Bài giảng điện tử môn hóa học: crom và hợp chất của crom

Chia sẻ: donna_12345

Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Crom có số oxi hóa từ +1 đến +6 Crom tác dụng với phi kim. Thực tế Crom không tác dụng với nước. Crom tác dụng với axit.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: crom và hợp chất của crom

 

 1. Tiết 67 Bai 34 ̀ CROM VÀ HỢP CHÂT CUA CROM ́ ̉ Muc tiêu bai :  ̣ ̀ - Biêt vị trí cua Crom trong BTH ́ ̉ - Câu hinh electron nguyên tử và tinh ́ ̀ ́ ́ ̉ chât cua crom ­Biêt môt số hợp chât cua crom. ́ ̣ ́ ̉
 2. Phiêu hoc tâp số 1:  ́ ̣ ̣ ­ Viết câu hinh electron cua nguyên tử Crom?  ́̀ ̉ ­Cho biêt vi tri cua Crom trong bang tuần hoan? ̣́́̉ ̉ ̀ ­ Câu hinh e cua Cr: 1s22s22p63d54s1 ́̀ ̉ ­ Crom (Cr) ơ ô số 24, thuộc nhom VIB, chu ky 4  ̉ ́ ̀ cua bang tuần hoan. ̉̉ ̀
 3. Hay qua sat hinh dang cua kim loai Crom va cho biết  ̃ ́̀ ̣ ̉ ̣ ̀ tinh chất vật ly cua no:  ́ ́̉ ́ ­Mau trắng bac ̀ ̣ ­ Khôi lượng riêng lớn (D= 7,2 g/cm3) ́ ­Nong chay ở 1890oC ́ ̉ ­Crom la kim loai cứng nhất. ̀ ̣
 4. ́ ́ ́ ̣ ̉ III.Tinh chât hoa hoc cua Crom? PHIEÁU HOÏC TAÄP 2 PHIEÁU Hoïc sinh nghieân cöùu saùch giaùo khoa: Cho bieát: a/ Tính chaát hoùa hoïc chuû yeáu cuûa caùc hôïp chaát crom? b/ Vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa tính chaát ñaõ neâu?
 5. Kêt luân về tinh chât hoa hoc cua crom ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ­ Crom la kim loai co tinh khử manh hơn sắt. ̀ ̣ ́́ ̣ ­ Crom co số oxi hoa từ +1 đến +6 ́ ́ ­ Crom tac dung với phi kim. ̣́ ­ Thưc tế Crom không tac dung với nước. ̣ ̣́ ­ Crom tac dung với axit. ̣́
 6. IV. HƠP CHÂT CUA CROM ̣ ́ ̉ IV.1 Hơp chât crom ̣ ́ (III) PHIEÁU HOÏC TAÄP 3 Hoïc sinh nghieân cöùu saùch giaùo khoa: Cho bieát: a/ Mô tả mau săc cua Cr2O3? ̀ ́ ̉ b/ Hay cho biêt hiên tượng xay ra khi cho Cr2O3 tac ̃ ́ ̣ ̉ ́ dung với H2O ; dd HCl ;dd NaOH đăc. Viêt ̣ ̣ ́ phương trinh phan ứng minh hoa? ̀ ̉ ̣
 7. PHIEÁU HOÏC TAÄP 4 PHIEÁU a/ Từ ddCrCl3, hay điêu chế Cr(OH)3? ̃ ̀ b/ Mô tả mau săc cua Cr(OH)3? ̀ ́ ̉ c/ Hay cho biêt hiên tượng xay ra khi cho Cr(OH)3 ̃ ́ ̣ ̉ tac dung với dd HCl ;dd NaOH đăc. Viêt phương ́ ̣ ̣ ́ trinh phan ứng minh hoa? ̀ ̉ ̣
 8. Kêt luân về tinh chât hoa hoc cua ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ hợp chât crom (III) ́ a) Cr2O3 là oxit lưỡng tinh? ́ b) Cr(OH)3 là môt baz lưỡng tinh. ̣ ́
 9. IV. HƠP CHÂT CUA CROM ̣ ́ ̉ IV.1 Hợp chât crom ́ (VI) Phiêu hoc tâp số 5 ́ ̣ ̣ a) Quan sat mau sắc cua CrO3 ́ ̀ ̉ b)  Cho biêt mau sắc, tên cua dd thu được ́ ̀ ̉ khi hoa tan CrO3? ̀ CrO3 la một chất rắn mau đo thẩm. ̀ ̀ ̉ CrO3 + H2O    H2CrO4 (axit cromic) CrO3 + H2O H2Cr2O7 (axit đicromic)
 10. IV. HƠP CHÂT CUA CROM ̣ ́ ̉ IV.1 Hơp chât crom ̣ ́ (VI) Phiêu hoc tâp số 6 ́ ̣ ̣ a) Quan sat mau sắc cua dd K2CrO4 va K2Cr2O7 ́ ̀ ̉ ̀ b)  Khi cho dd HCl vao dd K2CrO4 va ngược lai  ̀ ̀ ̣     cho dd NaOH vao dd K2Cr2O7 ̀
 11. MÀU SẮT CỦA HỒNG NGỌC TRONG TỰ NHIÊN
 12. Mercedes-Benz C63 AMGmạ crôm sáng loá
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản