Bài giảng Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
704
lượt xem
96
download

Bài giảng Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1. Định nghĩa được Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ 2. Kể được các nguyên nhân của Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ 3. Phân tích được tác hại của Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ

 1. CHUYÓN D¹ KÐO DμI- CHUYÓN D¹ §×NH TRÖ b¹ch ngâ ®¹i hoc y huÕ
 2. Muc tiªu 1. §inh nghÜa ®−îc chuyÓn d¹ kÐo dμi – chuyÓn d¹ ®×nh trÖ 2. KÓ ®−îc c¸c nguyªn nh©n cña chuyÓn d¹ kÐo dμi – chuyÓn d¹ ®×nh trÖ 3. Ph©n tÝch ®−îc t¸c h¹i cña chuyÓn d¹ kÐo dμi – chuyÓn d¹ ®×nh trÖ 4. ChÈn ®o¸n ®−îc chuyÓn d¹ kÐo dμi – chuyÓn d¹ ®×nh trÖ 5. LËp vμ thùc hiÖn kÕ hoach ch¨m sãc c¸c bμ mÑ chuyÓn d¹ kÐo dμi – chuyÓn d¹ ®×nh trÖ
 3. §Þnh nghÜa • ChuyÓn d¹ kÐo dμi • ChuyÓn d¹ ®×nh trÖ
 4. Nguyªn nh©n Cã 4 yÕu tè dÉn ®Õn chuyÓn d¹ kÐo dμi: 1. TÝnh chÊt c¬n co 2. Thai nhi 3. Khung chËu ng−êi mÑ 4. T©m lý thai phô.
 5. Cã 2 yÕu tè dÉn ®Õn chuyÓn d¹ ®×nh trÖ • Do mÑ: - Khung chËu hÑp so víi ®Çu thai nhi - U tiÒn ®¹o ( u nang, u x¬, ...) • Do thai: - C¸c ng«i bÊt th−êng - Thai to ( trªn 3500gr), dÞ d¹ng ®Çu. - Ng«i chám cói kh«ng tèt ( kiÓu thÕ sau)
 6. T¸c h¹i §èi víi mÑ Lμm cho mÑ mÖt mái, suy kÞªt T¨ng nguy c¬ ch¶y m¸u T¨ng nguy c¬ nhiÔm khuÈn T¨ng nguy c¬ tö vong §èi víi con T¨ng tû lÖ suy thai, thai ng¹t, thai chÕt. Cã thÓ ®Ó l¹i di chøng do sang chÊn sä n·o
 7. ChÈn ®o¸n 1. ChuyÓn d¹ kÐo dμi • ChuyÓn d¹ trªn 18 giê ch−a ®Î • C¸c yÕu tè g©y chuyÓn d¹ kÐo dμi ( nÕu cã) • Dùa vμo biÓu ®å chuyÓn d¹: > 8 giê (Pha tiÒm tμng) > 7 giê ( pha tÝch cùc )
 8. ChÈn ®o¸n 2. ChuyÓn d¹ ®×nh trÖ Dùa vμo biÓu ®å chuyÓn d¹ Ng«i kh«ng tiÕn triÓn DÊu hiÖu chång khíp sä Ng«i bÊt th−êng.
 9. Ch¨m sãc 1. NhËn ®Þnh • ChuyÓn d¹ kÐo dμi • ChuyÓn d¹ ®×nh trÖ
 10. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc • ChuyÓn d¹ kÐo dμi Cã nhiÔm khuÈn èi Cã suy thai Cã ®ê tö cung thø ph¸t Cã dÊu hiÖu däa vì tö cung
 11. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc 1. ChÈn ®ãan chÝnh x¸c chuyÕn d¹ thËt 2. Theo dâi tiÕn ®é cña chuyÓn d¹ 3. Theo dâi tim thai, cã suy kh«ng 4. C¸c dÊu hiÖu sèng cña ng−êi mÑ 5. H−íng dÉn chÕ ®é ¨n uèng hîp lý, khuyÕn khÝch n»m nghiªn tr¸i. 6. C¸c dÊu hiÖu däa vì tö cung 7. Xö trÝ kÞp thêi 8. §éng viªn s¶n phô, h−íng dÉn s¶n phô vμ gia ®×nh phèi hîp trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc vμ xö trÝ.
 12. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc • ChuyÓn d¹ ®×nh trÖ Cã nhiÔm khuÈn èi Cã suy thai Cã däa vì tö cung
Đồng bộ tài khoản