Bài giảng Đại cương về phương pháp dưỡng sinh

Chia sẻ: Luu Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
285
lượt xem
108
download

Bài giảng Đại cương về phương pháp dưỡng sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Trình bày được nguồn gốc, mục đích, đối tượng của phương pháp dưỡng sinh. Giải thích được cơ sở lý luận các phép thư giãn, thở 3 thời có kê mông và giơ chân, các bài tập thể dục dưỡng sinh, xoa bóp. Trình bày được những nguyên tắc căn bản về thái độ tâm thần trong cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại cương về phương pháp dưỡng sinh

 1. ð i tư ng: Y4 Th i gian: 2 ti t Ph m huy Hùng 1
 2. M C TIÊU CHUNG MÔN DƯ NG SINH Sau khi h c t p, sinh viên PH I: 1. Trình bày ñư c ngu n g c, m c ñích, ñ i tư ng, c a PPDS. 2. Gi i thích ñư c cơ s lý lu n các phép thư giãn, th 4 th i có kê mông và giơ chân, các bài t p th d c dư ng sinh, Xoa bóp. 3. Trình bày ñư c nh ng nguyên t c căn b n v thái ñ tâm th n trong cu c s ng 4. Trình bày ñư c ý nghĩa và tác d ng c a 63 ñ ng tác DS. 5. Trình bày ñư c ng d ng Dư ng sinh trong chăm sóc ñi u tr m t s b nh thư ng g p. 6. Nh n th y rõ l i ích và vai trò c a môn DS trong vi c phòng b nh, b i dư ng s c kh e, góp ph n ñi u tr b nh m n tính. 2
 3. M C TIÊU BÀI ð I CƯƠNG v PPDS Sau khi h c t p, sinh viên PH I trình bày ñư c: 1. Trình bày ñư c vài nét chính v tác gi và ngu n g c cu phương pháp dư ng sinh. 2. Trình bày ñư c ñ nh nghĩa và m c ñích c a PPDS. 3. Gi i thích ñư c câu thơ c a Tu Tĩnh, n i dung c a PPDS. 4. K ñư c các n i dung chính c a PPDS. 3
 4. 1. VÀI NÉT V BS NGUY N VĂN HƯ NG VÀ NGU N G C PHƯƠNG PHÁP DƯ NG SINH. - Sanh năm 1906, - B tai bi n m ch máu não vào năm 64 tu i, (ñang lúc là b trư ng b y t , phó ch t ch qu c h i; ông ñã b á kh u, li t n a ngư i.) - ðã t luy n t p (k t h p v i thu c), ñ ph c h i, và xây d ng PPDS. 4
 5. - 1986 ñöôïc phong Anh huøng lao ñoäng. ng ng. Naêm 1995 ñaõ taùi baûn saùch phöông phaùp döôõng ch sinh laàn thöù 8. Thaùng 9 naêm 1996 ñöôïc trao giaûi thöôûng Hoà chí ng ng Minh cao quí. Baùc só Nguyeãn vaên Höôûng maát ngaøy 06 thaùng 8 ng ng naêm 1998. Bác sĩ ñã ñ l i cho h u th m t phương pháp dư ng sinh ñư c nhi u nhà nghiên c u coi là hoàn ch nh; 5
 6. Phương pháp ñã ñ c p t v n ñ t p luy n ñ khí huy t lưu thông, ñ n cách ăn u ng cho h p lý, thái ñ tâm th n trong cu c s ng, v sinh, ngh ngơi … Th hi n ñư c s k t h p khéo léo y h c c truy n và y h c hi n ñ i; ðã k th a nh ng tinh hoa phương pháp t p luy n c a nư c b n, c a ngư i xưa, ñ ng th i k t h p v i nh ng ki n th c y h c hi n ñ i; Xây d ng thành công m t PPDS mang tính khoa h c, dân t c và ñ i chúng. 6
 7. BS NGUY N VĂN HƯ NG 7
 8. 2. ð NH NGHĨA VÀ M C ðÍCH C A PHƯƠNG PHÁP DƯ NG SINH là m t phương pháp t luy n t p g m có 4 m c ñích : - B i dư ng s c kh e. - Phòng b nh. - T ng bư c ch a b nh m n tính. - Ti n t i s ng lâu và s ng có ích. 8
 9. 3. Gi I THÍCH CÂU THƠ C A TU TĨNH: Beá tinh döôõng khí toàn thaàn Thanh taâm quaû duïc thuû chaân luyeän hình 9
 10. B tinh Tinh có hai nghĩa; nghĩa th nh t là tinh hoa c a th c ăn; y h c c truy n g i là tinh h u thiên do th c ăn cung c p qua tỳ v . Nghĩa th hai là tinh sinh d c, tinh tiên thiên do cha m truy n cho, tàng tr th n, và không ng ng ñư c b sung b i tinh h u thiên. B tinh theo nghĩa ñen có nghĩa là ñóng l i, không cho xu t tinh. ði u này ch áp d ng cho m t s nhà tu hành thoát t c. Ta nên hi u là gi gìn tinh sinh d c; tránh phóng túng, l m d ng. 10
 11. Dư ng khí Khí là ngu n g c, là ñ ng l c c a m i ho t ñ ng c a cơ th . Khí có hai ngu n g c: Khí tr i (trong ñó có dư ng khí) qua t ng Ph vào cơ th k t h p v i tinh hoa c a th c ăn Tỳ V ñ thành Khí h u thiên, t ñó lưu thông ñ n các t ng ph khác và là ñ ng l c ñ các t ng ph ho t ñ ng; Khí tiên thiên do cha m truy n cho, tàng t i Th n, và không ng ng ñư c b sung b i khí h u thiên. Dư ng khí là luy n th , và hít th khí trong s ch; cũng còn có nghĩa là khéo léo gìn gi và b i dư ng khí l c c a mình. 11
 12. T n th n Sách Linh Khu có vi t Chương T ng lu n: “Am dương tương bác v chi Th n”; Th n do Tinh c a cha và c a m ph i h p, tác ñ ng qua l i v i nhau mà thành. Th n là hình th c năng lư ng cao c p mà các ñ ng v t cũng có, nhưng m c cao nh t ch có con ngư i, do b th n kinh t o ra. Nh nó mà con ngư i bi t tư duy, có ý chí, có tình c m, có khoa h c và ngh thu t.. Theo y h c c truy n Tâm là cơ quan quân ch , th n minh t ñó mà sinh ra. Tâm tàng th n. Năm t ng sáu ph , tâm ñ ng làm ch , quân ch có minh (huy t m ch ch y ñ u) th i mư i hai cơ quan ñ u ñi u hòa không r i lo n..., theo l ñó dư ng sinh th i lo gì không s ng lâu. 12
 13. Tinh-Khí-Th n là bi u hi n quá trình chuy n hóa v t ch t (tinh th c ăn, huy t, tinh sinh d c) thành năng lư ng (khí) mà hình th c cao nh t là th n, th n tr l i ñi u khi n khí và tinh, toàn b cơ th . Khí l c cũng giúp th c ăn ñư c tiêu hóa bi n thành tinh hoa dinh dư ng, huy t và tinh sinh d c. S chuy n hóa này x y ra trong cơ th m t cách liên t c, n u có r i lo n thì s sinh b nh, n u ngưng l i thì ch t. Luy n khí s giúp cho quá trình chuy n hóa tinh bi n thành khí, khí bi n thành th n ñư c t t ñ p thêm. Tinh ñ y ñ , khí d i dào, th n m i có cơ s ñ v ng m nh. T n th n là gi gìn tinh th n, tránh hao t n. Mu n th ph i thanh tâm, q a d c, th chân. 13
 14. Thanh tâm, qu d c, th chân, luy n hình. - Thanh tâm là gi cho lòng trong s ch. Cách t t nh t là không vi ph m nh ng quy ñ nh c a pháp lu t và nh ng quy ư c xã h i v các m i quan h gi a ngư i v i ngư i - Q a d c là h n ch lòng ham mu n qúa ñáng. Nh ng ư c mu n chính ñáng như nâng cao chuyên môn, nghi p v ; h c thêm m t k năng m i; giúp ñư c ngư i khác mà vô v l i … v n luôn là ñ ng l c cao ñ p giúp con ngư i ngày càng hoàn thi n. - Th chân là gi gìn chân khí; cũng có th hi u thêm m t nghĩa n a là gi gìn chân lý, l ph i. - Luy n hình là luy n t p thân th , làm khí huy t lưu thông, gân c t m nh m , cơ kh p linh ho t … 14
 15. Như v y trong 14 ch trong hai câu thơ c a Tu Tĩnh thì 12 ch ñ u là chú ý luy n tâm trư c; bao g m ti t d c ñ b o v th n khí, gi gìn tinh th n v ng m nh b ng các thanh tâm, qu d c, th chân; hai ch cu i cùng m i là “luy n hình”; Có th nói m t cách ng n g n tôn ch c a phương pháp dư ng sinh là “Tâm sáng, thân kho ”. 15
 16. 4. CÁC N I DUNG CHÍNH C A PPDS VÀ ðI U KI N ð ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP CHO CÓ K T Q A. 4.1. NH NG KI N TH C C S C A MÔN DƯ NG SINH Môn dư ng sinh ñư c xây d ng trên nh ng ki n th c cơ s c a y h c c truy n và y h c hi n ñ i. Phép dư ng sinh c a Tu Tĩnh: B Tinh, Dư ng Khí, T n Th n Thanh Tâm, Qu d c, Th chân, Luy n hình Phép dư ng sinh c a H i Thư ng Lãn Ông trong quy n “V sinh y u quy t”. Phép dư ng sinh trong N i Kinh T V n, chương 1 “Thư ng c thiên chân Lu n”. 16
 17. H c thuy t Am dương Ngũ hành, T ng tư ng. Gi i ph u, sinh lý … c a y h c hi n ñ i. M t s công trình nghiên c u. 17
 18. Phép dư ng sinh Phép dư ng sinh trong N i Kinh c a Tu Tĩnh Cơ s H c thuy t Âm Phép dư ng sinh Dương, Ngũ Hành môn DS c a H i Thư ng M t s công trình Gi i Ph u, Sinh lý nghiên c u Y h c hi n ñ i Sơ ñ 1: Nh ng ki n th c cơ s c a môn dư ng sinh 18
 19. 4.2. CÁC N I DUNG CHÍNH C A PPDS: Luy n Thư giãn Luy n Th 4 th i có kê mông và giơ chân. V n ñ ăn u ng và s d ng ch t kích thích. T p th d c, xoa bóp, ñ ng tác dư ng sinh. Thái ñ tâm th n trong cu c s ng. 19
 20. THÖ GIAÕN LUYEÄN THÔÛ TÖÏ XOA BOÙP CAÙC ÑOÄNG TAÙC YOGA TAÄP LUYEÄN DINH DÖÔÕNG THAÙI ÑOÄ TAÂM THAÀN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản