Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp - GV: Nguyễn Thị Bích Diệp

Chia sẻ: bebebongbong12

Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn nội dung cũng như kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp, hỗ trợ các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm được kiến thức môn học và vận dụng trong việc giải các dạng bài tập môn học này.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp - GV: Nguyễn Thị Bích Diệp

KẾ TOÁN
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Số tiết: 45
- Lý thuyết: 40 tiết
- Bài tập: 5 tiết
GV: Nguyễn Thị Bích Diệp
Bộ môn: Tài chính Kế toán
Tài liệu tham khảo

- Giáo trình kế toán HCSN (các trường
ĐH khối ngành kinh tế)
- Chế độ kế toán HCSN theo QĐ 19/2006
- Mục lục ngân sách nhà nước
- Luật ngân sách
- ....
Đối tượng áp dụng
* Cơ quan NN, ĐVSN, tổ chức có sử dụng kinh phí
NSNN bao gồm:
- Các CQ, tổ chức có n.vụ thu, chi NSNN các cấp
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Chính phủ
- Toà án ND các cấp; Viện kiểm sát ND các cấp
- Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang ND
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, HĐND, UBND
các cấp.
- Các tổ chức chính trị, chính trị - XH, tổ chức chính
trị - XH nghề nghiệp
- Các đơn vị quản lý quỹ dự trữ của NN, quỹ dự trữ
của các ngành, các cấp, các tổ chức quản lý tài sản
quốc gia
- Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí
NSNN
- Các hội, liên hiệp hội, tổng hội, các tổ chức khác
được NN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động
* ĐVSN, tổ chức không sử dụng KP NSNN, bao
gồm:
- Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi
- ĐVSN ngoài công lập; Tổ chức phi CP
- Các hội, hiệp hội, tổng hội tự cân đối thu, chi
- Các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp tự
cân đối thu, chi
- Các tổ chức khác
Ch­¬ng 1

NhỮng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ
kÕ to¸n ®¬n vÞ
Hµnh chÝnh sù nghiÖp
1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp
1.1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp
Cơ quan hành chính: Là đơn vị công
quyền thực hiện chức năng QLNN:hệ thống Là đơn vị, cơ sở thuộc lĩnh
Lập pháp, hành pháp, tư pháp vực phi SX vật chất bao gồm
các cơ quan HC, quản lý
kinh tế, các đơn vị sự nghiệp
VH, YTế, GD, TT, các cơ quan
đoàn thể, các tổ chức xã hội
các đơn vị thuộc lực lượng vũ
trang... Hoạt động chủ yếu
bằng nguồn kinh phí do NSNN
cấp hoặc cấp trên cấp hoặc
Đơn vị sự nghiệp: Là đơn vị dịch vụ công bằng các nguồn kinh phí khác
không vì mục đích lợi nhuận nằm ở tất như thu phí, lệ phí, SXKD...
cả các ngành VH, YT, GD, TT, nông lâm
thủy lợi, mỏ địa chất ...
1.1.2. ĐÆc ®iÓm chung cña c¸c ĐV HCSN
C¸c ®¬n vÞ HCSN do c¬ quan NN cã thÈm
quyÒn cho phÐp thµnh lËp, cã t­ c¸ch ph¸p
nh©n, cã tµi kho¶n, con dÊu riªng, thùc hiÖn
chøc năng qu¶n lý NN hoÆc cung cÊp SP, DV
c«ng trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn
KTXH hoÆc ®¶m b¶o an ninh quèc phßng.
Cô thÓ:
- Ho¹t ®éng b»ng kinh phÝ do NSNN cÊp
- HoÆc tù trang tr¶i b»ng nguån thu sù nghiÖp.
=> ĐÆc ®iÓm nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn
c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c ĐV HCSN thÓ
hiÖn trªn c¸c mÆt:
- C¸c ĐV HCSN ph¶i tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n
do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ®Ó
phôc vô cho kiÓm so¸t vµ thanh quyÕt to¸n
víi NS.
- ĐÓ phôc vô cho viÖc tæng hîp sè liÖu vÒ c¸c
kho¶n chi NS, c¸c kho¶n chi trong ®¬n vÞ
HCSN ph¶i ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo
tõng ch­¬ng, môc phï hîp víi môc lôc
NSNN.
1.1.3. Phân loại đơn vị HCSN
1. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động:
- SN ytế,
- SN văn hóa
- SN giáo dục


2. Căn cứ quan hệ với chủ sở hữu:
- SN công lập
- SN dân lập HC
SN
3. Căn cứ khả năng tự trang trải chi phí:
- ĐV tự đảm bảo toàn bộ chi phí, đảm bảo 1 phần
- ĐVSN không có thu


4. Căn cứ theo phân cấp quản lý ngân sách:
- ĐV dự toán cấp 1
- ĐV dự toán cấp 2
- ĐV dự toán cấp 3
1.1.4. Nguồn tài chính của ĐV HCSN

• Ngân sách nhà nước cấp.
- Chi thường xuyên: Chi cho người lao động, chi
nghiệp vụ chuyên môn, chi duy trì CSVC ...
- Chi không thường xuyên: Chi đầu tư XDCB,
chi đề tài NCKH cấp Bộ, ngành, chi các
chương trình mục tiêu quốc gia, chi đột xuất
...
• Thu sự nghiệp của đơn vị
• Vay tín dụng, viện trợ, quà biếu
1.1.5. Các hình thức cấp phát kinh phí
- CÊp ph¸t b»ng dù to¸n (giao dù to¸n)
- CÊp ph¸t b»ng lÖnh chi tiÒn
- CÊp ph¸t b»ng hiÖn vËt
- CÊp ph¸t vèn ®Çu t­ XDCB
- ....

§¬n vÞ HCSN cßn ®­îc gäi lµ ®¬n vÞ dù
to¸n
1.2. NhiÖm vô, yªu cÇu cña kÕ to¸n
1.2.1. KÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN
Lµ c«ng viÖc tæ chøc hÖ thèng th«ng tin b»ng sè
liÖu ®Ó:
- Qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nguån kinh phÝ, tình hình sö
dông, quyÕt to¸n kinh phÝ;
- Tình hình qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i vËt t­, tµi
s¶n c«ng;
- Tình hình chÊp hµnh dù to¸n thu, chi.
- Thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña NN ë
®¬n vÞ.
KÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN lµ kÕ to¸n chÊp hµnh ng©n
s¸ch, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó qu¶n lý qu¸ trình sö dông
kinh phÝ, qu¶n lý mäi ho¹t ®éng thu chi, Nh»m ®¶m
b¶o sö dông tiÕt kiÖm kinh phÝ, tăng c­êng c«ng
t¸c qu¶n lý tiÒn vèn, vËt t­, tµi s¶n ë ®¬n vÞ.
- Đèi t­îng ¸p dông kÕ to¸n HCSN bao gåm:
+ C¸c c¬ quan NN,
+ C¸c ĐVSN,
+ C¸c tæ chøc cã sö dông KP NSNN
+ C¸c tæ chøc kh«ng sö dông KP NSNN.
KÕ to¸n HCSN chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt
kÕ to¸n, c¸c văn b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn
luËt kÕ to¸n trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ n­íc
vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong ChÕ ®é kÕ to¸n
HCSN.
* Ph¹m vi ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n HCSN
C¸c lo¹i ®¬n vÞ HCSN
- Hµnh chÝnh thuÇn tuý
- HCSN cã thu
- Sù nghiÖp kinh tÕ
- Tæ chøc ®oµn thÓ nghÒ nghiÖp XH
1.2.2. NhiÖm vô kÕ to¸n
1- Thu thËp, ph¶n ¸nh, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ
nguån kinh phÝ ®­îc cÊp, ®­îc tµi trî, ®­îc hình
thµnh vµ tình hình sö dông c¸c kho¶n kinh phÝ, sö
dông c¸c kho¶n thu ph¸t sinh ë ®¬n vÞ.
2- Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t tình hình chÊp hµnh
dù to¸n thu chi, tình hình thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn,
®Þnh møc cña Nhµ n­íc.
- KiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i vËt t­, tµi s¶n
c«ng ë ®¬n vÞ
- KiÓm tra tình hình chÊp hµnh kû luËt thu nép ng©n
s¸ch, chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n vµ c¸c chÕ ®é,
chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n­íc.
3- Theo dâi vµ kiÓm so¸t tình hình ph©n phèi kinh phÝ
cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp d­íi, tình hình chÊp hµnh
dù to¸n thu, chi vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp
d­íi.
4- LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c
c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh theo
quy ®Þnh,
- Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho
viÖc x©y dùng dù to¸n, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi
tiªu.
- Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån
kinh phÝ, vèn, quü ë ®¬n vÞ.
1.2.3. Yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ
HCSN
- Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ
toµn diÖn mäi kho¶n vèn, quü, kinh phÝ, tµi s¶n
vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh
trong ®¬n vÞ.
- ChØ tiªu kÕ to¸n ph¶n ¸nh ph¶i thèng
nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p
tÝnh to¸n.
- Sè liÖu trong BCTC ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu
®¶m b¶o cho c¸c nhµ qlý cã ®­îc nh÷ng th«ng
tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ.
- Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i gän nhÑ,
tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶.
1.3. Tæ chøc kÕ to¸n ë ®¬n vÞ HCSN
1.3.1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
Gåm c¸c néi dung:
- Tæ chøc vËn dông chøng tõ kÕ to¸n vµ thùc
hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu.
- Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n
- Tæ chøc vËn dông chÕ ®é sæ kÕ to¸n
- Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n vµ kiÓm tra
tµi chÝnh kÕ to¸n
1.3.2. Nội dung c«ng t¸c kÕ to¸n ĐV HCSN

1. Kế toán vốn bằng tiền


2. Kế toán vật tư, tài sản

Gồm các
3. Kế toán thanh toán nội dung

4. Kế toán các nguồn kinh phí vốn quỹ


5. Kế toán các khoản thu


6. Kế toán các khoản chi


7. Lập báo cáo tài chính và báo cáo Qtoán
1.4. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho
c¸c ®¬n vÞ HCSN
HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ HCSN ¸p dông HTTKKT
theo quyÕt ®Þnh sè 19/2006 QĐ/BTC ngµy
30/3/2006, thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶
n­íc tõ ngµy 01/01/2006.
Gåm:
- 6 lo¹i tµi kho¶n trong B¶ng C©n ®èi tµi
kho¶n
- 7 tµi kho¶n ngoµi B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n.
1.5. Hình thøc kÕ to¸n
Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®¬n vÞ dù to¸n …
cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c hình thøc kÕ
to¸n sau:
- Sæ kÕ to¸n NhËt ký – Sæ C¸i
- Sæ kÕ tãan Chøng tõ ghi sæ
- Sæ kÕ to¸n NhËt ký chung
- Hình thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh
(Néi dung xem l¹i m«n nguyªn lý kÕ to¸n)
Chương 2
Kế to¸n tiền mặt, tiền gửi ng©n
hàng, kho bạc
2.1. Néi dung, nguyªn t¾c kÕ to¸n
2.1.1.Néi dung
C¸c lo¹i tiÒn ë ®¬n vÞ HCSN bao gåm:
- TiÒn mÆt (gåm tiÒn ViÖt nam vµ c¸c lo¹i
ngo¹i tÖ)
- Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý:
- C¸c lo¹i chøng chØ cã gi¸: Kú phiÕu, tÝn
phiÕu,
tr¸i phiÕu
- TiÒn göi ng©n hµng hoÆc kho b¹c Nhµ
n­íc
2.1.2. Nguyªn t¾c kÕ to¸n
- Sö dông thèng nhÊt mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ lµ ®ång
ng©n hµng ViÖt nam.
- Vµng b¹c, kim khÝ, ®¸ quý vµ ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc
quy ®æi ra đång ViÖt nam ®Ó ghi sæ kÕ to¸n.
- ë những ®¬n vÞ cã nhËp quü TM hoÆc cã göi
vµo tµi kho¶n t¹i NH, KB b»ng ngo¹i tÖ thi
ph¶i quy ®æi ra VND theo tû gi¸ hèi ®o¸i thùc
tÕ cña NVKT p/s hoÆc tû gi¸ hèi ®o¸i do ng©n
hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi
®iÓm ph¸t sinh NVKT ®Ó ghi sæ kÕ to¸n.
Tr­êng hîp xuÊt ngo¹i tÖ hoÆc rót ngo¹i tÖ
göi ng©n hµng thì quy ®æi ngo¹i tÖ ra
đồng ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i ®· ph¶n
¸nh trªn sæ kÕ to¸n theo mét trong bèn
ph­¬ng ph¸p: bình qu©n gia quyÒn;
nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc; nhËp sau, xuÊt
tr­íc; gi¸ ®Ých danh.
đèi víi vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý,
ngoµi viÖc theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ cßn
ph¶i ®­îc qu¶n lý chi tiÕt vÒ mÆt sè
l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch theo ®¬n vÞ
®o l­êng thèng nhÊt cña Nhµ n­íc ViÖt
Nam. C¸c lo¹i ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc qu¶n
lý chi tiÕt theo tõng nguyªn tÖ.
2.2. KÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH, Kho b¹c
2.2.1. Tµi kho¶n sö dông
* Tµi kho¶n 111 - TiÒn mÆt
KÕt cÊu vµ néi dung
Bªn Nî: C¸c kho¶n TM tăng do: nhËp quü TM,
thõa quü; gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tăng khi ®¸nh
gi¸ l¹i
Bªn Cã: C¸c kho¶n TM gi¶m do: xuÊt TM, thiÕu
hôt quü; gi¸ trÞ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®¸nh gi¸
l¹i ngo¹i tÖ
Sè d­ bªn Nî:
- C¸c kho¶n TM, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim
lo¹i quý, ®¸ quý vµ c¸c chøng chØ cã gi¸
cßn tån quü.
* Tµi kho¶n 007 -Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i
Lµ tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi tµi
kho¶n dïng ®Ó ph¶n ¸nh tình hình thu, chi,
tån theo nguyªn tÖ cña tõng lo¹i ngo¹i tÖ ë
®¬n vÞ.
Néi dung vµ kÕt cÊu TK 007 nh­ sau:
Bªn Nî: Sè ngo¹i tÖ thu vµo (theo nguyªn tÖ)
Bªn Cã: Sè ngo¹i tÖ xuÊt ra (theo nguyªn tÖ)
Sè d­ bªn Nî: Sè ngo¹i tÖ cßn l¹i (theo
nguyªn tÖ).
Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh nguyªn tÖ c¸c
lo¹i ngo¹i tÖ (kh«ng quy ®æi c¸c lo¹i ngo¹i
tÖ ra ®ång ViÖt nam), kÕ to¸n chi tiÕt theo
tõng lo¹i nguyªn tÖ.
* Tµi kho¶n 112 “TiÒn göi Ng©n hµng, Kho b¹c”.
KÕt cÊuvµ néi dung cña tµi kho¶n
Bªn Nî:
- C¸c lo¹i tiÒn VN, ngo¹i tÖ .. göi vµo NH,
Kho b¹c.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ tăng khi ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i
tÖ (tr­êng hîp tû gi¸ ngo¹i tÖ tăng).
Bªn Cã:
- C¸c kho¶n tiÒn VN, ngo¹i tÖ, rót ra tõ tiÒn
göi NH, KB.
- Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®¸nh gi¸ l¹i
ngo¹i tÖ tr­êng hîp tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m).
Sè d­ bªn Nî:
- C¸c kho¶n tiÒn ViÖt nam, ngo¹i tÖ, hiÖn
cßn gửi ë NH, KB.
2.2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n TM, TGNH, KB
2.2.2.1. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thu
1- Rót tiÒn göi ng©n hµng, Kho b¹c vÒ nhËp quü
tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ.
Nî TK 111 – Sè tiÒn nhËp quü
Cã TK 112 – Rót tiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c
2- NhËn c¸c kho¶n kinh phÝ b»ng tiÒn
Nî TK 111, 112 – Sè kinh phÝ ®­îc nhËn
b»ng tiÒn
Cã TK 441- NhËn kinh phÝ §TXDCB
Cã TK 461 – NhËn kinh phÝ ho¹t ®éng
Cã TK 462 – NhËn kinh phÝ dù ¸n
Cã TK 465 – NhËn kinh phÝ theo ®¬n ®Æt
hµng cña NN
3- Rót dù to¸n vÒ nhËp quü
Nî TK 111 – Sè TM nhËp quü
Cã TK 441- kinh phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n
Cã TK 461 –kinh phÝ ho¹t ®éng
Cã TK 462 –kinh phÝ dù ¸n
Cã TK 465 – KP theo ®¬n ®Æt hµng cña NN
NÕu rót dù to¸n chi ho¹t ®éng, dù to¸n chi
ch­¬ng trình, dù ¸n ®ång thêi ghi:
Cã TK 008 (0081, 0082) hoÆc
Cã TK 009 (0091, 0092)
4- Thu tõ c¸c kho¶n thu sù nghiÖp, phÝ, lÖ phÝ vµ
c¸c kho¶n thu kh¸c b»ng tiÒn
Nî TK 111, 112
Cã TK 511 - C¸c kho¶n thu
Ví dụ:
Rút dự toán về nhập quỹ:
1, Dự toán chi hoạt động thường xuyên: 100trđ
2, Dự toán chi dự án A: 65 trđ
3, Dự toán theo đơn đặt hàng của NN: 30trđ
4, Thu học phí bằng tiền mặt 200trđ
5- Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng sx b¸n hµng ho¸, cung cÊp
dÞch vô
Nî TK 111, 112
Cã TK 531 – Sè tiÒn b¸n hh, dÞch vô
Cã TK 333 (3331) ThuÕ GTGT ph¶i nép
6. Thu thanh lý, nh­îng b¸n TSCĐ b»ng tiÒn mÆt
Nî TK 111, 112
Cã TK 5118
7- Thu håi nî b»ng tiÒn mÆt, thuÕ GTGT ®­îc NSNN
hoµn l¹i vµ c¸c kho¶n thu kh¸c b»ng tiÒn mÆt
Nî TK 111, 112 – Sè thu håi
Cã TK 311 – Thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu
Cã TK 312 – Thu håi c¸c kho¶n t¹m øng
Cã TK 342 – Thu håi c¸c kho¶n c«ng nî cña
cÊp d­íi hoÆc thu hé cÊp
d­íi
8. Thu håi nî cho vay (gèc cho vay) nhËp quü (®¬n vÞ thùc
hiÖn dù ¸n tÝn dông quay vßng)
Nî TK 111
Cã TK 313 (3131) – Cho vay
9. Khi ®­îc kho b¹c cho øng tr­íc kinh phÝ b»ng tiÒn
Nî TK 111, 112
Cã TK 336 – T¹m øng cña kho b¹c
10. C¸c kho¶n thu gi¶m chi b»ng tiÒn mÆt:
Nî TK 111, 112
Cã TK 661, 662, 631, 635, 643, 241
11. Tăng do c¸c ng.nh©n kh¸c (thõa quü qua kiÓm kª,.....)
Nî TK 111 – Sè thu håi nhËp quü
Cã TK 331(3318) - Sè thõa ch­a râ nguyªn nh©n.
Cã TK 413 – Chªnh lÖch tăng do ®¸nh gi¸ N.tÖ
12. Thu håi vèn gãp cña c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ b»ng TM
Nî TK 111, 112
Cã TK 121, 221
2.2.2.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chi tiÒn
1. XuÊt quü göi vµo ng©n hµng
Nî TK 112
Cã TK 111
2- Chi tiÒn mÆt mua vËt t­, hµng ho¸
Nî TK 152, 153
Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ
Cã TK 111, 112 – Sè chi tiªu thùc tÕ
3- Chi tiÒn mÆt mua TSCĐ vÒ ®­a ngay vµo sö
dông cho c¸c ho¹t ®éng
Nî TK 211, 213
Nî TK 631 – NÕu dïng ngay cho SXKD
Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ
Cã TK 111, 112 – Sè chi tiªu thùc tÕ
Đång thêi ghi tăng nguån kinh phÝ ®·
hình thµnh TSCĐ :
Nî TK 431 – NÕuTSCĐ mua b»ng quü c¬ quan
Nî TK 441 – NÕu TSCĐ mua b»ng nguån KP
®Çu t­ XDCB
Nî TK 661 – NÕu mua b»ng KP ho¹t ®éng
Nî TK 662 – NÕu mua b»ng kinh phÝ dù ¸n
Nî TK 635 – NÕu mua b»ng nguån kinh phÝ
theo ®¬n ®Æt hµng NN
Cã TK 466 – Nguån kinh phÝ ®· hình thµnh TSCĐ
4- Chi thanh to¸n nî
Nî TK 331 – tto¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, nî vay
Nî TK 332 – Nép BHXH, BHYT
Nî TK 333 – Nép thuÕ, lÖ phÝ, phÝ, …
Nî TK 334 – Tr¶ l­¬ng cho viªn chøc
Nî TK 342 – Thanh to¸n néi bé
Cã TK 111, 112 – Sè tiÒn dïng ®Ó tto¸n
5 - Chi cÊp kinh phÝ cho cÊp d­íi
Nî TK 341 – CÊp kinh phÝ cho cÊp d­íi
Cã TK 111, 112 – Sè tiÒn mÆt thùc gi¶m.
6- Chi cho c¸c ho¹t ®éng
Nî TK 241 – Chi cho ho¹t ®éng XDCB
Nî TK 631 – Chi cho SXKD
Nî TK 661 – Chi cho ho¹t ®éng sù nghiÖp
Nî TK 662 - Chi thùc hiÖn ch­¬ng trình, DA
Cã TK 111, 112
7 - Gi¶m do c¸c nguyªn nh©n kh¸c
Nî TK 3118 – ThiÕu quü ph¸t hiÖn khi kkª
Nî TK 312 – Chi t¹m øng
Nî TK 313 - XuÊt quü cho vay
Nî TK 332 – Chi mua thÎ BHYT, KPC§
Nî TK 333 – Nép thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ
Nî TK 431 – Chi quü c¬ quan
Cã TK 111, 112
VD3: Rút dự toán chi hoạt động không
thường xuyên, mua 1 xe con dùng cho
hoạt động sự nghiệp, giá mua chưa
thuế 250.000.000đ, thuế GTGT 10%,
chi phí lắp đặt chạy thử 5.000.000đ
VD4: Chi cho các hoạt động: sự nghiệp-
25tr; dự án-20tr; SXKD-15tr; thực hiện
đơn đặt hàng 10tr
Ch­¬ng 3
KÕ to¸n vËt liÖu, dông cô
vµ s¶n phÈm, hµng ho¸
3.1. KÕ to¸n vËt liÖu, dông cô
VËt liÖu trong c¸c ®¬n vÞ HCSN bao gåm:
- C¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, phô
tïng thay thÕ.
- VËt liÖu dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý v¨n phßng
NVL dù tr÷ cho s¶n xuÊt c«ng t¸c chuyªn
m«n nghÒ, ....
=> VËt liÖu trong ®¬n vÞ HCSN lµ ®iÒu kiÖn vËt
chÊt cÇn thiÕt lµ yÕu tè t¹o ®iÒu kiÖn thuËn
lîi, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¬n vÞ thùc hiÖn
c«ng viÖc ®­îc giao.
Kh¸c: ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu
lµ yÕu tè chñ yÕu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm
s¶n xuÊt ra
Dông cô bao gåm c¸c lo¹i dông cô,
c«ng cô kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµ tµi s¶n
cè ®Þnh
Cô thÓ: CC, DC trang bÞ trong c¸c
phßng lµm viÖc, phßng thÝ nghiÖm,
phßng ®iÒu trÞ, gi¶ng ®­êng, phßng
häp, n¬i chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm.
3.1. TÝnh gi¸ vËt liÖu
H¹ch to¸n nhËp, xuÊt vËt liÖu, dông cô ph¶i ghi
theo gi¸ thùc tÕ (nh­ doanh nghiÖp)
1.1. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho:
- Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô mua ngoµi nhËp
kho ®­îc tÝnh theo gi¸ mua thùc tÕ ghi trªn
ho¸ ®¬n, c¸c kháan thuÕ kh«ng ®­îc hoµn l¹i
(gåm thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,
thuÕ GTGT nÕu kh«ng ®­îc khÊu trõ) (nÕu
cã).
C¸c chi phÝ cã liªn quan nh­ chi phÝ thu mua,
vËn chuyÓn, bèc xÕp ®­îc ghi trùc tiÕp vµo
c¸c tµi kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc sö
dông vËt liÖu, dông cô (c¸c tµi kho¶n lo¹i 6).
• C¸ch tÝnh thuÕ GTGT:
+ Tr­êng hîp vËt liÖu, dông cô, hµng hãa mua ngoµi
dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa
- TÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ mua vËt liÖu,
dông cô, hµng hãa lµ gi¸ mua kh«ng cã thuÕ GTGT.
- TÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc dïng cho
ho¹t ®éng SXKD hµng hãa, dÞch vô kh«ng chÞu
thuÕ GTGT th× gi¸ mua vËt liÖu, dông cô, hµng
hãa lµ gi¸ mua bao gåm c¶ thuÕ GTGT.
- NÕu dïng cho ho¹t ®éng HCSN, ho¹t ®éng dù ¸n,
hoÆc ®Ó thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ n­íc: th×
gi¸ mua vËt liÖu, dông cô, hµng hãa lµ gi¸ mua bao
gåm c¶ thuÕ GTGT.
- Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô tù chÕ nhËp
kho lµ toµn bé sè chi phÝ thùc tÕ hîp lý,
hîp lÖ ®Ó t¹o ra vËt liÖu, dông cô ®ã.
- Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu, dông cô thu håi lµ
gi¸ do héi ®ång ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña ®¬n
vÞ x¸c ®Þnh. Trªn c¬ së gi¸ trÞ hiÖn cßn
cña vËt liÖu, dông cô.
3.1.2. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho:
§Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, dông cô, hµng hãa
xuÊt kho, kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông mét
trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh nh­ sau:
- Gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn.
- Gi¸ thùc tÕ ®Ých danh (nhËp gi¸ nµo, xuÊt
gi¸ ®ã).
- Gi¸ nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc.
- Gi¸ nhËp sau, xuÊt tr­íc.
3.2. KÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu
3.2.1.Tµi kho¶n sö dông
* TK 152 - VËt liÖu
Bªn Nî:
- Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho (do mua
ngoµi, cÊp trªn cÊp, tù chÕ).
- TrÞ gi¸ vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª.
Bªn Cã:
- TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho.
- TrÞ gi¸ thùc tÕ cña VL thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm
kª.
Sè d­ bªn Nî:
TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu hiÖn cßn trong kho
cña ®¬n vÞ.
* TK 153-C«ng cô (t­¬ng tù TK 152)
3.2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n
3.2.2.1. KÕ to¸n nhËp kho vËt liÖu, dông cô
1- NhËp kho vËt liÖu, DC mua ngoµi
Nî TK 152, 153
Cã TK 111, 112, 312, 331,
Cã TK461, 462, 465: Rót dù to¸n
Tr­êng hîp rót dù to¸n ®Ó mua vËt liÖu, ghi
®ång thêi Cã TK 008 , Cã TK 009
C¨n cø c¸c chøng tõ thanh to¸n chi phÝ thu
mua, vËn chuyÓn, bèc dì vËt liÖu
Nî TK 661, 662, 635
Cã TK 111, 112, 312, 331 ...
2- Mua VL, DC dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸
(NÕu vËt t­ mua vµo chÞu thuÕ GTGT theo
p.ph¸p khÊu trõ)
Nî TK 152 – Gi¸ trÞ vËt liÖu (ch­a cã thuÕ)
Nî TK 631 – Chi SXKD (nÕu dïng ngay cho
SXKD)
Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ
Cã TK 111, 112, 331
3 - NhËp kho vËt liÖu do ®­îc cÊp kinh phÝ, ®­îc cÊp
vèn hoÆc nhËn viÖn trî, biÕu tÆng.
Nî TK 152 – Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho
Cã TK 441, 461, 462, 465
4 - NhËp kho vËt liÖu do ®­îc kho b¹c cho
øng tr­íc kinh phÝ ®Ó mua vËt liÖu
Nî TK 152 – VËt liÖu
Cã TK 336 – T¹m øng cña kho b¹c
5- C¸c lo¹i vËt liÖu ®· xuÊt dïng nh­ng
sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho.
Nî TK 152 – Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp l¹i
kho
Cã TK 241 – XDCB dë dang
Cã TK 631, 661, 662, 635
6- Thu thanh lý, nh­îng b¸n TSCD lµ VL
nhËp kho
Nî TK 152
Cã TK 5118
7 - C¸c tr­êng hîp t¨ng kh¸c
Nî TK 152 – NhËp l¹i kho
Cã TK 3318 – VL thõa ph¸t
hiÖn khi kiÓm kª ch­a
x® ®­îc ng.nh©n
Cã TK 3312 – VËt liÖu vay m­în
cña c¸c ®vÞ kh¸c
3.2.2.2. KÕ to¸n xuÊt kho vËt liÖu, dông cô
1- XuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö dông cho c¸c ho¹t
®éng cña ®¬n vÞ
Nî TK 631, 661, 662, 635
Cã TK 152, 153
Đ.thời ghi Nợ TK 005 - “Dcụ lâu bền đang sử dụng”
2- Khi cÊp kinh phÝ cho ®¬n vÞ cÊp d­íi b»ng vËt
liÖu.
- §¬n vÞ cÊp trªn khi cÊp ghi:
Nî TK 341 – Kinh phÝ cÊp cho cÊp d­íi
Cã TK 152, 153 – VËt liÖu, dông cô xuÊt kho
- §¬n vÞ cÊp d­íi khi nhËn ghi:
Nî TK 152, 153 - VËt liÖu nhËn vÒ
Nî TK 661 – §­a ngay vµo sö dông
Cã TK 461 – Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng
3- XuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö dông cho môc
®Ých XDCB
Nî TK 241
Cã TK 152
4- XuÊt kho vËt liÖu, dông cô cho vay, cho
m­în.
Nî TK 311(3118)
Cã TK 152
5 – XuÊt vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn
Nî TK 631
Cã TK 152
6 - VËt liÖu ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª, ch­a
x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n.
Nî TK 311(3118)
Cã TK 152
- Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø vµo tõng tr­êng
hîp cô thÓ, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 334 – (nÕu trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn)
Nî TK 631 – (nÕu ®­îc tÝnh vµo chi phÝ H§
SXKD)
Nî TK 661 – (nÕu ®­îc tÝnh vµo chi ho¹t ®éng)
Nî TK 662, 635 – (nÕu ®­îc tÝnh vµo chi dù
¸n)....
Cã TK 311 (3118)
7 – Khi xuÊt b¸n vËt liÖu
Nî TK 531- Đơn vị SN có thu
Nî TK 511- Đơn vị sự nghiệp khác
Cã TK 152
Ví dụ:
1, Mua NVL dùng cho SXKD đã nhập kho (theo
2 phương pháp), giá mua chưa thuế 30tr,
thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người
bán.
2, Xuất NVL cho các hoạt động: sự nghiệp:
25tr; dự án: 15tr; thực hiện đơn đặt hàng của
NN: 20tr; SXKD: 40tr.
3, Cấp KP hoạt động bằng NVL cho đơn vị cấp
dưới 100tr, đơn vị cấp dưới đã nhập kho
(hạch toán ở đon vị cấp trên và cấp dưới)
4, Xử lý giá trị thiếu hụt trừ lương viên chức 15
tr hoặc đã thu bằng TM.
3.3. KÕ to¸n s¶n phÈm, hµng ho¸
+ S¶n phÈm tËn thu ë c¸c ®¬n vÞ HCSN
cã ho¹t ®éng nghiªn cøu, thÝ nghiÖm, s¶n
xuÊt thö
+ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch
vô ë c¸c ®¬n vÞ HCSN ®­îc tæ chøc nh»m:
- TËn dông nh÷ng n¨ng lùc vÒ c¬ së vËt
chÊt, kü thuËt
- Gi¶i quyÕt sè lao ®éng d«i d­
=> gãp phÇn s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, lao
vô phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña x·
héi. T¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng cho
CBVC trong ®¬n vÞ.
3.3.1. Tµi kho¶n sö dông
Sö dông tµi kho¶n 155 “S¶n phÈm hµng ho¸”.
KÕt cÊu vµ néi dung cña TK
Bªn Nî:
- TrÞ gi¸ thùc tÕ cña sp, hh nhËp kho.
- TrÞ gi¸ ttÕ cña sp,hh thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª.
Bªn Cã:
- TrÞ gi¸ thùc tÕ cña sp, hh xuÊt kho.
- TrÞ gi¸ ttÕ cña sp, hh thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª.
Sè d­ bªn Nî:
- TrÞ gi¸ thùc tÕ cña sp, hh hiÖn cã trong kho.
Tµi kho¶n 155 cã 2 tµi kho¶n cÊp 2:
- Tµi kho¶n 1551 “S¶n phÈm”:
- Tµi kho¶n 1556 “Hµng ho¸”:
3.3.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n s¶n phÈm, hµng hãa
3.3.2.1. KÕ to¸n nhËp kho s¶n phÈm, hµng hãa
1- NhËp kho sp do bé phËn s¶n xuÊt t¹o ra
Nî TK 1551
Cã TK 631
2- S¶n phÈm thu ®­îc tõ ho¹t ®éng chuyªn
m«n, nghiªn cøu, chÕ thö, thö nghiÖm
Nî TK 155
Cã TK 661, 662, 635
3- Khi mua hµng ho¸ vÒ nhËp kho.
Nî TK 155 – S¶n phÈm, hµng ho¸ nhËp kho
Nî TK 3113 – ThuÕ GTGT
Cã TK 111,112 – Chi tiÒn mÆt, TGNH, KB
Cã TK 331 – C¸c kho¶n ph¶i tr¶
Cã TK 312 – T¹m øng
3.3.2.2. KÕ to¸n xuÊt kho sp, hµng hãa
1- Khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸
- Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sp, hµng ho¸ xuÊt b¸n
Nî TK 531
Cã TK 155
- Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®­îc (doanh thu) do
b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô
Nî TK 111, 112, 3111
Cã TK 531
Cã TK 3331
2- XuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ chi dïng cho
c«ng t¸c chuyªn m«n, s¶n xuÊt, x©y dùng c¬
b¶n cña ®¬n vÞ.
Nî TK 631, 661, 662, 635
Nî TK 241 - XDCB dë dang
Cã TK 155 – S¶n phÈm, hµng ho¸
3 - S¶n phÈm, hµng ho¸ thiÕu khi kiÓm kª
ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n
Nî TK 311(3118) - C¸c kho¶n ph¶i thu
Cã TK 155 – S¶n phÈm, hµng ho¸
4 - Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, c¨n cø vµo tõng
tr­êng hîp cô thÓ, ghi:
Nî TK 334 - NÕu trõ vµo l­¬ng viªn chøc
Nî TK 631, 661, 662, 635
Cã TK 311(3118) – C¸c kho¶n ph¶i thu
Ví dụ:
1, Nhập kho sp do bộ phận sx tạo ra, số
lượng 100sp; gia thành sx 30tr/sp
2, Xuất bán 80 sp trên, giá bán chưa thuế
45tr/sp, thuế GTGT 10%, đã thu 50%
bằng chuyển khoản (tính thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ)
3, Xuất hàng hóa A dùng cho hoạt động
sự nghiệp: 20tr
Ch­¬ng 4
KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh
4.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n
TSC§
4.1.1. Tiªu chuÈn nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh
- TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ
yÕu vµ nh÷ng tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ
lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi cã ®ñ
tiªu chuÈn cña TSC§ vÒ gi¸ trÞ vµ thêi
gian sö dông theo chÕ ®é quy ®Þnh
trong chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh.
- Trõ tr­êng hîp ®Æc biÖt cã quy ®Þnh
riªng ®èi víi tµi s¶n ®Æc thï.
Mét sè lo¹i TSC§ ®­îc quy ®Þnh ®Æc biÖt:
- M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn qu¶n lý
v¨n phßng, c¸c dông cô ®å nghÒ dïng
cho nghiªn cøu häc tËp, …
- Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i
c«ng t¸c lo¹i cã gi¸ trÞ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản