Bài giảng hóa lý - Chương 8 - Hoá keo

Chia sẻ: ytuongsangtao

Phân loại hệ phân tán. Phân lo i d a trên tr ng ạ ự ạ thái tập hợp của các pha. Nếu môi trường phân tán là rắn: Xerosol R/R: bê tông. L/R: tế bào, trái cây

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng hóa lý - Chương 8 - Hoá keo

CHƯƠNG 8
HÓA KEO
ThS. NGUYEN HUU SON
1. MỘT SỐ KHÁI NiỆM
1.1. Hệ phân tán

• Chất phân tán
• Môi trường phân tán
Người ta chia hệ phân tán làm 2 loại
• Hệ đồng thể
• Hệ vi dị thể
Độ phân tán
1
D=
a
1. MỘT SỐ KHÁI NiỆM
1.2. Phân loại hệ phân tán

a. Phân loại dựa trên trạng thái tập hợp của các
pha
• Nếu môi trường phân tán là rắn: Xerosol
– R/R: bê tông
– L/R: tế bào, trái cây
– K/R :bông gòn
• Nếu môi trường phân tán là lỏng (L): Liosol
– R/L huyền phù
– L/L nhũ tương
– K/L soda,nước ngọt
1. MỘT SỐ KHÁI NiỆM
1.2. Phân loại hệ phân tán

a. Phân loại dựa trên trạng thái tập hợp của các
pha
• Nếu môi trường phân tán là khí ( K): Aserosol
– R/K bụi
– L/K sương mù
– K/K khói, hương thơm trong không khí
b. Phân loại dựa trên mức độ liên kết giữa pha
phân tán và môi trường phân tán
• Hệ keo ưu lưu: fA-S > fA-A, fS-S
• Hệ keo ghét lưu: fA-S < fA-A, fS-S
1. MỘT SỐ KHÁI NiỆM
1.2. Phân loại hệ phân tán

c. Phân loại dựa trên trạng thái tập hợp của các
pha
• Hệ phân tán thô: > 10-5 cm
• Hệ keo:10-5đến 10-7 cm
• Dung dịch: < 10-7 cm
d. Phân loại theo sự đồng nhất
• Hệ đơn phân tán: đồng đều
• Hệ đa phân tán: không đồng đều
2. HỆ KEO

2.1. Khái niệm

Các hạt có kích thước lớn hơn phân tử và ion nhưng 

không đủ lớn để có thể quan sát được bằng kính hiển vi 
quang học được gọi là các hạt keo
 
Hạt keo là một hệ phức tạp tạo nên bởi một số lượng lớn 

khoảng từ 103 đến 105 nguyên tử, có khối lượng khoảng 
104­109 đvC

Một hệ keo luôn luôn bao gồm các hạt keo gọi là chất 

phân tán và một chất làm môi trường phân tán 
2. HỆ KEO

2.2. Phân loại hệ keo
Dựa trên trạng thái vật lý của hạt keo và môi trường phân tán


Hệ Môi trường phân  Chất phân  Loại hệ 
tán  tán 
Khí  Lỏng  aerosol lỏng 
Sương mù 
Khí  Rắn  aerosol rắn 
Khói 
Lỏng  Lỏng  Nhũ tương 
Sữa 

Lỏng  Rắn  Dung dịch keo 
Sơn 

Rắn  Rắn  Dung dịch keo rắn 
Hợp kim 

Lỏng  Khí  Bọt 
Kem 


Dựa vào hình dạng của hạt keo: dạng không gian 3 chiều

giống như quả bóng, dạng không gian hai chiều giống như
tấm phim, dạng không gian một chiều như sợi chỉ…
2. HỆ KEO

2.3. Cấu tạo hạt keo

Nhân keo: là tinh thể ion rất nhỏ, hoặc một nhóm phân tử, hoặc 

chỉ có thể là một phân tử kích thước lớn 

Lớp ion tạo thế: lớp ion hấp phụ trên nhân keoLớp ion hấp phụ: lớp ion nghịchLớp ion khuếch tán

2. HỆ KEO

2.3. Cấu tạo hạt keom
(1 ) (2 ) (3 ) (4 )


(1 ): nhaâ n
(2 ): l ô ù i o n q u y e á ñ òn h t h e á h i e ä
p t u
(3 ): l ô ù i o n n g h òc h h a á p h u ï
p p
(4 ): l ô ù i o n n g h òc h k h u e á h t a ù
p c n
2. HỆ KEO

2.3. Cấu tạo hạt keo

Khảo sát quá trình hình thành keo AgI bằng cách người ta cho từ từ 
KI vào dung dịch AgNO3:
                                AgNO3 + KI  → KNO3 + Ag I

Khi thiếu KI: Lúc này hạt keo tích điện dương.

2. HỆ KEO

2.3. Cấu tạo hạt keo

Khi thừa KI: Lúc này hạt keo tích điện âm

-
K+ K+
I.
m
(1 ) (2 ) (3 ) (4 )(1 ): nhaâ n
(2 ): l ô ù i o n q u y e á ñ òn h t h e á h i e ä
p t u
(3 ): l ô ù i o n n g h òc h h a á p h u ï
p p
(4 ): l ô ù i o n n g h òc h k h u e á h t a ù
p c n
3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HỆ KEO

Điều kiện hình thành hệ keo:
- Chất phân tán và môi trường phân tán không tan vào nhau hay tan
rất ít
- Hạt keo phải có một lớp hấp phụ và có chất ổn định để giữ cho hệ
keo không bị tách pha gây nên sự keo tụ. Chất ổn định thường sử
dụng là chất hoạt động bề mặt hay bằng phản ứng hóa học để tạo
ra chất ổn định

Các phương pháp điều chế:


• Phương pháp phân tán


• Phương pháp ngưng tụ
3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HỆ KEO

3.1. Phương pháp phân tán

Phương pháp cơ học

Phương pháp siêu âm: Người dùng những bước sóng cực ngắn
có tần số 20.000 → 50.000 Hz để bắn bể những hạt to thành
những hạt nhỏ hơn

Phương pháp hồ quang: Dùng một dòng điện có hiệu điện thế
lớn để hóa hơi chất phân tán

Phương pháp keo tán: Đây là một quá trình ngược với quá trình
keo tụ, tức là người ta dùng một nhân tố nào đó để phân tán khối
keo tụ trở lại môi trường phân tán

• Biện pháp rữa giải

• Bằng chất điện ly
3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HỆ KEO

3.2. Phương pháp ngưng tụ

Là quá trình ngưng tụ hệ keo là quá trình kết tinh từ dung dịch quá
bão hòa. Quá trình này gồm 2 giai đoạn:
Cq − Cb
V1 = k1x
- Giai đoạn tạo mầm tinh thể
Cb
DS
V2 = (Cq − C b )
- Giai đoạn phát triển mầm
δ


Nếu V1 > V2: Hệ đơn phân tán.

Nếu V1 < V2 : Hệ đa phân tán.
3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HỆ KEO

3.2. Phương pháp ngưng tụ
a. Phương pháp vật lý

- Ngưng tụ trực tiếp: khi thay đổi các thông số trạng thái của hệ
- Sự thay thế dung môi: Cũng như trên khi thay đổi thông số
trạng thái

b. Phương pháp hóa học

Nhóm phương pháp hóa học này cũng dựa trên nguyên tắc
tạo tướng mới bằng cách ngưng tụ các chất từ dung dịch quá
bão hòa

AgNO3 + KI → AgI + KNO3
3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HỆ KEO

3.3. Tinh chế hệ keo
a. Phương pháp thẩm tích
b. Phương pháp điện thẩm tích

Phương pháp điện thẩm tích dùng một phương tiện để thúc
đẩy quá trình trao đổi chất nhanh hơn bằng điện trường

c. Phương pháp siêu lọc
4. SỰ KEO TỤ

4.1. Keo tụ bởi yếu tố vật lý
Tác động cơ học

Sự thay đổi nhiệt độ

4.2. Keo tụ bởi chất điện ly
-Ngưỡng keo tụ: là nồng độ tối thiểu của chất điện ly cần thiết
để gây ra sự keo tụ với một tốc độ ổn định, đơn vị của nó là
mMol/l

- Ion chất điện ly gây ra sự keo tụ là ion trái dấu với ion quy
định thế hiệu

- Trong cùng một điện tích ion nào có bán kính càng lớn tiết diện
bề mặt càng cao thì sự tương tác với ion quy định thế hiệu càng
mạnh
5. TÍNH CHẤT HỆ KEO

5.1. Tính chất điện học
Tính chất điện di

Tính điện thẩm

Tính sa lắng

Tính chảy

5.2. Tính chất quang học
a. Tính phân tán ánh sáng

Trường hợp phản xạ ánh sáng
Trường hợp tán xạ ánh sáng
b. Tính hấp thụ ánh sáng

IL=I0.e-kd
5. TÍNH CHẤT HỆ KEO

5.3. Tính chất động học


Tính chuyển động nhiệt

Tính khuếch tán


Tính thẩm thấu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản