Bài giảng công nghệ chế tạo khuôn mẫu

Chia sẻ: ndkhuong177

Cách đánh giá môn học: Phần 1: Báo cáo trước lớp một vấn đề về lĩnh vực Chế tạo khuôn mẫu (40%).Phần II: Thi trên giấy về kiến thức cơ bản về Công nghệ Chế tạo khuôn mẫu (60%).

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng công nghệ chế tạo khuôn mẫu

 

  1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ KHOA COÂNG NGHEÄ  Bieân soaïn: ThS. CAO VAÊN THI
  2. MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC 1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo khuôn mẫu. 2. Tìm hiểu kết cấu, các bộ phận, nguyên lý hoạt động của khuôn ép phun và khuôn ép thổi. 3. Tìm hiểu các phần mềm phục vụ cho công nghệ chế tạo khuôn mẫu.
  3. NỘI DUNG MÔN HỌC PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU. PHẦN II: CÔNG NGHỆ ÉP PHUN. PHẦN III: CÔNG NGHỆ ÉP THỔI. PHẦN IV: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM INVENTOR 2009 VÀ PRO/E 2001
  4. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN TRANG BỊ TRƯỚC KHI HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
  5. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Edmund Lindner and Peter Unger. Gastrow Injection Molds 130 Proven Design. Hanser Publishers, Munich. 2002 [2] Đoàn Huy Phúc. Tài liệu khuôn mẫu ép nhựa. [3] Phạm Quang – Phương Hoa. Hướng dẫn sử dụng Pro/Engineer 2001. NXB Giao Thông Vận Tải. 2003. [4] Pro/Engineer User’s Guide. [5] John P.Beaumont. Runner and Gating Design Handbook. Hanser Publishers, Munich. 2002. [6] Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu. Thiết kế mô hình ba chiều với Autodesk Inventor, NXB Tổng Hợp Tp.HCM, 2006.
  6. CÁCH ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC Gồm 2 phần: Phần 1: Báo cáo trước lớp một vấn đề về lĩnh vực Chế tạo khuôn mẫu (40%). Phần II: Thi trên giấy về kiến thức cơ bản về Công nghệ Chế tạo khuôn mẫu (60%).
  7. PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
  8. CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA KHUÔN ĐÚC ĐIỂN HÌNH
  9. CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA KHUÔN ĐÚC ĐIỂN HÌNH
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản