Bài giảng Chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương cột sống

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
617
lượt xem
236
download

Bài giảng Chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương cột sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chấn thương cột sống: - Chiếm 3-6% các gãy xương - 10% có liệt tủy - Nguyên nhân: + Tai nạn giao thông + Tai nạn sinh hoạt và lao động + Tai nạn thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương cột sống

 1. Chôp c¾t líp vi tÝnh trong chÊn th−¬ng cét sèng B¸c sÜ: NguyÔn §øc Th¸i
 2. ChÊn th−¬ng cét sèng • chiÕm 3-6% c¸c g·y x−¬ng. • 10% cã liÖt tuû. • Nguyªn nh©n: –Tai n¹n giao th«ng. –Tai n¹n sinh ho¹t vμ lao ®éng. –Tai n¹n thÓ thao.
 3. ChÊn th−¬ng cét sèng • C¬ chÕ g©y tæn th−¬ng: – Do dån Ðp: th©n ®èt sèng lón,g·y , bÌ réng. – Do gÊp ra tr−íc: th©n ®èt sèng lón h×nh chªm, phÇn sau to¸c xa nhau. – Do −ìn ngöa ra sau: th©n ®èt sèng vì to¸c tõ tr−íc ra sau, cung sau to¸c xa nhau. – Do uèn bÎ sang ngang vμ xoay vÆn: g·y trËt khíp mét bªn. – Do gi»ng xÐ: tæn th−¬ng c¶ th©n vμ cung sau.
 4. ChÊn th−¬ng cét sèng
 5. ChÊn th−¬ng cét sèng • Ph©n lo¹i vμ gi¶i phÉu bÖnh lÝ: – Dùa vμo tæn th−¬ng tuû sèng. – Dùa vμo sù s¾p xÕp c¸c thÓ g·y , theo kocher. – Nicole dùa vμo sù v÷ng hay kh«ng v÷ng. – Theo denis cã 6 thÓ g·y cét sèng.
 6. ChÊn th−¬ng cét sèng
 7. ChÊn th−¬ng cét sèng • C¸c ph−¬ng ph¸p h×nh ¶nh ®· ¸p dông: – Chôp X-quang th−êng quy. – Chôp èng sèng vμ bao dÔ thÇn kinh. – Chôp céng h−ëng tõ (MRI). – Chôp CLVT( CT Scanner).
 8. Chôp clvt chÊn th−¬ng cs • kÜ thuËt chôp: – Bn cÇn ®−îc bÊt ®éng tèt khi ®Õn chôp. – C¸c ®−êng c¾t c¬ b¶n: • C¸c líp c¾t t×m tæn th−¬ng ®Üa ®Öm. • C¸c líp c¾t t×m tæn th−¬ng th©n ®èt sèng. • T¸i t¹o h×nh ¶nh theo mÆt ph¼ng ®øng däc vμ ®øng ngang.
 9. Chôp clvt chÊn th−¬ng cs
 10. Chôp clvt chÊn th−¬ng cs • C¸c ®−êng c¾t c¬ b¶n
 11. Chôp clvt chÊn th−¬ng cs • H×nh ¶nh clvt cs b×nh th−êng.
 12. Chôp clvt chÊn th−¬ng cs • H×nh ¶nh clvt cs b×nh th−êng.
 13. Chôp clvt chÊn th−¬ng cs
 14. < 2 mm
 15. < 2 mm 6 7 2 4 3 < 10 mm 5 1
 16. 2 1 3 4 5 6
 17. Chôp clvt chÊn th−¬ng cs
 18. Mét sè lo¹i g·y cs th−êng gÆp • KiÓu g·y jefferson.
 19. Mét sè lo¹i g·y cs th−êng gÆp • G·y mám nha.
Đồng bộ tài khoản