Bài giảng Dẫn lưu màng phổi (Phần 1)

Chia sẻ: bacsinhanhau

Bài giảng tham khảo về dẫn lưu kín xoang màng phổi và các biến chứng. Mục đích: Chỉ định; Kỹ thuật; Cách săn sóc; Biến chứng của đặt ống dẫn lưu. Mời các bạn cùng tham khảo học tập củng cố kiến thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Dẫn lưu màng phổi (Phần 1)

 

  1. DẪN LƯU KÍN XOANG MÀNG PHỔI VÀ CÁC BIẾN CHỨNG
  2. MỤC ĐÍCH • 1. CHỈ ĐỊNH • 2. KỸ THUẬT • 3. CÁCH SĂN SÓC • 4. BIẾN CHỨNG CỦA ĐẶT ỐNG DẪN LƯU
  3. ÑÒNH NGHÓA • - Trong ĐK bình thường: Khoang MP là khoang ảo • - Chứa 2-3 ml dịch, không có không khí • - Khi có dịch hoặc khí → ảnh hưởng đến hô hấp • - ĐN: DL MP là thủ thuật đưa 1 hay nhiều ODL • vào khoang MP • - MĐ: thoát dịch hoặc khí
  4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌ A Traøn khí maøng phoåi traùi töï phaùt löôïng vöøa Daãn löu kín vaø huùt lieân tuïc sau 6 ngaøy coù hieäu quaû
  5. SINH LYÙ XOANG MAØNG PHOÅI NG • 3. Cơ học: • - Trạng thái chân không: giúp phổi nở hết • - Được giữ liên tục trong chu kỳ hô hấp • - Áp lực chân không thay đổi từ - 5 → - 20 cm nước. • - Mất trạng thái chân không: phổi co lại • - Dẫn lưu phải kín, một chiều từ trong ra ngoài
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản