Bài giảng HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Chương 2

Chia sẻ: hivu69

Chương 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mục tiêu 1. Hiểu nguyên tắc tổ chức dữ liệu kế toán trong ứng dụng CNTT 2. Ảnh hưởng CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống C2.HTTTKT và CNTT 1 Chương 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Nội dung 1. Tổ chức dữ liệu và xử lý trong ứng dụng CNTT 2. Ảnh hưởng CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống C2.HTTTKT và CNTT 2 Tổ chức dữ liệu trong CSDL ? Cơ sở dữ liệu: Tất cả các DL được lưu trữ và...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Chương 2

Chöông 2. HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ
TOAÙN VAØ COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN

Muïc tieâu
1. Hieåu nguyeân taéc toå chöùc döõ lieäu
keá toaùn trong öùng duïng CNTT
2. AÛnh höôûng CNTT tôùi heä thoáng keá
toaùn truyeàn thoáng

C2.HTTTKT vaø CNTT 1
Chöông 2. HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ
TOAÙN VAØ COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN

Noäi dung
1. Toå chöùc döõ lieäu vaø xöû lyù trong öùng
duïng CNTT
2. AÛnh höôûng CNTT tôùi heä thoáng keá
toaùn truyeàn thoáng

C2.HTTTKT vaø CNTT 2
Toå chöùc döõ lieäu trong CSDL
 Cô sôû döõ lieäu: Taát caû caùc DL ñöôïc löu tröõ vaø ñöôïc söõ
duïng bôûi doanh nghieäp taïo thaønh CSDL cuûa DN.
 Tay:

 Maùy:

 Toå chöùc DL logic
Vuøng Maåu Taäp CSDL
Kyù töï
DL tin tin
C2.HTTTKT vaø CNTT 3
Ví duï toå chöùc logic taäp tin döõ lieäu
Taäp tin khaùch haøng
Vuøng döõ lieäu


Maõ KH Teân KH Ñòa chæ giôùi haïn Soá
baùn chòu dö
301 ABC Co. Box 5 1,000 400
555 XYZ Co. Box 9 6,000 2,000

Giaù trò döõ
lieäu
2 maåu tin
C2.HTTTKT vaø CNTT 4
So saùnh toå chöùc döõ lieäu tay-maùy
• Ví duï: 2/1 kyù hôïp ñoàng soá 01 baùn chòu cho khaùch haøng A
300 Sl haøng hoùa CC, soá tieàn 10 trieäu ñoàng. Ngaøy 4/1 thöïc
hieän hôïp ñoàng, ñôn vò ñaõ phaùt haønh hoùa ñôn 35
• Tay
Baùn haøng Keá toaùn
H.Ñoàng H oaù ñôn
Phaûi thu khaùch haøng

Ghi cheùp KH Tieàn Thöïc hieän
Ghi cheùp
Ghi cheùp A 10.000.000 HÑ 35


Ghi cheùp Soå nhaät kyù baùn haøng
Theo doõi hôïp ñoàng
Thöïc
HÑ KH Tieàn hieän
01 A 10.000.000 HÑ 35
Ghi cheùp
Soå caùi TK 131C2.HTTTKT vaø CNTT 5
So saùnh toå chöùc döõ lieäu tay-maùy
Baùn haøng
Maùy Xem H.ÑoàngNhaäp lieäu
KHAÙCH HAØNG
KH Dö
HÔÏP ÑOÀNG
A
HÑ KH MH TIEÀN

01 A CC
HAØNG HOÙA

MH SL


BAÙN HAØNG

HÑ H.ÑÔN KH MH SL
SOÅ CAÙI
01 35 A CC
TK SOÁ DÖ
131


Nhaäp lieäu
Keá toaùn
H oaù ñôn
C2.HTTTKT vaø CNTT 6
So saùnh toå chöùc döõ lieäu tay-maùy
• Tay • Maùy
 Ghi cheùp döõ lieäu nhieàu  Ghi cheùp moät laàn
laàn

 Löu tröõ truøng laép, Coù theå  Löu tröõ khoâng truøng laép,
daãn tôùi maâu thuaãn döõ lieäu khoâng daãn tôùi maâu thuaãn
döõ lieäu
 Khoâng chia seû döõ lieäu  Chia seû döõ lieäu


Khaùc nhau cô baûn laø do phöông phaùp toå chöùc
caùc taäp tin trong cô sôû döõ lieäu

C2.HTTTKT vaø CNTT 7
.Toå chöùc DL theo heä cô sôû döõ lieäu

Chöông
trình öùng
duïng 1
Heä quaûn
Cô sôû döõ Ngöôøi
Chöông
trò CSDL
lieäu söû
trình öùng
(DBMS)
(Data duïng
duïng 2
base)
Chöông
trình öùng
duïng 3
C2.HTTTKT vaø CNTT 8
Toå chöùc DL theo heä cô sôû döõ lieäu
 Heä quaûn trò CSDL: laø moät phaàn meàm quaûn lyù DL.
Chöùc naêng:
 Toå chöùc döõ lieäu: Ñònh nghóa DL; Taïo caáu truùc DL;
 Quaûn trò döõ lieäu:
Thay ñoåi döõ lieäu (caäp nhaät, theâm, boû maãu tin;
Thay ñoåi caáu truùc DL)
Truy vaán döõ lieäu, taïo thoâng tin, baùo caùo theo yeâu
caàu ngöôøi söû duïng

 Coù nhieåu kieåu caáu truùc CSDL (moâ hình DL)
 Caáu truùc phaân caáp hình caây
 Caáu truùc maïng
 Caáu truùc quan heä
C2.HTTTKT vaø CNTT 9
Ví duï caùch toå chöùc döõ lieäu theo caáu truùc
quan heä- moâ hình lieân keát thöïc theå
Nguoàn löïc Söï kieän Ñoái töôïng tham gia

Ngöôøi baùn

Haøng toàn kho Baùn haøng


Khaùch haøng


Tieàn Thu tieàn

Thuû quyõ

Moâ hình bao goàm 2 noäi dung:
Thöïc theå, taäp thöïc theå trong CSDL
Moái quan heä giöõa caùc thöïc theå (taäp thöïc theå) trong
CSDL veà maët logic
C2.HTTTKT vaø CNTT 10
Moâ hình moái lieân keát thöïc theå
 Caùc loaïi thuoäc tính cuûa thöïc
Thöïc theå laø moät ñoái töôïng,

theå
moät söï kieän cuï theå caàn ghi
 Thuoäc tính teân goïi.
nhaän DL trong heä thoáng.
 Ñeå phaân bieät: phaûi laø duy
Coù theå coù 3 loaïi:
nhaát
Nguoàn löïc (Resources)Laø

 Coøn goïi laø vuøng khoaù
taøi saûn coù giaù trò kinh teá vôùi
chính
DN, thuoäc sôû höõu DN vaø
 Thuoäc tính moâ taû. Moâ taû
ñöôïc DN söû duïng.
thöïc theå.
Söï kieän (Events). Laø nhöõng

 Thuoäc tính lieân keát.
hoaït ñoäng maø DN muoán thu
 Theå hieän moái lieân keát giöõa
thaäp thoâng tin cho vieäc laäp
caùc taäp thöïc theå.
keá hoaïch vaø kieåm soaùt
 Coøn goïi laø vuøng khoaù lieân
Ñoái töôïng tham gia vaøo söï

keát (khoaù du nhaäp).
kieän
C2.HTTTKT vaø CNTT 11
Toå chöùc taäp tin döõ lieäu
• Coù 2 kieåu taäp tin (file) duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu
 Taäp tin chính (master file)
 Löu tröõ nhöõng DL lieân quan tôùi caùc ñoái töôïng KT

 Töông ñöông caùc taøi khoaûn trong soå caùi hay soå chi tieát
trong HT keá toaùn truyeàn thoáng

 Taäp tin nghieäp vuï (transaction file)
 Löu tröõ nhöõng DL lieân quan tôùi caùc hoïat ñoäng kinh
doanh hay moät nghieäp vuï kinh teá .
 Töông ñöông nhaät kyù trong HT keá toaùn truyeàn thoáng
C2.HTTTKT vaø CNTT 12
Ví duï toå chöùc döõ lieäu kieåu quan heä
KHAÙCH HAØNG Costomer Relation
MAÕ KH TEÂN KH ÑÒA CHÆ SOÁ DÖ
01 Nguyeãn Vaên A xxxx 300
02 cty TNHH Hoa Huyeàn xxxx 500

BAÙN HAØNG Sale Relation
SOÁ HÑ MAÕ KH NGAØY BAÙN HAØNG ÑK THANH TOAÙN
101 01 15/09 1
102 02 20/9 2
103 01 25/10 1

CHI TIEÁT BAÙN HAØNG (Detail Sale Relation)
SOÁ HÑ MAÕ HAØNG SOÁ LÖÔÏNG
101 216 100
101 218 200
101 217 150
102 218 420
103 216 300
103 217 200
HAØNG HOÙA -GIAÙ VOÁN(goods Relation)
T EÂN HAØNG HOÙA ÑÔN GÍA
MAÕ HAØN GÕ
2 16 Vaûi luïa 100,000
2 17 Vaaûi coton 40,000
2 18 Vaûi boá C2.HTTTKT vaø CNTT 2 0,000 13
Cô sôû döõ lieäu quan heä
ÑIEÀU KIEÄN THANH TOAÙN (Term payment relation)
ÑK THANH TOAÙN MOÂ TAÛ
1 1/10, N30
2 EOM

HAØNG HOÙA - GIAÙ BAÙN (goods Relation)
ÑÔN GIAÙ BAÙN
MAÕ HAØN GÕ
216 120,000
2 17 60,000
2 18 40,000
C2.HTTTKT vaø CNTT 14
Lieân keát giöõa caùc taäp thöïc theå
• KHAÙCH HAØNG ( Maõ KH, teân, phaûi thu)

• ÑAËT HAØNG (Soá ÑH, maõ KH, ng ÑH, ng GH)

• CHI TIEÁT ÑAËT HAØNG (Soá ÑH, maõ haøng, ÑG
baùn, soá löôïng)

• HAØNG HOÙA (Maõ haøng, teân, ÑV tính, ÑG, SL
toàn, Tieàn toàn)
C2.HTTTKT vaø CNTT 15
Phöông phaùp xöû lyù trong heä thoáng
xöû lyù baèng maùy
Coù 2 phöông phaùp xöû lyù döõ lieäu:
 Xöû lyù theo loâ:
 Batch Processing
 Nhaäp lieäu ngay, Xöû lyù theo loâ: On-line
Batch Processing

 Xöû lyù ngay theo thôøi gian thöïc : On-line
Real time Processing


C2.HTTTKT vaø CNTT 16
Thu thaäp döõ lieäu
 Phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu:
 Baèng ghi nhôù, truyeàn mieäng tröïc tieáp
 Chöùng töø
 Nguoàn döõ lieäu töï ñoäng: Thieát bò POS
 Noäi dung thu thaäp thöôøng caùc noäi dung cô baûn
 Noäi dung cô baûn hoaït ñoäng
 Nguoàn löïc bò aûnh höôûng
 Ngöôøi tham gia trong hoaït ñoäng

 Caùc noäi dung chi tieát tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu cuï theå löu
tröõ phuïc vuï laäp baùo caùo cho ngöôøi söû duïng
 Döõ lieäu thu thaäp ñöôïc chuyeån vaøo löu tröõ ñeå xöû lyù
C2.HTTTKT vaø CNTT 17
Xöû lyù döõ lieäu
 Coù 4 kieåu xöû lyù cô baûn
 Coù 2 phöông
(vôùi taäp in chính)
phaùp xöû lyù
 Caäp nhaät döõ lieäu (updating): caäp
nhaät giaù trò môùi vaøo taäp tin chính
 Xöû lyù theo loâ
 Thay ñoåi döõ lieäu (changing): thay
ñoåi giaù trò nhöõng thuoäc tính moâ taû.  Xöû lyù theo thôøi
Ví duï: thay ñoåi ñiaï chæ khaùch haøng; gian thöïc
giôùi haïn baùn chòu …
 Theâm môùi döõ lieäu (adding): theâm
moät maåu tin môùi. Ví duï khai baùo
theâm moät khaùch haøng
 Boû döõ lieäu (deleting): ví duï boû moät
maãu tin veà khaùch haøng do hoï
khoâng coøn giao dòch vôùi doanh
C2.HTTTKT vaø CNTT 18
nghieäp
Phöông phaùp xöû lyù döõ lieäu
Xöû lyù theo loâ -Batch Processing
•TT
chính

 

Taäp • Xöû lyù taát
hôïp caû caùc loâ • In baùo
Nhaäp loâ
caùc Löu DL trong •Caäp nhaät
chöùng töø caùo
chöùng taäp tin taïm taäp tin
Saép xeáp
töø chính
taäp tin
thaønh
loâ C2.HTTTKT vaø CNTT 19
Phöông phaùp xöû lyù döõ lieäu
Xöû lyù theo loâ On- line Batch Processing
•TT
chính

 

Xöû lyù
• In baùo
Löu DL taäp tin
Nhaäp caùo
trong taïm
nghieäp vuï taäp tin Caäp nhaät
ngay khi taïm taäp tin
xaåy ra
C2.HTTTKT vaø CNTT hính
c 20
Phöông phaùp xöû lyù döõ lieäu
Xöû lyù ngay theo thôøi gian thöïc
On- line Real time Processing
•TT
chính
 

Xöû lyù döõ lieäu • In baùo
ngay khi xaåy caùo
Nhaäp nghieäp ra
vuï Caäp nhaät taäp
ngay khi xaåy ra tin chính
C2.HTTTKT vaø CNTT 21
Ví duï xöû lyù DL theo loâ
• Taäp tin tröôùc caäp nhaät

• Taäp tin chính • Taäp tin nghieäp vuï
Soá dö Soá tieàn
TK TK
111 +2.700.000
111 1.000.000
111 -2.000.000
112 600.000
113 + 400.000
131 800.000
+ 400.000
131

C2.HTTTKT vaø CNTT 22
Ví duï xöû lyù DL theo loâ
• Xöû lyù caäp nhaät taäp tin

Böôùc Hoïat ñoäng xöû lyù • Taäp tin chính • Taäp tin nghieäp vuï
Soá dö TK Soá tieàn
Ñoïc taäp tin ngh.vuï
1 TK
2 Ñoïc taäp tin chính ï +2.700.000
111
1.000.000
3 So saùnh,caäp nhaät TT chínhï 111
Ñoïc taäp tin ngh.vuï
4 111 3.700.000
111 -2.000.000
5 So saùnh,caäp nhaät TT chínhï
111 1.700.000
6 Ñoïc taäp tin ngh.vuï
113 + 400.000
So saùnh; Khoâng phuø hôïp;
7
Ghi 111 vaøo TT chínhï
C2.HTTTKT vaø CNTT 23
Ví duï xöû lyù DL theo loâ
• Xöû lyù caäp nhaät taäp tin
• Taäp tin chính • Taäp tin nghieäp vuï
Böôùc Hoïat ñoäng xöû lyù TK Soá dö TK Soá tieàn
8 Ñoïc taäp tin chính ï 112 600.000
So saùnh; Khoâng phuø hôïp;
9
Ghi 112 vaøo TT chínhï
10 Ñoïc taäp tin chính ï 131 800.000
So saùnh, 131>113 neân maåu tin Ngh.vuï
11
113 ghi vaøo TT DL sai soùt
12 Ñoïc taäp tin nghieäp vuï ï + 400.000
131
13 So saùnh, phuø hôïp; caäp nhaät 1.200.000
131
131
14 Heát maåu tin TT ngh.vuï.Ghi
C2.HTTTKT vaø CNTT 24
131 vaøo TT chính
Ví duï xöû lyù DL theo loâ
• Taäp tin sau caäp nhaät

• Taäp tin chính • Taäp tin sai soùt
Soá dö Soá tieàn
TK TK
111 1.700.000 113 + 400.000
112 600.000
131 1.200.000


C2.HTTTKT vaø CNTT 25
AÛnh höôûng CNTT tôùi heä thoáng keá toaùn
1. Döõ lieäu löu tröõ
Maùy
Tay
Dl taøi chính & khoâng

Dl taøi chính

taøi chính
Phaân taùn, khoâng chia xeû

Taäp trung deã daøng chia

Theo töøng ñoái töôïng KT
 xeû chia xeû Dl
ñaày ñuû soá PS, soá dö
Löu tröõ rieâng bieät soá dö

theo ñoái töôïng Kt vaø soá
Maâu thuaãn DL, khoù thay

PS theo nghieäp vuï
ñoåi phaùt trieån HT
Khoâng Maâu thuaãn DL,

C2.HTTTKT vaø CNTT 26
AÛnh höôûng cuûa CNTT tôùi HTTTKT
2. Thoâng tin cung caáp
Maùy
Tay
Thoâng tin taøi chính &

Thoâng tin taøi chính

khoâng taøi chính (hoaït
ñoäng)
Chaäm, coù theå maâu thuaãn 
 Nhanh choùng, Khoâng bò
thoâng tin maâu thuaãn DL
Baùo caùo coù theå do chính
Baùo caùo do ngöôøi löu tröõ, 

ngöôøi söû duïng laäp neáu
xöû lyù Dl laäp theo maãu
ñöôïc pheùp truy caäp DL
ñònh saün
khoâng caàn theo maãu
ñònh saün
C2.HTTTKT vaø CNTT 27
AÛnh höôûng cuûa CNTT tôùi HTTTKT
3. Thao taùc
Maùy
Tay
Chæ caàn löu tröõ ban

Caàn söû duïng nhaät kyù

ñaàu DL nghieäp vuï,
chung, nhaät kyù ñaëc
(Khoâng caàn söû duïng
bieät
nhaät kyù ñaëc bieät )
Coù theå khai baùo ñoái  Caàn khai baùo ñoái töôïng

töôïng ngay khi ghi cheùp tröôùc khi nhaäp lieäu, löu
löu tröõ Dl phaùt sinh môùi tröõ Dl phaùt sinh cho ñoái
cho ñoái töôïng töôïng


C2.HTTTKT vaø CNTT 28
AÛnh höôûng cuûa CNTT tôùi HTTTKT
4. Kieåm soaùt heä thoáng keá
toaùn
Tay Maùy
Kieåm soaùt hoaït ñoäng Kieåm soaùt hoïat ñoäng
 
kinh doanh kinh doanh
Kieåm soaùt hoaït ñoäng heä
 Kieåm soaùt hoïat ñoäng heä

thoáng keá toaùn thoáng keá toaùn
Nguoàn soá lieäu
 KS Chung: thieát laäp, truy

Ghi keùp caäp, löu tröõ…

Kieåm keâ KS öùng duïng
 
Baûng caân ñoái taøi  Kieåm soaùt ñöôïc laäp trình

khoaûn, baûng keâ chi töï ñoäng

 tieát C2.HTTTKT vaø CNTT 29
AÛnh höôûng cuûa CNTT tôùi HTTTKT

5. Nguyeân taéc ghi keùp
C2.HTTTKT vaø CNTT 30
Caâu hoûi

• Caàn chuaån bò nhöõng thoâng tin gì ñeå toå chöùc
döõ lieäu lieân quan tôùi hoaït ñoäng baùn haøng ?
C2.HTTTKT vaø CNTT 31
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản