Bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm

Chia sẻ: Up Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
101
lượt xem
14
download

Bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm

 1. Bµi 27 nh«m vµ hîp chÊt cña n h«m    
 2. Em ® biÕt nh÷ · ng th«ng tin g×vÒ kim lo¹i nh«m?
 3. I. vÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn , c Êu v Þ trÝ trong b ¶ng tuÇn h oµn h×nh e lectron nguyªn tö h ×nh n guyªn tö 5 B 12 13 14 Mg Al Si
 4. *Al ë « sè 13, nhãm IIIA chu k×3 cña b¶ng tuÇn hoµn. * CÊu h× electron nguyªn tö: [Ne ]3s 2 3p 1 nh * §é © ® m iÖn: 1 ,61 * Sè oxi ho¸: +3
 5. Ii. tÝnh c hÊt vËt lÝ Ii. - Mµu tr¾ng b¹c , m Òm, dÔ kÐo s îi, d¸t máng. - NhÑ, dÉn ®iÖn, n hiÖt tè t.
 6. IIi. tÝnh c hÊt ho¸ häc Nh«m cã tÝnh khö m¹nh ThÓ hiÖn qua c¸c ph¶n øng nµo?
 7. T¸c dông víi phi kim T¸c dông víi axit TÝnh chÊt T¸c dông víi oxit kim lo¹i ho¸ häc T¸c dông víi n­íc T¸c dông víi dung dÞch kiÒm
 8. 1 . T¸c dông víi phi kim a ) Víi oxi: to PTHH: 4Al + 3O2 2 Al2 O3
 9. b) Víi phi kim kh¸c : Víi Cl2 to 2Al + 3Cl2 2 AlCl3 Víi S to 2Al + 3S Al2 S 3 Víi Br2 , I2
 10. 2 . T¸c dông víi axit * §èi víi dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng: 2Al + 6H+ 2Al3+ +3H2 * § èi víi dung dÞch Ho2SO4 ® nãng: Æc t 2Al +6H2SO4 (®Æc) Al2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O
 11. NO2 ®Æc, nãng NO Lo·ng HoÆc t¹o hçn hîp N2O Al +HNO3 Lo·ng s¶n phÈm Lo·ng N2 rÊt lo·ng NH4NO3
 12. Nh«m bÞ thô ®éng ho¸ trong H2SO4 vµ HNO3 ® nguéi Æc
 13. 3 . T¸c dông víi oxit kim lo¹i to VD: 2Al +Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
 14. 4. T¸c dông víi n-íc Kim lo¹i nh«m khö ® n­íc, ­îc gi¶i phãng hi®ro. 2Al +6H2O 2Al(OH)3 + 3H2
 15. BÒ mÆt vËt b»ng nh«m ® phñ kÝn ­îc b»ng mµng Al2O3 rÊt máng, bÒn ch¾c
 16. 5 . T¸c d ông v íi d ung d Þc h kiÒm * Tr­íc hÕt: Al2O3 + 2NaOH +3H2O 2Na[Al(OH)4] (1) * TiÕp ®Õn: 2Al +6H2O 2Al(OH)3 + 3H2 (2) * Sau ®ã: Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4] (3) * (2) +(3): 2Al +6H2O + 2NaOH 2Na[Al(OH)4] +3H2
 17. IV. øng dông vµ tr¹ng th¸i tù nhiªn IV. 1. ø ng dông
 18. 2. Tr¹ng th¸i tù nhiªn  ChØ tån t¹i ë d¹ng hîp chÊt nh­: - §Êt sÐt ( Al O .2SiO .2H O) 23 2 2 Mica ( K2O.Al2O3.6SiO2) - Boxit ( Al2O3.2H2O) - Criolit ( 3NaF.AlF 3) - … -
 19. V. S¶n xuÊt Al2O3.2H2O n h«m SiO2 Fe2O3 Fe2O3 NaOH QuÆng boxit ®Æc Na[Al(OH)4], Na2SiO3 t0 C O 2 Läc kÕt tña to AlOH)3 Al2O3
 20. 2 . §iÖn ph©n Al2 O3 n ãng c h¶y Tré n Al2 O3 v íi Na 3AlF6 (c rio lit) * TiÕt kiÖm n¨ng l-îng * DÉn ®iÖn tè t h¬n Al2O3 n ãng c h¶y * B¶o vÖ Al s inh ra kh«ng bÞ o xi ho ¸

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản