Bài giảng học Tiếng anh lớp 1

Chia sẻ: nammo0168

Tài liệu tham khảo cho quý thầy cô có tư liệu giảng dạy tốt, bài giảng trình bày dễ hiểu giúp quý thầy cô củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 1

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng học Tiếng anh lớp 1

Ng ười th ực hiện : Yến Ng ân (TH PV H)
1
2
Hello, I’m John
Hi, My name is
Lisa
3
What’s your name ?

My name is Jenny.
4
Haîy làõng nghe vaì lặp lại !
5
Date : Augus t, 23 rd 2 006

Unit 1 Le t’s Talk
1 . Tæ ì v æ ûng :
- Hello =Hi : xin chaìo
- I : täi
- my name : tãn cuía täi
- your name : tãn cuía baûn
- what : gç, caïi gç
- am / is : laì, thç, åí

6
Date : Augus t, 23 rd 2 006

2 . Máùu c áu :
+ Hello, I am (Andy) : Xin chaìo, Täi laì
(Andy)
+ Hi ! My name is Kate : Xin chaìo ! Tãn
cuía täi
+ What’s your name ? : Tãn cuía baûn laì
laì Kate
gç?
+ My name is J ohn : Tãn cuía täi laì
J ohn
* What is =what’s

7
Choün A hoàûc B hoàûc C
1 ) _ _ _ _ _ , I am Andy


B. Hello C. He
A. Hi

8
Choün A hoàûc B hoàûc C
2 ) _ _ ! My name is John


B. Hello C. He
A. Hi

9
Choün A hoàûc B hoàûc C
3 ) What’s _ _ _ _ name ?


B. my C. your
A. you

10
Choün A hoàûc B hoàûc C
4 ) _ _ name is Kate.


B. my C. your
A. you

11
Choün A hoàûc B hoàûc C
5 ) Hi, My _ _ _ _ is Lisa.


B. my C. your
A. name

12
13
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản