Bài giảng điện tử môn hóa học: Ankadien

Chia sẻ: donna_vit

Anka đ ien là m ộ t lo ạ i hi đ rocacbon mà trong phân t ử có ch ứ a hai liên k ế t đ ôi C=C m ạ chh ở . ( di = hai, en = n ố i đ ôi, Ankadien, Dien hay Diolefin là tên gọi của các Hiđrôcacbon không no, mạch hở có 2 nối đôi trong liên kết phân tử. Công thức chung của dãy đồng đẳng Ankadien là...

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: Ankadien

Caâu 1: Vieát caùc ñoàng phaân
caáu taïo cuûa anken coù CTPT
C4H8. Goïi teân caùc ñoàng phaân
Caâu 2:danh phaùp IUPAC?
theo Hoaøn thaønh caùc phöông trình hoùa
hoïc sau:
a. CH2=CH2 + HBr →
b. CH2=CH-CH3 + HCl →t o
Ni→
 ,

c. CH2=CH-CHSO ,ñaëc, H2
+ 170 C
H3 o
    →

2 4d. C2H5OH
I. ÑÒNH NGHÓA VAØ PHAÂN
LOAÏI
II. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC
1. PHAÛN ÖÙNG COÄNG
2. PHAÛN ÖÙNG TRUØNG HÔÏP
3. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA
III. ÑIEÀU CHEÁ
IV. ÖÙNG DUÏNG
CH2=C=CH2
CH2=CH-CH=CH2
CH 2 C CH CH 2
CH 3
CH2=CH-CH=CH-CH=CH2
1. Ñònh
nghóa:
Ankañien laø hiñrocacbon maïch
hôû coù 2 lieân keát ñoâi C=C
trong phaân töû. H (n ≥
CTPT chung: C
CTPT n 2n-2
 ) Teân
3
goïi:
Teân ankañien = Số chỉ vị trí nhánh
+ tên nhánh + tên mạch chính + “a” +
số chỉ vị trí 2 nối đôi + đien
2. Phaân
loaïi:
CH2=C=CH2
Propađien
CH2=CH-CH=CH2
Buta-1,3-ñien
CH 2 C C H CH 2
2-metylbuta-1,3-ñien
C H3
(isopren)
CH2=CH-CH2-
CH=CH2
Penta-1,4-ñien
Butadien vaø isopren do coù 2 noái ñoâi lieân
hôïp neân coù theå tham gia coäng vôùi tæ
leä mol 1:1 hay 1:2 leä mol 1:1, khi ñoù coù
Neáu coäng vôùi tæ
2 kieåu coäng vaø cho 2 saûn phaåm:
Coäng
1,2:
Taùc chaát gaén vaøo 2 cacbon cuûa 1
Coäng 1,4: ñoâi
lieân keát
Taùc chaát gaén vaøo 2 cacbon ñaàu vaø
cuoái cuûa heä lieân hôïp
Ni, to
CH2=CH-CH=CH2 + CH3-CH2-CH2-CH3
2H2 Butan
buta-1,3-đien
Ni, to
CH2=C-CH=CH2 + 2H2 CH3-CH-CH2-CH3

CH3 CH3
2-metylbutan
2-metylbuta-1,3-ñien

Ni,to
Toång quaùt: CnH2n-2 + 2H2 CnH2n+2
Tæ leä mol 1:1
Coäng 1,4
CH2-CH=CH-CH2
40oC
Br Br
CH2=CH-CH=CH2 +
Br2
Coäng 1,2
CH2-CH-CH=CH2
Tæ leä mol 1:2 -80 C
o


Br Br
CH2=CH-CH=CH2+ 2Br2 →CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

Caùc ankañien laøm maát maøu dd Bro
CH3-CH=CH-CH2
40 C
o


Br
CH2=CH-CH=CH2 +
HBr
CH3-CH-CH=CH2
-80oC

Br

Öu tieân taïo saûn
Nhieät ñoä
phaåm
Saûn phaåm coäng
Thaáp
1,2
Saûn phaåm coäng
xt, tO, p
( CH2-CH=CH-CH2 )n
nCH2=CH-CH=CH2
Polibutañien
(Cao su Buna)

xt, tO, p
( CH2-C=CH-CH2 )n
nCH2=C-CH=CH2

CH3 CH3
Cao su isopren
a) Phaûn öùng oxi hoùa
h4H6 + 11/2O2 → 4CO2 + 3H2O
Coaøn toaøn

TQ: CnH2n-2+(3n-1)/2O2→nCO2+(n-1)H2O

Nhận xét: nCO2 > n H 2O

b) Phaûn öùng oxi hoùa khoâng
hoaøn toaøn
Buta-1,3-đien và isopren cũng làm
mất màu dd KMnO4 tương tự anken
BUTAÑIEN
BUTAÑIEN
Ankadien laøm maát maøu
ddKMnO4


THUOÁC
TÍM
aùch hiñro töø ankan töông öùng.
xt, tO,
CH3-CH2–CH2–CH3 CH2=CH-CH=CH2 +
2H2
xt, tO,
CH2=C-CH=CH2 + 2H2
CH3-CH-CH2-CH3

CH3
CH3

ta-1,3-ñien coøn ñöôïc ñieàu cheá töø etanol
xt, tO,
CH3-CH2-OH CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O +
H2
Ankañien vaø isopren laø nguyeân lieäu
quan troïng ñeå toång hôïp neân moät soá
polime coù tính ñaøn hoài (cao su buna,
cao su isopren)
Baøi taäp cuûng
coá
Câu 1: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2
ở nhiệt độ cao, có Ni xúc tác, có thể thu được

B. isobutan
A. ButanC. isobutilen D. pentan
Baøi taäp cuûng
coá
Caâu 2: Hợp chất nào sau đây cộng hợp
Caâu
H2 tạo thành isopentan:
CH2=CH–CH=CH–CH3
CH 2 C C H 2 C H 2
CH 3
CH2=CH–CH2–CH= CH2
Baøi taäp cuûng
coá ương trình phản ứng theo
Câu 3: Viết các ph
sơ đồ:

C2H5OH (1)


C4H6 → cao su Buna
(3)
(2)


C4H10
Baøi taäp veà nhaø:
1, 2, 3 SGK trang 135
C C C C
CH2–CH-CH=CH2
C C C C
CH2–CH=CH-CH2
oâ hình phaân töû buta-1,3-ñie
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản