Bài giảng Hành vi tổ chức.

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
331
lượt xem
138
download

Bài giảng Hành vi tổ chức.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5: Hành vi trong nhóm và xung đột Xung đột là kết cục xảy ra khi giữa hai hay nhiều phía trong quá trình theo đuổi mục tiêu đã đưa ra những hành động không tương đồng và phía này cố gắng ngăn chặn hoặc cản trở những nỗ lực phía khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức.

 1. BAØI 6 :HAØNH VI TRONG  NHOÙM VAØ XUNG ÑOÄT  Caùc daïng haønh vi trong  nhoùm  Xung ñoät vaø vieäc thöïc  hieän nhieäm vuï  Giaûi quyeát xung ñoät
 2. CAÙC DAÏNG HAØNH VI  TRONG NHOÙM • Khi cuøng laøm vieäc trong  nhoùm , giöõa con ngöôøi seõ  phaùt sinh caùc moái töông  taùc. Caùc daïng cuûa haønh  vi töø nhöõng töông taùc naøy  coù theå laø : Voâ tö Hôïp taùc Caïnh tranh
 3. CAÏNH TRANH VAØ HÔÏP  TAÙC Höôùng tôùi öôùng tôùi lôïi ích  Vò thaHôïp taùcCaïnh tranhXung ñoät göôøi khaùc caù nhaân
 4. TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÏNH TRANH  VAØ HÔÏP TAÙC ÑEÁN VIEÄC  THÖÏC HIEÄN NHIEÄM VUÏ                     Nhieäm vuï ñoäc laäp        Taêng naêng suaát  Caïnh tranh                           Nhieäm vuï phuï thuoäc     Giaûm naêng suaát                     Nhieäm vuï ñoäc laäp        Naêng suaát khoâng ñoåi  Phaàn  Nhieä Naên Hôïp taùc            thöôû m vuï g                      Nhieäm vuï phuï thuoäc     ng suaá Taêng naêng suaát t
 5. KHAÙI NIEÄM XUNG ÑOÄT • Xung ñoät laø keát cuïc xaûy  ra khi giöõa hai hay nhieàu  phía trong quaù trình theo  ñuoåi muïc tieâu ñaõ ñöa ra  nhöõng haønh ñoäng khoâng  töông ñoàng vaø phía naøy coá  gaéng ngaên chaën hoaëc caûn  trôû nhöõng noã löïc cuûa  phía khaùc.
 6. XUNG ÑOÄT & THÖÏC HIEÄN  NHIEÄM VUÏ Cao B Naên g  suaá A C t  Thaáp  Thaáp  Cao  Möùc ñoä xung ñoät giöõa caùc nhoùm
 7. CAÙC LOAÏI XUNG ÑOÄT  Xung ñoät phi chöùc naêng –  laø baát kyø söï töông taùc  naøo giöõa hai phía maø ñieàu  naøy caûn trôû hoaëc taøn  phaù vieäc ñaït muïc tieâu  cuûa toå chöùc hay nhoùm  Xung ñoät chöùc naêng _ laø  söï töông taùc maø keát cuïc  mang laïi söï hoaøn thieän 
 8. XUNG ÑOÄT PHI CHÖÙC  NAÊNG VÔÙI VIEÄC THÖÏC  HIEÄN NHIEÄM VUÏ Toán nhieàu thôøi gian Theo ñuoåi lôïi ích caù  nhaân, hi sinh lôïi ích taäp  theå Toån haïi söùc khoeû vaø tình  traïng taâm lyù, meät moûi,  caêng thaúng Khoâng hoaøn thaønh nhieäm  vuï
 9. XUNG ÑOÄT CHÖÙC NAÊNG  VAØ VIEÄC THÖÏC HIEÄN  NHIEÄM VUÏ Naâng cao chaát löôïng cuûa  caùc quyeát ñònh Kích thích söï saùng taïo vaø  ñoåi môùi Khuyeán khích söï quan taâm Thuùc ñaåy töï ñaùnh giaù vaø  thích öùng
 10. NGUYEÂN NHAÂN CUÛA  XUNG ÑOÄT 1. Trong nhoùm  Truyeàn ñaït  Caáu truùc toå chöùc  Söï khaùc bieät caù nhaân 1. Giöõa caùc nhoùm  Söï phuï thuoâc laãn nhau ñoái  vôùi nhieäm vuï  Muïc tieâu khoâng töông ñoàng  Thaùi ñoä thaéng thua  Söû duïng ñe doaï
 11. GIAÛI QUYEÁT XUNG ÑOÄT  Hieåu phong caùch xöû lyù  xung ñoät cuûa baïn  Choïn löïa xung ñoät muoán  giaûi quyeát  Ñaùnh giaù caùc beân tham gia  Ñaùnh giaù nguyeân nhaân gaây  ra xung ñoät  Choïn löïa chieán löôïc phuø  hôïp
 12. CHIEÁN LÖÔÏC GIAÛI QUYEÁT  XUNG ÑOÄT  Cao Eùp buoäc Hôïp taùc  Quyeát ñoaùn Nhöõng noã löïc  thoaû maõn Thoaû hieäp caùc nhu caàu  vaø quan taâm cuûa baûn thaân. Neù traùnh Nhöôïng boä  Thaáp Thaáp  Hôïp taùc  Cao  höõng noã löïc thoaû maõn caùc nhu caàu quan taâm cuûa ñ
 13. THEÁ NAØO LAØ MOÄT  CHIEÁN LÖÔÏC TOÁT  NHAÁT ? Ñoù laø söï choïn löïa phuø  hôïp nhaát vôùi ñònh nghóa  cuûa baïn Taàm quan troïng cuûa caùc  vaán ñeà xung ñoät Nhöõng quan taâm trong vieäc  duy trì caùc quan heä laâu  daøi Toác ñoä theo ñoù baïn muoán 
 14. KEÁT CUÏC XUNG ÑOÄT GIÖÕA  CAÙC NHOÙM  Thay ñoåi trong nhoùm  Söï vöõng chaéc taêng leân  Söï trung thaønh taêng leân  Ñoäc ñoùan trong laõnh ñaïo taêng  leân  Thay ñoåi giöõa caùc nhoùm  Thoâng tin giaûm  Nhaän thöùc bò boùp meùo  Söï khaùi quaùt hoaù tieâu cöïc
 15. GIAÛI QUYEÁT XUNG ÑOÄT GIÖÕA  CAÙC NHOÙM  Neù traùnh  Can thieäp baèng quyeàn löïc  Khuyeách taùn  Kieân trì giaûi quyeát
 16. KHUYEÁN KHÍCH CAÙC  XUNG ÑOÄT CHÖÙC NAÊNG Thay ñoåi doøng thoâng tin Taïo ra söï caïnh tranh Thay ñoåi caáu truùc toå  chöùc Thueâ caùc chuyeân gia
 17. KHUYEÁN KHÍCH CAÙC XUNG ÑOÄT  CHÖÙC NAÊNG  ñeå tranh luaän nhöng vaãn gaén boù vô CHIEÁN THUAÄT CHIEÁN LÖÔÏC Thaûo luaän döïa treân thoâng  Chuù troïng vaøo vaán  tin veà söï thaät, söï kieän  ñeà, söï kieän, söï  hieän taïi phaùt trieån  thaät, khoâng phaûi  nhieàu giaûi phaùp. caù nhaân, tính  caùch. Döïa treân nhöõng muïc tieâu  chung Ñònh hình caùc quyeát  ñònh nhö laø nhöõng  Taïo ra söï haøi höôùc trong  söï hôïp taùc nhaèm  quaù trình quyeát ñònh ñaït tôùi giaûi phaùp  Duy trì söï caân baèng cuûa  toái öu. caáu truùc quyeàn löïc  Thieát laäp caûm  Giaûi quyeát vaán ñeà maø  giaùc cuûa söï coâng  khoâng eùp buoäc ñoàng  baèng, bình ñaúng  thuaän, nhaát trí trong quaù trình.
 18. SÖÏ VÖÕNG CHAÉC CUÛA  NHOÙM  Söï vöõng chaéc cuûa nhoùm laø möùc  ñoä gaén boù, haáp daãn , chia seû  laãn nhau giöõa caùc thaønh vieân  trong nhoùm  Caùc yeáu toá xaùc ñònh söï vöõng  chaéc cuûa nhoùm :  Thôøi gian cuøng nhau  Quy moâ nhoùm  Khoù xaâm nhaäp  Nhöõng thaønh coâng trong quaù khöù  Nhöõng ñe doaï töø beân ngoaøi
 19. SÖÏ VÖÕNG CHAÉC CUÛA  NHOÙM VAØ NAÊNG SUAÁT  Söï vöõng chaéc cuûa nhoùm  aûnh höôûng tích cöïc tôùi  naêng suaát vaø hieäu quaû  Naêng suaát vaø hieäu quaû  taêng seõ giuùp cuûng coá söï  vöõng chaéc cuûa nhoùm
Đồng bộ tài khoản