BÀI GIẢNG DỰ THI TÍCH HỢP GIÁO DỤC KIẾN THỨC LIÊN MÔN " TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT "

Chia sẻ: hungminh16018

TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1. Khái niệm .Ngoại lực là lực có nguồn gốc từ bên ngoài trên bề mặt TĐ. 2. Nguyên nhân hình thành Do nguồn năng lượng của bức xạ MT Do tác động của: Khí hậu: nhiệt độ, gió, mưẵ Các dạng nước: nước chảy, nước ngầm, băng hà, sóng biển Sinh vật: động vật, thực vật Con người.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG DỰ THI TÍCH HỢP GIÁO DỤC KIẾN THỨC LIÊN MÔN " TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT "

 

 1. TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC BÀI GIẢNG DỰ THI TÍCH HỢP GIÁO DỤC KIẾN THỨC LIÊN MÔN Người dự thi: Nguyễn Hùng Minh Môn ĐỊA LÍ 10 1
 2. Bài 9 TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 2
 3. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I . NGOẠI LỰC 1. Khái niệm Möa Böùc xaï Maët Trôøi oøn ùi m Xo Xo Dựa vào nội dung mục I ùi mo trong SGK và hình ảnh øn bên, hãy cho biết: Luïc ñòa Bieån Bieån Ngoại lực là gì ? Nguyên nhân sinh ra ngoại lực? 3
 4. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I . NGOẠI LỰC 1. Khaùi nieäm  Ngoaïi löïc laø löïc coù nguoàn goác  töø beân ngoaøi treân beà maët TÑ. 2. Nguyeân nhaân hình thaønh  Do nguoàn naêng löôïng cuûa böùc  xaï MT Möa Böùc xaï Maët Trôøi Do taùc ñoäng cuûa: oøn  Khí haäu: nhieät ñoä, gioù,  ùi m mö a Xo Xo ùi  Caùc daïng nöôùc: nöôùc  mo øn chaûy, nöôùc ngaàm, baêng  haø, soùng bieån Luïc ñòa Bieån Bieån  Sinh vaät: ñoäng vaät, thöïc  vaät  Con ngöôøi. 4
 5. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Phong hóa  Khái niệm Khái CÁC CÁC Bóc mòn QUÁ  Nguyên nhân Nguyên TRÌNH NGOẠI NGO Vận chuyển  Kết quả LỰC Bồi tụ 5
 6. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Phong hóa lí học  Khái niệm Khái QUÁ QUÁ TRÌNH  Nguyên nhân Nguyên Phong hóa hóa học PHONG HÓA  Kết quả Phong hóa sinh học 6
 7. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I . NGOẠI LỰC Tác động của con người đến đị7 hình a
 8. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC 1. Quaù trình phong hoùa: Döïa vaøo noäi dung muïc II.1 trong SGK vaø caùc hình aûnh, haõy cho bieát: Phong hoaù laø gì ? Caùc quaù trình phong hoaù ? aù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät nöùt xôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nứ Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nöùtt Keát quaû cuûa söï8hoaø tan ñaù voâi do Keát
 9. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II 1. Quaù trình phong hoaù  Phong hoaù laø quaù trình phaù huyû vaø laøm bieán ñoåi caùc loaïi ñaù vaø khoaùng vaät do taùc ñoäng cuûa söï thay ñoåi nhieät ñoä, nöôùc, sinh vaät…  Goàm:  Phong hoaù lí hoïc  Phong hoaù hoaù hoïc  Phong hoaù sinh hoïc aù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät aùùnöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät a aù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn Reã Reãtcaây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nứt Keát quaû cuûa söï9hoaø tan ñaù voâi do nứ
 10. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Phong hoaù vaät lí Khaùi nieäm CAÙC CAÙC QUAÙ QUAÙ Phong hoaù Nguyeân nhaân TRÌNH TRÌNH hoaù hoïc PHONG Keát quaû HOAÙ Phong hoaù sinh vaät 10
 11. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Döïa vaøo noäi dung muïc II trong SGK, kieán thöùc vaät lí, hoùa hoïc, sinh hoïc vaø hình aûnh döôùi ñaây, hoaøn thaønh noäi dung baûng sau: Caùc Pho ng ho a ù quaù trình (Nhóm ïc Lí h o 1&2) H o a ù h3&4) (Nhóm o ïc (Nhómh5&6) S in h o ïc Kh a ù i n ie ä m Ng u y e â n nhaân Ke á t q u a û 11
 12. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Ñaù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät Ñaù 12
 13. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Keát quaû cuûa söï hoaø tan ñaù voâi do nöôùc Keát 13
 14. Động Hương Tích Động Thiên Cung ­ Hạ long Động Phong Nha 14
 15. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nöùt Reã 15
 16. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC II Phong hóa (Nhóm 1,2 ) (Nhóm 3,4) (Nhóm 5,6) Các quá trình Lí học Hóa Học Sinh học Laø söï phaù huyû veà Laø q/trình phaù huyû Laø söï phaù huyû Laø Laø Laø maët cô hoïc, chæ laøm thay ñoåi t/phaàn ñaù vaø caùc khoaùng ñaù laøm thay ñoåi kích tính chaát hoaù hoïc vaät döôùi taùc duïng Khái niệm thöôùc ñaù. cuûa ñaù vaø k/vaät. cuûa sinh vaät. thöôùc cuûa cuûa Söï thay ñoåi nhieät Söï Do söï taùc ñoäng Do ñoä, ñoùng baêng cuûa Do söï taùc ñoäng Do cuûa nöôùc & caùc nöôùc, taùc ñoäng ma Nguyên cuûa sinh vaät: vi hôïp chaát hoaø tan saùt, va ñaäp cuûa khuaån, naám, reã trong nöôùc, CO2 , O2 trong nhân gioù, soùng, nöôùc caây… caây… vaø axit cuûa SV chaûy, hoaït ñoäng SX thoâng qua caùc p. cuûa con ngöôøi. cuûa öùng HH. öùng Ñaù bò raïn nöùt vaø Thay ñoåi thaønh Ñaù bò phaù huûy Thay Ñaù Kết quả vôõ thaønh caùc phaàn hoaù hoïc vaø veà maët cô giôùi vaø maûnh vuïn. k/vaät cuûa ñaù. hoaù hoïc. k/vaät hoaù HT ñòa hình Cacxtô 16 HT
 17. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ÑAÙNH GIAÙ Ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các quá trình a) Phong hóa b) Bóc mòn c) Vận chuyển d) Bồi tụ e) Tất cả các quá trình trên 17
 18. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ài ÑAÙNH GIAÙ Hoạt động sản xuất của con người là tác nhân của loại phong hóa: a) Phong hóa lí học b) Phong hóa hóa học c) Phong hóa sinh học d) Tất cả đều sai 18
 19. ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ÑAÙNH GIAÙ Em hãy cho biết giữa phong hóa lí học với phong hóa sinh học có sự khác nhau như thế nào? 19
 20. Hướng hẫn học bài, làm bài tập và chuẩn bị bài mới 1. Về nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối bài. 2. Đọc trước bài tiếp theo, chú ý các nội dung: - Quá trình bóc mòn là gì? - Kể tên ột số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành. - Tìm ra mối quan hệ giữa 3 quá trình: phong hóa, vận chuyển và bồi tụ. 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản