Bài giảng Hóa: Bài 9. AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
426
lượt xem
92
download

Bài giảng Hóa: Bài 9. AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu bốc khói mạnh trong không khí ẩm. Axit không bền, khi có ánh sáng hay nhiệt độ cao bị phân hủy một phần nên dd màu vàng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa: Bài 9. AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

 1. Bài 9 AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT
 2. I / CÊu t¹o ph©n tö CÊu Axit nitric (HNO3 ) cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ: O = H–O–N O => N cã sè oxi ho¸ +5 , céng hãa trÞ IV
 3. II/ TÝnh ChÊt vËt lÝ II/ TÝnh Axit HNO3 tinh khiÕt lµ D=1,53g/cm3 Ts=860 ChÊt láng kh«ng mµu bèc khãi m¹nh trong kh«ng khÝ Èm Axit kh«ng bÒn, khi cã ¸nh s¸ng hay nhiÖt ®é cao Axit bÞ ph©n huû mét phÇn nªn dd cã mµu vµng: 4 HNO3 4 NO2 +O2 +2 H2O . +O +2 Axit HNO3 tan m¹nh trong n−íc theo bÊt k× tØ lÖ nµo, th−êng dïng dd HNO3 ®Æc nång ®é 68% ( D = 1,40 g/cm3)
 4. III/ TÝnh ChÊt hãa häc XÐt qu¸ tr×nh ph©n li trong n−íc : XÐt HNO3 H+ + NO3- NhËn xÐt: Nh H+ , NO3- ®Òu cã kh¶ n¨ng oxi ho¸ . NO NO3- oxi ho¸ m¹nh h¬n H+. NO
 5. III/ TÝnh ChÊt hãa häc III/ 1/ TÝnh axÝt 1/ HNO3 lµ mét axit m¹nh , mang ®Çy ®ñ tÝnh chÊt HNO cña mét axit : - Lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh ®á . - T¸c dông víi baz¬ , oxit baz¬. - T¸c dông víi muèi . VD: VD: Ba(OH)2 + 2HNO3 Ba(NO3)2 + 2H2O Ba(NO CuO + 2 HNO3 Cu(NO3) 2 + H2O Cu(NO CaCO3 + 2 HNO3 Ca(NO3)2+ CO2 + H 2O HNO Ca(NO
 6. 2/ TÝnh oxi hãa 2/ a) T¸c dông víi kim lo¹i Axit HNO3 cã kh¶ n¨ng oxi ho¸ tÊt c¶ c¸c kim Axit lo¹i (trõ Au, Pt), kim lo¹i bÞ oxi ho¸ ®Õn møc oxi ho¸ cao nhÊt vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm khö kh¸c nhau cña nit¬ Th«ng th−êng: HNO3 ®Æc + Kim lo¹i -> NO2 ↑ Th HNO3 lo·ng + Kim lo¹i -> NO↑
 7. VÝ dô: VÝ +4 0 +5 +2 Cu + 4HNO3 ®Æc → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O (d2 xanh) (n©u ®á) 0 +5 +2 +2 3 Cu + 8 HNO3 lo·ng → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO↑ + 4 H2O (d2 xanh) Chó ý: - C¸c kim lo¹i cã tÝnh khö m¹nh nh− ( Mg, Al, Zn...) cã thÓ khö HNO3 lo·ng thµnh N2O, N2 hoÆc NH4NO3. - Trong dd HNO3 ®Æc, nguéi: Al, Fe bÞ thô ®éng ho¸ => cã thÓ dïng b×nh b»ng nh«m hoÆc s¾t ®Ó ®ùng HNO3 ®Æc.
 8. b. T¸c dông víi phi kim b. Khi ®un nãng HNO3 cã thÓ oxi ho¸ c¸c phi kim Khi (C, S , P …) PK chuyÓn lªn tr¹ng th¸i sè oxi ho¸ cao nhÊt VD: VD: +4 +4 0 +5 4 HNO3 + C → CO2↑ + 4 NO2 ↑ + 2 H2O +5 0 +6 +4 6 HNO3 + S → H2SO4 + 6 NO2↑ + 2 H2O
 9. Thí nghieäm veà axit HNO3 taùc duïng vôùi phi kim Th ng phi kim Than buøng chaùy Löu huyønh tan nhanh
 10. c. T¸c dông víi hîp chÊt c. - C¸c hîp chÊt nh− : H2S , HI , SO2… t¸c dông víi dd HNO3 - C¸c hîp chÊt h÷u c¬ (b«ng, giÊy, v¶i, mïn c−a, dÇu th«ng …) bÞ ph¸ huû hoÆc bèc ch¸y khi tiÕp xóc víi dd HNO3
 11. IV/ øng dông IV/ HNO3 lµ 1 trong nh÷ng ho¸ chÊt quan träng Sö dông §iÒu chÕ ph©n bãn HNO3 NH4NO3 ChuyÓn hãa S¶n phÈm ChÊt h÷u c¬ LYLON Thuèc næ TNT Thu kh¸c Thuèc nhuém Thu Ph©n bãn D−îc phÈm
 12. TÝnh ph©n li (qu× → hång) T/d víi Baz¬ Tãm t¾t T/d víi Oxit TÝnh axit baz¬ T/d víi Muèi HNO HNO3 Oxi hãa KL Oxi hãa PK TÝnh oxi hãa Oxi hãa mét sè H/C kh¸c
 13. Bài tập củng cố Câu 1: Axit HNO3 có tính oxi hoá mạnh là do. a. axit HNO3 là axit mạnh. b. Nguyên tử N trong HNO3 có số oxi hoá +5 cao nhất. c. Vì liên kết H – O trong phân tử HNO3 phân cực mạnh. d. Axit HNO3 là axit một nấc. Đáp án: b
 14. Câu 2: Chỉ dùng một hóa chất có thể nhận biết được các dung dịch bị mất nhãn sau: HNO3 đặc, H2SO4đặc, HCl. Hóa chất đó là. a. Quỳ tím. b. Kim loại Mg c. Dung dịch AgNO3 d. Kim loại Cu Đáp án: d
Đồng bộ tài khoản