Bài giảng điện tử môn hóa học: axit sunfuric_muối sunfat

Chia sẻ: Up Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
88
lượt xem
9
download

Bài giảng điện tử môn hóa học: axit sunfuric_muối sunfat

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Axít sulfuric tinh khiết hoàn toàn không được tìm thấy trên Trái Đất, do ái lực rất lớn giữa axít sulfuric và nước. Ngoài ra, axít sulfuric là thành phần của mưa axít, được tạo thành từ điôxít lưu huỳnh trong nước bị ôxi hoá, hay là axít sulfuric bị ôxi hoá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: axit sunfuric_muối sunfat

 1. CHAØO MÖØNG CAÙC BAÏN THAM GIA BAØI HOÏC
 2. Kieåm tra baøi cuõ Kieåm Caâu hoûi: Neâu tính chaát hoùa hoïc cuûa löu huyønh ñioxit, vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa.(6ñ) hoïa.(6ñ) Hoaøn thaønh sô ñoà: ghi roõ Hoaøn ñieàu kieän phaûn öùng(4ñ) ñieàu SO2 → SO3 → H2SO4
 3. Ñaùp aùn Ñaùp SO2 laø oxit axit: SO2 + H2O ⇄ - H2SO3 (axit sunfurô) sunfurô) Axit sunfurô laø axit raát yeáu deã bò Axit phaân huyû thaønh SO2 vaø H2O phaân SO2 taùc duïng vôùi dd bazô nhö - NaOH taïo neân 2 loaïi muoái. NaOH
 4. SO2 laø chaát khöû vaø laø chaát oxi SO hoaù hoaù + Chaát khöû: SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 2H 2HBr + Chaát oxi hoaù: Chaát SO2 + 2H2S → 3S↓ + H2O SO 3S
 5. Baøi môùi: Tieát 55 Baøi 33 Baøi AXIT AXIT SUNFURIC- SUNFURIC- MUOÁI SUNFAT SUNFAT
 6. Noäi dung baøi hoïc Noäi I. Axit sunfuric 1. Tính chaát vaät lí 2. Tính chaát hoùa hoïc a. Axit sunfuric loaõng b. Axit sunfuric ñaëc
 7. I.Axit Sunfuric I.Axit 1. Tính laø chaát loûng, saùnh,lí Tính chaát vaät Axit sunfuric Axit  khoâng maøu, khoâng bay hôi, naëng gaáp 2 laàn nöôùc. gaáp  Tan voâ haïn trong nöôùc vaø toûa Tan nhieàu nhieät nhieàu  Caùch pha loaõng axit sunfuric ñaëc: Caùch roùt töø töø axit vaøo coác nöôùc vaø khuaáy nheï baèng ñuõa thuûy tinh khuaáy
 8. 2. Tính chaát hoùa hoïc 2. Axit sunfuric loaõng a. Coù nhöõng tính chaát chung cuûa axit: Coù - Laøm quyø tím hoùa ñoû - Taùc duïng vôùi kim loaïi hoaït ñoäng, Taùc giaûi phoùng khí hiñro giaûi VD: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ VD: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ Fe
 9. -Taùc duïng vôùi oxit bazô vaø bazô: -Taùc VD: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O CuO 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O - Taùc duïng ñöôïc vôùi nhieàu muoái: VD: CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 +CO2↑ + H2O Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 +CO2↑ + H2O
 10. b. Axit sunfuric ñaëc b. * Tính oxi hoùa maïnh: - Oxi hoùa haàu heát caùc kim loaïi (tröø Au, Pt): 0 Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + H2O +6 +2 +4 Cu - Taùc duïng vôùi nhieàu phi kim: (C, S, P…) Taùc 0 +6 +4 S + 2H2SO4 → 3SO2↑ + 2H2O 2H -Taùc duïng vôùi hôïp chaát: -Taùc 0 +6 -1 +4 2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4 2H
 11. * Tính haùo nöôùc: Tính Axit sunfuric ñaëc haáp thuï maïnh Axit nöôùc, noù cuõng haáp thuï nöôùc töø hôïp chaát ñaëc gluxit H SO töø 2 4 C12H22O11 12C + 11H2O Moät phaàn C taïo ra bò oxi hoùa bôûi Moät H2SO4 ñaëc: C + 2H2SO4 → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H 2H2O 2H
 12. Cuûng coá: Cuûng Caâu 1: Gheùp töøng caëp moãi chaát (ôû coät beân traùi) vôùi tính chaát cuûa chaát ñoù (ôû coät beân phaûi) ñoù Chæ coù tính oxi hoùa. a. S A. A. Chæ coù tính khöû. b. SO2 B. Ñôn chaát vöøa coù tính Ñôn c. H2S C. khöû vöøa coù tính oxi hoùa. H2SO4 hoùa. D. Khoâng coù tính oxi hoùa Khoâng d. vaø cuõng khoâng coù tính khöû. khöû. Hôïp chaát vöøa coù tính Hôïp e.
 13. Caâu 2 Treân ñóa caân coù ñaët Treân coác ñöïng H2SO4 vaø treân coác ñóa caân coøn laïi ñaët caùc quaû caân sao cho caân ôû vò trí thaêng baèng. Hoûi sau moät thôøi gian caân coù ôû vò trí caân baèng hay khoâng? Vì sao? hay
 14. Daën doø: Daën Hoïc sinh veà nhaø: - Hoïc baøi, traûlôøi caùc caâu hoûi 2, 5 SGK/143 - Laøm baøi taäp 1SGK/143. - Ñoïc tröôùc phaàn öùng duïng vaø saûn xuaát axit sunfuric - muoái sunfat vaø caùch nhaän bieát ion sunfat chuaån bò cho tieát sau. sau.
 15. Caûm ôn caùc baïn ñaõ tham gia baøi hoïc naøy naøy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản