BÀI GIẢNG DỰ THI TÍCH HỢP GIÁO DỤC KIẾN THỨC LIÊN MÔN " TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT "

Chia sẻ: hungminh16018

TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1. Khái niệm .Ngoại lực là lực có nguồn gốc từ bên ngoài trên bề mặt TĐ. 2. Nguyên nhân hình thành Do nguồn năng lượng của bức xạ MT Do tác động của: Khí hậu: nhiệt độ, gió, mưẵ Các dạng nước: nước chảy, nước ngầm, băng hà, sóng biển Sinh vật: động vật, thực vật Con người.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG DỰ THI TÍCH HỢP GIÁO DỤC KIẾN THỨC LIÊN MÔN " TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT "

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

BÀI GIẢNG DỰ THI
TÍCH HỢP GIÁO DỤC
KIẾN THỨC LIÊN MÔN
Người dự thi: Nguyễn Hùng Minh
Môn ĐỊA LÍ 10


1
Bài 9


TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC
ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I . NGOẠI LỰC
1. Khái niệmMöa Böùc xaï Maët Trôøi
oøn
ùi m
Xo
Xo
Dựa vào nội dung mục I
ùi
mo
trong SGK và hình ảnh
øn
bên, hãy cho
biết:
Luïc ñòa Bieån
Bieån
Ngoại lực là gì ?
Nguyên nhân sinh ra ngoại
lực?3
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I . NGOẠI LỰC
1. Khaùi nieäm 
Ngoaïi löïc laø löïc coù nguoàn goác 
töø beân ngoaøi treân beà maët TÑ.
2. Nguyeân nhaân hình thaønh 
Do nguoàn naêng löôïng cuûa böùc 
xaï MT
Möa Böùc xaï Maët Trôøi

Do taùc ñoäng cuûa:
oøn
 Khí haäu: nhieät ñoä, gioù, 
ùi m
mö a
Xo
Xo
ùi
 Caùc daïng nöôùc: nöôùc 
mo
øn
chaûy, nöôùc ngaàm, baêng 
haø, soùng bieån
Luïc ñòa Bieån
Bieån
 Sinh vaät: ñoäng vaät, thöïc 
vaät
 Con ngöôøi.4
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II


Phong hóa
 Khái niệm
Khái
CÁC
CÁC
Bóc mòn
QUÁ  Nguyên nhân
Nguyên
TRÌNH
NGOẠI
NGO Vận chuyển  Kết quả
LỰC

Bồi tụ


5
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II
Phong hóa lí học  Khái niệm
Khái
QUÁ
QUÁ
TRÌNH  Nguyên nhân
Nguyên
Phong hóa hóa học
PHONG
HÓA  Kết quả
Phong hóa sinh học
6
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I . NGOẠI LỰC
Tác động của con người đến đị7 hình
a
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC
1. Quaù trình phong hoùa:
Döïa vaøo noäi dung muïc II.1

trong SGK vaø caùc hình
aûnh, haõy cho bieát:
Phong hoaù laø gì ?
Caùc quaù trình phong hoaù ?
aù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät
nöùt xôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät
Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nứ
Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nöùtt Keát quaû cuûa söï8hoaø tan ñaù voâi do
Keát
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II
1. Quaù trình phong hoaù
 Phong hoaù laø quaù trình phaù
huyû vaø laøm bieán ñoåi caùc loaïi
ñaù vaø khoaùng vaät do taùc
ñoäng cuûa söï thay ñoåi nhieät ñoä,
nöôùc, sinh vaät…
 Goàm:
 Phong hoaù lí hoïc
 Phong hoaù hoaù hoïc
 Phong hoaù sinh hoïc
aù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät
aùùnöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät
a
aù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät
Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn
Reã
Reãtcaây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nứt Keát quaû cuûa söï9hoaø tan ñaù voâi do
nứ
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II


Phong hoaù
vaät lí
Khaùi nieäm
CAÙC
CAÙC
QUAÙ
QUAÙ
Phong hoaù Nguyeân nhaân
TRÌNH
TRÌNH
hoaù hoïc
PHONG
Keát quaû
HOAÙ
Phong hoaù
sinh vaät10
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II
Döïa vaøo noäi dung muïc II trong SGK, kieán thöùc vaät lí, hoùa hoïc,
sinh hoïc vaø hình aûnh döôùi ñaây, hoaøn thaønh noäi dung baûng sau:
Caùc Pho ng ho a ù
quaù trình (Nhóm ïc
Lí h o 1&2) H o a ù h3&4)
(Nhóm o ïc (Nhómh5&6)
S in h o ïcKh a ù i
n ie ä m


Ng u y e â n
nhaân


Ke á t q u a û


11
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II
Ñaù nöùt vôõ do nhieät ñoä thay ñoåi ñoät ngoät
Ñaù 12
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II
Keát quaû cuûa söï hoaø tan ñaù voâi do nöôùc
Keát 13
Động Hương Tích Động Thiên Cung ­ Hạ long
Động Phong Nha 14
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II
Reã caây laøm cho lôùp ñaù bò raïn nöùt
Reã
15
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
II . TAÙC ÑOÄNG CUÛA NGOAÏI LÖÏC
II
Phong hóa
(Nhóm 1,2 ) (Nhóm 3,4) (Nhóm 5,6)
Các quá
trình Lí học Hóa Học Sinh học
Laø söï phaù huyû veà Laø q/trình phaù huyû Laø söï phaù huyû
Laø Laø Laø
maët cô hoïc, chæ laøm thay ñoåi t/phaàn ñaù vaø caùc khoaùng
ñaù
laøm thay ñoåi kích tính chaát hoaù hoïc vaät döôùi taùc duïng
Khái niệm
thöôùc ñaù. cuûa ñaù vaø k/vaät. cuûa sinh vaät.
thöôùc cuûa cuûa
Söï thay ñoåi nhieät
Söï Do söï taùc ñoäng
Do
ñoä, ñoùng baêng cuûa Do söï taùc ñoäng
Do
cuûa nöôùc & caùc
nöôùc, taùc ñoäng ma
Nguyên cuûa sinh vaät: vi
hôïp chaát hoaø tan
saùt, va ñaäp cuûa khuaån, naám, reã
trong nöôùc, CO2 , O2
trong
nhân gioù, soùng, nöôùc caây…
caây…
vaø axit cuûa SV
chaûy, hoaït ñoäng SX
thoâng qua caùc p.
cuûa con ngöôøi.
cuûa
öùng HH.
öùng
Ñaù bò raïn nöùt vaø Thay ñoåi thaønh Ñaù bò phaù huûy
Thay Ñaù
Kết quả vôõ thaønh caùc phaàn hoaù hoïc vaø veà maët cô giôùi vaø
maûnh vuïn. k/vaät cuûa ñaù. hoaù hoïc.
k/vaät hoaù
HT ñòa hình Cacxtô 16
HT
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
ÑAÙNH GIAÙ

Ngoại lực tác động đến địa hình bề
mặt Trái Đất thông qua các quá trình

a) Phong hóa
b) Bóc mòn
c) Vận chuyển
d) Bồi tụ
e) Tất cả các quá trình trên
17
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
ài
ÑAÙNH GIAÙ

Hoạt động sản xuất của con người là
tác nhân của loại phong hóa:

a) Phong hóa lí học
b) Phong hóa hóa học
c) Phong hóa sinh học
d) Tất cả đều sai


18
ài 9. TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
ÑAÙNH GIAÙ


Em hãy cho biết giữa phong hóa lí học
với phong hóa sinh học có sự khác nhau
như thế nào?
19
Hướng hẫn học bài, làm bài tập
và chuẩn bị bài mới
1. Về nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối bài.
2. Đọc trước bài tiếp theo, chú ý các nội dung:
- Quá trình bóc mòn là gì?
- Kể tên ột số dạng địa hình do quá trình bóc
mòn tạo thành.
- Tìm ra mối quan hệ giữa 3 quá trình: phong
hóa, vận chuyển và bồi tụ.

20
Xác nhận của đơn vị Giáo viên dự thi
Nguyễn Hùng Minh
21
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản