Bài giảng điện tử môn hóa học: Benzen và đồng dạng

Chia sẻ: donna_12345

Benzen (C6H6) và các hiđrocacbon thơm khác có công thức phân tử C7H8, C8H10 …lập thành dãy đồng đẳng có công thức phân tử chung

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản