Bài giảng bộ môn kinh tế quốc tế - Chương 1 - Tổng quan về kinh tế quốc tế

Chia sẻ: dailythe

1.1. Một số khái niệm - Quan hệ kinh tế - Quan hệ kinh tế đối ngoại: Những vấn đề cần lưu ý: + Bản chất + Chủ thể tham gia - Quan hệ kinh tế quốc tế - Phân biệt quan hệ KTĐN và quan hệ KTQT: + Góc độ nghiên cứu + Phạm vi + Tính chất

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng bộ môn kinh tế quốc tế - Chương 1 - Tổng quan về kinh tế quốc tế

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾNỘI DUNG MÔN HỌC

KINH TẾ QUỐC TẾ
Chương I
Ch
TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ
Chương I
NỘI DUNG CHÍNH

1. Đối tượng và nội dung môn học KTQT
1.

2. Sự phát triển của các quan hệ KTQT
1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔN HỌC KTQT
1.
1.1. Một số khái niệm
- Quan hệ kinh tế  
Quan
- Quan hệ kinh tế đối ngoại:
Quan
Những vấn đề cần lưu ý:
+ Bản chất
+ Chủ thể tham gia
- Quan hệ kinh tế quốc tế
- Phân biệt quan hệ KTĐN và quan h ệ KTQT:
+ Góc độ nghiên cứu
+ Phạm vi
Ph
+ Tính chất
Tính
CHƯƠNG I (tiếp)

1.2. Sự ra đời của các quan hệ KTQT
ra
1.2.
+ Sự phát triển của LLSX dẫn đến sự ra đời
phát
của các quan hệ KTQT trong các lĩnh vực
khác nhau
khác
+ Sự phát triển của KHCN
phát
+ Sự phát triển của giao thông vận tải
phát
+ Sự phát triển của cuộc cách mạng về
phát
thông tin
thông
CHƯƠNG I (tiếp)


1.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn
1.3.
học KTQT
a. Đối tượng nghiên cứu:
Khoa học KTQT nghiên cứu những vấn đề
về phân phối, sử dụng các nguồn lực giữa các
quốc gia thông qua trao đổi quốc tế các yếu tố
sản xuất nhằm đạt được sự cân đối cung - cầu
các yếu tố đó trong nền KTTG.
CHƯƠNG I (tiếp)


b. Nội dung khoa học KTQT
b.
- Nghiên cứu các hiện tượng, quá trình kinh tế
diễn ra trong lĩnh vực trao đổi quốc tế hàng hóa,
dịch vụ, vốn,...
- Nghiên cứu xu hướng, đặc điểm phát triển và
những nhân tố tác động đến phát triển KTTG và
TTTG
- Nghiên cứu những chính sách và biện pháp kinh
tế của các chủ thể tham gia
CHƯƠNG I (tiếp)


2. Sự phát triển các mối quan hệ KTQT
2.1. Các hình thức quan hệ KTQT
- Thương mại quốc tế:
+ Thương mại hàng hóa quốc tế.
+ Thương mại dịch vụ quốc tế.
- Trao đổi quốc tế các yếu tố sản xuất:
+ Trao đổi quốc tế về vốn.
+ Trao đổi quốc tế về KHCN.
+ Trao đổi quốc tế về sức lao động.
CHƯƠNG I (tiếp)
2.2. Sự phát triển của các quan hệ KTQT
2.2.
- Hình thức ngày càng phong phú và đa dạng

- Phạm vi, không gian ngày càng rộng

- Trình độ ngày càng cao

Tất cả những hướng phát triển trên sẽ
được thể hiện rõ trong các chương tiếp
theo
Chương 1 (tiếp)

3. Các học thuyết KT trong trao đổi quốc tế
Học thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam
Smith.
Học thuyết về lợi thế tương đối của David
Ricardo.
Học thuyết về chi phí cơ hội của Haberler.
Học thuyết về mô hình chuẩn TMQT của
Heckscher - Ohlin (H-O).
HẾT CHƯƠNG I
Quan hQuan hệ KTQT
Quan ệ KTĐN
Lào

Việt Nam Mỹ

EU

IMF, WB,...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản