Bài giảng - Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Chia sẻ: Paradise4 Paradise4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
4
download

Bài giảng - Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Rẽ nhánh: - Ví dụ: Bạn B rủ bạn A đến nhà chơi • A nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến nhà câu. • Một lần khác A rủ B về nhà chơi • B nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến, nếu mưa thì mình sẽ không đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng - Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

 1. TIN HỌC 11 Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh
 2. 1. Rẽ nhánh: - Ví dụ: Bạn B rủ bạn A đến nhà chơi • A nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến nhà câu. • Một lần khác A rủ B về nhà chơi • B nói: Nếu chiều nay trời không mưa thì mình sẽ đến, nếu mưa thì mình sẽ không đến.
 3. -m Cách diển đạt của A thuộc dạng thiếu: • Nếu… thì… - Cách diễn đạt của B thuộc dạng đủ: • Nếu … thì, nếu không thì… - Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh thiếu và đủ
 4. 2. Câu lệnh if – then: a. Dạng thiếu: If then ; - Biểu thức logic sẽ được kiểm tra. Nếu nó đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại nó sẽ bị bỏ qua.
 5. b. Dạng đủ: If then else ; - Biểu thức logic cũng được kiểm tra. Nếu đúng thì thực hiện câu lệnh 1, ngược lại sẽ thực hiện câu lệnh 2 .
 6. 3. Câu lệnh ghép: • Câu lệnh ghép là câu lệnh được hợp thành bởi một dãy các câu lệnh. • Thuật ngữ câu lệnh được hiểu chung cho câu lệnh đơn và câu lệnh ghép.
 7. 4. Một số ví dụ: Ví dụ 1: Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 (a # 0). Giải:
 8. - Input: Các hệ số a, b, c nhập từ bàn phím. - Output: Đưa ra màn hình các nghiêm hoặc thông báo “phương trình vô nghiệm”. • Program GPTB2; • Uses crt; • Var a, b, c, d, x1, x2: real; • Begin • Clrscr; • Writeln („Nhap cac he so a, b, c‟); • Readln (a,b,c); • d:= b*b – 4*a*c; • if D
 9. Ví dụ 2: Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Giải:
 10. • Input: N nhập từ bàn phím. • Output: Đ ưa số ngày của năm N ra màn hình. • Program Nam_nhuan; • Uses crt; • Var N, sn: integer; • Begin • Clrscr; • Writeln („Nam‟); readln (N); • If (N mod 400 = 0) or ((N mod 4 = 0) and (N mod 100 0)) then • sn:= 366 else sn:= 365; • Writeln („So ngay cua nam‟, N, „ la ‟, sn); • Realdn; • End.
 11. Sinh Viên: Lê Văn Toàn Lớp K56 A Khoa CNTT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản