Bài giảng điện tử môn hóa học: crom và hợp chất của crom

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
147
lượt xem
30
download

Bài giảng điện tử môn hóa học: crom và hợp chất của crom

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. Crom có số oxi hóa từ +1 đến +6 Crom tác dụng với phi kim. Thực tế Crom không tác dụng với nước. Crom tác dụng với axit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: crom và hợp chất của crom

 1. Tiết 67 Bai 34 ̀ CROM VÀ HỢP CHÂT CUA CROM ́ ̉ Muc tiêu bai :  ̣ ̀ - Biêt vị trí cua Crom trong BTH ́ ̉ - Câu hinh electron nguyên tử và tinh ́ ̀ ́ ́ ̉ chât cua crom ­Biêt môt số hợp chât cua crom. ́ ̣ ́ ̉
 2. Phiêu hoc tâp số 1:  ́ ̣ ̣ ­ Viết câu hinh electron cua nguyên tử Crom?  ́̀ ̉ ­Cho biêt vi tri cua Crom trong bang tuần hoan? ̣́́̉ ̉ ̀ ­ Câu hinh e cua Cr: 1s22s22p63d54s1 ́̀ ̉ ­ Crom (Cr) ơ ô số 24, thuộc nhom VIB, chu ky 4  ̉ ́ ̀ cua bang tuần hoan. ̉̉ ̀
 3. Hay qua sat hinh dang cua kim loai Crom va cho biết  ̃ ́̀ ̣ ̉ ̣ ̀ tinh chất vật ly cua no:  ́ ́̉ ́ ­Mau trắng bac ̀ ̣ ­ Khôi lượng riêng lớn (D= 7,2 g/cm3) ́ ­Nong chay ở 1890oC ́ ̉ ­Crom la kim loai cứng nhất. ̀ ̣
 4. ́ ́ ́ ̣ ̉ III.Tinh chât hoa hoc cua Crom? PHIEÁU HOÏC TAÄP 2 PHIEÁU Hoïc sinh nghieân cöùu saùch giaùo khoa: Cho bieát: a/ Tính chaát hoùa hoïc chuû yeáu cuûa caùc hôïp chaát crom? b/ Vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa tính chaát ñaõ neâu?
 5. Kêt luân về tinh chât hoa hoc cua crom ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ­ Crom la kim loai co tinh khử manh hơn sắt. ̀ ̣ ́́ ̣ ­ Crom co số oxi hoa từ +1 đến +6 ́ ́ ­ Crom tac dung với phi kim. ̣́ ­ Thưc tế Crom không tac dung với nước. ̣ ̣́ ­ Crom tac dung với axit. ̣́
 6. IV. HƠP CHÂT CUA CROM ̣ ́ ̉ IV.1 Hơp chât crom ̣ ́ (III) PHIEÁU HOÏC TAÄP 3 Hoïc sinh nghieân cöùu saùch giaùo khoa: Cho bieát: a/ Mô tả mau săc cua Cr2O3? ̀ ́ ̉ b/ Hay cho biêt hiên tượng xay ra khi cho Cr2O3 tac ̃ ́ ̣ ̉ ́ dung với H2O ; dd HCl ;dd NaOH đăc. Viêt ̣ ̣ ́ phương trinh phan ứng minh hoa? ̀ ̉ ̣
 7. PHIEÁU HOÏC TAÄP 4 PHIEÁU a/ Từ ddCrCl3, hay điêu chế Cr(OH)3? ̃ ̀ b/ Mô tả mau săc cua Cr(OH)3? ̀ ́ ̉ c/ Hay cho biêt hiên tượng xay ra khi cho Cr(OH)3 ̃ ́ ̣ ̉ tac dung với dd HCl ;dd NaOH đăc. Viêt phương ́ ̣ ̣ ́ trinh phan ứng minh hoa? ̀ ̉ ̣
 8. Kêt luân về tinh chât hoa hoc cua ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ hợp chât crom (III) ́ a) Cr2O3 là oxit lưỡng tinh? ́ b) Cr(OH)3 là môt baz lưỡng tinh. ̣ ́
 9. IV. HƠP CHÂT CUA CROM ̣ ́ ̉ IV.1 Hợp chât crom ́ (VI) Phiêu hoc tâp số 5 ́ ̣ ̣ a) Quan sat mau sắc cua CrO3 ́ ̀ ̉ b)  Cho biêt mau sắc, tên cua dd thu được ́ ̀ ̉ khi hoa tan CrO3? ̀ CrO3 la một chất rắn mau đo thẩm. ̀ ̀ ̉ CrO3 + H2O    H2CrO4 (axit cromic) CrO3 + H2O H2Cr2O7 (axit đicromic)
 10. IV. HƠP CHÂT CUA CROM ̣ ́ ̉ IV.1 Hơp chât crom ̣ ́ (VI) Phiêu hoc tâp số 6 ́ ̣ ̣ a) Quan sat mau sắc cua dd K2CrO4 va K2Cr2O7 ́ ̀ ̉ ̀ b)  Khi cho dd HCl vao dd K2CrO4 va ngược lai  ̀ ̀ ̣     cho dd NaOH vao dd K2Cr2O7 ̀
 11. MÀU SẮT CỦA HỒNG NGỌC TRONG TỰ NHIÊN
 12. Mercedes-Benz C63 AMGmạ crôm sáng loá

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản