Bài giảng cơ sở Kỹ thuật bờ biển: Khái quát chung về kỹ thuật bờ biển

Chia sẻ: ctnhukieu2

Vùng ven biển - Giới hạn trên: Giới hạn cao nhất của dòng triều; Mực nước triều lớn nhất; Giới hạn cao độ +10m; Các xã giáp biển và các xã vùng cát - Giới hạn dưới: Mực nước biển nhỏ nhất; Giới hạn cao độ -10m/ -30m; Sóng ảnh hưởng tới đáy biển

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng cơ sở Kỹ thuật bờ biển: Khái quát chung về kỹ thuật bờ biển

Kh¸i qu¸t chung vÒ kü thuËt bê biÓn (2)

Vïng ven biÓn
Giíi h¹n trªn:
¦u khuyÕt
- Giíi h¹n cao nhÊt cña dßng triÒu
- Mùc n- íc triÒu lín nhÊt ®iÓm cña
- Giíi h¹n cao ®é + 10 m mçi c¸ch
- C¸c x· gi¸p biÓn vμ c¸c x· vïng c¸t
ph©n lo¹i ?
Giíi h¹n d- íi:
- Mùc n- íc triÒu nhá nhÊt
- Giíi h¹n cao ®é – 10 m / – 30 m
- Sãng ¶nh h- ëng tíi ®¸y biÓn
Ph©n chia d¶i bê biÓn theo chiÒu ngang
Ph©n chia d¶i bê biÓn theo ®iÒu kiÖn biªn
Quan h gi a các nhân t trong quá
trình hình thành ng b

Y u t n i sinh
Y u t ngo i sinh
g m ki n t o và
g m sóng, gió,
a ch t
dòng ch yBi n hình ng
b bi n
Ho t ng kinh
t xã h i vùng b
Y u t ngo i sinh g m sóng, gió, dòng ch y
Gió là nguyên nhân sinh ra sóng (wave): s c nghiên c u sâu
trong môn h c khí t ng bi n
Sóng s c nghiên c u trong môn h c riêng.
Do gió (Wind wave)
Do ng t, núi l a (là nguyên nhân xây ra sóng th n)
Sóng tri u (t ng tác gi a m t tr i – m t tr ng – trái t)

Dòng ch y:
Dòng h i l u: Không xét trong ch ng trình này
Dòng ch y do th y tri u
Dòng ch y do sóng
T ng tác gi a các lo i trên
Y ut n isinh g mki nt ov à ach t
i u ki n ki n t o chính là quá trình nâng lên h
xu ng c a l p v trái t
Là nhân t c b n hình thành nên các d ng b bi n
khác nhau
ng b ki u bãi cát
ng b á th p
ng b ki u bãi tho i th p ng b ki u m phá
ng b có o ch n
ng b có cây ng p m n
Ki u ng b c u
t o b i san hô s ng
ho c ch t
Ho t ngkinh t xãh iv ùngb
Nông nghi p: Các t nh ven bi n s n xu t nông nghi p l n
Th y s n
ánh b t t nhiên (g n b và xa b )
Nuôi tr ng: tranh ch p gi a nông nghi p > < Th y s n
Xây d ng c s h t ng và các ho t ng kinh t
Phát tri n thành ph
Phát tri n các khu công nghi p, các khu ch xu t
Phát tri n giao thông, khai khoáng

Xây d ng các công trình b o v b
H th ng ê ch ng n c tràn vào ng
Kè, m hàn, ê ch n sóng
Phát tri n h th ng r ng ng p m n
B o v các h sinh thái ng p n c
R t nhi u ho t ng khác n a
Du l ch d ch v
M ts hình nhho t ngkinh t xãh iv ùngb
Nuôi tr ng th y s n
H sinh thái m
phá TT – Hu
Kè bi n
Thành ph ven bi n
H i Tri u 1995
H i Tri u 2001

Làm mu i
H i Tri u 2003
C ng cá
CÁC MÔN H C VÀ M I LIÊN H GI A CHÚNG
1. C h c ch t l ng
2. Khí t ng bi n
3. M c n c và dòng ch y
C
4. Sóng do gió
s
5. Hình thái b bi n
6. H sinh thái bi n k
7. Qu n lý d i ven b
thu t
8. Công trình b o v b , áy sông bi n
b
9. Xã h i h c
10. Qui ho ch và ra quy t nh bi n
11. Ph ng pháp lu n thi t k
12. Thi t k theo lý thuy t tin c y
13. V n t i th y
14. Kinh t vùng ven bi n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản