Bài giảng: Dòng điện không đổi

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
111
lượt xem
35
download

Bài giảng: Dòng điện không đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất dẫn điện là chất mà điện tích có thể tự do di chuyển đến khắp mọi điểm của vật làm bằng chất đó. Chất cách điện là chất mà điện tích không di chuyển từ nơi này sang nơi khác bên trong vật làm bằng chất đó.Ở điều kiện bình thường các electron tự do trong dây dẫn chuyển động nhiệt hỗn loạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Dòng điện không đổi

 1. NHÖÕNG ÑÒNH LUAÄT CÔ BAÛN NH CUÛA DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI CU NG Baøi : DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI NG
 2. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän
 3. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ Theá naøo laø chaát daãn ñieän ? Chaát daãn ñieän laø chaát maø ñieän tích coù theå töï do di chuyeån ñeán khaép moïi ñieåm cuûa vaät laøm baèng chaát ñoù. Theá naøo laø chaát caùch ñieän ? ch Chaát caùch ñieän laø chaát maø ñieän tích khoâng di chuyeån ñöôïc töø nôi naøy sang nôi khaùc beân trong vaät laøm baèng chaát ñoù.
 4. Xeùt moät ñoaïn daây daãn kim loai Xe electron töï do Ôû ñieàu kieän bình thöôøng caùc electron tö do trong daây daãn kim loaïi chuyeån ñoäng nhö theá naøo ? Caùc electron töï do chuyeån ñoäng nhieät hoãn loaïn
 5. Ñaët ñoaïn daây daãn treân vaøo moät ñieän tröôøng ngoaøi ng E Döôùi taùc duïng cuûa löïc ñieän tröôøng,caùc electron töï do chuyeån ñoäng nhö theá naøo ?
 6. E Caùc electron töï do di chuyeån thaønh doøng vôùi chieàu ngöôïc chieàu ñieän tröôøng ngoaøi
 7. Xeùt moät bình ñieän phaân ñöïng dung dòch CuSO4, Cu2+ CuSO4 SO42-
 8. Ñaët vaøo hai cöïc cuûa bình ñieän phaân moät ñieän tröôøng ngoaøi E
 9. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän - Doøng ñieän laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc haït mang ñieän
 10. Haõy cho bieát höôùng chuyeån ñoäng cuï theå cuûa caùc loaïi ñieän tích ? * Caùc ñieän tích döông chuyeån ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng * Caùc ñieän tích aâm chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu ñieän tröôøng
 11. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän 2. Chieàu doøng ñieän quy öôùc Laø chieàu chuyeån ñoäng cuûa caùc ñieän tích döông
 12. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän 2. Chieàu doøng ñieän quy öôùc 3. Taùc duïng cuûa doøng ñieän
 13. Caùc em haõy quan saùt moâ hình nhöõng maïch ñieän sau ñaây cho bieát: - Hieän töôïng xaûy ra khi ñoùng khoùa K? - Neâu taùc duïng cuûa doøng ñieän trong töøng tröôøng hôïp.
 14. Khi cho doøng ñieän chaïy qua, boùng ñeøn saùng noùng leân K
 15. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän 2. Chieàu doøng ñieän quy öôùc 3. Taùc duïng cuûa doøng ñieän - Taùc duïng nhieät
 16. E
 17. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän 2. Chieàu doøng ñieän quy öôùc 3. Taùc duïng cuûa doøng ñieän - Taùc duïng nhieät - Taùc duïng hoùa hoïc
 18. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän 2. Chieàu doøng ñieän quy öôùc 3. Taùc duïng cuûa doøng ñieän - Taùc duïng nhieät - Taùc duïng hoùa hoïc
 19. Ñaët 1 quaû naëng laøm baèng kim loaïi gaàn moät cuoän daây döôïc quaán treân loõi theùp K
 20. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI DO KHOÂ I. DOØNG ÑIEÄN. TAÙC DUÏNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN 1. Ñònh nghóa doøng ñieän 2. Chieàu doøng ñieän quy öôùc 3. Taùc duïng cuûa doøng ñieän - Taùc duïng nhieät - Taùc duïng hoùa hoïc - Taùc duïng töø - Taùc duïng sinh hoïc
Đồng bộ tài khoản