BÀI GIẢNG CT TẠO MÁU NGOÀI TỦY

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
206
lượt xem
47
download

BÀI GIẢNG CT TẠO MÁU NGOÀI TỦY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo máu ngoài tủy là một hiện tượng bù trừ thường thấy ở bụng, ngực và khoang ngoài màng cứng ( Epidural )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG CT TẠO MÁU NGOÀI TỦY

 1. T¹o m¸u ngoμi tuû
 2. §¹i c−¬ng
 3. §¹i c−¬ng
 4. §¹i c−¬ng
 5. §¹i c−¬ng T¹o m¸u ngoμi tuû lμ mét hiÖn t−îng bï trõ th−êng thÊy ë bông, ngùc vμ khoang ngoμi mμng cøng (Epidural) Nã th−êng x¶y ra víi nhiÒu bÖnh lý vÒ m¸u vμ tuû x−¬ng kh¸c nhau: thiÕu m¸u huyÕt t¸n, thiÕu m¸u miÒn biÓn, b¹ch cÇu cÊp, Hodgkin, x¬ tuû, Paget… Trong bÖnh lý vÒ hemoglobin æ t¹o m¸u ngoμi tuû th−êng thÊy ë c¹nh x−¬ng Trong bÖnh lý t¨ng sinh ë tuû: æ t¹o m¸u th−êng ë ngoμi x−¬ng
 6. §¹i c−¬ng
 7. §¹i c−¬ng Nh÷ng æ t¹o m¸u ngoμi tuû th−êng thÊy ë gan, cã thÓ ë l¸ch, th−îng thËn, hÖ thèng h¹ch, vμ ®Æc biÖt lμ nh÷ng khèi t¹o m¸u m« mÒm ë ngùc Thμnh phÇn cña æ t¹o m¸u ngoμi tuû bao gåm c¸c m« mì, m« liªn kÕt láng lÎo vμ c¸c ®¸m rèi tÜnh m¹ch
 8. §¹i c−¬ng Nguån gèc cña tÕ bμo t¹o m¸u ngoμi tuû: TÕ bμo tuû lμ mét trong nhãm nh÷ng tÕ bμo tæng n¨ng (totipotant cell), cã thÓ gi÷ nguyªn kh¶ n¨ng cña nã khi ph¸t triÓn trong nhãm tÕ bμo kh¸c Gi¶i phÉu bÖnh: §¹i thÓ: lμ khèi mÒm, gièng nh− côc m¸u ®«ng, cã mμu ®á Vi thÓ: cã tÊt c¶ c¸c tÕ bμo m¸u c¬ b¶n Radiographics. 2000;20:257-278.
 9. L©m sμng Cã thiÕu m¸u, cã c¸c bÖnh lý vÒ m¸u. Cã thÓ kh«ng cã triÖu chøng thiÕu m¸u (25%) §au x−¬ng §«i khi bÖnh nh©n nhËp viÖn v× triÖu chøng thÇn kinh khu tró nh− liÖt chi… Cã thÓ cã trμn m¸u cña mμng phæi (nÕu ë mμng phæi)
 10. H×nh ¶nh X quang th−êng quy CT vμ MRI Scintigraphy víi Tc99m hoÆc Colloid Sulfur ®Ó ®¸nh gi¸
 11. H×nh ¶nh X quang th−êng quy H×nh ¶nh tæn th−¬ng lμ khèi ë trung thÊt sau, bê nh½n, hoÆc cã mói, thuú Tæn th−¬ng th−êng ë hai bªn Khèi ë vÞ trÝ x−¬ng s−ên, ë gÇn gãc s−ên sèng Cã thÓ cã tæn th−¬ng ë cét sèng th¾t l−ng
 12. H×nh ¶nh CT: H×nh ¶nh khèi ë trung thÊt sau, th−êng vÞ trÝ ë tõ ®èt sèng ngùc 6 (D6) trë xuèng. Khèi cã tû träng m« mÒm, trong cã chç cã tû träng mì NgÊm thuèc m¹nh sau tiªm Kh«ng cã v«i ho¸ trong khèi
 13. H×nh ¶nh MRI: Khèi cã tÝn hiÖu t¨ng trªn T1 vμ T2 so víi tuû x−¬ng NgÊm thuèc ®èi tõ sau tiªm Tuû sèng cã thÓ t¨ng tÝn hiÖu trªn T2 do chÌn Ðp tuû
 14. H×nh ¶nh
 15. BN nam 23 tuæi AJR 2002; 179:1239-1243
 16. H×nh ¶nh BÖnh nh©n nam 25 tuæi AJR 2002; 179:1239-1243
 17. H×nh ¶nh
 18. H×nh ¶nh
 19. H×nh ¶nh
 20. H×nh ¶nh Th©m nhiÔm mμng cøng tr−íc vμ sau tiªm
Đồng bộ tài khoản