Ebook Đại số đại cương - Nguyễn Tiến Quang

Chia sẻ: lumia_12

Ebook Đại số đại cương trang bị cho người tham khảo các kiến thức về quan hệ hai ngôi, nhóm - đồng cấu nhóm, vành và trường, vành đa thức và vành Oclit, phân tích đa thức, thuật toán chia trong miền nguyên.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ebook Đại số đại cương - Nguyễn Tiến Quang

 

 1. 127.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 4. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 5. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 6. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 7. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 8. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 9. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 10. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 11. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 12. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 13. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 14. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 15. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 16. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 17. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 18. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 19. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
 20. 7.0.0.1 downloaded 71888.pdf at Thu Jun 21 09:48:35 ICT 2012
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản