Bài giảng : Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

Chia sẻ: zues05

Màng não Màng cứng : - Liềm não(faux du cerveau) - Lều tiểu não - lều và diâphm tuyến yên • Khoang ngoài màng cứng : - Khoang ảo - Giữa vòm sọ và màng cứng • Khoang d- ới màng cứng: - Giữa màng cứng và màng nhện

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng : Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

HÖ thèng m¹ch m¸u
§éng m¹ch n·o


T- thÕ nghiªng
1.Xiph«ng
2.§M n·o sau
3.§M n·o tr- íc
4.§M quanh thÓ trai
5.§M viÒn thÓ trai
6.Nh¸nh vá n·o lªn
19
HÖ thèng m¹ch m¸u
§éng m¹ch sèng nÒn


1.§M sèng
2.§M tuû sèng tr- íc
3.§M tiÓu n·o sau d- íi
4.§M th©n nÒn
5.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi
6.C¸c nh¸nh xiªn c©u n·o
7.§M n·o sau.
20
HÖ thèng m¹ch m¸u
§éng m¹ch n·o
1.§m sèng; 2.§M tiÓu n·o sau d- íi(PICA); 3.§M th©n nÒn
4.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi, 5.§M tiÓu n·o trªn; 6. §M n·o sau

21
HÖ thèng m¹ch m¸u
§éng m¹ch n·o
1.§m sèng; 2.§M tiÓu n·o sau d- íi(PICA); 3.§M th©n nÒn
4.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi, 5.§M tiÓu n·o trªn; 6. §M n·o sau
22
HÖ thèng m¹ch m¸u
§a gi¸c Willis


1.§M c¶nh trong
2.§o¹n A1 §M n·o tr- íc
3.§M th«ng tr- íc
4.§M th«ng sau
5.§o¹n P1 §M n·o sau
6.§M th©n nÒn
7.§M n·o gi÷a
8.§M sèng
9.Giao thoa thÞ gi¸c


23
SCANNER IRM

3 Dïng tia x 3 Kh«ng dïng tia X
3 C¾t ngang víi t¸i t¹o däc 3 NhiÒu h- íng
3 §é nh¹y cao
3 nghiªn cøu x- ¬ng tèt 3 ThÊy m¹ch m¸u (ARM)
3 CÇn thuèc c¶n quang
®Ó thÊy èng tuû, m¹ch
3 Thuèc ¸i tõ
3 Gi¸ rÎ 3 §¾t h¬n


24
IRM
¦u thÕ - Kh«ng bøc x¹ i on
-


- H×nh ¶nh nhiÒu mÆt ph¼ng
-§é nh¹y víi tæ chøc . CT
-Xung :
T1 : Cêu tróc
T2 : h×nh gièng ’Myªlo’
Tæ chøc ++
-Thuèc Gadolinium : Ph¸t hiÖn tæn th- ¬ng nhu m«
-Angio-IRM hay ARM +++


BÊt lîi - Ng- êi mang m¸y t¹o nhÞp
-Clip m¹ch m¸u25
C¸c líp c¾t


üAxial
§- êng lç tai hèc m¾t (OM)
¯

OM : 0°

Plan neuro-oculaire (PNO)
neuro-
¯

OM : - 15°

ücoronal
OM : +80°

üsagittal
26
S¬ ®å c¸c líp c¾t ngang+MP tr¸n
27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản