giæîa cháút chaïy vaì cháút äxi hoaï mang âàûc træng thãø têch ( häùn håüp håi xàng vaì khäng
khê trong xi lanh cuía âäüng cå âäút trong). Täúc âäü phaín æïng chaïy cuía noï khäng phuû thuäüc vaìo
sæû khuãúch taïn cuía äxi trong vuìng chaïy maì quyãút âënh åíi täúc âäü truyãön nhiãût do tênh dáùn nhiãût
tæì vuìng chaïy âãún chäù häùn håüp chæa chaïy vaì phuû thuäüc vaìo näöng âäü váût cháút ban âáöu vaì nhiãût
âäü. Nãúu chaïy nhæ váûy xaíy ra trong thãø têch kên noï seî keìm theo sæû tàng aïp læûc vaì gáy näø.
6.3. Khaí nàng chaïy, näø nguy hiãøm cuía caïc cháút.
Caïc cháút ràõn loíng khê khi chaïy âãöu traíi qua ba giai âoaûn chênh laì chuáøn bë ( äxi hoaï), bäúc
chaïy (hay tæû bäúc chaïy), vaì chaïy. Våïi cháút ràõn trong giai âoaûn chuáøn bë xaíy ra sæû thoaït áøm,
thoaït cháút bäúc, gia nhiãût, âäi khi coìn chaíy loíng hoàûc phán huyí. Våïi cháút loíng xaíy ra sæû hám
noïng, bäúc håi, phán huyí. Våïi cháút khê laì hám noïng vaì coï thãø laì phán huyí.
6.3.1. Chaïy näø cuía häùn håüp håi, khê våïi khäng khê.
Trong mäi træåìng saín xuáút vaì sinh hoaût, caïc loaûi håi, khê coï thãø taûo ra caïc häùn håüp chaïy
näø nguy hiãøm båíi vç cháút chaïy vaì khäng khê âãöu åí traûng thaïi khê nãn sæû träün láùn giæîa chuïng dãù
âaût traûng thaïi lyï tæåíng dãù gáy chaïy näø.
Sæû chaïy cuía häùn håüp bao giåì cuîng xuáút phaït tæì mäüt âiãøm r[if lan truyãön ra xung quanh.
læåüng nhiãût toaí ra do phaín æïng chaïy taûi låïp khê âáöu tiãn seî truyãön cho låïp khê chæa chaïy bàòng
phæång phaïp dáùn nhiãût. Khi chaïy låïp khê âáöu tiãn coï thãø taûo ra caïc tám hoaût âäüng, caïc tám
hoaût âäüng naìy khuãúch taïn vaìo låïp khê chæa chaïy vaì kêch thêch noï. Cæï nhæ váûy quaï trçnh chaïy
tiãúp tuûc cho âãún khi kãút thuïc.
Chaïy näø cuía håi, khê våïi khäng khê khäng phaíi xaíy ra trong báút kç tè lãû naìo cuía häùn håüp
maì chè xaíy ra trong nhæîng giåïi haûn nháút âënh, âæåüc goüi laì näöng âäü giåïi haûn chaïy näø ( näø ).
Näöng âäü cæûc âaûi vaì cæûc tiãøu cuía håi khê trong khäng khê maì våïi caïc näöng âäü âoï häùn håüp coï

124
khaí nàng chaïy näø âæåüc goüi tæång æïng laì näöng âäü giåïi haûn chaïy ( näø ) trãn vaì näöng âäü giåïi haûn
chaïy ( näø ) dæåïi.
Näöng âäü giåïi haûn chaïy ( näø ) cuía häùn håüp khê våïi khäng khê khäng phaíi laì âaûi læåüng cäú
âënh maì noï thay âäøi phuû thuäüc vaìo aïp suáút ban âáöu, nhiãût âäü cuía häùn håüp cäng suáút cuía mäöi
gáy chaïy, sæû coï màût cuía caïc khê trå,...
* Khi aïp suáút giaím thç giåïi haûn chaïy ( näø ) seî bë thu heûp laûi, trong mäüt säú træåìng
håüp aïp suáút tháúp thç sæû chaïy noïi chung khäng thãø xaíy ra âæåüc.
* Trong nhiãût âäü ban âáöu cuía häùn håüp seî laìm tàng giåïi haûn chaïy ( näø )
* Tàng kêch thæåïc hoàûc nhiãût âäü cuía mäöi gáy chaïy seî dáùn tåïi sæû måí räüng giåïi haûn
chaïy ( näø )
* Nãúu thãm taûp cháút trå vaìo hän håüp thç giåïi haûn chaïy ( näø ) seî bë thu heûp.
Nhæîng âàûc træng cho khaí nàng chaïy (näø ) cuía häùn håüp håi, khê laì nhiãût âäü tæû bäúc chaïy
vaì giåïi haûn chaïy (näø ) åí aïp suáút khê quyãøn. Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía håi, khê caìng tháúp thç
caìng nguy hiãøm vç ràòng trong træåìng håüp âoï cjè mäüt nguäön gáy chaïy nhoí cuîng coï thãø gáy näø
häùn håüp cuía noï våïi khäng khê. Âàûc træng chaïy (näø ) cuía mäüt säú cháút trong âiãöu kiãûn aïp suáút
khê quyãøn nhæ trong baíng 6-2.
Baíng 6 - 2 : . Âàûc træng chaïy (näø ) cuía mäüt säú cháút håi, khê

Giåïi haûn näø
Nhiãût âäü tæû bäúc
Khê chaïy Dæåïi Trãn
chaïy, oC
% thãø têch mg/l % thãø têch mg/l
Amäniac(NH3) 651 16 111,2 27 187,7
Axãtylen (C2H2) 335 3,5 37,2 82 870,0
Ãtan (C2H6) 530 3,0 30,1 15 180,5
Ãtylen (C2H4) 540 3,0 34,8 34 392,0
Mãtan (CH4) 550 5,0 32,6 16 104,2
Hyârä ( H2 ) 530 4,15 3,45 75 62,5
Khê håi næåïc 500 - 600 7,12 - 66 - 72 -
Khê thiãn nhiãn 550 - 750 3,8 - 13,2 -
Caïcbon oxyt (CO) 610 12,8 145 75 890,0


Qua baíng 6 - 2 tháúy âæåüc caïc cháút H2 vaì C2H2 coï giåïi haûn näø ráút räüng nãn nguy cå
chaïy näø cao.
Khi thay âäøi aïp suáút häùn håüp håi, khê thç caí nhiãût âäü tæû bäúc chaïy vaì giåïi haûn chaïy
(näø ) âãöu thay âäøi theo..


125
6.3.2. Chaïy, näø cuía cháút loíng trong khäng khê.
Caïc cháút loíng âãöu coï khaí nàng bay håi vaì mæïc âäü bay håi phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü säi
cuía chuïng. Sæû chaïy khi naìo cuîng xaíy ra trong pha håi vaì trãn bãö màût thoaïng cuía cháút loíng.
Sau khi âaî bay håi thç sæû chaïy vaì caïc yãúu täú aính hæåíng âãún quaï trçnh âãöu giäúng nhau nhæ sæû
chaïy cuía håi, khê.
Âàûc træng chaïy nguy hiãøm cuía caïc cháút loíng laì caïc thäng säú nhæ nhiãût âäü buìng chaïy,
nhiãût âäü bäúc chaïy. Âãø cho cháút loíng bäúc chaïy cáön phaíi âäút noïng noï lãn âãún nhiãût âäü nháút âënh
( nhiãût âäü säi - khäng tháúp håi nhiãût âäü giåïi haûn dæåïi cuía sæû bäúc chaïy). Sau khi bäúc chaïy, täúc
âä bäúc håi cuía cháút loíng phaíi âuí âãø duy trç chaïy äøn âënh. Nhiãût âäü bäúc chaïy giåïi haûn cuía mäüt
säú cháút loíng åí aïp suáút khê quyãøn nhæ trong baíng 6 - 3; khi thay âäøi aïp suáút thç caïc trë säú trong
baíng cuîng thay âäøi theo.


Baíng 6 - 3. Âàût træng chaïy cuía mäüt säú cháút loíng
Nhiãût âäü bäúc chaïy giåïi haûn; oC Giåïi haûn näø; % thãø têch
Cháút loíng
Dæåïi Trãn Dæåïi Trãn
Axãtän -20 6 2,2 13
Benzen -14 - 1,4 7,1
Xàng A-74 -36 -7 0,79 5,61
Dáöu maïy biãún aïp 122 163 - -
Dáöu hoaí thàõp saïng 45 86 1,4 7,5
Ræåüu metylic 7 - 6 34,7
Glyxerin 158 - 3,3 -
Dáöu säla 116 147 - -
Nhæûa thäng 32 53 0,8 -
Tälayen 0 30 1,3 6,7

Nhiãût âäü giåïi haûn dæåïi cuía sæû bäúc chaïy goüi mäüt caïch khaïc laì nhiãût âäü buìng chaïy; åí
nhiãût âäü âoï trãn bãö màût cuía cháút loíng âæåüc taûo nãn häùn håüp håi khäng khê coï thãø tæû buìng chaïy
do nguäön gáy chaïy ngoaûi lai. Trong træåìng håüp âoï khäng thãø coï chaïy äøn âënh. Cháút loíng caìng
dãø chaïy thç nhiãût âäü buìng chaïy caìng tháúp vaì nhiãût âäü bäúc chaïy caìng gáön nhiãût âäü buìng chaïy.
Theo nhiãût âäü buìng chaïy, caïc cháút loíng chia thaình hai loaûi laì :
- Loaûi dãù chaïy: laì cháút loíng coï nhiãût âäü buìng chaïy dæåïi 45oC nhæ xàng, benzen,
ãte, axeton,...Nhiãût âäü bäúc chaïy cuía caïc cháút dãù chaïy thæåìng cao hån nhiãût âäü buìng chaïy tæì
1~5oC.




126
- Loaûi chaïy âæåüc: Coï nhiãût âäü buìng chaïy trãn 45oC nhæ dáöu mazuït, glixerin,...Caïc
cháút chaïy âæåüc thç sæû chãnh lãûch nhiãût âäü bäúc chaïy vaì buìng chaïy coï thãø âaût tåïi 30 ~ 35oC hoàûc
nhiãöu hån.


6.3.3. Chaïy cuía cháút ràõn trong khäng khê.
Âàût âiãøm chaïy cuía nhiãöu cháút ràõn laì khi bë âäút noïng chuïng tæû phán giaíi tæìng pháön vaì
taûo thaình häùn håüp håi khê chaïy. Pháön váût cháút chaïy áúy goüi laì bay håi. Âãø giaíi thêch quaï trçnh
chaïy cuía pháön bay håi, hoaìn toaìn aïp duûng caïc quy luáût âaî âæåüc xem xeït khi chaïy cuía håi vaì
khê. Pháön coìn laûi cuía cháút ràõn sau khi âäút åí daûng cæïng goüi laì pháön coìn laûi daûng cäúc. Quaï trçnh
chaïy cuía pháön coìn laûi daûng cäúc coï nhæîng hiãûn tæåüng khaïc biãût ráút låïn so våïi chaïy cuía håi, khê
nhæng coï thãø giaíi thêch dæûa trãn cå såí cuía lyï thuyãút tæû bäúc chaïy nhiãût.
Caïc cháút ràõn coï thaình pháön hoaï hoüc phæïc taûp thç khi chaïy væìa taûo ngoün læía væìa sinh
khoïi. Tuyì thuäüc vaìo thaình pháön hoaï hoüc cuía cháút chaïy, tuyì thuäüc vaìo quaï trçnh chaïy hoaìn
toaìn hay khäng hoaìn toaìn maì âaïm chaïy coï maìu sàõc vaì muìi cuîng khaïc nhau. Vê duû nhæ cao su,
cháút deío, nhæûa khi chaïy taûo khoïi maìu âen; gäù chaïy taûo khoïi maìu âen phåït nhaïm; vaíi bäng, vaíi
len coï khoïi maìu phåït nhaïm; kim loaûi Al, P, K, Na taûo khoïi maìu tràõng.
Caïc kim loaûi kçm vaì kçm thäø chè bäúc chaïy sau khi chuïng âaî chaíy loíng saín pháøm chaïy
la caïc äxyt kim loaûi, nàòm laûi trãn kim loaûi noïng chaíy; trãn bãö màût kim loaûi chaïy nhiãût âäü
thæåìng quaï 1500oC.
Âàûc træng chaïy nhuy hiãøm cuía caïc cháút ràõn laì nhiãût âäü bäúc chaïy vaì nhiãût âäü tæû bäúc
chaïy. Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía pháön låïn caïc cháút ràõn cuîng nàòm trong caïc gåïi haûn nhæ caïc cháút
khê; tuy nhiãn coï nhiãöu cháút ràõn coï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy dæåïi 50oC cho nãn chuïng thuäüc loaûi
cháút tæû chaïy nhæ phäút pho tràõng, sunfua kim loaûi, bäüt kim loaûi, than âaï,...
Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía mäüt säú cháút ràõn nhæ trong baíng 6 - 4
Baíng 6 - 4. Âàûc træng chaïy cuía mäüt säú cháút ràõn.
Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy; Nhiãût âäü tæû bäúc chaïy;
Cháút ràõn Cháút ràõn
o o
C C
Phåït duìng trong xáy dæûng 287 Muìn cæa gäù thäng 214
Gäù thäng 236 Caïc táúm gäù såüi 222
Vaíi sån cao su 308 Than buìn 165
Vaíi sån clovinin 380 Giáúy dáöu 303

Ngoaìi ra coìn duìng mäüt säú thäng säú næîa goüi laì chè säú âäü chaïy K âãø âaïnh giaï khaí nàng chaïy cuía
cháút ràõn. Chè säú âäü chaïy âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc sau:
Qt
K=
(6 - 4)
Qm
Trong âoï : Qt - nhiãût læåüng toaí ra khi âäút máùu trong calårimet æïng våïi mäüt nhiãût âäü
nháút âënh cuía mäöi gáy chaïy.


127
Qm - nhiãût læåüng cuía mäöi gáy chaïy
Cháút ràõn coï K ≥ 2 laì loaûi dãù chaïy, K ≤ 0,5 laì loaûi khoï chaïy vaì K = 0 laì loaûi khäng chaïy.
6.3.4. Chaïy näø cuía buûi trong khäng khê.
Trong saín xuáút, buûi cuía caïc cháút chaïy vaì buûi trong khoïi laì ráút nguy hiãøm vãö chaïy näø.
Buûi täön taûi åí nhiãöu daûng nhæ :
- Buûi làõng trãn caïc thiãút bë maïy moïc, âæåìng äúng, cäng trçnh coï thãø chaïy ám è vaì bäúc
chaïy.
- Buûi lå læíng trong khäng khê coï thãø taûo thaình caïc håüp cháút chaïy näø nguy hiãøm.
Âàût træng chaïy näø nguy hiãøm cuía buûi laì nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cuía buûi làõng vaì näöng âäü
giåïi haûn näø dæåïi cuía buûi lå læíng. Näöng âäü giåïi haûn näø dæåïi caíu âa säú hän håüp buûi - khäng khê
laì 2,5 ~ 30 g/m3 . Coìn näöng âäü giåïi haûn näø trãn cuía häùn håüp buûi - khäng khê thæåìng ráút cao,
khäng thãø coï âæåüc trong thæûc tãú nhæ âäúi våïi buûi than laì 2.200g/m3, buûi than náu laì 4.500g/m3,
bäüt âæåìng laì 13.500g/m3.
Xeït vãö tênh cháút chaïy näø thç:
* Loaûi buûi naìo cuîng coï âäü xäúp, do âoï noï coï thãø háúp phuû caïc khê chaïy, háúp phuû äxi
cuía khäng khê vaì taûo âiãöu kiãûn cho sæû bàõt chaïy.
* Buûi coï kêch thæåïc nhoí nãn bãö màût riãng låïn, bãö màût tiãúp xuïc våïi khäng khê seî låïn,
giåïi haûn näöng âäü näø caìng räüng vaì täúc âäü chaïy caìng cao. Chàóng haûn 500g than chaïy trong
khäng khê phaíi máút vaìi phuït, nhæng 500g buûi than trong cuìng âiãöu kiãûn nhæ nhau coï thãø näø.
* Buûi naìo cuîng coï âäü áøm. Âäü áøm cuía buûi caìng cao thç khaí nàng bàõt chaïy caìng khoï.
Giæîa âäü áøm cuía buûi vaì âäü áøm cuía mäi træåìng coï cán bàòng âäüng. Âäü áøm cuía khäng khê caìng
låïn thç näöng âäü bë trong khäng khê caìng tháúp, giaím khaí nàng bàõt chaïy cuía buûi.
* Buûi naìo cuîng coï tro; âäü tro caìng cao thç khaí nàng bàõt chaïy caìng giaím.
Càn cæï vaìo tênh cháút näø, buûi âæåüc phán thaình caïc loaûi sau âáy:
- Buûi lå læíng gáy näø :
* Cáúp 1: Buûi dãù näø, coï näöng âäü giåïi haûn näø dæåïi nhoí hån 15g/m3, nhæ buûi læu
huyình, âæåìng, tinh bäüt, nhæûa thäng,...
* Cáúp 2: Buûi näø, coï giåïi haûn näø dæåïi tæì 16 ~ 35g/m3, nhæ buûi gäù, buûi than buìn,
thuäúc nhuäüm,...
- Buûi làõng gáy chaïy:
* Cáúp 3: Buûi âãù chaïy, coï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy tháúp hån 250oC, nhæ buûi than gäù,
buûi bäng,...
* Cáúp 4: Buûi chaïy, coï nhiãût âäü tæû bäúc chaïy cao hån 250oC nhæ buûi gäù, buûi thuäúc
laï, buûi than coï haìm læåüng tro tæì 32 ~ 36%,...
Giåïi haûn näø vaì nhiãût âäü tæû bäúc chaïycuía buûi thay âäøi vaì phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú nhæ
aïp suáút, cäng suáút vaì nhiãût âäü cuía mäöi gáy chaïy,...
6.3.5. Mäüt säú daûng chaïy cuía caïc cháút tæû chaïy.
Dæûa vaìo nguyãn nhán toaí nhiãût cuía, caïc cháút tæû chaïy âæåüc chia thaình ba daûng chaïy laì:


128
6.3.5.1. Caïc loaûi cháút tæû chaïy trong khäng khê:
Nhiãöu cháút ràõn, âàûc biãût laì than coï bãö màût riãng låïn nãn coï khaí nàng háúp phuû äxi
cuía khäng khê trãn bãö màût chuïng laìm cho täúc âäü phaín æïng äxi hoaï tàng. Nãúu læåüng nhiãût sinh
ra khäng thoaït hãút ra mäi træåìng xung quanh maì têch luyî laûi trong cháút ràõn, xäúp seî laìm tàng
nhiãût âäü vaì tàng täúc âäü äxi hoaï. Quaï trçnh têch luyî nhiãût naìy cæï tiãúp tuûc maîi cho âãún mäüt nhiãût
âäü nháút âënh thç sæû chaïy seî xaíy ra. Theo nguyãn nhán naìy, caïc cháút tæû chaïy trong khäng khê
chia laìm ba nhoïm laì:
- Nhoïm 1: Cac cháút coï nguäön gäúc thæûc váût nhæ råm raû, muìn cæa, caïc loaûi haût. Våïi
ï
caïc loaûi váût liãûu naìy ngay åí nhiãût âäü thæåìng âaî coï nhæîng phaín æïng sinh hoüc vaì toaí nhiãût. Sæû
têch luyî nhiãût laìm cho phaín æïng äxi hoaï tàng dáön vaì xem âoï laì tæû chaïy trong khê quyãøn.
- Nhoïm 2: Caïc loaûi than biãún tênh trung vaì tháúp nhe than buìn, than ná. than âaï, than
gäù.
- Nhoïm 3: Dáöu måî thæûc âäüng váût, âàût biãût khi chuïng ngáúm vaìo váût liãûu xäúp chaïy
âæåüc nhæ vaíi, quáön aïo, gieí lau,...thç caìng dãù gáy chaïy vç caïc váût ràõn naìy coï bãö màût riãng låïn
thuïc âáøy quaï trçnh toaí nhiãût âáùn âãún chaïy.
- Nhoïm 4: Caïc loaûi buûi keîm. buûi nhäm, mäö hoïng, caïc loaûi håüp cháút kim loaûi hæîu cå,
phäút pho tràõng, sunfua kim loaûi,...tæû chaïy khi gàûp khäng khê.
6.3.5.2. Caïc cháút tæû chaïy khi tiãúp xuïc våïi næåïc.
Âoï laì kim loaûi kiãöm ( Natri, Kali,...) caïc bua cuía canxi vaì cuía caïc kim loaûi kiãöm vaì
kiãöm thäø ( CaC2, Na2C2,...). Caïc håüp cháút naìy khi taïc duûng våïi næåïc toaí ra nhiãöu nhiãût vaì sinh
ra caïc khê chaïy âæåüc, vê duû:
2Na + 2H2O 2NaOH + H2 ( 6 - 5)
CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 ( 6 - 6)
H2 vaì C2H2 laì caïc cháút dãù chaïy.
Caïc bua kim loaûi kiãöm nhæ Na2C2 , K2C2 khi gàûp næåïc phaín æïng maûnh hån vaì näø.
6.3.5.3. Caïc cháút hoaï hoüc tæû chaïy khi träün våïi nhau:
Trong âoï coï caïc cháút äxi hoaï dæåïi daûng khê, loíng hoàûc ràõn nhæ: äxi neïn, haläit, acid
nitric âáûm âàûc, peroxit Natri vaì Kali (Na2C2, K2C2 ),...Caïc cháút naìy åí nhiãöu træåìng håüp gáy ra
tæû bäúc chaïy caïc cháút hæîu cå khi tiãúp xuïc våïi chuïng. Peroxit Natri vaì Kali (Na2C2, K2C2 ) khi
coï màût mäüt êt næåïc seî chaïy våïi bäüt nhäm. bäüt than hoàûc bäüt læu huyình.




129
CHÆÅNG 7
NGUYÃN NHÁN GÁY CHAÏY VAÌ
BIÃÛN PHAÏP PHOÌNG CHÄÚNG CHAÏY NÄØ

7.1. Caïc kãút cáúu xáy dæûng vaì sæû baío vãû phoìng chäúng chaïy.
7.1.1. Tênh bàõt chaïy vaì âäü chëu læía cuía váût liãûu, kãút cáúu xáy dæûng.
Khaí nàng an toaìn chäúng chaïy cuía nhaì, cäng trçnh âæåüc xaïc âënh båíi mæïc âäü chëu læía
cuía noï, mæïc âäü chëu læía phuû thuäüc vaìo khaí nàng chaïy cuía váût liãûu xáy dæûng vaì âäü chëu læía
cuía caïc bäü pháûn kãút cáúu chênh cuía nhaì, cäng trçnh.
7.1.1.1. Tênh bàõt chaïy cuía váût liãûu xáy dæûng.
Khaí nàng coï thãø bàõt chaïy ( bäúc læía hay chaïy ám è ) cuía váût liãûu khi coï mäöi læía hoàûc
âæa mäöi læía ra xa goüi laì tênh bàõt chaïy. Tiãu chuáøn vaì qui tàõc xáy dæûng ( TCVN 5308 - 1991)
phán chia táút caí váût liãûu xáy dæûng vaì kãút cáúu theo khaí nàng bàõt chaïy ra laìm ba nhoïm laì khäng
chaïy khoï chaïy vaì chaïy.
- Váût liãûu khäng chaïy laì váût liãûu khäng bäúc læía, khäng chaïy ám è, bãö màût khäng bë
hoaï than dæåïi taïc âäüng cuía ngoün læía hoàûc nhiãût âäü cao. Thuäüc nhoïm váût liãûu khäng chaïy laì
caïc váût liãûu vä cå tæû nhiãn vaì nhán taûo, kim loaûi duìng trong xáy dæûng cuîng nhæ caïc cáúu kiãûn
chãú taûo tæì thaûch cao coï chæïa mäüt haìm læåüng cháút hæîu cå khäng quaï 8% tênh theo khäúi læåüng;
caïc táúm bäng khoaïng duìng keo vaì keo täøng håüp hay bitum våïi haìm læåüng cuía keo dæåïi 6%
tênh theo khäúi læåüng.
- Váût liãûu khoï chaïy laì váût liãûu khoï bäúc læía, khoï chaïy ám è, bãö màût khoï bë hoaï than
vaì chè tiãúp tuûc chaïy dæåïi taïc âäüng thæåìng xuyãn cuía nguäön læía hay hay nhiãût âäü cao. Sau khi
caïch li våïi nguäön læía thç khäng chaïy âæåüc næía. Âoï laì caïc váût liãûu häùn håüp vä cå vaì hæîu cå,
caïc kãút cáúu laìm tæì váût liãûu chaïy nhæng âaî âæåüc sæí lyï chäúng chaïy nhæ bã täng atphan, caïc såüi
täøng håüp trong buìn seït, gäù ngám táøm chäúng mäúi moüt, caïc táúm ximàng såüi hæîu cå, mäüt vaìi váût
liãûu polyme,...



130
- Váût liãûu chaïy laì váût liãûu chaïy thaình ngoün læía, chaïy ám è dæåïi taïc âäüng cuía ngoün
læía hay nhiãût âäü cao. Sau khi caïch ly nguäön læía váùn tiãúp tuûc chaïy hoàûc chaïy yãúu. Váût liãûu chaïy
laì táút caí caïc cháút hæîu cå.
7.1.1.2. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng.
Âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng laì khaí nàng giæî âæåüc âäü bãön ( chëu læûc) vaì
khaí nàng che chåí ( bao che) cuía chuïng trong âaïm chaïy ( tæïc váùn hoaìn thaình chæïc nàng khai
thaïc cuía kãút cáúu).
- Máút khaí nàng chëu læûc khi chaïy laì khi kãút cáúu xáy dæûng bë phaï hoaûi hoàûc khi
kãút cáúu bë biãún daûng âãún mæïc coï thãø gáy nguy hiãøm nãúu tiãúp tuûc sæí duûng.
- Máút khaí nàng bao che cuía kãút cáúu khi chaïy tæïc laì khi kãút cáúu xuáút hiãûn mäüt
trong caïc âiãöu kiãûn sau:
* Nhiãût âäü trung bçnh åí trãn bãö màût phêa âäúi diãûn ( khäng bë âäút noïng) tàng
o
lãn 140 C, coï thãø gáy chaïy váût cháút åí phoìng bãn caûnh.
* Taûo thaình trong kãút cáúu vãút næïc xuyãn hay läù thuíng maì qua âoï caïc saín
pháøm chaïy ( khoïi, håi, khê âäüc,...) vaì ngoün læía coï thãø âi loüt qua âæåüc.
Âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng âàûc træng båíi giåïi haûn chëu læía. Giåïi haûn chëu
læía laì thåìi gian qua âoï kãút cáúu máút khaí nàng chëu læûc hay bao che âæåüc âo bàòng giåì hoàûc phuït
( âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm hoàûc tênh toaïn). Vê duû : giåïi haûn chëu læía cuía cäüt laì 2 giåì coï
nghéa laì sau 2 giåì cäüt bàõt âáöu suûp âäø ( máút khaí nàng chëu læûc) trong caïc âiãöu kiãûn chaïy.
Nhæîng yãu cáöu âäúi våïi âäü chëu læía cuía caïc kãút cáúu cäng trçnh âæåüc ghi trong
caïc tiãu chuáøn vaì qui tàõc xáy dæûng laì daû trãn sæû phán têch æïng xæí cuía caïc kãút cáúu xáy dæûng
trong caïc vuû chaïy vaì thäúng kã kinh nghiãûm vãö thiãút kãú xáy dæûng vaì khai thaïc caïc ngäi nhaì våïi
nhiãöu cäng duûng khaïc nhau. Màût khaïc cuìng våïi yãu cáöu âaím baío sæû äøn âënh cæûc âaûi cuía cäng
trçnh trong âaïm chaïy cuîng cáön phaíi tênh âãún tênh kinh tãú - kyî thuáût cuía noï, phaíi chuï yï âãún xaïc
suáút bë phaï hoaûi cuía caïc bäü pháûn kãút cáúu riãng biãût cuía cäng trçnh trong hoaí hoaûn.


7.1.1.3. Giåïi haûn cuía kãút cáúu cäng trçnh.
Ngäi nhaì, cäng trçnh âæåüc cáúu taûo tæì caïc bäü pháûn kãút cáúu khaïc nhau (tæåìng chëu
læûc, tæåìng ngàn, cäüt, dáöm, saìn, maïi,...) chuïng âæåüc laìm tæì caïc nhoïm váût liãûu khaïc nhau.Theo
mæïc âäü chëu læía vaì giåïi haûn chëu læía täúi thiãøu cuía caïc kãút cáúu chuí yãúu, caïc ngäi nhaì, caïc cäng
trçnh âæûoc chia thaình nàm cáp âäü chëu læía laì I. II, III, IV, V. Cáúp I laì cáúp coï âäü chiu læía cao
nháút vaì giaím dáön theo thæï tæû chæî säú, cáúp V laì cáúp coï âäü chëu læía cao nháút.
Tuyì theo chæïc nàng cuía ngäi nhaì( nhaì åí, nhaì laìm viãûc, nhaì cäng cäüng, xæåíng saín xuáút, nhaì
cäng nghiãûp...) diãûn têch, säú táöng, mæïc däü nguy hiãøm chaïy näø cuía haûng saín xuáút, sæû hiãûn coï
cuía trang thiãút bë tæû âäüng (maïy baïo chaïy tæû âäüng, thiãút bë dáûp læía tæû âäüng nhæ daìn phun næåïc
hoa sen, voìi phun,...) âãø caïc âënh âäü chëu læía cáön thiãút cuía ngäi nhaì, cäng trçnh. Ngæåüc laûi càn
cæï vaìo cáúp âäü chçu læía cuía ngäi nhaì âãø quy âinh caïc giaíi phaïp, an toaìn, phoìng chaïy, chæîa
chaïy khi thiãút kãú xáy dæûng nhæ säú táöng, diãûn têch, chiãöu daìi, säú læåüng vaì kêch thæåïc cuía caïc läúi
thoaït naûn, chiãöu daìi âæåìng thoaït naûn, khoaíng caïch ngàn chaïy giæîa caïc nhaì, læu læåüng næåïc
chæîa chaïy...

131
Giåïi haûn chëu læía täúi thiãøu cuía caïc kãút cáúu chênh cuía ngäi nhaì, cäng trçnh theo
tiãu chuáøn vaì quy tàõc xáy dæûng nhæ trong baíng 6-4.




Baíng 6-4 Giåïi haûn chëu læía täúi thiãøu cuía caïc kãút cáúu xáy dæûng; giåì:


Mæïc âäü Tæåìng chëu Tæåìng Caïc táúm panel Tæåìng chëu Chiãúu
chëu læía læûc, tæåìng ngoaìi tæì saìn vaì caïc kãút læûc bãn nghè, cáöu
cuía nhaì vaì läöng cáöu, caïc táúm cáúu chëu læûc trong (tæåìng thang vaì
kãút cáúu thang, cäüt panel treo khaïc cuía saìn ngàn) caïc báûc
I 2,5 0,5 1,0 0,5 1,0
II 2,0 0,25 0,75 0,25 1,0
III 2,0 0,25 0,75 0,25 1,0
IV 0,5 0,25 0,25 0,25 1,0
V -- -- -- -- 0,25

7.1.2. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu gaûch âaï, bã täng cäút theïp.
7.1.2.1. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu gaûch âaï:
Âäü chëu læía cuía kãút cáúu gaûch âaï phuû thuäüc vaìo tiãút diãûn, giaíi phaïp kãút cáúu, tênh
cháút nhiãût váût lê cuía váût liãûu gaûch, âaï vaì phæång phaïp âäút noïng.
Kãút cáúu gaûch âaï ( trong kãút cáúu cuía chuïng khäng coï sæí duûng báút kç váût liãûu naìo khaïc) âãöu laìm
viãûc chëu neïn vaì âæåüc chia ra kãút cáúu chëu læûc vaì chëu læûc baín thán. Nhåì khäúi læåüng baín thán
låïn vaì caïc tênh cháút nhiãût váût lê cuía váût liãûu maì kãút cáúu gaûch âaï coï âæåüc sæû chëu âæûng taïc âäüng
cuía læía âäút trong âiãöu kiãûn hoaí haûn.
- Kãút cáúu bàòng gaûch nung coï giåïi haûn chëu læía cao. Trong âiãöu kiãûn chaïy chëu
âæûåc âäút noïng âãún 700- 900oC, thæûc tãú khäng giaím cæåìng âäü vaì khäng phaït hiãûn daïu vãút bë
phaï hoaûi. Khi âäút noïng âãún 800oC chè tháúy hæ haûi trãn bãö màût cuía caïc khäúi xáy dæåïi daûng caïc
vãút næït nhoí vaì bong ra nhæîng låïp moíng.
- Gaûch silicaït ( gaûch khäng nung) dæåïi taïc duûng cuía nhiãût âäü cao thç sæû thay âäøi
cæåìng âäü thua keïm gaûch nung. Khi âäút noïng gaûch silicaït âeïn 300oC, tiãúp theo laìm laûnh thç
cæåìng âäü cuía noï tàng lãn, nhæng nãúu tiãúp tuûc tàng nhiãût âäü thç cæåìng âäü cuía gaûch seî giaím.
Gaûch silicaït âæåüc âäút noïng âãún 700oC, sau khi nguäi cæåìng âäü cuía noï giaím âi 50 - 60 %, luïc
âoï bãö màût cuía caïc khäúi xáy xuáút hiãûn caïc vãút næït.
- Âaï väi cuîng coï âäü chëu læïa tæång âäúi täút. Kãút quaí thê nghiãûm âaï väi âàûc cho
tháúy ràõng cuìng våïi sæû tàng nhiãût âäü thç cæåìng âä tàng vaì khi nhiãût âäü âãún 600oC noï âaût 134 %,


132
nhæng åí nhãût âäü 700oC noï chèï âaût 104 % zo våïi cæåìng âäü ban âáöu. Sæû phán giaíi âaï väi thaình
canxi oxit vaì cacbon âioxit âæåüc bàõt âáöu bàòng 800oC
- Giåïi haûn chëu kæía cuía tæåìng xáy bàòng gaûch nung vaì gaûch silicaït daìy 25 cm laì
5 giåì, coìn gaûch coï läù räùng laì 5m5 giåì. Giåïi haûn chëu læía cuía tæåìng xáy bàòng âaï tæ nhiãûn âæåüc
coi nhæ bàòng cuía tæåìng bã täng nheû, âaï thaûch cao vaì gaûch âoí nheû. Giåïi haûn chëu læía cuía gaûch
cuía cäüt xáy bàòng gaûch âaï phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc màût càõt cuía chuïng.


7.1.2.2. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu bã täng cäút theïp:
Nhåì tênh khäng chaïy vaì khaí nàng dáùn nhiãût khäng låïn maì caïc kãút cáúu bã täng
cät theïp khaï bãön væîng âäúi våïi taïc âäüng cuía caïc yãúu täú xám thæûc cuía âaïm chaïy, nhæng khäng
thãø bãön væîng vä haûn âäúi våïi læía. Caïc kãút cáúu bãtäng cäút theïp hiãûn âaûi thæåìng coï thaình moíng
khäng coï liãn kãút toaìn khäúi våïi caïc bäü pháûn khaïc cuía ngäi nhaì, nãn laìm haûn chãú khaí nàng
hoaìn thaình chæïc nàng chëu taíi cuía chuïng trong âiãöu kiãûn chaïy, thåìi gian chëu âæûn cuía chuïng
thæåìng chè âaût dæåïi 1 giåì vaì âäi khi coìn tháúp hån. Giæåïi haûn chëu læía cuía kãút cáúu bãtäng cäút
theïp phuû thuäüc vaìo kãút cáúu tiãút diãûn cuía noï, bãö daìy låïp bã täng baío vãû, khäúi læåüng vaì âæåìng
kênh cuía cäút theïp, maïc cuía bã täng vaì loaûi cäút liãûu, taíi troüng taïc duûng vaì så âäö laìm viãûccuía kãút
cáúu.
- Caïc loaûi dáöm, táúm, panel saìn chëu uäún mäüt nhëp âàût tæû do trãn hai gäúi tæûa dæåïi
taïc âäüng cuía ngon læía sæî bë phaï hoaûi do cäút theïp doüc chëu læûc åí dæåïi bë âäút noïng âãún nhiãût âäü
giåïi haûn nháút âënh. Giåïi haûn chëu âæûng cuía chuïng phuû thuäüc vaìo âäü dáöy cuía táúm bã täng baío
vãû, loaûi cäút theïp trë säú cuía taíi troüngû laìm viãûc vaì âäü dáùn nhiãût cuía bã täng åí caïc dáöm âäü chëu
læía phuû thuäüc vaìo bãö daìy cuía tiãút diãûn. Trong cuìng caïc thäng säú kãút cáúu giåïi haûn chëu læía cuía
dáöm keïm hån caïc táúm båíi vç trong khi hoaí hoaûn dáöm bë âäút noïng tæì ba phêa (màût dæåïi vaì hai
màût sæåìn) coìn táúm chè bë âäút tæì màût dæåïi.
- Caïc baín táúm coï baín kã bäún caûnh oï giåïi haûn chëu læía cao so våïi kãút cáúu chëu
uäún âån giaín. Loaûi naìy coï cäút theïp chëu læûc trong hai hæåïng vuäng goïc cho nãn khaí nàng chëu
læûc cuía chuïng coìn phuû thuäüc tyí lãû cäút theïp trong nhëp ngàõn vaì daìi. Trong caïc táúm hçnh vuäng
coï tyí lãû caïc caûnh bàòng âån vë thç nhiãût âäü tåïi haûn khi xuáút hiãûn giåïi haûn chëu læía laì 800oC. Khi
tàng tyí lãû caïc caûnh cuía táúm thç nhiãût âäü tåïi haûn giaím, do âoï giaím giåïi haûn chëu læía. Våïi tyí lãû
caïc caûnh låïn hån 4 thç giåïi haûn chëu læía thæûc tãú bàòng gåïi haûn chëu læía cuía caïc táúm tæûa trãn hai
caûnh
- Caïc dáöm vaì caïc táúm daûng dáöm siãu ténh khi bë âäút noïng thæåìng bë máút khaí
nàng chëu læûc do phaï hoaûi trong caïc màût càõt gáön gäúi tæûa vaì giæîa nhëp. Caïc màût càõt giæîa nhëp bë
phaï hoaûi do giaím cæåìng âäü cuía cäút theïp doüc chëu læûc, coìn caïc màût càõt gáön gäúi tæûa laì do täøn
tháút cæåìng âäü bã täng åí vuìng chëu neïn bãn dæåïi bë âäút noïng âãún nhiãût âäü cao. Täúc âäü âäút noïng
cuía vuìng naìy phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc cuía màût càõt ngang. Cho nãn âäü chëu læía cuía caïc táúm
daûng siãu tènh phuû thuäüc vaìo bãö daìy cuía chuïng, coìn cuía caïc dáöm thç phuû thuäüc vaìo bãö räüng vaì
chiãöu cao cuía màût càõt.
- Giåïi haûn chëu læía cuía kãút cáúu bã täng theïp chëu uäún æïng suáút træåïc laì thåìi gian
âäút noïng cäút theïp doüc âãún nhiãût âäü 200 ~ 300oC, nhoí hån nhiãöu so våïi theïp caïn noïng. Giåïi


133
haûn chëu læía cuía caïc kãút cáúu æïng suáút træåïc nhoí hån vaìi láön so våïi caïc kãút cáúu coï cäút theïp laìm
bàòng theïp caïn noïng thæåìng, theïp såüi êt cacbon tuäút nguäüi.
- Giåïi haûn chëu læía cuía cäüt phuû thuäüc vaìo så âäö cgáút taíi cuía chuïng (neïn trung
tám hay lãûch tám), kêch thæåïc màût càõt ngang, pháön tràm cäút theïp, loaûi cäút liãûu låïn vaì bãö daìy
låïp bã täng baío vãû cäút theïp. Sæû phaï hoaûi cuía caïc cäüt khi âäút noïng thæåìng xaíy ra do giaím
cæåìng âäü cuía cäút theïp vaì bã täng. Nãúu taíi troüng dàût våïi âäü lãûch tám låïn thç âäü chëu læía cuía cäüt
seî phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo bãö daìy cuía låïp bã täng baío vãû cuía cäút theïp chëu keïo. Âäü chëu læía
cuía caïc cäüt våïi âäü lãûch tám nhoí gáön bàòng âäü chëu læía cuía cäüt neïn âuïng tám. Cäüt chãú taûo tæì bã
täng våïi cäút liãûu âaï dàm granit coï âäü chëu læía tháúp (khoaíng 20%) so våïi cäüt tæì bã täng våïi cäút
liãûu laì âaï väi, båíi vç thaûch anh coï trong thaình pháön cuía âaï granit bi phaï hoaûi åí nhiãût âäü 573oC,
coìn âaï väi bàõt âáöu bë phán giaíi åí nhiãût âäü nung âãún 800oC.
- Caïc táúm tæåìng thæåìng bë âäút noïng tæì mäüt phêa khi coï hoaí hoaûn , nãn chuïng coï
thãø voîng vãö phêa coï læía hay vãö phêa ngæåüc laûi. Tæåìng tæì kãút cáúu chëu neïn âuïng tám tråí thaình
kãút cáúu chëu neïn lãûch tám våïi âäü lãûch tám ngaìy caìng tàng theo thåìi gian. Trong âiãöu kiãûn âoï
âäü chëu læía cuía tæåìng chëu læûc phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo taíi troüng vaì bãö daìy cuía chuïng. Khi tàng
taíi troüng vaì giaím bãö daìy cuía tæåìng thç âäü chëu læía cuía chuïng giaím vaì ngæåüc laûi. Khi tæåìng bë
âäút noïng âäöng thåìi tæì hai phêa (tàng ngàn giæîa caïc phoìng) åí chuïng khäng coï voîng nhiãût, kãút
cáúu váùn laìm viãûc våïi læûc neïn âuïng tám, do âoï giåïi haûn chëu læía khäng tháúp hån so våïi khi âäút
noïng mäüt phêa.
7.1.3. Náng cao âäü chëu læía cuía kãút cáúu theïp.
7.1.3.1. Âäü chëu læía cuía kãút cáúu theïp.
Trong xáy dæûng thæåìng sæí duûng caïc kãút cáúu kim loaûi âæåüc chãú taûo tæì theïp, gang vaì
caïc håüp kim nhäm, phäø biãún hån caí laì caïc kãút cáúu chãú taûo tæì caïc loaûi theïp khaïc nhau. So våïi
kãút cáúu bã täng thç cuìng mäüt khaí nàng chëu læûc thç caïc kãút cáúu theïp tæång âäúi nheû hån vaì
thuáûn tiãûn hån trong làõp gheïp, nhæng trong âiãöu kiãûn hoaí hoaûn, dæåïi taïc duûng cuía nhiãût âäü cao
caïc kãút cáu theïp thæåìng bë phaï hoaûi. Qua thæûc tãú cuîng nhæ thê nghiãûm cho tháúy âäü chëu læía cuía
pháön låïn caïc kãút cáúu theïp bë biãún daûng, máút äøn âënh vaì khaí nàng chëu læûc sau 15 phuït do taïc
âäüng maûnh cuía ngon læía lãn chuïng. Caïc kãút cáúu theïp daìy, låïn vaì coï hãû säú an toaìn cao thç chëu
âæûng âæåüc láu hån. Âàûc biãût caïc cäüt, dáöm vaì daìn theïp khäng coï baío vãû âãöu bë phaï hoaûi trong
hoaí hoaûn.
Âäúi våïi træåìng håüp khi thiãút kãú caïc ngäi nhaì hay caïc cäng trçnh coï nguy cå phaït
sinh chaïy keïo daìi trong thåìi gian quaï 15 phuït vaì yãu cáöu phaíi baío toaìn kãút cáúu cuía toaìn bäü
ngäi nhaì thç cáön phaíi baío vãû caïc kãút cáúu áúy chäúng laûi taïc âäüng cuía læía.
7.1.3.2. Caïc phæång phaïp náng cao âäü chëu læía cuía kãút cáúu theïp.
Âãø baío vãû caïc kãút cáúu theïp nhàòm náng cao âäü chëu læía cuía chuïng coï thãø duìng mäüt
säú phæång phaïp sau:
- ÄÚp caïc bãö cuía kãút cáúu bàòng váût liãûu khoï chaïy. Âãø äúp baío vãû cäút theïp thæåìng duìng
bã täng nheû, gaûch âoí, gaûch xáy nhiãöu läù räùng, caïc táúm thaûch cao vaì phibräximang, væîa traït,
caïc táúm såüi bäng khoaïng vaì bäng thuyí tinh. Hiãûu quaí cuía låïp äúp phuû thuäüc vaìo tênh cháút hoaï
lyï cuía váût liãûu âæåüc sæí duûng vaìo khaí nàng chäúng laûi taïc âäüng cuía læía sæû náng cao nhiãût âäü maì


134
åí nhiãût âäü âoï xaíy ra sæû thay âäøi cáúu truïc cuía váût liãûu laìm máút cæåìng âäü cuía noï xuáút hiãûn vãút
næït.
* Låïp væîa traït daìy 25mm âæåüc traït trãn læåïi theïp laìm tàng nhiãût âäü chëu læía cuía
cäüt theïp âãún 50 phuït. Tàng bãö daìy cuía låïp væîa âãún âãún 50mm seî tàng giåïi haûn chëu læía cuía cäüt
âãún 2giåì. Âäúi våïi loaûi baío vãû naìy sæû phaï hoaûi cuía kãút cáúu xaíy ra dæåïi nhiãût âäü khaï cao giaï
thaình låïp äúp cuía cäüt theïp bàòng væîa traït trãn læåïi theïp khoaíng 20% giaï thaình cäüt.
* ÄÚp caïc cäüt theïp våïi låïp äúp coï bãö daìy bàòng 1/2 viãn gaûch xáy cho tháúy låïp äúp
váùn nguyãn veûn vaì baío vãû cäüt trong thåìi gian 5 giåì. Cäüt âæåüc äúp 1/4 viãn gaûch coï giåïi haûn
chëu læía 2 giåì 10 phuït. Giaï thaình låïp äúp cuía cäüt theïp daìy bàòng 1/4 viãn gaûch khoaíng 15% giaï
thaình cuía cäüt.
* Baío vãû cäút theïp bàòng caïc táúm thaûch cao daìy 30mm coï thãø laìm tàng giåïi haûn
giåïi haûn chëu læía cuía cäüt lãn 2 giåì, coìn tàng bãö daìy cuía táúm thaûch cao âãún 60mm thç coï thãø
tàng âäü chëu læía lãn âãún 4 giåì 30 phuït. Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp baío vãû naìy laì sæû co ngoït
cuía caïc táúm thaûch cao vaì sau âoï chuïng bë læía phaï hoaûi.
* Caïc táúm bã täng kãràmdêt daìy 40mm våïi låïp væîa traït daìy 20mm coï thãø baío vãû
âæåüc cäüt trong 2 giåì, coìn tàng bãö daìy cuía caïc táúm thaûch cao âãún 65mm våïi låïp væîa traït cuîng
nhæ thãú laìm tàng giåïi haûn chëu læía cuía cäüt lãn âãún 3,5 giåì. Caïc táúm phibräximàng daìy 40mm
våïi låïp væîa traït daìy 20mm baío vãû cäüt âæåüc trong 2 giåì.
Viãûc baío vãû dáöm, daìn theïp khoíi taïc âäüng cuía ngoün læía phæïc taûp hån nhiãöu so våïi
cäüt. ÄÚp caïc bãö màût cuía caïc kãút cáúu naìy bàòng váût liãûu daûng táúm thæûc tãú khäng thæûc hiãûn âæåüc.
Cuîng ráút khoï khàn khi traït låïp væîa baío vãû lãn dáöm, daìn; âàûc biãût laì caïc bäü pháûn cuía daìn theïp,
cho nãn phæång phaïp naìy êt âæåüc sæí duûng.
- Phun caïc loaûi væîa khaïc nhau coï chæïa váût liãûu caïch nhiãût coï hiãûu quaí nhæ amiàng,
veïcmiculêt, peclêt lãn bãö màût kãút cáúu laì mäüt phæång phaïp âån giaín hån âãø baío vãû kãút cáúu theïp
khoíi taïc âäüng cuía ngoün læía.
* Baío vãû cäüt theïp bàòng låïp äúp chãú taûo tæì peclêt, ximàng maïc 500, amiàng vaì
thuyí tinh loíng (cáúp phäúi theo khäúi læåüng 2 : 6 : 1 : 0,5) daìy 60mm coï giåïi haûn chëu læía 3 giåì.
Cuîng âaût âæåüc giåïi haûn chëu læía nhæ váûy nãúu boüc cäüt bàòng låïp baío vãû daìy 55mm thay vç peclêt
bàòng veïcmiculêt.
* Váût liãûu chãú taûo tæì amiàng, peclêt, veïcmiculêt vaì thaûch cao xáy dæûng (cáúp phäúi
theo tè lãû khäúi læåüng 2 : 1 : 2 : 3) cuîng coï tênh cháút chëu læía cao. Cäüt theïp âæåüc baío vãû bàòng
låïp äúp caïch nhiãût daìy 40mm bàòng váût liãûu nhæ thãú coï giåïi haûn chëu læía 3 giåì.
- Baío vãû caïc kãút cáúu theïp bàòng låïp boüc tæì váût liãûu nåí phäöng dæåïi nhiãût âäü cao âæåüc
coi laì phæång phaïp coï nhiãöu triãøn voüng. Váút liãûu boüc naìy coï maìu tràõng, coï thãø duìng trong caïc
càn nhaì kên våïi âäü áøm cuía khäng khê khäng quaï 80%. Låïp boüc naìy âæåüc traïng lãn bãö màût âaî
âæåüc laìm saûch gè cuía kãút cáúu theïp nhiãöu láön cho âãún khi taûo thaình låïp daìy 2,5 ~ 3,0mm. Dæåïi
taïc âäüng cuía læía, bãö daìy cuía låïp boüc trãn tàng lãn âãún 50 ~ 70mm do nåí phäöng, coìn giåïi haûn
chëu læía cuía kãút cáúu theïp tàng tæì 25 âãún 45 ~ 60 phuït. Giaï thaình cuía låïp traïng bàòng váût liãûu nåí
phäöng chiãúm 20 ~ 25% giaï thaình cuía kãút cáúu.



135
- Hiãûn nay åí nhiãöu næåïc âaî xáy dæûng caïc ngäi nhaì våïi khung kim loaûi trong chuïng
chæïa âáöy næåïc âãø tàng giåïi haûn chëu læía cho kãút cáúu. Duìng næåïc coï phuû gia chäúng àn moìn âäø
âáöy vaìo caïc cäüt cuía khung nhaì, trong nhiãöu træåìng håüp coìn âäø âáöy trong caïc dáöm mang saìn.
Hãû thäúng cáúp næåïc chæïa âáöy caïc kãút cáúu coï thãø khäng thæåìng xuyãn khi coï hoaí hoaûn, cuîng coï
thãø thæåìng xuyãn våïi hãû thäúng læu thäng tæû nhiãn hay cæåîng bæïc. Giåïi haûn chëu læía cuía caïc
kãút cáúu nhæ váûy phuû thuäüc vaìo âäü daìy cuía chuïng vaì täúc âäü chaíy næåïc coï thãø âaût tåïi 2 giåì. Giaï
thaình cuía viãûc baío vãû kãút cáúu kiãøu naìy chiãúm tæì 6 ~ 10% giaï thaình cuía kãút cáúu.



7.1.4. Baío vãû caïc kãút cáúu gäù khoíi chaïy.
Kãút cáúu gäù âæåüc sæí duûng räüng raîi trong xáy dæûng, nhæng tênh chaïy laì nhæåüc âiãømcuía
chuïng. Vç váûy âãø baío vãû cho kãút cáúu gäù khoíi chaïy, trãn thæûc tãú âaî duìng nhiãöu phæång phaïp
chäúng chaïy cho kãút cáúu gäù nhæ sau:
7.1.4.1. Sån, traït vaì äúp bàòng caïc váût liãûu khäng chaïy.
Laì caïc biãûn phaïp giæî cho gäù khäng chaïy trong khoaíng 15 ~ 20 phuït vaì laìm tråí ngaûi
sæû chaïy lan theo kãút cáúu gäù.
- Trong caïc loaûi traït thêch håüp nháút laì traït bàòng väi - xi màng hoàûc caïc cháút khaïc coï
tênh chäúng nhiãût tæång tæû. Låïp væîa traït väi - xi màng hoàûc väi - amiàng coï thãø baío vãû kãút cáúu
gäù khoíi chaïy trong thåìi gian tæì 15 ~ 30 phuït phuû thuäüc vaìo bãö daìy cuía låïp væîa vaì phæång
phaïp traït.
- Váût liãûu äúp chäúng chaïy thæåìng duìng væîa thaûch cao khä, caïc táúm thaûch cao coï såüi,
caïc táúm xi màng amiàng. Duìng væîa thaûch cao khä hay caïc táúm thaûch cao coï såüi thay cho væîa
thæåìng âãø hoaìn thiãûn tæåìng vaì caïch ngànåí bãn trong càn nhaì khä raïo. Hiãûu quaí cuía væîa thaûch
cao khä tæång âäúi tháúp, vç trong âiãöu kiãûn cuía hoaí hoaûn caïc táúm âoï thæåìng bë phaï hoaûi sau 10
~ 15 phuït. Caïc táúm phibräximàng phàóng hay gåün soïng duìng âãø laìm låïp baío vãû cho caïc màût
ngoaìi cuía tæåìng caïc nhaì vaì cäng trçnh bàòng gäù; chuïng laì caïc váût liãûu khäng chaïy nhæng vãö
màût hiãûu quaí phoìng chaïy thç thua keïm caïc táúm thaûch cao.
- Khi gia cäng bãö màût gäù âæåüc phuí mäüt låïp væîa chäúng chaïy våïi læåüng muäúi khä êt
nháút laì 100g cho 1m2 bãö màût gia cäng hoàûc bao phuí bãö màût caïc kãút cáúu gäù bàòng mäüt låïp sån
baío vãû. Caïc phæång phaïp baío vãû phoìng chaïy naìy laì âãø ngàn ngæìa sæû bàõt læía cuía caïc bãö màût
kãút cáúu khi coï taïc âäüng cuía nguäön nhiãût nhæ læía xuáút hiãûn khi âoaín maûch, cuía caïc âeìn haìn,...
7.1.4.2. Ngám, táøm gäù trong dung dëch cuía caïc chát chäúng chaïy.
Laì biãûn phaïp baío vãû caïc kãút cáúu gäù khoíi chaïy coï hiãûu quaí cao nháút. Caïc cháút chäúng
chaïy laì caïc cháút hoaï hoüc duìng âãø laìm cho gäù khäng bäúc chaïy. Caïc cháút naìy dãù hoaì tan trong
næåïc vaì âæåüc duìng táøm gäù dæåïi daûng væîa. Hiãûu quaí låïn nháút coï thãø âaût âæåüc nãúu gäù táøm âæåüc
75kg/m3 cháút chäúng chaïy vaì gäù âæåüc coi laì cháút khoï chaïy. Hçnh thæïc naìy laì táøm sáu vaì thæûc
hiãûn åí caïc thiãút bë ngám táøm (caïc aptäclaïp) dæåïi aïp suáút cao lãn âãún 10 ~ 15at trong khoaíng
10 ~ 15 giåì, væîa cháút chäúng chaïy seî ngáúm vaìo gäù.
7.1.4.3. Giaíi phaïp kãút cáúu.



136
Mäüt trong caïc âàûc âiãøm cuía kãút cáúu gäù laì caïc khe räùng chæìa laûi trong tæåìng vaì
trong caïc vaïch ngàn âãø laìm thäng thoaïng vaì chäúng muûc cho gäù. Trong ráút nhiãöu træåìng håüp
caïc läù räøng âoï âæåüc liãn thäng våïi nhau; do âoï khi coï hoaí hoaûn xaíy ra thæåìng taûo âiãöu kiãûn
thuáûn låüi cho leía lan truyãön nhanh choïng vaì chaïy ngáöm. Âãø haû tháúp cæåìng âäü chaïy cuía gäù
trong âaïm chaïy vaì haûn chãú sæû tæû chaïy lan nãn cáön nghiãn cæïu caïc giaíi phaïp kãút cáúu gäù. Mäüt säú
trong giaíi phaïp kãút cáúu âoï laì laìm giaím säú læåüng váût liãûu chaïy åí trong kãút cáúu gäù bàòng caïch
duìng caïc cháút khäng chaïy thay cho caïc cháút âãûm (phuû gia) chaïy âæåüc åí caïc läù häøng; haûn chãú
diãûn têch caïc läù häøng trong tæåìng, vaïch ngàn vaì saìn nhaì; traïnh laìm caïc läù häøng trãn kãút cáúu
gäù, træåìng håüp khäng traïnh âæåüc (vç lyï do sæí duûng hoàûc kãút cáúu) thç phaíi laìm maìng che hay
låïp ngàn caïch bàòng váût liãûu khäng chaïy.
7.2. Phoìng ngæìa hoaí hoaûn.
Phoìng ngæìa hoaí hoaûn trãn cäng træåìng, åí cå såí saín xuáút, trong xê nghiãûp laì nhàòm âãö phoìng
khäng âãø cho âaïm chaïy xaíy ra, haûn chãú phaûm vi âaïm chaïy lan räüng, taûo âiãöu kiãûn cho âäüi
chæîa chaïy dáûp tàõt âaïm chaïy âæåüc këp thåìi, nghiãn cæïu biãûn phaïp thoaït ngæåìi vaì taìi saín trong
thåìi gian chaïy âæåüc an toaìn.
Viãûc læûa choün caïc biãûn phaïp phoìng chaïy phuû thuäüc vaìo caïc âiãöu kiãûn nhæ:
- Tênh bàõt chaïy cuía váût liãûu xáy dæûng vaì mæïc âäü chëu læía cuía kãút cáúu xáy dæûng
- Khaí nàng nguy hiãøm khi chaïy näø cuía caïc quaï trçnh cäng nghãû, caïc xê nghiãûp saín xuáút
- Sæû bäú trê quy hoaûch kiãún truïc nhaì cæía vaì cäng trçnh, âiãöu kiãûn âëa hçnh,...
7.2.1. Mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø trong saín xuáút.
Cå såí cuía âaïm chaïy laì quaï trçnh chaïy. Âãø phaït sinh ra chaïy cáön phaíi coï cháút chaïy, cháút
äxi hoaï vaì nguäön nhiãût âuí cäng suáút. Trong caïc cäng trçnh nhaì åí vaì saín xuáút luän luän coï caïc
cháút chaïy, äxi trong khäng khê åí traûng thaïi tæû do vaì caïc nguäön nhiãût, tuy nhiãn chuïng chè giåïi
haûn åí tyí lãû maì trong âiãu kiãûn bçnh thæåìng khäng thãø gáy chaïy. Nhæîng tyí lãû âoï khäúng chãú caïc
âiãöu kiãûn an toaìn, phoìng chaïy, vi phaûm caïc âiãöu kiãûn an toaìn seî gáy nãn caïc âaïm chaïy. Quy
mä âaïm chaïy phuû thuäüc vaìo âàûc træng nguy hiãøm chaïy näø cuía caïc quaï trçnh cäng nghãû saín
xuáút vaì âàûc âiãøm quy hoaûch kãút cáúu cuía ngäi nhaì. Vaì cå baín xaïc suáút xuáút hiãûn chaïy näø âæåüc
xaïc âënh båíi quaï trçnh cäng nghãû, coìn caïc giaíi phaïp quy hoaûch - kãút cáúu quyãút âënh phaûm vi
lan truyãön cuía âaïm chaïy vaì háûu quaí cuía noï.
Sæû âaïnh giaï mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø cuía caïc quaï trçnh cäng nghãû trong saín xuáút laì
cå såí âãø thiãút kãú caïc giaíi phaïp kyî thuáût xáy dæûng coï liãn quan tåïi viãûc phoìng chaïy vaì laìm
giaím thiãût haûi do chaïy gáy ra.
Xuáút phaït tæì caïc tênh cháút cuía váût liãûu duìng trong saín xuáút, âiãöu kiãûn sæí duûng vaì gia
cäng chuïng, tiãu chuáøn vaì qui tàõc xáy dæûng; caïc ngaình saín xuáút âæåüc chia laìm 6 haûng A, B,
C, D, E, vaì F theo mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø. Nhæîng tiãu chuáøn chênh âãø xaïc âënh caïc haûng
saín xuáút theo âàûc træng chaïy näø nguy hiãøm laì:
* Nhiãût âäü buìng chaïy - âäúi våïi cháút loíng dãù bàõt læía
* Näöng âäü giåïi haûn chaïy, näø dæåïi - âäúi våïi khê vaì buûi chaïy
* Khaí nàng chaïy (nhiãût âäü bäúc chaïy) vaì âiãöu kiãûn gia cäng, khaí nàng bàõt læía hay
näø khi coï taïc âäng tæång häø våïi næåïc hay caïc cháút äxi hoaï - âäúi våïi caïc cháút ràõn

137
* Säú læåüng caïc cháút âæåüc taûo ra trong saín xuáút vaì caïc âiãöu kiãûn mäi træåìng (nhæ
nhiãût âäü, aïp suáút,...).
7.2.1.1. Nhoïm saín xuáút haûng A vaì B.(nguy hiãøm chaïy näø) laì nguy hiãøm nháút, quaï trçnh
saín xuáút coï liãn quan âãún viãûc chãú biãún, sæí duûng váûn chuyãøn taìng træí caïc cháút loíng chaïy, caïc
cháút khê vaì buûi. Nhæîng ngaình saín xuáút thuäüc caïc haûng naìy coìn coï thãø phaït sinh näø (traûm neïn
khê amäniac, quaï trçnh ræía caïc chi tiãút trong dáöu hoaí, quaï trçnh sæí duûng cacbonbisunfua, ãte,
axetän,...)
7.2.1.2. Nhoïm saín xuáút haûng C.(nguy hiãøm chaïy) liãn quan âãún viãûc sæí duûng gia cäng
caïc caïc cháút ràõn, loíng hay daûng khê âæåüc âäút noïng dæåïi daûng nhiãn liãûu våïi nhiãût âäü buìng
chaïy cao hån 120oC; sæí duûng váût liãûu khäng chaïy åí traûng thaïi noïng, nung noïng hay noïng
chaíy, quaï trçnh gia cäng chuïng keìm theo toaí nhiãût bæïc xaû, phaït tia læía hay læía. Caïc ngaình saín
xuáút thuäüc haûng naìy chè coï thãø phaït sinh chaïy (gia cäng gäù, näöi náúu håi,caïc xæåíng dãût, âuïc,
reìn,...)
7.2.1.3. Nhoïm saín xuáút haûng D vaì E.(khäng thãø hiãûn âàûc tênh nguy hiãøm cuía saín xuáút)
gäöm caïc ngaình saín xuáút coï liãn quan âãún viãûc sæí duûng, gia cäng caïc cháút khäng chaïy. Nãúu
nhæ caïc cháút âoï âæåüc gia cäng våïi nhiãût âäü cao thç quaï trçnh saín xuáút âoï thuäüc haûng Âáút næåïc
(náúu chaíy, nhoïm loì, gia cäng noïng) coìn gia cäng våïi nhiãût âäü bçnh thæåìng åí traûng thaïi nguäüi
thç thuäüc haûng E (nhaì maïy saín xuáút váût liãûu xáy dæûng, gia cäng nguäüi kim loaûi).
7.2.1.4. Nhoïm saín xuáút thuäüc haûng F.(nguy hiãøm näø) laì caïc ngaình saín xuáút duìng caïc
khê chaïy khäng coï pha loíng vaì buûi gáy näø våïi khäúi læåüng maì chuïng coï thãø taûo thaình häùn håüp
gáy näø trong thãø têch, åí âoï theo âiãöu kiãûn cuía quaï trçnh cäng nghãû chè coï thãø taûo nãn näø
(khäng keìm theo chaïy); caïc cháút chuí coï khaí nàng gáy näø (khäng keìm theo chaïy) khi taïc duûng
våïi næåïc, äxi cuía khäng khê hay taïc duûng våïi nhau (saín xuáút kim loaûi saûchbàòng phæång phaïp
âieûn ly, phuûc häöi kim loaûi trong mäi træåìng äxi).
Caïc nhaì åí vaì nha cäng cäüng khäng coï sæû phán loaûi theo mæïc âäü nguy hiãøm vãö chaïy,
näø. Cå såí âãø thiãút kãú caïc giaíi phaïp kyî thuáût baío âaím an toaìn phoìng chaïy trong nhæîng træåìng
håüp naìy laì kêch thæåïc, säú táöng, sæïc chæïa cuía nhaì.
7.2.2. Âiãöu kiãûn an toaìn phoìng chaïy.
Nhæ âaî biãút; mäüt âaïm chaïy xuáút hiãûn cáön coï 3 yãúu täú laì chát chaïy, äxi trong khäng khê
vaì mäöi gáy chaïy. Trong saín xuáút vaì sinh hoaût luän luän coï caïc yãúu täú trãn, tuy nhiãn khaí nàng
chaïy chè coï thãø xaíy ra trong nhæîng âiãöu kiãûn thêch håüp.
Caïc âiãöu kiãûn khi âoï khaí nàng phaït sinh ra âaïm chaïy bë loaûi træì âæåüc goüi laì caïc âiãöu kiãûn an
toaìn phoìng chaïy, tæïc laì khi âoï:
- Thiãúu mäüt trong nhæîng thaình pháön cáön thiãút cho sæû phaït sinh ra chaïy.
- Tyí lãû cuía cháút chaïy vaì äxi khäng âuí âãø taûo ra hãû thäúng chaïy.
- Mäöi gáy chaïy khäng âuí nhiãût læåüng vaì thåìi gian taïc âäüng cuía noï khäng âuí âãø laì häùn
håüp bäúc chaïy.
Vi phaûm nhæîng âiãöu kiãûn an toaìn seî phaït sinh nhæîng nguyãn nhán gáy ra âaïm chaïy.
Tuy nhiãn nguyãn nhán gáy chaïy, näø laûi âa daûng vaì ráút nhiãöu so våïi caïc âiãöu kiãûn an toaìn
chàóng haûn nhæ:

138
* Trong saín xuáút, sæû xuáút hiãûn hãû thäúng chaïy laì do mäüt säú nguyãn nhán nhæ caïc
äúng dáùn khê chaïy, cháút loíng dãù bay håi vaì dãù chaïy nãúu bë næït, bë håí seî taûo våïi khäng khê mäüt
häùn håüp näø. Caïc bãø chæïa khê chaïy trong cäng nghiãûp do bë àn moìn vaì thuíng, khê chaïy thoaït ra
ngoaìi taûo häùn håüp näø. Trong caïc bãø chæïa xàng dáöu trãn bãö màût cháút loíng bao giåì cuîng laì häùn
håüp håi xàng dáöu vaì khäng khê coï thãø taûo thaình hãû thäúng chaïy gáy chaïy, gáy näø khi nhiãût âäü
væåüt quaï nhiãût âäü buìng chaïy. Caïc thiãút bë chæïa cháút chaïy daûng khê vaì daûng loíng (bçnh khê neïn,
bçnh chæïa khê hoaï loíng, bãø chæïa xàng dáöu, caïc âæåìng äúng,...) nãúu træåïc khi sæía chæîa maì khäng
dæåüc laìm saûch bàòng håi næåïc, næåïc hoàûc khê trå cuîng dãù gáy chaïy näø.
* Sæû xuáút hiãûn mäöi gáy chaïy trong thæûc tãú laûi ráút phong phuï nhæ ngoün læía tráön (læía
nhoïm loì, læía diãm hoàûc thuäúc laï, tia læía,...); mäöi gáy chaïy xuáút hiãûn do cå nàng nhæ va âáûp,
ma saït; mäöi gáy chaïy xuáút hiãûn tæì tia læía diãûn nhæ cháûp maûch âiãûn, duìng âiãûn quïa taíi, do âoïng
cáöu dao âiãûn, do häö quang âiãûn,...; mäöi gáy chaïy xuáút hiãûn do hoaï nàng nhæ caïc phaín æïng hoaï
hoüc, toaí nhiãût,...
Qua caïc vê duû trãn tháúy ràòng trãn cäng træåìng, trong saín xuáút vaì sinh hoaût coï thãø coï
nhiãöu nguyãn nhán vi phaûm caïc âiãöu kiãûn an toaìn phoìng chaïy, tæïc laì coï ráút nhiãöu nguyãn nhán
gáy ra âaïm chaïy.
7.2.3. Nguyãn nhán caïc âaïm chaïy.
Nguyãn nhán caïc âaïm chaïy laì do vi phaûm qui âënh vãö an toaìn phoìng chaïy trong caïc
kháu thiãút kãú, làõp âàût, váûn haình, sæí duûng vaì baío quaín caïc thiãút bë, maïy moïc, dáy chuyãön cäng
nghãû, caïc hãû thäúng cung cáúp nàng læåüng (âiãûn, nhiãût, håi, khê âäút), caïc hãû thäúng thiãút bë vãû
sinh (thäng gioï, chiãúu saïng, âiãöu hoaì nhiãût âäü, chäúng buûi,...), caïc loaûi nguyãn liãûu, nhiãn liãûu,
váût liãûu chaïy näø.
Sæû xaíy ra caïc âaïm chaïy thæåìng do nhæîng nguyãn nhán sau âáy gáy nãn
7.2.3.1. Khäng tháûn troüng vaì coi thæåìng khi duìng læía.
- Bäú trê caïc quaï trçnh saín xuáút coï læía nhæ haìn âiãûn, haìn håi, loì âäút, loì sáúy, loì nung;
nung, sáúy, háúp váût liãûu xáy dæûng; gia cäng chãú biãún gäù, nhæûa vaì caïc nguyãn liãûu hæîu cå khaïc åí
mäi træåìng dãù chaïy, näø hoàûc åí gáön nåi coï cháút chaïy dæåïi khoaíng caïch an toaìn phoìng chaïy.
- Duìng læía âãø kiãøm tra sæû roì thoaït håi khê chaïy hoàûc xem xeït cháút loíng chaïy trong
caïc thiãút bë, âæåìng äúng, bçnh chæïa nhæ duìng diãm, báût læía âãø soi roüi xàng trong bçnh xàng mä
tä gáy chaïy, chãút ngæåìi.
- Khäng theo doîi bãúp ga, bãúp dáöu, than cuíi, råm raû,...khi náúu næåïng våïi ngoün læía
quaï to laìm taût læía chaïy nhæîng váût xung quanh hoàûc uí loì, uí tráúu, than cuíi khäng cáøn tháûn.
- Hong, sáúy váût liãûu, âäö duìng, quáön aïo, giáúy tåì trãn caïc bãúp than, bãúp âiãûn.
- Neïm sæït tuyì tiãûn taìn âoïm, taìn diãm, thuäúc laï chaïy dåí vaìo nåi coï váût liãûu chaïy nhæ
råm raïc, voí baìo, muìn cæa hoàûc åí nåi cáúm læía.
7.2.3.2. Chaïy do âiãûn.
Caïc âaïm chaïy do âiãûn gáy ra chiãúm tyí lãû khaï cao trong moüi lénh væûc sæí duûng âiãûn.
Caïc træåìng håüp chaïy do âiãûn phäø biãún laì:




139
- Thiãút bë âiãûn laìm viãûc quaï taíi do sæí duûng khäng âuïng våïi âiãûn aïp qui âënh, choün
tiãút diãûn dáy dáùn, cáöu chç khäng âuïng våïi cäng suáút phuû taíi, ngàõt maûch do cháûp âiãûn. Khi quaï
taíi do nhiãût âäü tàng laìm cho thiãút bë quaï noïng gáy bäúc chaïy häùn håüp chaïy bãn trong; chaïy cháút
caïch âiãûn, voí thiãút bë quaï noïng laìm chaïy buûi baïm trãn voí maïy hoàûc chaïy váût tiãúp xuïc.
- Do tiãúp xuïc khäng täút åí mäúi dáy, äø càõm, cáöu dao,...phaït sinh tia læía âiãûn gáy chaïy,
näø trong mäi træåìng chaïy.
- Laîng quãn khäng càõt maûch âiãûn khi khäng coìn sæí duûng caïc duûng cuû âiãûn sinh
hoaût nhæ bãúp âiãûn, baìn uíi, que âun næåïc,...(âun næåïc boí quãn laìm caûn hãút næåïc, chaïy cäúc
âæûng, que âun noïng âoí laìm chaïy baìn vaì váût duûng trong phoìng, chaïy nhaì).
7.2.3.3.Chaïy do ma saït, va âáûp.
- Khi càõt, tiãûn, phay baìo, maìi duîa, âuûc âeîo,...do ma saït, va âáûp giæîa duûng cuû vaì váût
liãûu gia cängbiãún cå nàng thaình nhiãût nàng gáy chaïy.
- Khi duìng que sàõt cáûy nàõp thuìng xàng gáy phaït sinh tia læía laìm xàng bäúc chaïy.
7.2.3.4. Chaïy do ténh âiãûn:
Ténh âiãûn sinh ra do sæû ma saït giæîa caïc váût thãø. Hiãûn tæåüng naìy thæåìng gàûp:
* Khi âai chuyãön (dáy curoa) ma saït lãn baïnh quay;
* Khi båm roït (thaïo, naûp), váûn chuyãøn caïc cháút loíng dáùn âiãûn trong caïc thuìng
(steïc), trong caïc âæåìng äúng bàòng kim loaûi bë caïch ly våïi âáút;
* Khi váûn chuyãøn caïc häùn håüp buûi khäng khê trong âæåìng äúng;...
Ténh âiãûn taûo ra mäüt låïp âiãûn têch keïp traïi dáúu; khi âiãûn aïp giæîa caïc låïp âiãûn têch
âaût âãún mäüt giaï trë nháút âënh seî phaït sinh tia læía âiãûn vaì gáy chaïy.
7.2.3.5. Chaïy do seït âaïnh.
Nhiãût âäü do seït âaïnh ráút cao haìng chuûc ngaìn âäü væåüt quaï xa nhiãût âäü tæû bäúc chaïy
chaíu caïc cháút chaïy âæåüc, cho nãn khi seït âaïnh vaìo nhæîng cäng trçnh, nhaì cæía khäng âæåüc baío
vãû chäúng seït gáy bäúc chaïy nãúu chuïng laìm bàòng váût liãûu chaïy hoàûc gáy chaïy váût liãûu chæïa
trong âoï.
7.2.3.6. Chaïy do taìn læía, âäúm læía.
Taìn læía, âoïm læía bàõn ra tæì caïc traûm nàng læåüng læu âäüng, tæì caïc phæång tiãûn giao
thäng (âáöu maïy xe læía, ätä, maïy keïo,...) tæì caïc âaïm chaïy lán cáûn.
7.2.3.7. Sæí duûng, taìng træî, baío quaín nguyãn váût liãûu khäng âuïng nåi qui âënh.
- Caïc chát khê, loíng chaïy, caïc cháút ràõn coï khaí nàng tæû chaïy trong khäng khê (hyârä,
phäútphoric P2H4,...) khäng chæïa âæûng trong bçnh kên.
- Xãúp âàût láùn läün hoàûc quaï gáön nhau giæîa caïc cháút coï khaí nàng gáy phaín æïng hoaï
hoüc toaí nhiãût khi tiãúp xuïc (dáy dáöu måî vaìo van bçnh chæïa äxi).
- Bäú trê, xãúp âàût caïc bçnh chæïa khê åí gáön nåi coï nhiãût âäü cao (bãúp loì) hoàûc phåi
ngoaìi nàõng to coï thãø gáy chaïy näø.
- Väi säúng âãø åí nåi áøm æåït, mæa hàõt, däüt bë noïng lãn âãún nhiãût âäü cao gáy chaïy caïc
váût tiãúp xuïc.


140
7.2.3.8. Thiãúu sæû quan tám, theo doîi cuía ngæåìi quaín lyï saín xuáút.
-Theo doîi kyî thuáût trong qua trçnh saín xuáút khäng âáöy âuí, thiãúu sæû kiãøm tra, thanh
tra.
- Khäng träng nom caïc traûm phaït âiãûn, maïy keïo, caïc âäüng cå chaûy xàng vaì caïc
maïy moïc khaïc.
7.2.4. Caïc biãûn phaïp phoìng chaïy.
7.2.4.1. Biãûn phaïp phoìng ngæìa phaït sinh âaïm chaïy.
Âãø ngàn ngæìa khäng cho caïc âaïm chaïy xaíy ra thç cáön phaíi triãût tiãu nhæîng nguyãn
nhán gáy ra chaïy bàòng caïc biãn phaïp sau âáy:
- Biãn phaïp kyî thuáût: Khi thiãút kãú xáy dæûng nhaì cæía cäng trçnh, hãû thäúng ván
chuyãøn kho taìng; làõp âàût thiãút bë maïy moïc; thiãút kãú qui trçnh cäng nghãû saín xuáút; thiãút kãú vaì
làõp âàût caïc hãû thäúng cung cáúp nàng læåüng (nhiãût âiãûn, håi khê âäút), caïc hãû thäúng thiãút bë vãû
sinh (thäng gioï, chiãúu saïng, huït thaíi håi khê buûi chaïy);...phaíi tháúy hãút khaí nàng gáúy ra chaïy
nhæ phaín æïng hoaï hoüc, bæïc xaû aïnh nàõng màût tråìi, ma saït, va chaûm,...âãø aïp duûng âuïng âàõn caïc
tiãu chuáøn, qui phaûm vãö phoìng chaïy vaì coï biãûn phaïp an toaìn thêch âaïng.
- Biãûn phaïp täø chæïc: Tuyãn truyãön, giaïo duûc, váûn âäüng caïn bäü cäng nhán viãn chæïc
vaì toaìn dán cháúp haình nghiãm chènh phaïp lãûnh phoìng chaïy cuía nhaì næåïc, âiãöu lãû näüi qui an
toaìn phoìng chaïy cuía âån vë bàòng caïc hçnh thæïc nhæ huáún luyãûn thuyãút trçnh, noïi chuyãûn, triãøn
laîm, chiãúu phim, treo tranh cäø âäüng, kháøu hiãûu vaì dáúu hiãûu âãö phoìng tai naûn do hoaí hoaûn gáy
ra.
- Biãûn phaïp sæí duûng vaì quaín lyï:
* Sæí duûng váûn haình, baío quaín âuïng âàõn thiãút bë, maïy moïc, nhaì cæía, cäng trçnh,
nguyãn liãûu, nhiãn liãûu, váût liãûu trong saín xuáút vaì sinh hoaût khäng âãø phaït sinh chaïy.
* Thæûc hiãûn nghiãm chènh vãö qui chãú cáúm duìng læía, âaïnh âiãûn, huït thuäúc laï åí
nhæîng nåi cáúm læía hoàûc gáön nhæîng váût liãûu dãù chaïy. Cáúm haìn håi, haìn âiãûn åí caïc phoìng cáúm
læía. Cáúm têch luyî nhiãöu nguyãn liãûu, nhiãn liãûu, váût liãûu, saín pháøm vaì caïc cháút dãù bàõt chaïy.
7.2.4.2. Biãûn phaïp haûn chãú âaïm chaïy lan räüng:
Chuí yãúu laì caïc biãûn phaïp vãö qui hoaûch thiãút kãú, kiãún truïc, kãút cáúu trong xáy dæûng
nhæ:
- Phán vuìng xáy dæûng, bäú trê phán nhoïm nhaì cæía, cäng trçnh trong khu væûc nhaì maïy
xê nghiãûp, cäng træåìng mäüt caïch âuïng âàõn theo mæïc âäü nguy hiãøm chaïy näø; tuán theo khoaíng
caïch chäúng chaïy; phuì håüp våïi âëa hçnh vaì khê tæåüng thuyí vàn. Khoaíng caïch choïng chaïy giæîa
caïc nhaì, caïc cäng trçnh, kho taìng,...âæåüc xaïc âënh trong qui phaûm phoìng chaïy; laì khoaíng caïch
täi thiãøu âãø âaím baío cho cäng trçnh bãn caûnh khoíi bë chaïy lan do cæåìng âäü bæïc xaû nhiãût khi
chaïy trong mäüt thåìi gian nháút âënh âuí âãø âæa læûc læåüng vaì phæång tiãûn, cäng cuû chæîa chaïy âãún
âaïm chaïy.
Nhæîng nhaì cæía, cäng trçnh, kho taìng (nhiãn liãûu, thuäúc näø,...),...coï nhiãöu nguy cå
chaïy näø bäú trê åí cuäúi hæåïng gioï, åí chäø tháúp vãö phêa cuäúi doìng chaíycuía säng, suäúi,...



141
- Sæí duûng váût liãûu khäng chaïy, khoï chaïy âãø xáy dæûng nhaì cæía, cäng trçnh,...Khi bäú
trê, thiãút kãú kho taìng, nhaì cæía, laïn traûi, xê nghiãûp,...phaíi càn cæï vaìo âàûc âiãøm cuía quy trçnh saín
xuáút, quaï trçnh thao taïc vaì sæû nguy hiãøm khi chaïy âãø choün loaûi váût liãûu coï tênh bàõt chaïy vaì coï
hçnh thæïc kãút cáúu thêch håüp.
- Bäú trê kiãún truïc caïc chæåïng ngaûi phoìng chaïy nhæ phán chia ngäi nhaì thaình caïc
âoaûn bàòng caïc chæåïng ngaûi chäúng chaïy (khoang, tæåìng, saìn, cæía chäúng chaïy); bäú trê.
7.2.4.3. Biãûn phaïp thoaït ngæåìi vaì cæïu taìi saín an toaìn:
- Bäú trê âuïng âàõn caïc cæía, läù cæía, âæåìng thoaït ngæåìi, laìm cáöu thang thoaït ngæåìi bãn
ngoaìi, bäú trê âuïng âàõn caïc thiãút bë, maïy moïc trong gian nhaì saín xuáút, âäö âaûc, giæåìng tuí trong
nhaì åí.
- Coï caïc biãûn phaïp haûn chãú aính hæåíng cuía âaïm chaïy (nhiãût âäü, khoïi,..) âãún quaï
trçnh thoaït ngæåìi nhæ haình lang, cáöu thang chäúng khoïi. Coï så âäö chè dáùn âæåìng thoaït, läúi
thoaït, bäú trê aïnh saïng an toaìn trãn caïc läúi, âæåìng thoaït, ... âãø taûo âiãöu kiãûn thoaït ngæåìi dãù daìng.
7.2.4.4. Biãûn phaïp taûo âiãöu kiãûn dáûp tàõt âaïm chaïy coï hiãûu quaí:
Âãø taûo cho âäüi cæïu hoía chæîa chaïy âæåüc nhanh choïng, këp thåìi vaì coï hiãûu quaí cáön
phaíi chuáøn bë mäüt säú biãûn phaïp nhæ:
- Baío âaím âæåìng saï âuí räüng, thuáûn tiãûn cho ä tä cæïu hoía âi laûi dãù daìng, âæåìng âi âãún
nåi khoï âãún, âæåìng âi âãún caïc nguäön næåïc.
- Baío âáøm tên hiãûu baïo chaïy, hãû thäúng baïo chaïy tæû âäüng, hãû thäúng thäng tin liãn laûc
âæåüc nhanh choïng vaì chênh xaïc.
- Täø chæïc caïc læûc læåüng chæîa chaïy trong âån vë, trãn cäng træåìng coï nghiãûp vuû chæîa
chaïy thaình thaûo vaì luän sàôn saìng æïng phoï këp thåìi khi coï âaïm chaïy xaíy ra.
7.3. Caïc phæång phaïp vaì phæång tiãûn chæîa chaïy:
Chæîa chaïy laì nhàòm dáûp tàõt læía åí nhæîng âaïm chaïy. Âãø âaût âæåüc muûc âêch âoï coï thãø
thæûc hiãûn bàòng caïc caïch nhæ:
- Ngàn caín khäng cho khäng khê vaìo vuìng chaïy hay caïc cháút chaïy hoàûc laìm giaím sæû
thám nháûp cuía khäng khê vaìo vuìng chaïy âãún trë säú maì våïi chuïng khäng thãø xaíy ra sæû chaïy.
- Laìm laûnh vuìng chaïy âãún nhiãût âäü tháúp hån nhiãût âäü bäúc chaïy hay giaím nhiãût âäü cuía
váût cháút chaïy tháúp hån nhiãût âäü tæû boïc chaïy.
- Laìm loaîng caïc cháút tham gia phaín æïng chaïy bàòng nhæîng cháút khäng chaïy. Caïc
phæång phaïp vaì biãûn phaïp dáûp tàõt læía cuía caïc âaïm chaïy hiãûn nay âãöu dæûa trãn cå såí âoï.
7.3.1. Caïc cháút chæîa chaïy:
Caïc cháút chæîa chaïy coìn laûi laì caïc cháút dáûp tàõt læía laì nhæîng cháút khi âæa vaìo âaïm chaïy
seî laìm giaím hoàûc máút caïc âiãöu kiãûn cáön cho sæû chaïy nhàòm dáûp tàõt âaïm chaïy. Coï nhiãöu loaûi
cháút chæîa chaïy nhæ cháút ràõn, cháút loíng, cháút khê hoàûc boüt khê. Mäùi cháút chæîa chaïy coï âàûc tênh
taïc duûng vaì phaûm vë sæí duûng riãng, tuy nhiãn chuïng âãöu cáön coï nhæîng yãu cáöu cå baín sau âáy:
- Coï hiãûu quaí chæîa chaïy cao, nghéa laì tiãu hao cháút chæîa chaïy trãn mäüt âån vë diãûn têch
hoàûc thãø têch chaïy trong mäüt âån vë thåìi gian phaíi laì nhoí nháút (kh/m2.s; lêt/m3.s).
- Reí tiãön, dãù kiãúm vaì dãù sæí duûng.

142
- Khäng gáy âäüc haûi âäúi våïi ngæåìi sæí duûng vaì baío quaín.
- Khäng laìm hæ hoíng caïc thiãút bë chæîa chaïy vaì caïc váût cáön chæîa chaïy.
Khi choün duìng caïc cháút chæîa chaïy phaíi càn cæï vaìo hiãûu quaí dáûp tàõt cuía chuïng, sæû håüp
lyï vãö màût kinh tãú vaì phæång phaïp chæîa chaïy.
7.3.1.1. Næåïc:
Âæåüc sæí duûng räüng raîi âãø chæîa chaïy vaì coï giaï thaình reí.
- Âàûc âiãøm chæîa chaïy bàòng næåïc: Næåïc laì cháút thu nhiãût låïn (1 lêt næåïc âun tæì 00C âãún
1000C âaî háúp thuû 100 kcal vaì âãø boïc håüi laì 530 kcal). Khi tæåïi næïåc vaìo chäù chaïy, næåïc seî
bao phuí bãö màût chaïy, háúp thuû nhiãût, haû tháúp nhiãût âäü cháút chaïy âãún mæïc khäng chaïy âæåüc næîa.
Næåïc bë noïng seî boïc håi laìm giaím læåüng khê, laìm caïch ly khäng khê våïi cháút chaïy, haûn chãú
quaï trçnh ä xi hoïa, do âoï laìm âçnh chè sæû chaïy.
Næåïc âæåüc duìng âãø chæîa chaïy cho pháön låïn caïc cháút ràõn hay cháút loíng coï tyí troüng låïn
hån 1 hoàûc cháút loíng dãù hoìa tan våïi næåïc (axãtän vaì mäüt säú laoüi ræåüu). Coï thãø duìng næåïc âãø
chæîa chaïy caïc cháút loíng chaïy coï nhiãût âäü buìng chaïy trãn 600C (ma duït vaì caïc saín pháøm dáöu
moí coï nhiãût âäü buìng chaïy trãn 600C).
Cáön chuï yï:
* Khi nhiãût âäü âaïm chaïy âaî cao hån 1.7000C thç khäng âæûoc duìng næåïc âãø dáûp tàõt.
* Khäng duìng næåïc chæîa chaïy caïc cháút loíng dãù chaïy maì khäng hoìa tan våïi næåïc nhæ
xàng, dáöu hoía, ...
*Nhæåüc âiãøm cuía næåïc: Duìng næåïc âãø chæîa chaïy seî co mäüt säú nhæåüc âiãøm nhæ sau:
- Næåïc laì cháút dáùn âiãûn nãn chæîa chaïy åí caïc nhaì, cäng trçnh coï âiãûn ráút nguy hiãøm,
khäng duìng âãø chæîa chaïy caïc thiãút bë âiãûn.
- Næåïc taïc duûng våïi caïc kim loaûi coï hoaût tênh hoïa hoüc nhæ Na, K, Ca seî taûo ra sæïc
noïng låïn vaì thoaït ra khê hyârä nãn coï thãø laìm cho ngoün læía chaïy buìng to vaì saïng chàóng haûn
2Na + 2H20→ 2Na0H +H2↑
nhæ:
- Khäng chæîa chaïy âáút âeìn bàòng næåïc vç seî laìm thoaït ra axãtylen coï thãø buìng chaïy, näø
vaì chaïy tä thãm theo phaín æïng:
C2Ca + 2H20 → Ca(0H)2 + C2H2↑
- Næåïc taïc duûng våïi axit Afuaric âáûm âàûc sinh ra näø.
- Khi chæîa chaïy bàòng næåïc coï thãø laìm hæ hoíng váût cáön chæîa chaïy (thæ viãûn, baío
taìng,...)
* Phæång phaïp tæåïi næåïc vaìo âaïm chaïy: Tæåïi næåïc vaìo âaïm chaïy coï thãø thæûc hiãûn
bàòng caïc voìi phuût maûnh hoàûc phun våïi caïc tia nhoí dæåïi daûng mæa.
- Âãø taûo ra caïc voìi phuût maûnh coï thãø duìng äúng phuût (voìi räöng) cáöm tay vaì äúng phuût coï
giaï âåî. Âàûc âiãøm cuía caïc voìi næåïc phuût maûnh laì coï täúc âoü låïn, sæïc phuût xa, táûp trung mäüt
læåüng næåïc låïn taïc duûng lãn mäüt diãûn têch nhoí. Ngoaìi taïc duûng laìm laûnh, voìi næåïc phuût maûnh
coìn coï taïc duûng chia taïch váût chaïy ra nhæîng pháön nhoí, taïch ngoün læía khoíi váût chaïy. Voìi næåïc
phuût maûnh nãn aïp duûng âãø chæîa chaïy caïc cháút ràõn coï thãø têch låïn, chæîa caïc âaìm chaïy åí trãn


143
cao vaì xa khäng thãø âãún gáön âæûåc, nhæîng chäù hiãøm hoïc, âãø laìm nguäüi caïc kãút cáúu vaì maïy moïc
thiãút bë.
- Âãø taûo ra caïc tia næåïc nhoí dæåïi aïp suáút låïn åí caïc âáöu voìi phun cáöm tay, äúng phuût
nhàòm taûo ra caïc tia næåïc nhoí dæåïi aïp suáút låïn åí caïc âáöu voìi phun, miãûng phun hçnh cáöu xoàõn.
Tæåïi næåïc dæåïi hçnh thæïc phun mæa coï taïc duûng laìm tàng bãö màût tæåïi vaì laìm giaím læåüng næåïc
tiãu thuû. Thæåìng aïp duûng âãø chæîa chaïy caïc cháút nhæ than, vaíi, giáúy, phäút pho, caïc cháút råìi raûc,
cháút coï såüi, cháút chaïy loíng vaì âãø laìm nguäüi bãö màût kim loaûi bë nung noïng.
7.3.1.2. Håi næåïc:
Chè coï hiãûu quaí khi duìng âãø chæîa chaïy åí chäù khäng khê êt thay âäøi hoàûc åí trong caïc
buäön kên, âaïm chaïy ngoaìi tråìi nhæng diãûn têch nhoí. Chè coï thãø duìng håi næåïc âãø chæîa chaïy khi
coï caïc näöi håi laìm viãûc thæåìng xuyãn vaì coï âuí cäng suáút. Håi næåïc cuía caïc näöi håi thæåìng coï
aïp suáút cao nãn khaí nàng dáûp tàõt âaïm chaïy tæång âäúi täút. Taïc duûng chênh cuía håi næåïc laì pha
loaîng näöng âäü cháút chaïy vaì ngàn caín læåüng oxy âi vaìo vuìng chaïy. Læåüng håi næåïc cáön thiãút åí
trong khäng khê âãø laìm tàõt læía phaíi chiãúm 35% thãø têch nåi cáön chæîa chaïy måïi coï hiãûu quaí.
Duìng håi næåïc âãø chæîa chaïy åí caïc xæåíng gia cäng gäù, buäön sáúy, trãn taìu thuíy, ....
nãúu åí âáúy coï traûm håi vaì âæåìng äúng dáùn âàû biãût âãø cung cáúp håi.
7.3.1.3. Boüt chæîa chaïy:
Caïc loaûi boüt chæîa chaïy phäø biãún laì boüt hoïa hoüc vaì boüt hoìa khäng khê. Boüt laì mäüt
häùn håüp gäöm coï khê vaì cháút loíng. Boüt khê âæåüc taûo ra åí trong cháút loíng do kãút quaí cuía caïc quaï
trçnh hoïa hoüc häùn håüp cå hoüc cuía khäng khê våïi cháút loíng.
- Âàûc âiãøm cuía boüt chæîa chaïy: Boüt ráút bãön våïi nhiãût nãn chè cáön mäüt låïp moíng tæì
7~10cm laì coï thãø dáûp tàõt ngay âaïm chaïy. Boüt coï tyí troüng 0,1~0,26 nãn coï khaí nàng näøi trãn
bãö màût cháút loíng âang chaïy.
Taïc duûng chuí yãúu cuía boüt chæîa chaïy laì caïch ly âaïm chaïy våïi khäng khê bãn ngoaìi
ngàn caín sæû xám nháûp cuía oxy vaìo vuìng chaïy. Ngoaìi ra coï taïc duûng laìm laûnh vuìng chaïy vç åí
âáy coï duìng næåïc trong dung dëch taûo boüt.
Boüt chæîa chaïy âæåüc duìng âãø chæîa chaïy xàng dáöu hay caïc cháút loíng khaïc. Sæí duûng
boüt coï bäüi säú cao âãø chæîa chaïy háöm taìu, tuynen, háöm nhaì (bäüi säú boüt laì säú láön tàng lãn cuía thãø
têch boüt sinh ra so våïi thãø têch ban âáöu cuía cháút taûo thaình). Khäng âæåüc duìng boüt âãø chæîa
chaïy.
- Caïc thiãút bë âiãûn vç boüt dáùn âiãûn coï thãø boü âiãûn giáût.
- Caïc kim loaûi k, Na, âáút âeìn vç nhæîng cháút naìy taïc duûng våïi næåïc trong boüt laìm
thoaït ra khê hyârä.
- Caïc âaïm chaïy coï nhiãût âäü cao hån 1.7000C vç åí âáúy sæí duûng dung dëch næåïc.
* Boüt hoïa hoüc: Laì loaûi boüt âæåüc taûo thaình båíi phaín æïng giæîa hai cháút laì sunfat
nhäm Al2(S04)3 vaì bicaïcbänaït natri NaHCO3.Caí hai hoïa cháút âãöu tan trong næåïc vaì baío quaín
trong caïc bçnh riãng. Khi sæí duûng, träün hai dung dëch våïi nhau, luïc âoï taûo thaình boüt theo phaín
æïng:
Al2(S04)3+ 6H20 → 2Al(0H)3↓ +3H2SO4


144
H2SO4 + 2NaHCO3→ Na2SO4+ 2H2O + CO2↑
Ngoaìi ra âãø laìm tàng âäü bãön cuía boüt coìn duìng thãm mäüt säú cháút nhæ sunfaït sàõt, bäüt
cam thaío, ... Âäü bãön cuía boüt khoaíng 40 phuït.
Boüt hoïa hoüc âæåüc chãú taûo trong caïc maïy taûo boüt âàûc biãût vaì âæa âãún chäù chæîa chaïy
nhåì caïc âæåìng äúng làõp våïi maïy taûo boüt. Ngoaìi caïc thiãút bë taûo boüt coìn âæåüc bäú trê trãn caïc xe
chæîa chaïy cuía caïc âäüi chæîa chaïy chuyãn nghiãûp. Boüt hoïa hoüc coìn âæåüc naûp vaìo caïc bçnh chæîa
chaïy cáöm tay.
* Boüt hoìa khäng khê: Loaûi boüt naìy âæåüc chãú taûo bàòng caïch khuáúy träün khäng khê
(tæì bçnh khäng khê neïn) våïi dung dëch taûo boüt thaình cháút loíng saïnh maìu náu sáùm. Boüt hoìa
khäng khê taûo ra thãø têch boüt låïn hån khoaíng hai láön so våïi boüt hoïa hoüc nãn hiãûu quaí chæîa
chaïy täút hån. Loaûi boüt naìy khäng coï tênh àn moìn hoïa hoüc cho nãn coï dênh láy vaìo da cuîng
khäng nguy hiãøm.
Thiãút bë chãú taûo boüt hoìa khäng khê laì caïc maïy träün boüt cäú âënh hoàûc læu âäüng vaì caïc
voìi räöng boüt khäng khê coï maïy båm hoàûc khäng coï maïy båm phuû thuäüc vaìo phæång phaïp
phun boüt.
Tæì nàm 1968 åí trong næåïc âaî saín xuáút âæåüc boüt hoìa khäng khê BN-70 coï khäúi
læåüng riãûn laì 0,2~0,005/cm3, âäü bãön cuía boüt laì 20 phuït, cæåìng âäü phun boüt âãø chæîa chaïy xàng
dáöu laì 0,1~1,5l/m2.s.
7.3.1.4. Bäüt khä chæîa chaïy:
Laì caïc cháút ràõn trå dæåïi daûng bäüt (cháút chæîa chaïy ràõn). Âoï laì caïc håüp cháút vä cå vaì
hæîu cå khäng chaïy, nhæng chuí yãúu laì caïc cháút vä cå nhæ kali cacbonaït, natri cacbonaït, natri
hyârä caïcbänaït, caït khä, .. Taïc duûng chæîa chaïy cuía chuïng laì bao phuí cháút chaïy båíi mäüt låïp coï
chiãöu daìy nháút âënh, ngàn caín vuìng chaïy vaì caín tråí oxy lan vaìo vuìng chaïy.
Caïc loaûi bäüt khä chæîa chaïy coï thãø phun vaìo âaïm chaïy bàòng khê neïn tæì caïc hãû thäúng
cäú âënh, caïc traûm di âäüng hoàûc caïc duûng cuû chæîa chaïy cáöm tay. Cæåìng âäü bäüt tiãu thuû cho mäüt
âaïm chaïy khoaíng 6,2~7kh/m2.s.
7.3.1.5. Caïc håüp cháút halogen:
Taïc duûng chênh cuía caïc håüp cháút halogen laì kçm haîm (æïc chãú) täúc âäü chaïy, ngoaìi ra
coìn coï taïc duûng laìm laûnh âaïm chaïy. Caïc håüp cháút halogen nhæ brometyl (CH3Br), tetraclorua
(CCl4) duìng âãø chæîa chaïy coï hiãûu quaí ráút låïn. Vê duû: nãúu duìng khê CO2 âãø chæîa chaïy thç khi
näöng âäü oxy trong khäng khê giaím âãún 14~18% âaïm chaïy måïi coï thãø dáûp tàõt, trong khi âoï âäúi
våïi caïc håüp cháút halogen thç chè cáön näöng âäü oxy trong khäng khê giaím xuäúng 20,6% laì âuí.
Caïc cháút halogen khi âæa vaìo vuìng chaïy seî bë phán huíy, saín pháøm phán huyí seî tiãúp tuûc tham
gia vaìo phaín æïng chaïy, kãút håüp våïi caïc nguyãn tæí vaì gäúc phán tæí cuía håüp cháút chaïy laìm thay
âäøi chiãöu phaín æïng chaïy, tæì phaín æïng toía nhiãût sang phaín æïng thu nhiãût. Caïc håüp cháút halogen
dãù tháúm næåïc vaìo váût chaïy nãn hay duìng âãø chæîa chaïy nhæîng cháút khoï tháúm næåïc nhæ bäng,
vaíi, såüi.
7.3.1.6. Caïc loaûi khê:
Laì caïc cháút chæîa chaïy thãø khê nhæ caïc khê trå cacbonic (CO2), nitå (N2) ... Taïc duûng
chæîa chaïy cuía nhæîng cháút naìy laì pha loaîng näöng âäü chaïy; ngoaìi ra coìn coï taïc duûng laìm laûnh

145
vç khi phun vaìo âaïm chaïy seî taûo ra nhiãût âäü ráút tháúp. Vê duû: khê CO2 phun ra dæåïi daûng tuyãút
coï nhiãût âäü tæì -780C, åí nhiãût âäü naìy khê bäúc håi seî thu nhiãût vaì laìm giaím nhiãût âäü caíu âaïm
chaïy.
Caïc cháút khê trå duìng âãø dáûp tàõt caïc âaïm chaïy dung têch nhæ kho taìng, háöm ngáöm,
nhaì kên, chæîa chaïy âiãûn, chæîa chaïy cháút ràõn, cháút loíng, coï æu âiãøm laì khäng laìm hæ hoíng váût
cáön chæîa chaïy. Ngoaìi ra coï thãø duìng âãø dáûp tàõt caïc âaïm chaïy nhoí åí ngoaìi tråìi nhæ duìng khê
CO2 âãø chæîa chaïy caïc âäüng cå âäút trong, caïc cuäün dáy âäüng cå âiãûn, âaïm chaïy dáöu loang nhoí.
Khäng âæåüc duìng khê trå âãø chæîa chaïy trong træåìng håüp noï coï thãø kãút håüp våïi caïc
cháút chaïy taûo thaình häùn håüp näø. Vê duû: khäng duìng khê CO2 âãø chæîa chaïy phán âaûm, kim loaûi
kiãöm vaì kiãöm thäø, caïc håüp cháút tecmêt, thuäúc suïng, ...
7.3.2. Phæång tiãûn, thiãút bë chæîa chaïy cå giåïi.
Caïc âäüi chæîa chaïy chuyãn nghiãûp âæåüc trang bë nhæîng phæång tiãûn, thiãút bë chæîa
chaïy cå giåïi hiãûn âaûi nhæ xe chuyãn duûng, xe thäng tin, xe thang, .. vaì caïc hãû thäúng baïo chaïy
tæû âäüng.
7.3.2.1. Xe chæîa chaïy chuyãn duûng:
Gäöm nhiãöu loaûi xe nhæ xe giæîa chaïy våïi maïy båm chæîa chaïy, xe thäng tin vaì aïnh
saïng, xe phun boüt hoaï hoüc hay boüt hoaì khäng khê, xe raíi voìi, xe thang, xe huït khoïi, xe chè huy,
xe phuûc vuû chiãún âáúu; trong âoï xe chæîa chaïy (cåcoï båm chæîa chaïy) laì quan troüng nháút.
- Xe chæîa chaïy ngoaìi âäüng cå coìn coï trang thiãút bë âãø chæîa chaïy nhæ làng, voìi, duûng
cuû chæîa chaïy, næåïc vaì dung dëch chæîa chaïy, ngàn âãø chiãún sé ngäöi, båm ly tám âãø båm phun
næåïc hoàûc dung dëch bäüt chæîa chaïy. Båm coï cäng suáút trung bçnh 90 ∼ 300 maî læûc, aïp læûc
næåïc trung bçnh tæì 8 ∼ 9 atm, chiãöu sáu huït næåïc täúi âa tåïi 10m, læûc læåüng phun næåïc twf 20 ∼
45 l/s; læåüng næåïc mang theo tåïi 400 ∼ 5000 lêt, læåüng cháút taûo bäüt 200 lêt.
Xe chæîa chaïy cáön âäüng cå läút, täúc âäü nhanh, âi âæåüc trãn nhiãöu loaûi âæåìng khaïc
nhau; cho nãn trãn cäng træåìng thi cäng phaíi chuï yï âãún âæåìng saï, nguäön cáúp næåïc, bãún baîi láúy
næåïc cho xe chæîa chaïy.
- Ngoaìi xe chæîa chaïy coìn coï caïc loaûi xe chuyãn duûng khaïc âãø coï thãø chæîa nhæîng
âaïm chaït khaïc nhau nhæ khi chæîa caïc âaïm chaïy trãn cao cáön coï xe thang, xe raíi voìi; chæîa
nhæîng âaïm chaïy låïn, nhiãöu khoïi, tråìi täúi phaíi sæí duûng xe thäng tin vaì aïnh saïng, xe raíi voìi, xe
huït khoïi . . .
7.3.2.2. Thiãút bë baïo chaïy:
Laì caïc maïy baïo chaïy tæû âäüng duìng âãø phaït hiãûn âëa âiãøm chaït tæì âáöu vaì baïo ngay
vãö trung tám nháûn tên hiãûu coï chaït âãø täø chæïc chæîa chaïy këp thåìi. Hãû thäúng baïo chaïy coìn bao
gäöm caí thäng tin liãn laûc hai chiãöu giæîa âaïm chaïy vaì trung tám âiãöu khiãøn chæîa chaïy, giæîa
âaïm chaïy vaì trung tám maïy tênh âiãûn tæí âãø coï nhæîng thäng säú kyî thuáût vãö chæîa chaïy nhæ choün
âæåìng âi âãún âaïm chaïy, säú læåüng phæång tiãûn, hoaï cháút cáön duìng vaì læûa choün phæång aïn chæîa
chaïy täúi æu.
Bæu âiãûn thaình phäú


Trung tám chè huy chæîa chaïy
Trung tám maïy
tênh âiãûn tæí
Trung tám baïo chaïy tæû âäüng 146

Maïy thu tên hiãûu chaïy Maïy thu tên hiãûu chaïy
Hçnh 7-1. Så âäö hãû thäúng baïo chaïy tæû âäüng cuía thaình phäú
Maïy baïo chaïy laìm viãûc dæûa trãn nguyãn tàõc: Khi coï âaïm chaïy xaíy ra thç coï sæû thay
âäøi nhiãût âäü, cæåìng âäü aïnh saïng cuía mäi træåìng xung quanh. Nhæîng sæû thay âäøi naìy âæåüc maïy
baïo chaïy thu nháûn vaì biãún âäøi thaình tên hiãûu âiãûn vaì saïu âoï qua bäü pháûn khuãúch âaûi räöi truyãön
cho maïy thu tên hiãûu chaïy vaì truyãön tiãúp âãún caïc bäü pháûn coï liãn qua nhæ trung tám baïo chaïy
tæû âäüng, trung tám maïy tênh, trung tám chuí huy chæîa chaïy. Tæì trung tám chè huyí chæîa chaïy ra
lãûnh cho caïc âäüi chæîa chaïy khu væûc. HÇnh 7-1 thãø hiãûn så âäö heû thäúng baïo chaïy tæû âäüng cuía
mäüt thaình phäú.
Maïy baïo chaïy tæû âäüng thæåìng âæåüc âàût åí muûc tiãu quan troüng cáön baío vãû. Coï caïc
loaûi maïy baïo chaïy sau âáy:
* Loaûi nhiãût, phaín æïng khi nhiãût âäü cuía mäi træåìng khäng khê xung quanh tàng cao.
* Loaûi khoïi, phaín æïng khi khoïi xuáút hiãûn.
* Loaûi aïnh saïng, phaín æïng khi xuáút hiãûn ngoün læía.
* Loaûi täøng håüp, phaín æïng våïi khoïi, aïnh saïng vaì nhiãût âäü.
Mäùi maïy baïo chaïy bàòng nhiãût kiãøm soaït âæåüc mäüt diãûn têch 15∼30 m2, maïy baïo
chaïy bàòng aïnh saïng hoàûc bàòng khoïi kiãøm soaït mäüt diãûn têch 50∼100m2. Thåìi quan laìm viãûc
khäng qua 7sec, treo caïch màût saìn âæåüc baío vãû täúi âa tæì 6∼8m. Âäü áøm khäng khê cho pheïp
khäng quaï 85%.
7.3.2.3. Phæång tiãûn chæîa chaïy tæû âäüng:
Laì phæång tiãûn tæû âäüng âæa cháút chæîa chaïy vaìo âaïm chaïy âãø dáûp tàõc ngoün læía.
Phæång tiãûn chæîa chaïy tæû âäüng thæåìng âæåüc bäú trê åí nhæîng nåi coï haìng hoaï, maïy moïc, thiãút bë
âàõt tiãön nhæng laûi dãù chaïy, näø nháút. Nhæîng phæång tiãûn naìy coï thãø chæîa chaïy bàòng næåïc, bàòng
håi næåïc, bàòng boüt, bàòng caïc loaûi khê trå (CO2, N2) chuïng coï thãø hoaût âäüng nhåì nguäön âiãûn,
hoàûc bàòng hãû thäúng khê neïn, hãû thäúng dáy caïp . . .
Hçnh 7-2 trçnh baìy så âäö hãû thäúng chæîa chaïy tæû âäüng duìng boüt hoaì khäng khê âãø dáûp
tàõt âaïm chaïy cho loaûi cháút loíng dãù chaïy. Nguyãn lyï hoaût âäüng cuía hãû thäúng nhæ sau: Khi bãø
âæûng cháút loíng 1 bë chaïy, maïy baïo chaïy 2 baïo vãö maïy thu tên hiãûu chaïy 3. Maïy thu tên hiãûu
chaïy âiãöu khiãøn khåíi âäüng tæì 4 âãø âäüng cå 5 vaì maïy båm 6 laìm viãûc; van tæû âäüng 7 måí ra âãø
båm huït næåïc tæì bãø chæïa næåïc 8 qua maïy khuáút träün 9. Cháút taûo boüt tæì trãn thuìng âæûng 10 vaìo
thiãút bë 9 âãø träün våïi næåïc âi ra âaïm chaïy qua miãûng phun 11 hoaï våïi khäng khê laìm thaình boüt
hoaì khäng khê dáûp tàõt âaïm chaïy. Khi båm næåïc laìm viãûc thç caïc van 12, 13 vaì 14 måí.

147
10
13
11 7
14
9 8
1
11 2
6
5
11

3 4 12


Hçnh 7 - 2. Så âäö nguyãn lyï hoaût âäüng cuía hãû thäúng chæîa chaïy tæû âäüng
bàòng boüt cho cháút loíng.


7.3.3. Phæång tiãûn, duûng cuû chæîa chaïy thä så:
Caïc âäüi chæîa chaïy nghiãûp dæ åí xê nghiãûp, cäng træåìng, kho taìng, âæåìng phäú thæåìng
âæåüc trang bë nhæîng phæång tiãûn chæîa chaïy thä så coï taïc duûng chæîa chaïy ban
Âáöu khi âaïm chaïy coìn nhoí nhæ thuìng chæïa, xä âæûng næåïc, gáöu váøy, båm tay (äúng thuût),
thang, cáöu liãm, bçnh chæîa chaïy, xeíng, caït, bao taíi, ...
Hiãûn nay trong phoìng chäúng chaïy, näø âaî sæí duûng nhiãöu loaûi bçnh chæîa chaïy tæû chãú taûo åí
trong næåïc hoàû nháûp tæì næåïc ngoaìi. Læûa choün loaûi bçnh chæîa chaïy phaíi phuì håüp våïi váût chæîa
chaïy, hiãûn taûi trãn caïc bçnh coï ghi caïc chæî caïi thãø hiãûn:
A: Chæîa chaïy váût ràõn C: Chæîa chaïy cháút khê
B: Chæîa chaïy cháút loíng D: Chæîa chaïy kim loaûi
E hoàûc bçnh tia chåïp N - chæîa chaïy âiãûn.
Dæåïi âáy seî giåïi thiãûu toïm tàõt mäüt säú loaûi bçnh chæîa chaïy.
7.3.3.1. Bçnh boüt hoïa hoüc:
Caïc loaûi bçnh boüt hoïa hoüc âãöu coï cáúu taûo, nguyãn tàõc taûo 3
7
boüt vaì caïch sæí duûng khaï giäúng nhau. Cáúu taûo gäöm coï hai bçnh läöng
4
vaìo nhau. Voí bçnh ngoaìi laìm bàòng sàõt chëu âæåüc aïp suáút 20kg/cm2, 6
coï dung têch 8~10lêt, trong âoï chæïa dung dëch bicacbonat natri
NaHCO3. Bçnh thuíy tinh åí bãn trong âæûng dung dëch sunfat nhäm
5
Al2(SO4), coï dung dëch 0,45~1 lêt. Trãn thán bçnh coï voì phun âãø cho
Al2(SO4)3




boüt phun ra ngoaìi (hçnh 7-3).
2 1
Hçnh 7-3: Bçnh chæîa chaïy bàòng boüt hoïa hoüc
NaHCO3
1- Voí bçnh; 2- Bçnh thuíy tinh; 3- Chäút;
4- Voìi phun; 5- Tay cáöm; 6- Van; 7- Nàõp.
Troüng læåüng bçnh khäng quaï 15 kg, læåüg taûo boüt 40~55 lêt,
táöm phun xa tæì 6~8 m; bäüi säú boüt tæì 5~6 láön. Mäùi bçnh chæîa chaïy hoïa hoüc chè chæîa chaïy âæåüc
mäüt diãûn têch täúi âa laì 1m2.




148
Khi coï chaïy âem bçnh âãún gáön chäù chaïy, däúc ngæåüc bçnh, nãúu bçnh coï chäút thç âáûp
chäút xuäúng âáút, nãúu bçnh coï khoïa trãn âáöu thç phaíi måí khoïa. Hai dung dëch hoïa cháút träün láùn
vaìo nhau, phaín æïng sinh boüt taûo aïp suáút vaì hæåïng voìi phun vaìo âaïm chaïy.
Bçnh boüt hoïa hoüc chuí yãúu duìng âãø chæîa chaïy cháút loíng, coï thãø chæîa chaïy caïc cháút
ràõn nhæng hiãûu quaí khäng låïn. Khäng âæåüc sæí duûng bçnh chæîa chaïy hoïa hoüc âãø chæîa chaïy
âiãûn, âáút âeìn kim loaûi, håüp cháút cuía kim loaûi,....
7.3.3.2. Bçnh boüt hoìa khäng khê:
Loaûi bçnh naìy chè khaïc bçnh boüt hoïa hoüc åí chäù coï thãm mäüt bçnh theïp nhoí âæûng
khäng khê neïn åí bãn trong. Voí binhg dung dëch taûo boüt chëu âæåüc aïp suáút täúi âa laì 15kg/cm2;
coìn aïp suáút chëu âæûng täúi âa cuía bçnh theïp khê neïn laì 250kg/cm2. Voí bçnh coï dung dëch tæì
5~10 lêt, troüng læåüng laì 7~15 kg. Bçnh âæûng khäng khê neïn co âæåìng kênh 36mm, thãø têch tæì
0,05 ~1 lêt, âæåìng kênh läù phun khäng khê neïn laì 0,6mm; táöm phun xa tæì 20~50m.
Khi coï chaïy chè cáön måí van bçnh khäng khê neïn cho khäng khê träün láùn våïi dung
dëch taûo boüt âãø chæîa chaïy. Bçnh boüt hoìa khäng khê duìng âãø chæîa chaïy caïc cháút loíng dãù chaïy,
cuîng coï thãø chæîa chaïy caïc cháút ràõn nhæng hiãûu quaí khäng cao, diãûn têch dáûp tàõt læía täúi âa laì
0,5~1m2.
6 2
7.3.3.3. Bçnh chæîa chaïy bàòng khê CO2:
Loaûi bçnh naìy coï ba bäü pháûn chênh laì voí bçnh van, vaì loa
4
phun khê (hçnh 7-4).
Hçnh 7-4: Bçnh chæîa chaïy bàòng khê CO2
5
1- Voí bçnh; 2- Van âoïng nàõp; 3- Loa phun khê; 4- Van an toaìn
4
5- Tay cáöm; 6- ÄÚng dáùn khê; 7- ÄÚng xê phäng.
Voí bçnh chæîa chaïy bàòng khê C)2 laìm bàòng theïp daìy chëu
7
âæåüc aïp suáút thæí laì 250 kg/cm2 vaì aïp suáút laìm viãûc täúi âa laì 108 3
kg/cm2. Nãúu aïp suáút naìy van an toaìn seî tæû âäüng måí âãø xaí båït khê
CO2 ra ngoaìi. Loa phun khê thæåìng laìm bàòng cháút caïch âiãûn âãø âeì
phoìng khi chæîa chaïy chaûm loa vaìo thiãút bë khäng bë âiãûn giáût.
Khi coï chaïy cáön mang bçnh âãún gáön chäù chaïy quay loa vaìo gäúc âaïm chaïy; âäöng thåìi
måí van âoïng måí (Hoàûc xoay nàõp hay áún coï tuìy theo mäùi loaûi bçnh). Dæåïi aïp suáút cao, khê
tuyãút CO2 seî qua äúng xi phäng vaì loa phun khê räi phun vaìo âaïm chaïy âãø dáûp tàõt. Kêch thæåïc
bçnh vaì troüng læåüng CO2 trong bçnh thay âäøi tuìy theo mäùi loaûi. Trong læåüng CO2 coï trong bçnh
tæì 1,5 kg âãún trãn 10 kg, âæåìng kênh bçnh tæì 100~150 mm, thãø têch bçnh 2~5 lêt, chiãöu cao
bçnh tæì 440~800 mm, táöm phun xa laì 1,5~3,5 m.
Bçnh chæîa chaïy bàòng khê CO2 duìng âãø chæîa chaïy caïc thiãút bë âiãûn, nhæîng thiãút bë
quyï, maïy moïc âàõt tiãön. Khäng âæåüc duìng bçnh loaûi naìy âãø chæîa chaïy caïc kim loaûi nhæ
cacnitrat, håüp cháút tecmêt, ...
Táút caí caïc loaûi bçnh chæîa chaïy cáön âæåüc baío quaín åí nåi rám maït, nhiãût âäü cuía khäng
khê khäng quaï 400C. Khäng âãø nåi coï cháút kiãöm hoàûc a xit traïnh cho voí bçnh vaì van bë àn
moìn.


149
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO

1) Hoaìng Cäng Cáøn - Baìi giaíng An toaìn lao âäüng. Âaûi hoüc Âaì Nàông. Træåìng Âaûi hoüc
Kyî thuáût - Âaì Nàông - 1997.
2) Nguyãùn Baï Duîng, Nguyãùn Âçnh Thaïm, Lã Vàn Tin - Kyî thuáût an toaìn vaì vãû sinh
lao âäüng trong xáy dæûng - NXB Khoa hoüc vaì Kyî thuáût, Haì Näüi - 1997
3) Vàn Âçnh Âãû, Nguyãùn Minh Chæåïc . . . Khoa hoüc kyî thuáût baío häü lao âäüng - NXB
Giaïo duûc nàm 2003
4) Nguyãùn Vàn Phiãu, Nguyãùn Thiãûn Quãû, Tàng Vàn Xuán - Baío häü lao âäüng trong
cäng nghiãûp xáy dæûng Haì Näüi - 2002
5) Lã Kiãöu, Nguyãùn Duy Nguû, Nguyãùn Âçnh Thaïm - Cäng taïc âáút vaì thi cäng bã täng
toaìn khäúi - NXB Khoa hoüc vaì kyî thuáût, Haì Näüi - 1998
6) Nguyãùn Baï Duîng - Baío häü lao âäüng trong xáy dæûng - Âaûi hoüc Xáy dæûng Haì Näüi -
1980
7) Zäläút - nhêt - xki N.Â, Uak - xi - näúp V.I, Ubi khai - lä - va G.A - Nhæîng baìi táûp kyí
thuáût an toaìn trong xáy dæûng. NXB Saïch xáy dæûng Matxcåva - 1969
8) Bäü luáût Lao âäüng cuía næåïc Cäüng hoaì xaî häüi chuí nghéa Viãût Nam - NXB Chênh trë
quäúc gia - 1994
9) Luáût Cäng âoaìn - NXB Phaïp lyï - 1990
10) Luáût phoìng chaïy vaì chæîa chaïy - 2001
11) Nghë âënh säú 06/NÂ-CP ngaìy 20/1/1995 cuía Chênh phuí quy âënh chi tiãút mäüt säú
âiãöu luáût cuía bäü luáût lao âäüng vãö an toaìn lao âäüng, vãû sinh lao âäüng.
12) Nghë âënh säú 169/NÂ-CP ngaìy 24/12/2003 cuía Chênh phuí vãö an toaìn âiãûn
13) Quy phaûm kyî thuáût an toaìn trong xáy dæûng (TCVN 5308 - 91) - NXB xáy dæûng -
1993.
14) Tiãu chuáøn Xáy dæûng Viãût Nam TCXDVN 296 : 2004 "Daìn giaïo - Caïc yãu cáöu vãö
an toaìn"
15) Kyî thuáût phoìng chaïy chæîa chaïy (Tiãu chuáøn xáy dæûng) - NXB Xáy dæûng - 1999.
16) Thäng tæ säú 03/1998 TTLT/BLÂTBXH - BYT - TLÂLÂVN ( 26/3/1998) cuía
Liãn tëch Bäü Lao âäüng thæång binh vaì xaî häüi - Bäü Y tãú - Täøng Liãn âoaìn lao âäüng Viãût Nam
vãö hæåïng dáùn vaì khai baïo âiãöu tra tai naûn lao âäüng.
17) Thäng tæ säú 08/TT - LB ngaìy 19/5/1976 cuía Liãn Bäü Y tãú - Lao âäüng thæång binh
vaì xaî häüi - Täøng Liãn âoaìn lao âäüng quy âënh mäüt säú bãûnh nghãö nghiãûp vaì chãú âäü âaîi ngäü
cäng nhán viãn chæïc màõc bãûnh nghãö nghiãûp.
18)Thäng tæ säú 29/TT - LB ngaìy 25 /12/1991 cuía Liãn Bäü Y tãú - Lao âäüng thæång
binh vaì xaî häüi - Täøng Liãn âoaìn lao âäüng Viãût Nam bäø sung mäüt säú bãûnh nghãö nghiãûp.




150
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản