Bài giảng điện từ 011

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
168
lượt xem
32
download

Bài giảng điện từ 011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện Tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện. Tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện. Làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện từ 011

  1. Chương II: Dßng ®iÖn kh«ng ®æi Tiết 10 – 11: Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn 1 19/10/09 10:26:40 AM
  2. Néi dung tiÕt häc I - ¤n l¹i mét sè kiÕn thøc vÒ dßng ®iÖn ®· häc ë THCS II - T×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm: 1. Dßng ®iÖn 2. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi III C«ng dông vμ cÊu t¹o cña nguån ®iÖn: 1. §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn 2. C«ng dông vμ cÊu t¹o cña nguån ®iÖn 2 19/10/09 10:26:40 AM
  3. Tiết 10 - 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I – dßng ®iÖn: 1. Dßng ®iÖn lµ g×? lµ dßng chuyÓn dêi cã h−íng 2. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i do h¹th¹t mang ®iÖn g©y ra? cña c¸c ®iÖn tÝch nµo 3. ChiÒu cña dßng ®iÖn ®−îc quy −íc nh− thÕ nµo? Do c¸c electron tù do g©y ra 4.ChiÒu cña dßng ®iÖn cïng chiÒu chuyÓn ®éng ra nh÷ng Dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c vËt dÉn cã thÓ g©y cña h¹t t¸c dông nµo?−¬ng mang ®iÖn d 5.Dßng ®iÖn mang ®iÖn biÕtNhiÖt, Tõ,hay yÕu cña dßngl¹i NÕu lµ lh¹t g©y t¸c dông: ®é m¹nh Ho¸chiÒu Sinhîc §¹i −îng nµo cho ©m: dßng ®iÖn cã häc, ng− lý ®iÖn? C−êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho ®é m¹nh9/10/09 10:26:40cña dßng ®iÖn, kÝ hiÖu I hay yÕu AM 3 1
  4. Tiết 10 - 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - Dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng §æi: 1. C−êng ®é dßng ®iÖn: + + i + 4 19/10/09 10:26:40 AM
  5. Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi Δq C−êng ®é dßng ®iÖn: 1. I= Δt Dßng ®iÖn kh«ng ®æi: 2. 3. μ §¬n vÞ c−êngchiÒu vμ c−êngnghiÖmîng: ®æi theo thêi gian dßng ®iÖn cã chiÒu v c−êng ®iÖn l− vÒ Quan s¸t thÝ ®é kh«ng thay LLμ dßng ®iÖn cã®é dßngμ®iÖn vμ ®é kh«ng thay ®æi theo thêi gian ®iÖn ®Ìn®iÖnm¹ch ®iÖn ®æi dßng pin, kh«ng Qu¹t, ®Ìn neon, m¸y VÝ dô Dßng C−êng ®é dßng ®iÖn: Ampe - A VÝ dô ch¹y §iÖn l−îng: q = I.t ®Üa … b¬m n−íc … gia ®×nh qua tö, m«t¬ quay 1C= 1A.1s = 1As (Tr¶ lêi c©u C3, 4) cã chiÒu vµ c−êng ®é Lμ Dßng ®iÖn kh«ng ®æi 5 lu«n thay ®æi 19/10/09 10:26:40 AM
  6. Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi III - nguån ®iÖn: 1. §iÒu kiÖn ®ÓQuan s¸t ®iÖn:sè nguån ®iÖn tªn H·y kÓ cã dßng mét Ph¶i cã mét hiÖu ®iÖn thÕ nghiÖm mét®Çulo¹i dÉn ®iÖn XÐt thÝ ®Æt vμo hai sè vËt H×nh 6.6/32 nguån ®iÖn Tr¶ lêi c©u C5, 6 th−êng 2. Nguån ®iÖn: dïng? 6 19/10/09 10:26:40 AM
  7. Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn VËy, nguån _ + + + ®iÖn lμ g×? Fl F® + I I I e- + - e- - - Fl F® + F® - I e- I I - e- 19/10/09 10:26:40 AM 7
  8. Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - dßng ®iÖn: II - C−êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi III - nguån ®iÖn: 1. §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn: 2. Nguån ®iÖn: * Lμ mét thiÕt bÞ cã thÓ t¹o ra vμ duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån * CÊu t¹o: Cã 2 cùc nhiÔm ®iÖn kh¸c nhau: cùc d−¬ng(+) vμ cùc ©m (-) Gi÷a hai cùc lu«n cã mét hiÖu ®iÖn thÕ Lùc l¹ bªn trong nguån ®iÖn cã t¸c dông duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ 19/10/09 10:26:40 AM 8
  9. Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn Néi dung chÝnh cÇn nhí: Δq C−êng ®é dßng ®iÖn I= Δt Dßng ®iÖn kh«ng ®æi: ChiÒu vμ I kh«ng ®æi Nguån ®iÖn: C«ng dông duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ CÊu t¹o: Cã 2 cùc (+) vµ cùc (-) 9 19/10/09 10:26:40 AM
  10. Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn Cñng cè bµi: tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm sau C©u 1: Dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch ®iÖn nμo d−íi ®©y C©u 2: C¸c lùc l¹ bªn trong nguån ®iÖn kh«ng kh«ng ph¶i lμ dßng ®iÖn kh«ng ®æi? cã t¸c dông A. Trong m¹ch ®iÖn kÝn cña ®Ìn pin A. T¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña B. Trong m¹ch ®iÖn kÝn th¾p s¸ng ®Ìn víi nguån ®iÖn nguån ®iÖn lµ b×nh acquy B. T¹o ra vµ duy tr× sù tÝch ®iÖn kh¸c nhau ë hai C. Trong m¹ch ®iÖn kÝn th¾p s¸ng ®Ìn víi nguån ®iÖn cùc cña nguån ®iÖn lµ pin mÆt trêi C T¹o ra c¸c ®iÖn tÝch míi cho nguån ®iÖn C. D. Trong m¹ch ®iÖn th¾p s¸ng ®Ìn cña xe ®¹p víi D D. Lµm c¸c ®iÖn tÝch d−¬ng dÞch chuyÓn ng−îc nguån ®iÖn lµ ®inam« 10 chiÒu ®iÖn tr9/10/09 10:26:40 AM 1 −êng bªn trong nguån ®iÖn
Đồng bộ tài khoản