Bài giảng công nghệ đúc - Chương 6

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
222
lượt xem
116
download

Bài giảng công nghệ đúc - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình dạng vật đúc không đầy đủ có nhiều nguyên nhân : kim loại lỏng thoát ra do lắp , lượng kim loại rót không đủ , độ chảy loảng thấp , nhiệt độ rót thấp , ráp không kín , kẹp chặt tay hay đè khuôn thiếu lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng công nghệ đúc - Chương 6

 1. CHÖÔNG VI KHUYEÁÁT TAÄT VAÄT ÑUÙC • Khuyeát taäät vaäät ñuùc ñöôc chia laøm 7 nhoùm y ï • NhoùmI : Sai hình daùng kích thöôùc vaø troïng löôïng • Nhom Nhoùm II: Khuyeát taät maët ngoaøi Khuyet ngoai • Nhoùm III: Nöùt • Nhom Nhoùm IV: Loå hoång trong vaät ñuùc Lo hong ñuc • Nhoùm V: Laãn taïp chaát • Nhom Nhoùm VI: Sai to chöùc toå chöc • Nhoùm VII: Sai thaønh phaàn hoaù hoïc vaø cô tính
 2. NhomI: NhoùmI: Sai hình dang kích thöôc va trong löôïng daùng thöôùc vaø troïng löông 1 - Thieáu huït : Hình daïng vaät ñuùc khoâng ñaày ñuû coù nhieu nguyen nhan: nhieàu nguyeân nhaân: Kim loaïi loûng thoaùt ra do laép, löôïng kim loaïi roùt khoâng ñuû. Ñoä chaûy loaûng thaáp nhieät ñoä roùt thaáp, raùp khoâng kín, keïp chaët hay ñeø khuoân thieáu löïc. Heä thoááng thoaùt khí khoâng ñaït yeâu caààu taïo aùp löïc trong khuoân taâng leân ñeán möùc kim loaïi loûng khoâng ñien ñaày ñöïôc. ñieàn ñay ñöôc Kích thöôùc heä thoáng roùt nhoû. Thanh Thaønh vaät ñuc long. ñuùc loûng
 3. • 2 - Leäch: • Laø söï xeâ dòch töông ñoái giöõa caùc phaàn cuûa vaät ñuc. Coù the ñuùc Co theå ñaët mau sai ñònh vò mau khoâng toát maãu sai, maãu khong tot, raùp khuoân thieáu chính xaùc vaø keïp khuoân loûng. • 3 - B via : Ba i • Laø phaàn kim loïai thöøa ra. Noù thöôøng hình thaønh ôû maët phaân khuoân, goái loõi.
 4. • 4 - Loài: • Laø phaàn nhoâ leân treân vaät ñuùc do ñaàm chaët khuoân keùm, khoâng ñieàu. AÙp suaát tinh cuûa kim loaïi loûng eùp neùn leân phaààn daààm chaët yeáu. • 5 - Veânh: • Laø söï thay ñoåi hình daïng, kích thöôùc vaät ñuùc do keáát caááu vaät ñuùc khoâng hôïp lyù, khoâng ñaûm baûo cöùng vöõng, do maãu bò cong veânh, do d coââng ngheää roùùt, laøøm nguoääi khoââng hôïp lyùù h l kh hô l hoaëc do öùng suaát beân trong vaät ñuùc khi keát tinh. tinh
 5. • 6 - Söùt : Söt • Thao taùc cô hoïc khi phaù khuoân, caùc heä thoáng roùt, ñaäu ngoùt, laøm saïch hoaëc nhöng va chaïm trong vaän chuyeån laøm söùt meû vaät ñuùc daãn ñeán sau khaùc hình daïng, thieáu huït dang thieu hut kích thöôùc vaät ñuùc . thöôc ñuc • Sai kích thöôùc troïng löôïng : Söï sai leäch kích thöôùc vaø troïng löôïng la trong löông laø do kích thöôùc mau, hoäp loõi kích thöôc thöôc maãu loi thöôùc maãu, hoäp loõi thieát keá sai, laép raùp vaø kieåm tra khuoân khoâng caån thaään.
 6. Nhoùm II : Khuyeát taät maët ngoaøi 1 – Chaùy caùt • Do vaät vaät lieäu khuoân loi bò chay döôi taùc duïng cuûa khuon loõi chaùy döôùi tac dung cua nhieät ñoä roùt baùm dính leân beà maët vaät ñuùc laøm giaûm traïng thaùi beà maët. * Nguyeân nhaân chaùy caùt bao goàm : - Ñoä beàn nhieät cuûa hoãn hôïp keùm, nhieàu taïp chaát. - Nhieät ñoä roùt quaù cao. - Heä thoáng roùt thieáu hôïp lyù ñeå kim loaïi taäp trung cuïc b ä quaùù lôùn laøøm chaùùy hoããn hôïp ôû ñoùù. boä l h h hô ñ - Lôùp sôn khuoân khoâng ñaûm baûo.
 7. • 2 –Khôùp: • Laø hieään töông khoâng lieân tuc treân beà maëët vaäät ñaëëc ï g ï do söï tieáp giaùp caùc doøng chaûy cuûa kim loaïi. • * Nguyeân nhaân co theå laø: Nguyen nhan coù the la: ∃ Roùt thieáu lieân tuïc. ∃ Ñ ä chaûûy loaõõng keùùm, nhieäät ñoää roùùt thaááp. Ñoä h l k hi ñ th ∃ Heä thoáng roùt khoâng hôïp lyù.
 8. 3 Lom: 3-Loõm: • Laø nhöõng loã coù hình daïng, kích thöôùc khac khaùc nhau laøm giaûm chieu daøy thaønh vaät lam giam chieàu day thanh ñuùc. • *N Nguyeâân nhaâân chính l ø: h hí h laø • Do khuoân bò vôõ ñeå laïi löôïng hoãn hôïp chieáám choåå trong loøng khuoân.
 9. Nhom III Nöt Nhoùm III. Nöùt • Nöùt laø khuyeát taät töông ñoái phoå bieán vaø nguy hi åm ñ ái vôùùi vaäät ñ ùc. hieå ñoá ñuù • Nguyeân nhaân: • Chuû yeáu do öùng suaát beân trong, do coù gioït khoâng ñoàâng ñeàu giöõa caùc vuøng khaùc nhau trong vaäät ñ ùc caûû trong khi k át tinh vaøø l øm ñuù keá i h laø nguoäi. Theo nhieät ñoä taïo nöùt, ta coù hai loaïi chính: Nöùt nong vaø nöùt nguoäi. Nöt noùng va nöt
 10. • Nöùt noùng : • Sinh ra ôû nhieät ñoä cao do ño be n maët vet nöùt bò o y S aô eä ñoù beâ aë veát öt oxy hoùa laøm cho beà maët khoâng saïch. • Loaïïi nöùt naøy sinh ra khi keát tinh. Nguyeân nhaân do kim g y loaïi bò kìm haõm bôûi ñoä luùn cuûa khuoân vaø loõi keùm. Nhöõng hôïp kim coù ñoä coù chieàu daøi nhoû ít bò möùt noùng. • Nöùt nguoäi: • Nöùt nguoäi xaûy ra ôû nhieät ñoä thaáp neân beà maët veát nöùt saïch do khoâng bò oxy hoaù.
 11. Moät soáá bi n phaùùp khaééc phuïc bieä h kh h • + Keát caáu vaät ñuc : Ket cau ñuùc • Thieát keá vaät ñuùc phaûi ñaûm baûo chieàu daøy thaønh ñoàâng ñeà hoaë hæ i l ñ àu h ëc chæ sai leääch trong phaïm vi cho pheùùp. Nhöõng t h i h h choå giao nhau phaûi coù goùc löôïn thích hôïp. • + V à maëët coââng ngheää: Veà h • Baûo ñaûm ñoä luùn cuûa khuoân loõi; boá trí heä thoáng roùt thích hôïp. Xöông loõi khuoân ñaët saùt beà maët loõi laøm giaûm tính luùn.
 12. Nhoùm IV: Loå hoång trong vaät ñuùc. • - Roã khí : Trong vaät ñuùc toàn taïi nhöõng khoâng gian daïng caàu nhaün boùng chöùa khí coù aùp suaát vôùi kích thöôùc khaù h ñ l kh ùc nhau ñoùù laøø roãã khí. Roãã khí l øm maáát khaûû naêêng lieâân khí R laø kh li tuïc cuûa kim loaïi, laøm giaûm ñoä beàn, ñoä deûo cuûa vaät ñuùc. Neu Neáu khí khoâng thoat ra ngoaøi ñöôc seõ bò don neùn va khong thoaùt ngoai ñöôïc se doàn nen vaø phaân boá phaân taùn trong kim loaïi cho ñeán khi aùp suaát khí caân baèng vôùi aùp suaát kim loaïi loûng. • Bieän phaùp khaééc phuïc roãã khí: • Nguyeân taéc chung laø giaûm löôïng khí sinh ra khi naáu chaûûy vaøø roùùt kim loaïi loûûng vaøøo khuoâân, ngaêên ngöøa kh âng h ki l l kh öø khoâ cho nguoàn taïo khí tieáp xuùc vôùi kim loaïi loûng khi roùt.Vì vaäy caàn phai ñam baûo: can phaûi ñaûm bao
 13. • Vaäät lieääu naáu sach, khoâ. ï , • Ruùt ngaén thôøi gian naáu chaûy, nhaát laø thôøi gian qua nhieät. quaù • Hoãn hôïp khuoân vaø loõi phaûi thoâng khí toát. • Ñaët ñ u h i ñuùùng vaøø h p l ù. ñaä hôi ñ hôï lyù • Khöû khí tröôùc khi roùt baèng caùch thoåi vaøo kim loaïi loûng nhöõng chaát khí hoøa tan coù aùp suaát rieâng nhoû hôn. • Toát naáu chaûy kim loaïi trong chaân khoâng.
 14. • - Roã co : Ro • Laø nhöõng phaàn khoâng gian nhoû trong vaät ñuùc khong ñien ñay khoâng ñieàn ñaày kim loaïi, khong chöùa khí hình loai khoâng chöa khí, daïng kích thöôùc khaùc nhau vaø khoâng nhaün boùng nhö roã khí Tuyø theo tính chat cuûa hôp kim ñuùc vaø ro khí.Tuy chaát cua hôïp ñuc va keát caáu vaät ñuùc maø roã co taäp trung hoaëc phaân taùn. Nguyen nhan chuû yeu la Nguyeân nhaân chu yeáu laø do keát cau vaät ñuùc khoâng ket caáu ñuc khong hôïp lyù, boá trí heä thoáng roùt, ñaäu ngoùt khoâng ñuùng nen khoâng ñon ñöôïc höông ñong neân khong ñoùn ñöôc höôùng ñoâng ñaëc.
 15. Nhoù V Laã Nh ùm V: L ãn taïp chaáát. h • Ño la nhöng phan khoâng chöa Ñoù laø nhöõng phaàn khong chöùa kim loaïi ma loai maø chöùa taïp chaát nhö xæ, caùt hoaëc caùc phi kim khac. Nguyen nhan khaùc Nguyeân nhaân do loc xæ khong toát khoâng loïc khoâng tot, khong khöû heát oxy khi naáu, nhieät ñoä roùt thaáp, ñoä beàn cua khuon kem, cuûa khuoân keùm heä thoáng roùt thieu hôp lyù thong rot thieáu hôïp ly.
 16. Nhoùm VI: Sai toåå c öùc • Nhom nay co to chöc Nhoùm naøy coù toå chöùc kim loaïi, hình daïng, kích loai dang thöôùc vaø soá löôïng haït kim loaïi khoâng ñuùng theo yeu cau. Nhöng phan yeâu caàu Nhöõng phaàn vaät ñuc nguoäi nhanh thì haït ñuùc hat nhoû, ñoä cöùng lôùn khoù gia coâng caét goït. • Toc Toác ñoä nguoäi khong ñeà khoáng cheá ng oäi ng oä khoâng ñeu, khong che nguoä khoâng hôïp lyù seõ gaây ra thieân tích veà thaønh phaàn hoa hoïc va thien hoaù hoc vaø thieân tích to chöùc trong kim loaïi vaät toå chöc loai ñuùc.
 17. Nhoù Nh ùm VII : S i thaøønh phaààn hoaùù hoïc vaøø cô tính. Sai th h h h tí h • Thaø Th ønh phaààn h ù h c sai vôùùi yeââu caààu l ø d h hoaù hoï i laø do meû lieäu ñöa vaøo tính toaùn sai. Ñieàu naøy daãn ñeá ñ án sai l äch caûû l ù h ù tính, cô tính vaäät ñuùùc. i leä lyù hoaù í h í h ñ
 18. KET THUC KEÁT THUÙC CHÖÔNG VI Quay veà chöông VI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản