Bài giảng Các rối loạn đông máu trong HSCC

Chia sẻ: buiducminhthuy

Tình huống lâm sàng: BN nữ 75 tuổi, xuất huyết tiêu hóa nặng, điều trị nội khoa thất bại, truyền 6ĐV máu trong 2 ngày, được mổ cắt 2/3 dạ dày ( ổ loét bờ cong nhỏ đang chảy máu). Sau mổ truyền máu 1ĐV/ ngày, Fortum 2g/ ngày, Metronidazole 1,5g/ ngày. Ngày thứ 3 được mời hội chuẩn do đi ngòai phân đen, chảy máu vết mổ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Các rối loạn đông máu trong HSCC

Các rối loạn đông máu trong HSCC

Bs Vũ Thế Hồng
   
Tình huống lâm sàng
 BN  nữ 75 tuổi, xuất huyết tiêu hoá nặng, 
điều trị nội khoa thất bại, truyền 6 ĐV máu 
trong 2 ngày, được mổ cắt 2/3 dạ dày (ổ 
loét bờ cong nhỏ đang chảy máu). Sau 
mổ truyền máu 1 ĐV/ngày, Fortum 2 
g/ngày, Metronidazole 1,5 g/ngày. Ngày 
thứ 3 được mời hội chẩn do đi ngoài phân 
đen, chảy máu vết mổ.

   
Tình huống lâm sàng
 Khám: Tỉnh, NM nhợt, không sốt, M 90, HA 
120/80, tự thở 18. Tim­phổi:BT. Bụng mềm, đau 
vết mổ, máu tụ rộng dưới da bụng, máu tươi rỉ 
ra từ vết khâu. Phân đen như bã cà fê, 1 
lần/ngày. Không xuất huyết dưới da.
 XN: Hb 120, BC 10.000, TC 160.000, MC: 3 
phút. INR 2, APTT 12,5 s (BT), Fibrinogen 4 g/l. 
TT: BT.


   
Tình huống lâm sàng
 Chẩn đoán nguyên nhân chảy máu?
 Điều trị?
   
Tình huống lâm sàng
 BN nam 60 tuổi, chẩn đoán sốc nhiễm 
khuẩn do nhiễm khuẩn tiết niệu ngày thứ 
3, đang điều trị tại khoa ĐTTC. Xuất hiện 
chảy máu nhiều ở vết tiêm chọc.
 XN: INR 1,5, APTT 20, Fibrinogen 0,8 g/l, 
TC 80.000, TT kéo dài.
 Bil TP 40 Mg, GT 20 Mg.


   
Tình huống lâm sàng
 Chẩn đoán nguyên nhân RLĐM.
 Điều trị.
   
§ạicương
 
 C ¸ r  o¹ ® «ng  m   ¸ kh¸hay  p 
c èil n  cÇ m u    gÆ
tong 
r khoa  SC C .
H
 H aihoµn 
  c¶nh:
 M ¾ c ph¶i.
 BÈm   nh  t t­ c   
si hay  ¾ c õ rí khivµo 
m khoa 
H SC C .
 §i m  
Ó qua  nh÷ng èil n 
r  o¹ hay  p 
gÆ nhÊt 
.

   
Q u¸t×nh  m ­ «ng  ¸
 r cÇ ® m u
 C Ç m   ¸  i u  u,von  il and,TA X2.
m u:tÓ cÇ   W lebr  
 §«ng  ¸
m u
 N éisi   I  ,I   I
  nh:XI,XI X,VII
 N go¹  nh:VI,I
isi   I X
 Ti u 
ª côc  ¸ ® «ng
m u 
 C hÊtchèng  «ng ù  ª  
  ® t nhi n:
 PG I2 
 A ntt om bi II
ihr n I
 Thr bom oduln:Pr ei C ,S.
om i   ot n     
   
   
   
Q u¸t×nh  «ng  ¸
 r ® m u
   
Kh¸   háibÖ nh
m vµ   
 §Æ c  i m  
® Ó ch¶y  ¸   ni m   ¹  
m u:da­ ª m c,
khí  ¹
p,t ng.
 Ti n  ch¶y  ¸   øc  é,nguyª
Ò sö  m u:m ®   n 
nh© n,® i u r
  Ò t Þ.
 Thuèc  ang  ng:N SA I ,chèng  «ng.
® dï   D  ®
 Ti n  gi ® ×nh   
Ò sö  a  vÒ ch¶y  ¸
m u.
 B Ö nh   hËn,suy  nh  ­ì  c 
gan,t   di d ng,¸
tÝnh.

   
XÐ tnghi m
  Ö
 Ti u 
ª b¶n  ¸ ® µn:TC ,H C , C ,m ¶nh   
m u      B   vì
H C  r
t ong  I ,TTP­ U S.
DC   H
 Ti u  u:
Ó cÇ  
 Sè ­ ng 
lî 150. 000­400.
000
 ­ ng.
 C hÊtlî

 Thêigi m ¸ ch¶y:30%   Ó  
® duy r aPTT.
t × 
   
XÐ tnghi m
  Ö
 TT t om bi tm e)  18 
(hr n i :11­ s
 Thr bi +  T C a)
om n  H (
 D I ,gi
C   ¶m  
hoÆ c  LC N   br nogen,H epar n
R Fi i   i
 Fi i
br nogen
 PD Fs
 §Þnh ­ ng  c  u è  «ng  ¸
lî c¸ yÕ t ® m u.
 T×m  chÊtkh¸ yÕ u è  «ng  ¸
  ng  t ® m u.

   
C ¸ r  o¹ t ­êng  p
c èil n h gÆ
B Èm   nh
si M ¾ c 
ph¶i
B Ö nh 
von 
W il and
lebr G i
¶m   tÓ u  u,chøc  ng:
SL i cÇ   n¨
G i¶m   t
do huèc
Thi u  u è 
Õ yÕ t XI R èil n 
 o¹ chøc  ng  t
n¨ do huèc
Suy hËn
t
R èil n 
 o¹ do r t uyÒ n  ¸
m u.
T×nh r ng ¨
t ¹ t ng  «ng:
®
dï chèng  «ng  ­a  ñ
B N   ng  ® ch ®
D I ,TTP 

C athet   ¹ m ¸
er m ch  u
B Ö nh gan  Viam i K .
vµ  t n 
YÕ u è 
t kh¸ ® «ng  ¸
ng  m u.
   
BÖ nh 
von  il and
W lebr
 vW   t  
do Õ bµo    ¹ hoÆ c 
néim c 
M egakaryocyt tÕ tr
es i  a.
 Tån ¹ r
titong  T  d¹ M uli er
H ë  ng  tm .
 H aichøc  ng:
  n¨
 D uy r yÕ u è  I
t×  t VII
 C Ç u   
nèicña b,Ib/Ia  icolagen
I  I II ví  l
 D ituyÒ n  ST r ,gåm   t
 r N téi  ba ype
Õ hôtsè ­ ng t
 Thi u    lî (ype ,II,hoÆ c 
I I)  chÊt
 
­ ng t
lî (ype I I)cña  u è  .
yÕ t vW
   
BÖ nh 
von  il and
W lebr
 L© m  
sµng:
 C h¶y  ¸ da­ ª   ¹  
m u  nim m c,ch¶y  ¸ cam ,r
m u   ong 
kinh.
chÊn h­¬ng,nhæ  ¨   Π
 C h¶y  ¸ sau 
m u  t   r ng,® ,hËu 
phÉu.
 M C ,aPPT 
  ↑
 C hÈn  o¸
® n:
 Th¬×  an  C ,® Þnh ­ ng  I,VIIantgen
gi M   lî VII  I  i
 Trong  SC C ,t
H  huêng 
dùa  vµo   i n  gi
LS,tÒ sö  a 
® ×nh
   
BÖ nh 
von  il and
W lebr
§i u r  uú  øc  é
Ò tÞ:t m ®
 D em opressi ( D AVP)dï tong 
n D   ng r ch¶y 
m ¸ nhÑ   dù 
u  vµ  phßng   µm  i u 
khil tÓ phÉu.
 BïvW / I H um at P)
  VII( e 
 Estogen,chÊtøc 
r     chÕ  tª fbrn 
 iu i i
(r
tanxam ine)   
Thi u    u è 
Õ hôtyÕ t XI
 G Æ p  Ò u r n  c    t i
nhi tª c¸ BN do h¸.
 L© m  
sµng
 C h¶y  ¸ lª quan  iphÉu huËtvµ 
m u in  ví  t   chÊn h­
t
¬ng.
 M øc  é uú heo:
® t t
• G ene
• Lo¹ 
iphÉu huËttng iu i i   ­êng i tni u,
t  ¨ tª fbrn:® tÕ   Ö  
tonsis,r ng.
l  ¨
 Ö   dµi  b×nh h­êng
XÐ tnghi m :aPTT  ,PT 
  t
   
Thi u    u è 
Õ hôtyÕ t XI
 §i u r
Ò tÞ
 N hÑ :Tr
  anxam i  
ne,EAC A
 N Æ ng,® ¹ 
  iphÉu:
 
• Pl a ­
asm t¬i
• YÕ u è 
t XI
• Trong  14 
5­ ngµy.


   
G i  i u  u
¶m tÓ cÇ
 §Þnh 
nghÜ a:TC  
   
50.
000 
ch¶y 
m ¸ kh«ng  ¸ kÓ
u  ® ng 
 >20.
000     
Ýtkhich¶y  ¸ t ph¸.
m u ù  t
 N guyª nh© n  a  nhãm
n  chi 4 
 S¶n 
xuÊt
 Tiu hô
ª t
 Ph© n 

 H oµ o∙
l ng
   
G i  i u  u  t ốc
¶m tÓ cÇ do hu
 Tạisao?
 
• G i m   ản 
ả s xuÊt hi de,am rnone,Et H ,
:t azi   i   O  
bacti ,ho¸chÊt
rm     .
• T¨ tª t   ni  
ng iu hô:qui ne,heparn,rf pi  
i  iam n,
sulam i  
f de,peni li   pr c.
cilne,val oi
 Khinµo 
  nghÜ   Õ n?
®
• §ang  ng huèc
dï t
• D õng h×  t
t hÕ

   
G i  i u  u  t ốc
¶m tÓ cÇ do hu
 §i u r
Ò tÞ
 D õng  c huèc  ang  ng  u 
c¸ t ® dï nÕ kh«ng 
x¸ ® Þnh  ­î chÝnh  c.
c  ® c  x¸
 Thay hÕ  
t b»ng huèc  c 
t kh¸ nhãm
 Kh«ng  n r
nª tuyÒ n   
TC
 Predni one
sol


   
G i  i u  u  H eparn
¶m tÓ cÇ do  i
( I  
H T,heparn nduced hr bocyt
i i t om openi
a)

 Lµ 
g×?  i    
G ¶m TC sau  ng  eparn
dï H i
 Sí  uÇ n  Ç u
m t ®
 M uén:sau  t n
  1 uÇ
 T¹ 
isao? gG   ng 
I kh¸ PF+H eparn
i
 L© m  
sµng:
 TC   ¶m  
gi 50%
 T¾ c  ¹
m ch
 §i u r
Ò tÞ:
 D õng 
heparn
i
 
   f i
 H iudi   gatoban,W ararn.
r n,Ar r
TTP/ U S
H
(TTP,Thr bocyt
  om openi Thr botc  pur
a  om i Pur a 
H U S,H em ol i U r i Syndr e)
  ytc  em c  om
 Lµ 
g×?  ng  tdÝnh    vim ¹ do ¨
T¨ kÕ   TC ë    ch  tng 
vW F  ym er
pol .
 L© m  
sµng:N gò 
  chøng
 TC   ¶m  
gi
 Thi u  ¸ t m ¸ do 
Õ m u an  u  TT    ¹
vim ch
 ThÇ n  nh
ki
 Sèt 
 Suy hËn
t
 §i u r   Êp 
Ò tÞ:C cøu
 Thay   ­
huyÕ tt¬ng
   
 Predni one
sol
§«ng  ¸ néiqu¶n ¶ir c
m u    r  ¸
D C   ssem i ed ntavascul   oagul i
( I ,D i nat I r arC aton)

t bÊtt ­êng  br n r
 H ×nh hµnh   h Fi i t ong 
l
ßng  ¹
m ch.
 N guyª nh© n:yÕ u è æ  
n    t t chøc
• S¶n  khoa:r bong 
  au  non,t  ­  ¾ c 
 hailu,t
m ¹ èi
ch 
• N hi m  r ng  am   m
Ô t ï gr ©
• B Ö nh c Ýnh:t  eukem i
¸ t  uþ,l a.
• Shock
• C hÊn h­¬ng  n∙
t sä  o.
   
§«ng  ¸ néiqu¶n ¶ir c
m u    r  ¸
D C   ssem i ed ntavascul   oagul i
( I ,D i nat I r arC aton)

 L© m  
sµng:
 D I   n 
C b¸ cÊp:t c  ¹ do ¨ ® «ng.H i m  
 ¾ m ch  t ng    Õ
khich¶y  ¸
  m u.
 DI  
C cÊp: 
• C h¶y  ¸ do  ¶m   ,gi   c  u è 
m u  gi TC   ¶m c¸ yÕ t
® «ng  ¸
m u.
• L¾ ng  äng  br n  y ¾ c  ¹ nhá 
® Fi i g© t m ch 
 
® Æ c  Ö të hËn  ® Ç u  c 
bi   t vµ 
 
c¸ ngãn.
§«ng  ¸ néiqu¶n ¶ir c
m u    r  ¸
D C   ssem i ed ntavascul   oagul i
( I ,D i nat I r arC aton)

 XÐ tnghi m :
  Ö
M ¸ ® µn:H C   Õ n  ng,m ¶nh  .
u    bi d¹   vì
 TC   ¶m ,PT,aPTT  ,Fi i
gi     dµi  brnogen 
gi .
¶m  
 PD Fs ¨
tng.   
§«ng  ¸ néiqu¶n ¶ir c
m u    r  ¸
D C   ssem i ed ntavascul   oagul i
( I ,D i nat I r arC aton)

§i u r
Ò tÞ
 BÖ nh 
chÝnh
Ò chØ nh ­ im
 §i u  tí  ¸ t  
u æ chøc
 Bïc¸ yÕ u è  «ng  ¸ (
  c  t ® m u TC ,pl
  asm a)
 H eparn
i
 AT I,PC
II 


   
Thi u  t i K
Õ Viam n 

 C Ç n r
tong æ ng  p  I X,X,I,PC ,PS.
t hî VI,I    I   
 N guyª nh© n

 R LH T,SD D
 
 T¾ c  Ët
m
 Kh¸ng  nh
si
 W ararn
f i
 L© m  
sµng
 C h¶y  ¸ kÐ o  .
m u  dµi
 PT  ,hÕ tb»ng r
dµi    tén Én  iH T 
l ví  chøng  1
1:
   
Thi u  t i K
Õ Viam n 

 §i u r
Ò tÞ
 Viam
t i K1  15  g   
n  10­ m TM hoÆ c 
dd/ngµy r
tong  3 
1­ ngµy.
 Plasm a ­   4  cã hÓ  hª   §V/
t¬i2­ §V  t t m 2  8­
12  ê  u 
gi nÕ kh«ng  ì
® .
 D ù 
phßng r n  nh 
tª bÖ nh© n 
n»m   Ö n 
vi cã 
nguy    m g  3 Ç n/uÇ n
c¬:10  dd  l t

   
BÖ nh 
gan

 T¹ 
isao èil n  «ng  ¸
r  o¹ ® m u?
 Fi i
brnogen,I,VI,I     Igi
 I  I X,X,XI  ¶m
 R èil n 
 o¹ chøc  ng  brnogen.
n¨ Fi i
 T¨ng  F  t   m
PD do h¶ikÐ
Gi
¶m  i u  u  c­êng ¸
tÓ cÇ do  lch
 §i u r khã  n
Ò tÞ  kh¨
 Viam
t i K1  m g/
n  10  ngµy  ngµy

  asm a ­ ,tÓ u  u
 BïPl t¬i i cÇ
   
C hÊtkh¸ YT§M
  ng 
( i
Antcoagul )
ant
 Kh¸ t   chÕ   t® éng 
ng hÕ øc  ho¹  cña YT§M .
 H ay gÆ p  iVII X.
ví  I,I
 aPTT,PT   
  dµikh«ng  tsau   r ví 
hÕ   khitén  i
H T chøng  1.
1:
 G Æ p r
tong:hem ophii   t ,bÖ nh   
  la,cã hai  hÖ
t
hèng,bÖ nh  ¸   ng huèc.
  m u,dï t
 Lupus  i antg© aPTT    ­ng 
antcoagul   y  dµinh
lil  ¨ ® «ng r n  .
¹ µm tng  tª BN

   
TruyÒ n  ¸ nhi u
m u  Ò
( assi Tr
M ve  ansf on)
usi

 Khinµo? 
  >10  I24  ê
U / gi
 T¹ 
isao?  ¶m
gi
 TC
 YTC §    I,XI
V,VII 
 §i u r
Ò tÞ? 
 Pl
asm a ­   U I10  IkhèiH C
t¬i2  / U    
 TC   u  n
nÕ cÇ
 BÖ nh 
gan,D I ,Kh¸ si
  C   ng  nh.
   
D ù 
phßng huyÕ tkhèi
 
tong C U
r I
 T¹ 
isao?  ng  «ng Vichow ’ ti
T¨ ® ( r s rad)
 BÈm   nh:PC ,PS,ATII 
si       I,APS,FVL  
 M ¾ c 
ph¶itong 
 r khoa  SC C
H
• C hÊn h­¬ng 
t nhu  « m æ ,chÊn h­¬ng)
m (   t
• Tæ n h­¬ng    ¹ ( K,cat her
t néim c N   et )
• BÖ nh c Ýnh APL)
¸ t (
• BÊt® éng
 
 H Ëu 
qu¶
 T¾ c    u
TM s©
 N håim ¸ phæ i
  u 
   
D ù 
phßng 
huyÕ tkhèi
 
 Bi n  p
Ö ph¸
 Thuèc
• U H   000  Idd/ gi  
5. U   12  ê,aPTT  h¹ cao
g/ n 
• Enoxaparn  m g 24  ê 
i 40  / gi hoÆ c  m g/
30  12 
giê
• W ararn N R   5
f i I 2.
 C ¬ 
häc:t  
 Êtchun  ∙  
gin,b¬m   .
h¬i
 VËn  éng  m
® sí
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản