Bài giảng: Bệnh tay chân miệng

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
577
lượt xem
127
download

Bài giảng: Bệnh tay chân miệng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh tay, chân và miệng (TCM) là một hội chứng bệnh ở người do virus đường ruột của họ Picornaviridae gây ra. Giống vi rút gây bệnh TCM phổ biến nhất là Coxsackie A và virus Enterovirus 71 (EV-71).[1] Đây là một bệnh thường gặp ở nhũ nhi và trẻ em. Bệnh thường được đặc trưng bởi sốt, đau họng và nổi ban có bọng nước. Triệu chứng đầu tiên thường là sốt nhẹ, biếng ăn, mệt mỏi và đau họng. Một đến hai ngày sau khi xuất hiện sốt trẻ bắt đầu đau miệng. Khám họng trẻ có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Bệnh tay chân miệng

 1. BEÄNH TAY CHAÂN MIEÄNG HAND FOOT MOUTH DISEASE BS. Ñoaøn Thò Ngoïc Dieäp Boä moân Nhi – ÑHYD TP HCM Khoa Caáp Cöùu – BV Nhi Ñoàng 2
 2. Chaån ñoaùn beänh tay chaân mieäng -Chaån ñoaùn laâm saøng -Loaïi tröø (phaân bieät) caùc nguyeân nhaân khaùc - Loeùt mieäng, hoàng ban boùng nöôùc ôû baøn tay, baøn chaân, ñaàu goái, moâng - Soát -Tuoåi thöôøng gaëp: 6 36 thaùng
 3. Chaån ñoaùn beänh tay chaân mieäng Lyù do ñeán khaùm beänh: -Soát luoân tìm hoàng baøn, boùng nöôùc -Boùng nöôùc -Khoâng chòu buù, khoâng chòu aên tìm loeùt mieäng -Lyù do khaùc (ho, soã muõi, tieâu chaûy) tìm boùng nöôùc
 4. HFMs- boùng nöôùc baøn tay
 5. HFMs- boùng nöôùc baøn chaân
 6. HFMs- boùng nöôùc loøng baøn chaân
 7. HFMs- boùng nöôùc ôû moâng
 8. Chaån ñoaùn phaân bieät
 9. Boùng nöôùc do acinobacter
 10. Töû ban do naõo moâ caàu
 11. Steven Johnson Thuûy ñaäu Steven Johnson Thuûy ñaäu Steven Johnson treân BN thuûy ñaäu
 12. Boùng nöôùc do dò öùng
 13. Phaùt ban sieâu vi
 14. Chuù yù beänh lyù keát hôïp -HFMD + vieâm tieåu pheá quaûn: 18 thaùng, nhaäp vieän vì soát, ho, thôû meät Khoa Hoâ haáp, phaùt hieän boùng nöôùc hoàng ban Khoa Nhieãm Thôû maùy Khoù thôû, co keùo cô lieân söôøn +++ Khoâng töông öùng vôùi toån thöông phoåi (öù khí, khoâng phuø phoåi) Khoâng trieäu chöùng thaàn kinh (giaät mình, chôùi vôùi, veû maët thaát thaàn)
 15. Chuù yù beänh lyù keát hôïp -HFMD + H1N1 Beù 2 tuoåi, soát, ho, soå muõi + noåi hoàng ban boùng nöôùc Nhaäp Khoa Nhieãm - XN PCR H1N1 (+)
 16. Taùc nhaân -Coxackie virus A (A16, A5,A7,A9,A10, B2, B5) - Enterovirus 71 Enterovirus (Nguồn: www.tulane.edu).
 17. Taùc nhaân gaây beänh Picornavirus rhinovirus enterovirus cardiovirus aphthovirus hepatovirus
 18. Enterovirus gaây beänh ôû ngöôøi Poliovirus Coxackie virus A, B Echovirus Enterovirus 68-71
 19. Enterovirus gaây beänh ôû ngöôøi Vieâm maøng voâ truøng, Herpangine, soát,vieâm keát A maïc, HFM disease Coxackie virus VMN voâ truøng, soát, beänh naëng ôû treû sô sinh, vieâm cô B maøng ngoaøi tim, vieâm naõo,pleurodynia (Bornholm disease)
 20. Enterovirus gaây beänh ôû ngöôøi Enterovirus 68-71 Beänh gioáng soát baïi lieät (71) VMN voâ truøng (71) ng HFM disease (71) Dòch vieâm keát maïc (70)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản