Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: minhhuy

Bao gồm kiến thức cơ bản trong phân tích đầu tư chứng khoán, lý thuyết và bài tập.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Bài giảng: giá trị thời gian của dòng tiền áp dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán

Giíi thiÖu vÒ m«n ph©n tÝch vµ
®Çu t- chøng kho¸n
®Çu t- chøng kho¸n
Lµ mét h×nh thøc ®Çu t- trong nhiÒu h×nh thøc ®Çu t- mµ
b¹n (nhµ ®Çu t-) cã thÓ lùa chän :
+ §Çu t- vµo ThÞ tr-êng tiÒn tÖ (göi tiÕt kiÖm)
+ §Çu t- vµo thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n
+ §Çu t- trùc tiÕp
+ §Çu t- chøng kho¸n
+ §Çu t- thÞ tr-êng vèn kh¸c : Vµng, B¶o hiÓm, thÞ tr-
êng hèi ®o¸i
Môc tiªu kinh tÕ cña nhµ ®Çu t- CK
- Cæ tøc; l·i tr¸i phiÕu
- Chªnh lÖch gi¸ => Quan träng nhÊt
=> §Ó thu chªnh lÖch gi¸ ph¶i dù b¸o
®óng gi¸ trong t-¬ng lai.
Dù b¸o gi¸ cæ phiÕu
=> + Ph©n tÝch c¬ b¶n
=> + Ph©n tÝch kü thuËt
=> + Kh«ng cÇn ph©n tÝch
=> Gi¸ chøng kho¸n: Kh«ng ai, kh«ng ph-¬ng
ph¸p nµo dù b¸o chÝnh x¸c ®-îc.
Ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o Ph©n tÝch vµ §Çu t-
chøng kho¸n
1. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n :
+ Gi¸ trÞ ®ång tiÒn theo thêi gian (1)
+ Møc sinh lêi & rñi ro trong §TCK (1)
2. Ph©n tÝch c¬ b¶n (4)
3- Ph©n tÝch kü thuËt (2)
4- Ph©n tÝch & §T tr¸i phiÕu (2)
5- §Çu t- theo danh môc vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t- (4)
6- «n tËp- lµm bµi tËp ( 2)
7. KiÓm tra
gi¸ trÞ ®ång tiÒn theo
thêi gian

(The time value of money)
Lý thuyÕt vµ bµi tËp
Tr-êng hîp l·i suÊt gièng nhau:
Gi¶ sö ta cã 1 kho¶n tiÒn lµ 10 000 $ göi vµo ng©n hµng víi l·i
suÊt cè ®Þnh lµ i = 5% n¨m, khi ®ã :
Thêi kú TrÞ gi¸

0 10 000
1 10 000 x 1.051 = 10
500
2 10000 x 1.05 x 1.05 =10 000 x 1.052 =
11 025
3 10000 x 1.05 x 1.05x 1.05 = 10 000 x 1.053 =
11 576
4 10 000 x 1.054 = 12
155
5 10 000 x 1.055 = 12
763
FV(n,i) = PV x (1+i)n
Tr-êng hîp l·i suÊt kh¸c nhau:

- Gi¶ sö göi 10 000$ víi l·i suÊt n¨m thø nhÊt lµ
5%; n¨m thø 2 lµ 7%; n¨m thø 3 lµ 8%. Th× sè
cuèi kú sau 3 n¨m lµ :

10000$ x 1.05 x 1.07 x 1.08 = 12 133.8$


FV(n, i1 i2 ...in) = PV (1+i1)(1+i2)....(1+in)
VÝ dô : Göi 500$ trong 10 n¨m l·i suÊt 9%
n¨m, th× sè tiÒn thu ®-îc vµo cuèi kú lµ :FV500(10,9%) = 500 x FV1(10, 9%)
= 500 x 2.3674 = 1183.7
L·i suÊt theo th¸ng
VÝ dô : Gi¶ sö göi 10 000$ trong vßng
14 th¸ng, víi l·i suÊt 9% n¨m. Th× sè
tiÒn cuèi kú lµ bao nhiªu ?


Sè tiÒn cuèi kú = 10 000$ x
1.0914/12 = 11
057, 69 $

FV(n,i) = PV (1+i)n/12
L·i suÊt theo ngµy

VÝ dô : NÕu göi tiÕt kiÖm 10000$ víi
l·i suÊt 9% n¨m vµ sau 500 ngµy rót ra.
Sè tiÒn thu ®-îc lµ bao nhiªu ?

500/365
10 000$ x 1.09 = 11 253,02


FV(n,i) =PVx (1+i) n/365
Quy l·i suÊt kú nhiÒu n¨m
ra l·i suÊt n¨m

- L·i suÊt gép 8 n¨m lµ 90%
L·i suÊt b×nh qu©n n¨m lµ bao nhiªu ?8
i= 1+ 0.9 -1 = 1.0835-1=> 8,35%

n
i= 1 + ∆ (i) -1
Quy l·i suÊt th¸ng
ra l·i suÊt n¨m

VÝ dô : NÕu l·i suÊt 4 th¸ng lµ 3 % Th× l·i suÊt
n¨m lµ bao nhiªu ?

3( = 12/4 )
in = ( 1+ 0.03 ) - 1 = 1,092727 => 9.27 %

12/t
in = ( 1 + it ) -1

in : L·i suÊt theo n¨m
it : L·i suÊt t th¸ng
Quy l·i suÊt theo ngµy
ra l·i suÊt n¨m

- L·i suÊt 1 ngµy lµ 1%, th× l·i suÊt n¨m
lµ bao nhiªu? 365% ?

FV = ( 1+ 0.01 ) 365/1= 37,783

L·i = 3678,3 % >10 x 365

1+i n¨m = (1+ ik ngµy )365/k
L·i suÊt gåm :
- L·i c¬ b¶n (l·i ®¬n)
- L·i mÑ ®Î l·i con (l·i kÐp)

VÝ dô :
Sè n¨m 1% 3% 5%
1 1.01 1.03 1.05
10 1.10 1.34 1.63
100 2.70 19.22 131.50
500 144.77 2 631 877.23 39 223 261 827.22

L·i c¬ b¶n cña 3%, göi 500 n¨m chØ lµ :
1$ x 3% x 500 = 15 $
Gi¸ trÞ t-¬ng lai cña 1 $ theo thêi gian & l·i suÊt

10$

15 %5$
` 10%
5%
1%
1-


5 10 15 t
L·i suÊt cµng cao th× ®é do·ng cµng lín theo t
VÝ dô vÒ «ng Benjamin Franklin:
ChÕt ngµy 17/4/1790, trong di chóc «ng biÕu 1000
Stecling cho Massachusetts thuéc thµnh phè Boston &
1000 St. cho Pennylvania thuéc Philadelphia. Còng
theo -íc nguyÖn cña «ng ta th× tiÒn ®ã chØ ®-îc tr¶
cho 2 ®¬n vÞ trªn sau 100 n¨m nh»m môc tiªu ®µo t¹o
thÕ hÖ trÎ. Sau ®ã v× mét sè thñ tôc vÒ luËt ph¸p mµ
sau 200 n¨m tøc lµ n¨m 1990 míi tr¶ ®-îc.
Trong thêi gian ®ã tiÒn cña Pennylvania trë thµnh
kho¶ng 2 tr St. vµ tiÒn cña Massachusetts trë thµnh 4.5
tr.St. Sè tiÒn nµy ®· ®-îc dïng cho Häc viÖn Franklin ë
Boston & Philadephia.

Chªnh lÖch trªn lµ do l·i suÊt gi÷a hai n-íc:
Pennylvania ==> 3.87%
Massachusetts ==> 4.3%
L·i suÊt theo c¸c kú h¹n
L·i suÊt 16% n¨m cã t-¬ng ®-¬ng l·i suÊt 8%/ 6
th¸ng kh«ng ?

- Göi 1000 $ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 1 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi
kú lµ 1000$ x FV1(1; 16%) = 1160$ => L·i suÊt n¨m lµ
16 %
- Göi 1000$ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 2 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi
kú lµ 1000$ x FV1( 2;8%) =1166,4$
==> l·i suÊt n¨m = (1+0.16/2)2 -1 = 16,64%
- NÕu tr¶ m kú trong n¨m th×:
i
FV = PV x ( 1 + ------) m
m
L·i suÊt tr¶ nhiÒu kú trong
n¨m
Kú tr¶ sè lÇn tr¶ Møc l·i suÊt n¨m tÝnh
ra
N¨m 1 10 %
Quý 4 10, 38129 %
Th¸ng 12 10, 47131 %
TuÇn 52 10, 50648 %
Ngµy 365 10, 51558 %
Giê 8 760 10, 51703 %
phót 525 600 10, 51709 %
Sù gi¶m gi¸ cña 1$ trong t-¬ng lai theo l·i
suÊt
1$


0 .75 1%


0.50 5%


0.25 10%
15%

0 5 10 15 t
L·i suÊt cµng cao th× sù gi¶m gi¸ cña 1$
trong t-¬ng lai vÒ 0 cµng nhanh h¬n.
tÝnh theo th¸ng
VÝ dô : NÕu l·i suÊt 12% n¨m vµ t«i sÏ ®-îc h-
ëng 1 kho¶n thõa kÕ lµ 11000$ sau 15 th¸ng
(n) n÷a. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè tiÒn ®ã lµ bao
nhiªu ?
tÝnh theo ngµy

VÝ dô : NÕu l·i suÊt 12% n¨m vµ t«i sÏ ®-
îc h-ëng 1 kho¶n thõa kÕ lµ 11000$ sau
450 ngµy (n) n÷a. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè
tiÒn ®ã lµ :
®ång1.05 vµ1.05
x 1.05 x tiÒn x l·i suÊt1.05
x x 1.05

10000 => 10500 => 11025 => 11576 => 12155 =>
12765
----------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4
5

10000
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản