Bài giảng: Công tác phụ trách nhi đồng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Chia sẻ: bvt009

+ Xem lại toàn bộ biên bản sinh hoạt,tổng hợp thành tíchh của các sao và các cá nhân trong tháng. + Hội ý với các PTS sao về: nội dung chương trình SH, bình chọn biểu dương khen thưởng các sao và cá nhân,chuẩn bị các tiết mục VH,văn nghệ trong buổi SH. + Phân công ĐV phụ trách từng nội dung cụ thể trong buổi sinh hoạt.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng: Công tác phụ trách nhi đồng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 7:
CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH
NHI ĐỒNG CỦA ĐỘI TNTP
HỒ CHÍ MINH


PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 1
1/ Phụ trách nhi đồng là nhiệm
vụ của Đội TNTP.HCM
Điều lệ Đội TNTP.HCM qui định:
+ Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của
Đội TNTP.
+ Đội TNTP.HCM giúp đỡ nhi đồng thực
hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
+ Liên đội và chi đội có nhiệm vụ phụ trách
và phân công đội viên hướng dẫn nhi
đồng sinh họat, vui chơi theo chương trình
dự bị rèn luyện đội viên.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 2
1.1 Cơ sở lý luận:

+ Tuổi thiếu niên và nhi đồng có nhiều điểm
tương đồng, có thể hỗ trợ nhau phát triển.
+ Giao cho Đội TNTP phụ trách nhi đồng là
hợp lý vì:
- Các em cùng tiếp thu một nền GD, có sự
kế thừa và liên hệ chặt chẽ.
- Nhà trường và tổ chức Đội TNTP là 2 lực
lượng GD chủ yếu trong nhà trường.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 3
- Chương trình giáo dục của nhà trường và
chương trình rèn luyện đội viên đều đảm bảo
tính liên tục, hệ thống.
1.2 Cơ sở thực tiễn:
+ Nhi đồng nhỏ tuổi, chưa ý thức đầy đủ về một
tổ chức, chưa thể tự quản như Đội TNTP được.
+ Kinh nghiệm thực tiễn về việc duy trì và chỉ đạo
sự phụ trách của Đội đối với nhi đồng.


PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 4
+ Sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đòan đối với
thiếu nhi trong 1 thể thống nhất.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 5
2/ Nhiệm vụ chủ yếu của Đội
TNTP.HCM đối với nhi đồng:
2.1 Tổ chức nhi đồng trong trường học và
trên địa bàn dân cư.
2.2 Xây dựng chương trình và tổ chức thực
hiện chương trình họat động nhi đồng
2.3 Chọn cử và bồi dưỡng phụ trách sao nhi
đồng, phụ trách lớp nhi đồng.
2.4 Kiểm tra, đánh giá họat động nhi đồng.


PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 6
2.5 Bồi dưỡng nhi đồng vươn lên Đội và kết
nạp nhi đồng vào Đội TNTP.HCM:
+ Từng bước tập cho NĐ làm quen SH tập
thể, họat động Đội.
+ Nội dung: dựa vào việc thực hiện
chương trình dự bị RLĐV
+ Từng bước giúp NĐ hiểu, nắm vững
điều lệ Đội.
+ Tiến hành lễ kết nạp ĐV.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 7
3/ Những qui định chung về tổ
chức nhi đồng:
3.1 Sao nhi đồng là hình thức tập hợp, giáo
dục nhi đồng.
3.2 Cách tổ chức sao nhi đồng:
+ 5 đến 10 em ( không quá 15 em )
+ Trưởng sao ( có thể được bầu hoặc chỉ
định theo hình thức luân phiên )
+ Tên của sao nhi đồng: theo đức tính
hoặc tên 1 con vật gắn với 1 đức tính.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 8
+ Sinh họat sao nhi đồng: từ 1 đến 2 tuần sinh
họat 1 lần.
+ Lớp nhi đồng sinh họat 1 tháng 1 lần hoặc sinh
họat sau buổi SH của các sao.
3.3 Phụ trách:
+ Phụ trách sao:là đội viên TNTP,có nhiệm vụ tổ
chức các họat động vui chơi, sinh họat cho sao
NĐ.
+ Mỗi lớp NĐ có 1 chi đội TNTP giúp đỡ và 1 phụ
trách lớp nhi đồng ( GVCN )

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 9
3.4 Bài hát chính thức : “ Nhanh bước nhanh
nhi đồng “ ( Phong Nhã )
Lời hứa của nhi đồng:
“ Vâng lời Bác Hồ dạy
Em xin hứa sẵn sàng
Là con ngoan, trò giỏi
Cháu Bác Hồ kính yêu “
3.5 Biểu trưng của sao nhi đồng.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 10
3.6 Chương trình sinh họat sao nhi đồng:
chương trình dự bị RLĐV. TNTP
3.7 Kết nạp Đội:phụ trách sao giới thiệu và
kết nạp NĐ vào Đội khi 9 tuổi và đủ điều
kiện vào Đội.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 11
4/ Lễ công nhận sao nhi đồng,
chọn đặt tên sao,bầu trưởng sao
4.1 Lễ công nhận sao nhi đồng:
a) Công việc chuẩn bị
+ Chọn đặt tên sao
+ Chuẩn bị cho lễ công nhận sao NĐ
b) Diễn biến buổi lễ:
+ Ổn định tổ chức
+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại
biểu.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 12
+ Giới thiệu và ra mắt các sao NĐ, phụ
trách sao
+ Hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa
của nhi đồng.
+ Phụ trách lớp nhi đồng phát biểu.
+ Kết thúc lễ, sinh họat vui chơi
4.2 Bầu trưởng sao nhi đồng.


PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 13
5/ Tổ chức họat động nhi đồng:

5.1 Khái quát về họat động nhi đồng:
+ Vận dụng ND,HT,nguyên tắc, phương
pháp họat động Đội TNTP
+ ND: 5 điều Bác Hồ dạy
+ Hình thức: sinh động, phù hợp lứa tuổi
NĐ, mang màu sắc vui chơi, cần tránh
những hình thức nặng về lý thuyết, đòi hỏi
chuẩn bị công phu, tốn thời gian, tiền
của..
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 14
5.2 Nội dung và hình thức tổ chức họat
động GD nhi đồng:

+ Nội dung giáo dục:
- GD đạo đức tác phong
- GD ý thức, nề nếp, thái độ học tập
- GD lao động, ý thức tiết kiệm
- GD sức khỏe, vệ sinh
- GD thẩm mỹ.


PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 15
+ Hình thức tổ chức họat động giáo dục:
- Tổ chức họat động theo chủ điểm
- Họat động vui chơi tập thể
- Tổ chức các cuộc thi
- Tổ chức tham quan du lịch
- Tổ chức các họat động văn hóa nghệ
thuật: xem phim, ca nhạc, kịch, xiếc…

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 16
5.3 Tổ chức sinh họat sao NĐ:

• a) Công tác chuẩn bị:
• + Chủ điểm sinh họat
• + Lựa chọn lọai hình vui chơi và chuẩn
bị phương tiện
• + Thời gian
• + Địa điểmPHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 17
b) Diễn biến buổi sinh họat sao:
+ Ổn định ( tập hợp, điểm danh,hát bài
hát truyền thống, đọc lời hứa )
+ Báo cáo việc đã làm
+ Sinh họat vui chơi
+ Sinh họat chủ điểm
+ Kết thúc

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 18
CHÚ Ý: Việc tổ chức sinh hoạt sao nhi
đồng ở trường tiểu học thường được tiến
hành theo qui trình:
- Tổng phụ trách thiết kế kế hoạch ( kịch
bản ) sinh hoạt
- Tổ chức tập huấn cho các PTS
- PTS tổ chức sinh hoạt cho nhi đồng
- Rút kinh nghiệm
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 19
5.4 Sinh hoạt lớp nhi đồng:

+ Là hình thức sinh hoạt, vui chơi chung của các
NĐ trong một lớp, do BCH chi đội TNTP phụ
trách lớp nhi đồng điều khiển.
+ Yêu cầu:
- Tổ chúc gọn nhẹ, tạo cho NĐ sự thoải mái, hòa
đồng trong tập thể.
- BCH chi đội phải cử người ghi biên bản theo dõi
các cuộc sinh hoạt,GV phụ trách lớp NĐ cần ghi
ý kiến nhận xét vào biên bản.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 20
a) Công tác chuẩn bị:
+ Xem lại toàn bộ biên bản sinh hoạt,tổng hợp
thành tíchh của các sao và các cá nhân trong
tháng.
+ Hội ý với các PTS sao về: nội dung chương
trình SH, bình chọn biểu dương khen thưởng các
sao và cá nhân,chuẩn bị các tiết mục VH,văn
nghệ trong buổi SH.
+ Phân công ĐV phụ trách từng nội dung cụ thể
trong buổi sinh hoạt.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 21
b) Chương trình sinh hoạt:
+ Ổn định tổ chức: tập hợp, điểm danh,báo
cáo,hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa của nhi
đồng.
+ Nội dung sinh hoạt:
- Nhận xét hoạt động trong tháng, biểu dương
thành tích của các sao, cá nhân.
- Phổ biến công việc tháng tới.
- Sinh hoạt vui chơi.
+ Kết thúc: nhắc nhở ND cần nhớ, nhận xét về
buổi sinh hoạt.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 22
5.5 Sinh hoạt nhi đồng theo chủ điểm:
ho
5.5

+ Là hoạt động được vận dụng từ hình
thức SH chủ đề của Đội TNTP, có thể
diễn ra theo qui mô lớp, khối lớp, toàn thể
các lớp 1,2,3
+ Các chủ điểm chính:
- “ Con ngoan được bố mẹ yêu “
- “ Hội vui học tập “
- “ Vệ sinh, sạch sẽ “
- “ Nhớ ơn Bác Hồ “
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 23
+ Khi thiết kế các hoạt động theo chủ điểm cần
theo cấu trúc chung:
- Yêu cầu giáo dục
- Công việc chuẩn bị
- Diễn biến
5.6 Hội thi nhi đồng:
+ Là hoạt động GD nhằm kiểm tra kết quả, khả
năng hoạt động của tập thể, cá nhân.
+ Qui mô tổ chức: khối lớp, trường hoặc có thể ở
cấp lớn hơn ( huyện, tỉnh )
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 24
+ Một số hội thi tiêu biểu:
- Hội thi “ Vẻ đẹp tuổi hoa” hay “ Vẻ đẹp
nhi đồng “
- Hội thi “ Họa mi vàng “
+ Khi thiết kế hội thi cần theo cấu trúc:
- Mục đích ( yêu cầu giáo dục )
- Công việc chuẩn bị
- Diễn biến hội thi.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 25
6/ Phụ trách sao nhi đồng:
6.1 Vai trò của phụ trách sao nhi đồng:
+ PTS có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn các
hoạt động cho nhi đồng.
+ Chất lượng công tác của PTS có ảnh hưởng
quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động
của sao NĐ.
Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động của
sao NĐ cần:
- Chuẩn bị 1 lực lượng PTS giỏi
- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho các PTS.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 26
6.2 Chọn cử PTS nhi đồng:

+ Tiêu chuẩn PTS nhi đồng:
- Đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên
- Nhiệt tình với công tác nhi đồng
- Thành thạo về nghi thức Đội
- Có năng lực tổ chức hoạt động cho nhi
đồng
- Có năng khiếu: hát, múa, hướng dẫn trò
chơi, kể chuyện… để vận dụng vào việc
tổ chức hoạt động cho nhi đồng.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 27
+ Chọn cử PTS:
- Do BCH chi đội TNTP phân công, lập danh sách
báo cáo cho PTCĐ và Tổng phụ trách là người ra
quyết định cử PTS
- Cộng tác viên: BCH chi đội chọn cử, lập danh
sách báo cáo với PTCĐ
- Phương án 1: Chọn PTS từ các ĐV ở trường
tiểu học cùng trường với NĐ.
- Phương án 2: Chọn PTS từ các ĐV ở trường
THCS.

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 28
6.3 Bồi dưỡng PTS nhi đồng:

+ Nội dung bồi dưỡng:
- Kiến thức văn hóa,phương pháp tự học
- Những hiểu biết về tâm lý lứa tuổi nhi
đồng, phương pháp giao tiếp, hoạt động
cùng nhi đồng.
- Chuyên môn nghiệp vụ công tác Đội,
các hoạt động mang tính nghiệp vụ của
Đội, kỹ năng và phương pháp tổ chức
hoạt động cho nhi đồng.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 29
+ Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng tập trung qua các lớp tập
huấn
- Bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình
công tác
- Bồi dưỡng thông qua hoạt động tham
quan thực tế,trao đổi học hỏi kinh nghiệm
với các đơn vị bạn, đơn vị điển hình trong
công tác nhi đồng.
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 30
+ Phương châm bồi dưỡng:
- Thường xuyên, liên tục; kết hợp giữa bồi dưỡng
cập nhật và bồi dưỡng nâng cao
- Kết hợp bồi dưỡng các PTS với bồi dưỡng lực
lượng cộng tác viên
- Có kế hoạch,hợp lý, thiết thực, đảm bảo vừa
củng cố và phát triển tổ chức Đội vừa thúc đẩy
phong trào học tập, rèn luyện trong nhà trường.
- HẾT -

PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG 31
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản