Bài giảng hóa lý - Chương 8 - Hoá keo

Chia sẻ: ytuongsangtao

Phân loại hệ phân tán. Phân lo i d a trên tr ng ạ ự ạ thái tập hợp của các pha. Nếu môi trường phân tán là rắn: Xerosol R/R: bê tông. L/R: tế bào, trái cây

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản