Bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm

Chia sẻ: donna_vit

Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm

Bµi 27
nh«m vµ hîp chÊt cña
n h«m
   
Em ® biÕt nh÷
· ng
th«ng tin g×vÒ kim
lo¹i nh«m?
I. vÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn , c Êu
v Þ trÝ trong b ¶ng tuÇn h oµn
h×nh e lectron nguyªn tö
h ×nh n guyªn tö

5
B

12 13 14
Mg Al Si
*Al ë « sè 13, nhãm IIIA chu k×3 cña b¶ng tuÇn
hoµn.
* CÊu h× electron nguyªn tö: [Ne ]3s 2 3p 1
nh
* §é © ®
m iÖn: 1 ,61
* Sè oxi ho¸: +3
Ii. tÝnh c hÊt vËt lÝ
Ii.
- Mµu tr¾ng b¹c ,
m Òm, dÔ kÐo
s îi, d¸t máng.

- NhÑ, dÉn ®iÖn,
n hiÖt tè t.
IIi. tÝnh c hÊt ho¸ häc

Nh«m cã tÝnh khö m¹nh

ThÓ hiÖn qua c¸c ph¶n

øng nµo?
T¸c dông víi phi kim


T¸c dông víi axit


TÝnh chÊt T¸c dông víi oxit kim lo¹i
ho¸ häc

T¸c dông víi n­íc


T¸c dông víi dung dÞch kiÒm
1 . T¸c dông víi phi kim
a ) Víi oxi:
to
PTHH: 4Al + 3O2 2 Al2 O3
b) Víi phi kim kh¸c :

Víi Cl2 to
2Al + 3Cl2 2 AlCl3


Víi S to
2Al + 3S Al2 S 3

Víi Br2 , I2
2 . T¸c dông víi axit

* §èi víi dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng:
2Al + 6H+ 2Al3+ +3H2


* § èi víi dung dÞch Ho2SO4 ® nãng:
Æc
t
2Al +6H2SO4 (®Æc) Al2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O
NO2
®Æc,
nãngNO
Lo·ng


HoÆc t¹o
hçn hîp
N2O
Al +HNO3 Lo·ng

s¶n phÈm
Lo·ng

N2

rÊt lo·ng

NH4NO3
Nh«m bÞ thô ®éng ho¸

trong H2SO4 vµ HNO3

® nguéi
Æc
3 . T¸c dông víi oxit kim lo¹i
to
VD: 2Al +Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
4. T¸c dông víi n-íc

Kim lo¹i nh«m khö ® n­íc,
­îc
gi¶i phãng hi®ro.
2Al +6H2O 2Al(OH)3 + 3H2
BÒ mÆt vËt
b»ng nh«m
® phñ kÝn
­îc
b»ng mµng
Al2O3 rÊt
máng, bÒn ch¾c
5 . T¸c d ông v íi d ung d Þc h kiÒm

* Tr­íc hÕt:
Al2O3 + 2NaOH +3H2O 2Na[Al(OH)4] (1)
* TiÕp ®Õn:
2Al +6H2O 2Al(OH)3 + 3H2 (2)
* Sau ®ã:
Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4] (3)
* (2) +(3):
2Al +6H2O + 2NaOH 2Na[Al(OH)4] +3H2
IV. øng dông vµ tr¹ng th¸i tù nhiªn
IV.


1. ø ng dông
2. Tr¹ng th¸i tù nhiªn 
ChØ tån t¹i ë d¹ng hîp chÊt nh­:
- §Êt sÐt ( Al O .2SiO .2H O)
23 2 2

Mica ( K2O.Al2O3.6SiO2)
-

Boxit ( Al2O3.2H2O)
-

Criolit ( 3NaF.AlF 3)
-


-
V. S¶n xuÊt Al2O3.2H2O
n h«m SiO2
Fe2O3

Fe2O3
NaOH
QuÆng boxit
®Æc
Na[Al(OH)4], Na2SiO3
t0
C O 2 Läc kÕt tñato AlOH)3
Al2O3
2 . §iÖn ph©n Al2 O3 n ãng
c h¶y
Tré n Al2 O3 v íi Na 3AlF6 (c rio lit)


* TiÕt kiÖm n¨ng l-îng
* DÉn ®iÖn tè t h¬n Al2O3 n ãng c h¶y

* B¶o vÖ Al s inh ra kh«ng bÞ o xi ho ¸
C© hái cñng cè
u

Bµi tËp 1: Trong qu¸ tr× ®
nh iÖn ph© n
Al2O3 nãng ch¶y, ph¶n øng nµo x¶y ra ë
anot?
A. Sù oxi ho¸ ion Al3+

B. Sù oxi ho¸ ion O2-

C. Sù khö ion Al3+ 

D. Sù khö ion O2-
C© hái cñng cè
u


Bµi tËp 2: Cho Al +HNO3 N2O +..
Sè ph© tö HNO3 bÞ Al khö vµ sè ph© tö t¹o
n n
muèi nitrat trong ph¶n øng lµ
A. 6 vµ 30.

B. 24 vµ 6.

C. 6 vµ 24.

D. 30 vµ 6.
C© hái cñng cè
u

Bµi tËp 3: Hoµ tan hoµn toµn 12,42 gam Al
b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng, d­., thu ® dung
­îc
dÞch X vµ 1,344 lÝt (® ktc) hçn hîp khÝ Y gåm
hai khÝ lµ N2O vµ N2. TØ khèi cña hçn hîp khÝ Y
so víi khÝ H2 lµ 18. C« c¹n dung dÞch X, thu ®­
îc m gam chÊt r¾n khan. Gi¸ trÞ cña m lµ:

A. 106,38 B. 34,08
C. 38,34 D. 97,98
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản