Bài giảng - Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Chia sẻ: paradise4

1. Rẽ nhánh: - Ví dụ: Bạn B rủ bạn A đến nhà chơi • A nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến nhà câu. • Một lần khác A rủ B về nhà chơi • B nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến, nếu mưa thì mình sẽ không đến.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng - Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

TIN HỌC 11
Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh
1. Rẽ nhánh:
- Ví dụ: Bạn B rủ bạn A đến nhà chơi
• A nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình
sẽ đến nhà câu.
• Một lần khác A rủ B về nhà chơi
• B nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình
sẽ đến, nếu mưa thì mình sẽ không đến.
-m Cách diển đạt của A thuộc dạng thiếu:
• Nếu… thì…
- Cách diễn đạt của B thuộc dạng đủ:
• Nếu … thì, nếu không thì…
- Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng
như trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh thiếu và
đủ
2. Câu lệnh if – then:
a. Dạng thiếu:
If then ;
- Biểu thức logic sẽ được kiểm tra. Nếu nó đúng
thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại nó
sẽ bị bỏ qua.
b. Dạng đủ:
If then else
;
- Biểu thức logic cũng được kiểm tra. Nếu đúng
thì thực hiện câu lệnh 1, ngược lại sẽ thực hiện
câu lệnh 2 .
3. Câu lệnh ghép:
• Câu lệnh ghép là câu lệnh được hợp thành bởi
một dãy các câu lệnh.
• Thuật ngữ câu lệnh được hiểu chung cho câu
lệnh đơn và câu lệnh ghép.
4. Một số ví dụ:
Ví dụ 1: Tìm nghiệm thực của phương trình bậc
hai:
ax2 + bx + c = 0 (a # 0).
Giải:
- Input: Các hệ số a, b, c nhập từ bàn phím.
- Output: Đưa ra màn hình các nghiêm hoặc thông báo “phương trình vô
nghiệm”.
• Program GPTB2;
• Uses crt;
• Var a, b, c, d, x1, x2: real;
• Begin
• Clrscr;
• Writeln („Nhap cac he so a, b, c‟);
• Readln (a,b,c);
• d:= b*b – 4*a*c;
• if D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản