Bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm

Chia sẻ: donna_vit

Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng điện tử môn hóa học: nhôm

 

 1. Bµi 27 nh«m vµ hîp chÊt cña n h«m    
 2. Em ® biÕt nh÷ · ng th«ng tin g×vÒ kim lo¹i nh«m?
 3. I. vÞ trÝ trong b¶ng tuÇn hoµn , c Êu v Þ trÝ trong b ¶ng tuÇn h oµn h×nh e lectron nguyªn tö h ×nh n guyªn tö 5 B 12 13 14 Mg Al Si
 4. *Al ë « sè 13, nhãm IIIA chu k×3 cña b¶ng tuÇn hoµn. * CÊu h× electron nguyªn tö: [Ne ]3s 2 3p 1 nh * §é © ® m iÖn: 1 ,61 * Sè oxi ho¸: +3
 5. Ii. tÝnh c hÊt vËt lÝ Ii. - Mµu tr¾ng b¹c , m Òm, dÔ kÐo s îi, d¸t máng. - NhÑ, dÉn ®iÖn, n hiÖt tè t.
 6. IIi. tÝnh c hÊt ho¸ häc Nh«m cã tÝnh khö m¹nh ThÓ hiÖn qua c¸c ph¶n øng nµo?
 7. T¸c dông víi phi kim T¸c dông víi axit TÝnh chÊt T¸c dông víi oxit kim lo¹i ho¸ häc T¸c dông víi n­íc T¸c dông víi dung dÞch kiÒm
 8. 1 . T¸c dông víi phi kim a ) Víi oxi: to PTHH: 4Al + 3O2 2 Al2 O3
 9. b) Víi phi kim kh¸c : Víi Cl2 to 2Al + 3Cl2 2 AlCl3 Víi S to 2Al + 3S Al2 S 3 Víi Br2 , I2
 10. 2 . T¸c dông víi axit * §èi víi dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng: 2Al + 6H+ 2Al3+ +3H2 * § èi víi dung dÞch Ho2SO4 ® nãng: Æc t 2Al +6H2SO4 (®Æc) Al2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O
 11. NO2 ®Æc, nãng NO Lo·ng HoÆc t¹o hçn hîp N2O Al +HNO3 Lo·ng s¶n phÈm Lo·ng N2 rÊt lo·ng NH4NO3
 12. Nh«m bÞ thô ®éng ho¸ trong H2SO4 vµ HNO3 ® nguéi Æc
 13. 3 . T¸c dông víi oxit kim lo¹i to VD: 2Al +Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
 14. 4. T¸c dông víi n-íc Kim lo¹i nh«m khö ® n­íc, ­îc gi¶i phãng hi®ro. 2Al +6H2O 2Al(OH)3 + 3H2
 15. BÒ mÆt vËt b»ng nh«m ® phñ kÝn ­îc b»ng mµng Al2O3 rÊt máng, bÒn ch¾c
 16. 5 . T¸c d ông v íi d ung d Þc h kiÒm * Tr­íc hÕt: Al2O3 + 2NaOH +3H2O 2Na[Al(OH)4] (1) * TiÕp ®Õn: 2Al +6H2O 2Al(OH)3 + 3H2 (2) * Sau ®ã: Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4] (3) * (2) +(3): 2Al +6H2O + 2NaOH 2Na[Al(OH)4] +3H2
 17. IV. øng dông vµ tr¹ng th¸i tù nhiªn IV. 1. ø ng dông
 18. 2. Tr¹ng th¸i tù nhiªn  ChØ tån t¹i ë d¹ng hîp chÊt nh­: - §Êt sÐt ( Al O .2SiO .2H O) 23 2 2 Mica ( K2O.Al2O3.6SiO2) - Boxit ( Al2O3.2H2O) - Criolit ( 3NaF.AlF 3) - … -
 19. V. S¶n xuÊt Al2O3.2H2O n h«m SiO2 Fe2O3 Fe2O3 NaOH QuÆng boxit ®Æc Na[Al(OH)4], Na2SiO3 t0 C O 2 Läc kÕt tña to AlOH)3 Al2O3
 20. 2 . §iÖn ph©n Al2 O3 n ãng c h¶y Tré n Al2 O3 v íi Na 3AlF6 (c rio lit) * TiÕt kiÖm n¨ng l-îng * DÉn ®iÖn tè t h¬n Al2O3 n ãng c h¶y * B¶o vÖ Al s inh ra kh«ng bÞ o xi ho ¸
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản