Bài giảng điện tử môn hóa học: Ankadien

Chia sẻ: Up Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
93
lượt xem
14
download

Bài giảng điện tử môn hóa học: Ankadien

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Anka đ ien là m ộ t lo ạ i hi đ rocacbon mà trong phân t ử có ch ứ a hai liên k ế t đ ôi C=C m ạ chh ở . ( di = hai, en = n ố i đ ôi, Ankadien, Dien hay Diolefin là tên gọi của các Hiđrôcacbon không no, mạch hở có 2 nối đôi trong liên kết phân tử. Công thức chung của dãy đồng đẳng Ankadien là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: Ankadien

 1. Caâu 1: Vieát caùc ñoàng phaân caáu taïo cuûa anken coù CTPT C4H8. Goïi teân caùc ñoàng phaân Caâu 2:danh phaùp IUPAC? theo Hoaøn thaønh caùc phöông trình hoùa hoïc sau: a. CH2=CH2 + HBr → b. CH2=CH-CH3 + HCl →t o Ni→  , c. CH2=CH-CHSO ,ñaëc, H2 + 170 C H3 o     →  2 4 d. C2H5OH
 2. I. ÑÒNH NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI II. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC 1. PHAÛN ÖÙNG COÄNG 2. PHAÛN ÖÙNG TRUØNG HÔÏP 3. PHAÛN ÖÙNG OXI HOÙA III. ÑIEÀU CHEÁ IV. ÖÙNG DUÏNG
 3. CH2=C=CH2 CH2=CH-CH=CH2 CH 2 C CH CH 2 CH 3 CH2=CH-CH=CH-CH=CH2
 4. 1. Ñònh nghóa: Ankañien laø hiñrocacbon maïch hôû coù 2 lieân keát ñoâi C=C trong phaân töû. H (n ≥ CTPT chung: C CTPT n 2n-2  ) Teân 3 goïi: Teân ankañien = Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + “a” + số chỉ vị trí 2 nối đôi + đien
 5. 2. Phaân loaïi: CH2=C=CH2 Propađien CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-ñien CH 2 C C H CH 2 2-metylbuta-1,3-ñien C H3 (isopren) CH2=CH-CH2- CH=CH2 Penta-1,4-ñien
 6. Butadien vaø isopren do coù 2 noái ñoâi lieân hôïp neân coù theå tham gia coäng vôùi tæ leä mol 1:1 hay 1:2 leä mol 1:1, khi ñoù coù Neáu coäng vôùi tæ 2 kieåu coäng vaø cho 2 saûn phaåm: Coäng 1,2: Taùc chaát gaén vaøo 2 cacbon cuûa 1 Coäng 1,4: ñoâi lieân keát Taùc chaát gaén vaøo 2 cacbon ñaàu vaø cuoái cuûa heä lieân hôïp
 7. Ni, to CH2=CH-CH=CH2 + CH3-CH2-CH2-CH3 2H2 Butan buta-1,3-đien Ni, to CH2=C-CH=CH2 + 2H2 CH3-CH-CH2-CH3 CH3 CH3 2-metylbutan 2-metylbuta-1,3-ñien Ni,to Toång quaùt: CnH2n-2 + 2H2 CnH2n+2
 8. Tæ leä mol 1:1 Coäng 1,4 CH2-CH=CH-CH2 40oC Br Br CH2=CH-CH=CH2 + Br2 Coäng 1,2 CH2-CH-CH=CH2 Tæ leä mol 1:2 -80 C o Br Br CH2=CH-CH=CH2+ 2Br2 →CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br Caùc ankañien laøm maát maøu dd Bro
 9. CH3-CH=CH-CH2 40 C o Br CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH-CH=CH2 -80oC Br Öu tieân taïo saûn Nhieät ñoä phaåm Saûn phaåm coäng Thaáp 1,2 Saûn phaåm coäng
 10. xt, tO, p ( CH2-CH=CH-CH2 )n nCH2=CH-CH=CH2 Polibutañien (Cao su Buna) xt, tO, p ( CH2-C=CH-CH2 )n nCH2=C-CH=CH2 CH3 CH3 Cao su isopren
 11. a) Phaûn öùng oxi hoùa h4H6 + 11/2O2 → 4CO2 + 3H2O Coaøn toaøn TQ: CnH2n-2+(3n-1)/2O2→nCO2+(n-1)H2O Nhận xét: nCO2 > n H 2O b) Phaûn öùng oxi hoùa khoâng hoaøn toaøn Buta-1,3-đien và isopren cũng làm mất màu dd KMnO4 tương tự anken
 12. BUTAÑIEN BUTAÑIEN Ankadien laøm maát maøu ddKMnO4 THUOÁC TÍM
 13. aùch hiñro töø ankan töông öùng. xt, tO, CH3-CH2–CH2–CH3 CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 xt, tO, CH2=C-CH=CH2 + 2H2 CH3-CH-CH2-CH3 CH3 CH3 ta-1,3-ñien coøn ñöôïc ñieàu cheá töø etanol xt, tO, CH3-CH2-OH CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2
 14. Ankañien vaø isopren laø nguyeân lieäu quan troïng ñeå toång hôïp neân moät soá polime coù tính ñaøn hoài (cao su buna, cao su isopren)
 15. Baøi taäp cuûng coá Câu 1: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni xúc tác, có thể thu được B. isobutan A. Butan C. isobutilen D. pentan
 16. Baøi taäp cuûng coá Caâu 2: Hợp chất nào sau đây cộng hợp Caâu H2 tạo thành isopentan: CH2=CH–CH=CH–CH3 CH 2 C C H 2 C H 2 CH 3 CH2=CH–CH2–CH= CH2
 17. Baøi taäp cuûng coá ương trình phản ứng theo Câu 3: Viết các ph sơ đồ: C2H5OH (1) C4H6 → cao su Buna (3) (2) C4H10
 18. Baøi taäp veà nhaø: 1, 2, 3 SGK trang 135
 19. C C C C CH2–CH-CH=CH2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản